Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.01.2015Komisia SFZ pre štadióny a ihriská
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu


  Smernica
  Slovenského futbalového zväzu

  o infraštruktúre štadiónov 2018

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. e. a článku 52 písm. a. stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “SFZ”) schválil túto smernicu:

  Preambula

  „FUTBAL“ je pojem, ktorého význam pozná celý svet. Toto slovo má veľa modifikácií a významov. O futbale sa dá povedať, že je to hra, že je to zábava, že je to radosť, ale napr. aj to, že je to náboženstvo, že je to mágia, životný štýl, či filozofia – o podobách a význame futbalu sa dá napísať naozaj veľa. V každom prípade možno skonštatovať, že futbal sa hrá všade.

  Hra, nazývaná futbal, sa hrá podľa určitých pravidiel, ktoré boli ustanovené v polovici 19. storočia a v podstate sa používajú, s menšími modifikáciami, dodnes. Pravidlá futbalu - to je súbor konkrétnych noriem a direktív, ktoré sú všeobecne uznávané a ktoré sú povinní všetci účastníci bezpodmienečne dodržiavať. Samozrejme, pravidlá futbalu pamätajú aj na tých, ktorí ich porušujú, a to zaužívaným systémom sankcií, napr. v podobe žltých (napomenutie), resp. červených (vylúčenie) kariet, príp. pokutových kopov.

  Futbal pre zábavu je možné hrať kdekoľvek, kde sa nachádza kúsok rovnej plochy. Avšak okrem stretnutí pre zábavu sa vo futbale organizujú aj majstrovské súťaže. Súťažné futbalové stretnutia sa hrajú v športových zariadeniach, ktoré sa nazývajú štadióny, pričom platí všeobecne uznávaný fakt, že v prípade odohratia súťažného stretnutia v ktoromkoľvek športovom zariadení, musí toto športové zariadenie spĺňať určité pravidlá, normy a stanovené kritériá, ktoré sa dajú vyjadriť jednoduchým charakteristickým slovom: „INFRAŠTRUKTÚRA“.

  V tejto súvislosti treba pripomenúť aj tú skutočnosť, že futbal je významným fenoménom nielen vo svete, ale aj na Slovensku a je možné skonštatovať, že táto hra je zároveň v tejto krajine športom číslo JEDEN. V aktuálnom strategickom pláne rozvoja futbalu na Slovensku je základný a určujúci princíp aktuálnej, ako aj budúcej filozofie SFZ vyjadrený jednoduchou vetou: „Futbal na prvom mieste“. V oblasti infraštruktúry a vybavenosti športových zariadení (a to nielen na Slovensku) je možné tento základný a určujúci princíp mierne modifikovať a takisto vyjadriť jednou vetou: „Bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých účastníkov súťažných futbalových stretnutí je PRVORADÁ“.

  Je nesporne zaujímavé a zároveň paradoxné, že aj napriek tomu, že futbal je na Slovensku najmasovejším športom a veľká časť populácie sa vo futbale aj aktívne realizuje (či už ako organizovaní hráči na profesionálnej, resp. amatérskej úrovni, alebo na funkcionárskej báze) a aj napriek doterajšiemu vynaloženému úsiliu funkcionárov v jednotlivých kluboch, resp. pracovníkov SFZ, ešte stále nie je práve infraštruktúra a vybavenosť jednotlivých športových zariadení na Slovensku, ktoré sú využívané na futbalové súťažné stretnutia, na požadovanej úrovni, a to nielen z hľadiska bezpečnosti hráčov a divákov, ale aj v ostatných, nemenej dôležitých infraštruktúrnych kritériách, medzi ktoré patria napr. umelé osvetlenie hracej plochy, kamerové monitorovacie systémy, turniketové systémy, vyhrievanie hracej plochy a ďalšie, ktoré sú v okolitom futbalovom svete bežne aplikované, a to nielen na štadiónoch, na ktorých sa hrajú majstrovské stretnutia najvyššej republikovej súťaže.

  Na základe poznania tejto skutočnosti a zároveň v súlade s rešpektovaním základného a určujúceho princípu aktuálnej, ako aj budúcej filozofie SFZ, vznikla logická spoločenská požiadavka iniciovať dobudovanie infraštruktúry a vybavenosti slovenských športových zariadení, na ktorých sú organizované súťažné stretnutia na takú úroveň, aby nielen spĺňala všetky stanovené a potrebné atribúty, normy a kritériá, ale zároveň sa zosúladila aj s aktuálnymi infraštruktúrnymi kritériami športových zariadení zadefinovaných riadiacimi organizáciami svetového (FIFA) a európskeho (UEFA) futbalu.

  Súčasťou strategického plánu rozvoja futbalu na Slovensku je aj metodická a právna pomoc pre jednotlivé športové kluby a organizácie. O tom, že doterajšie úsilie v tejto oblasti nebolo vynaložené márne a prináša svoje ovocie svedčí aj naprojektovanie a prijatie nového zákona Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), konkrétne zákona NR SR č. 1/2014 Z.z., v platnom znení, s názvom „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, zo dňa 4.12.2013, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2014. Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností, ustanovených týmto zákonom.

  Zároveň je potrebné skonštatovať, že súčasťou strategického plánu rozvoja futbalu na Slovensku a strategického plánu Únie ligových klubov (ďalej len “ÚLK”) je nielen metodická a právna, príp. finančná pomoc pre jednotlivé športové kluby a organizácie, ale aj snaha o štandardizáciu a zjednotenie zásad, noriem, pravidiel a kritérií pri projektovaní a budovaní nových, resp. rekonštruovaní existujúcich športových zariadení, na ktorých sa budú v budúcnosti hrať, resp. sa hrajú stretnutia, organizované či už priamo SFZ, alebo jeho jednotlivými zložkami, aby boli tieto infraštruktúrne kritériá (zásady, normy, podmienky a pravidlá) jasne stanovené a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany. Na druhej strane je nemenej dôležité infraštruktúrne kritériá nielen vytvoriť, stanoviť a štandardizovať, ale navrhnúť (podobne, ako pri pravidlách futbalu) aj ďalšie systémy (napr. informačný a kontrolný, príp. sankčný), ktoré budú pôsobiť na jednotlivé zložky futbalového hnutia na Slovensku tak, aby boli stanovené a schválené infraštruktúrne kritériá, jednotlivými zainteresovanými stranami nielen pochopené, ale aj bezpodmienečne akceptované a permanentne dodržiavané.

  Základným cieľom Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018 (ďalej len „smernica“) je štandardizácia jednotlivých súčastí infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti športových zariadení, t. j. zadefinovanie jasných, konkrétnych a striktných pravidiel, noriem a podmienok pre jednotlivé kategórie športových zariadení, a to v súlade s aktuálnymi princípmi a infraštruktúrnymi kritériami zadefinovanými organizáciami UEFA a FIFA tak, aby boli jednoznačne prezentované a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany a zároveň sa stali integrálnou súčasťou projektov rekonštrukcií súčasných športových zariadení, resp. integrálnou súčasťou projektov výstavby pripravovaných nových športových zariadení.

  Prvá hlava – Základné ustanovenia

  Článok 1 – Úvodné ustanovenia

  1. Cieľom smernice je zlepšenie súčasných infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti štadiónov I. a II. najvyššej súťaže, zadefinovanie jasných, konkrétnych a striktných pravidiel a podmienok pre jednotlivé kategórie štadiónov.
  2. Kritériá a podmienky ustanovené touto smernicou sú podrobnejšie špecifikované po jednotlivých etapách tak, aby na začiatku súťažného ročníka 2018/2019 futbalové kluby I. a II. ligy spĺňali všetky podmienky ustanovené v tejto smernici.
  3. Plnenie infraštruktúrnych kritérií je z časového hľadiska povinné dodržiavať po jednotlivých ustanovených etapách.
  4. Vždy na začiatku nového súťažného ročníka musia všetky kluby I. a II. ligy preukázať splnenie všetkých kritérií z predchádzajúceho ročníka (z predchádzajúcej etapy). V opačnom prípade nebude možné odohrať na príslušných štadiónoch stretnutia I. a II. ligy.
  5. Výnimku z ods. 4 je možné udeliť iba postupujúcemu do príslušnej súťaže, a to maximálne na prvú polovicu súťažného ročníka do (vrátane) súťažného ročníka 2018/2019.
  6. Na štadióne prechádzajúcom rekonštrukciou je možné odohrať polovicu súťažného ročníka v obmedzenom režime, výhradne so súhlasom komisie SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len “KŠI”).

  Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov

  1. štadión (STD) - je (otvorený, krytý alebo čiastočne krytý) súbor zariadení s jedným ihriskom spojený do jedného celku, ktorý má obyčajne hľadisko (spravidla stupňovité) a ktorý je určený na organizovanie športových súťaží. Je to miesto konania súťažného stretnutia, alebo tréningového procesu, vrátane pridružených objektov a zariadení (kancelárie, bufety, WC, tlačové a akreditačné centrum, šatne a pod.).
  2. hľadisko štadióna - priestor vymedzený pre sediacich, resp. stojacich divákov.
  3. sektor hľadiska štadióna - presne vymedzená časť hľadiska so samostatným vchodom.
  4. útroby štadióna - všetky vnútorné priestory štadióna.
  5. areál štadióna - priestor ohraničený vonkajším oplotením.
  6. okolie štadióna - priestor okolo areálu štadióna z vonkajšej strany oplotenia štadióna.
  7. ihrisko (IHR) - miesto, na ktorom sa organizuje futbalové (priateľské, súťažné) stretnutia, alebo tréningový proces. V pravidlách futbalu sú presne určené tvary a rozmery ihriska, jeho povrch a ďalšie parametre. Okrem hracej plochy sa na ihrisku nachádzajú ďalšie predmety či zariadenia, potrebné pre príslušnú hru (lavičky náhradníkov, extra sedenie, miesto pre delegované osoby a pod.). Od sektoru divákov je oddelené pevnou prekážkou (oplotením). Je to priestor, v ktorom sa môžu pohybovať iba hráči, činovníci stretnutia a zástupcovia médií. Ihrisko zvyčajne pozostáva z hracej plochy, trávnatej plochy a pomocných plôch.
  8. hracia plocha (HP) - časť ihriska, na ktorej sa priamo odohráva futbalové stretnutie; má tvar obdĺžnika a je presne vymedzená bránkovými a postrannými čiarami v zmysle „Pravidiel futbalu“. Je pokrytá prírodným, alebo umelým trávnikom.
  9. trávnatá plocha (TP) - Je plocha medzi hracou plochou a pomocnou plochou. Je plynule spojená s hracou plochou. Siaha od postranných a bránkových čiar hracej plochy až k reklamným panelom.
  10. pomocná plocha (PP) - Je to plocha od reklamných panelov, alebo trávnatej plochy, až po pevnú prekážku, resp. oplotenie ihriska. Môže mať trávnatý, betónový, alebo iný pevný povrch, zabezpečujúci plynulý pohyb bezpečnostných zložiek, sanitných vozidiel, usporiadateľov, delegovaných osôb, činovníkov stretnutia a pracovníkov médií.
  11. umelý trávnik (UT) - umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska.
  12. velín - kontrolná a riadiaca miestnosť štadióna pre osoby zodpovedajúce za celkovú bezpečnosť na štadióne počas stretnutia (napr. veliaci policajný dôstojník, bezpečnostný manažér klubu, hlavný usporiadateľ a delegát stretnutia).
  13. miesto pre rýchly rozhovor (flash zóna) - priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať živé televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi.
  14. MIX zóna - priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi.
  15. bezpečnostný kamerový systém (BKS) - zabudované kamery, s možnosťou zvislého a vodorovného pohybu priblíženia pre monitorovanie sektorov pre divákov, prístupov a vchodov a všetkých verejných priestorov štadióna.
  16. verejný komunikačný systém (VKS) - elektronický systém ozvučenia, umožňujúci okamžité oznamovanie hovorených správ do všetkých vonkajších a vnútorných priestorov štadióna.
  17. miestnosť delegátov - miestnosť pre delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov.
  18. šatne rozhodcov - miestnosť pre rozhodcov stretnutia.
  19. miesto pre prenosové vozidlo - zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel televíznych spoločností.
  20. státie - sektory na státie bez sedadiel alebo s lavičkami.
  21. dočasné tribúny - miesta na sedenie, ktoré sú svojimi technickými vlastnosťami, dizajnom a konštrukciou určené len na krátkodobé použitie a nie sú trvalo upevnené k podkladu.
  22. činovník stretnutia (funkcionár stretnutia) - Osoba, podieľajúca sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom futbalového stretnutia (napr. delegované osoby zväzu, bezpečnostná služba, usporiadateľská služba, realizačné tímy družstiev a pod.).

  Druhá hlava – Infraštruktúra štadiónov

  Článok 3 - Hracia plocha, ihrisko a ich vybavenie

  1. Minimálne rozmery ihriska sú 113x74 m. Odporúčané rozmery sú 120x80 m. Pri štadiónoch 4. kategórie UEFA je odporúčaná plocha ihriska 125x85 m.
  2. Rozmery hracej plochy sú 105x68 m, rovnaké pre všetky kategórie štadiónov. Presnosť rozmerov hracej plochy a rozmerov ihriska musí byť dokladovaná vytyčovacím nákresom ihriska, potvrdeným autorizovaným geodetom.
  3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú
   1. od postrannej čiary 6,0 m, minimálne 3 m,
   2. bod bránkovej čiary 7,5 m, minimálne 4 m.
  4. Pre štadióny 4. kategórie UEFA sa odporúčané vzdialenosti od najbližšej pevnej prekážky upravujú takto
   1. od postrannej čiary 8,5 m,
   2. od bránkovej čiary 10 m.
  5. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom alebo umelým trávnikom, vybavená vhodným zavlažovacím, odvodňovacím, drenážnym a vsakovacím systémom. Trávnatá plocha za postrannými čiarami ihriska nemusí mať rovnakú povrchovú úpravu ako hracia plocha, pričom musí siahať až po reklamné panely. Hracia plocha a trávnatá plocha musia byť vzájomne prepojené v rovnakej výške, bez akýchkoľvek prekážok alebo bariér, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, rozhodcov a iné osoby, pohybujúce sa na týchto plochách, a to aj v prípade, ak má trávnatá plocha z časti, alebo po celej ploche, inú povrchovú úpravu ako hracia plocha.
  6. Priestor pre rozcvičenie náhradníkov, ktorým môže byť aj trávnatá plocha, musí byť dostatočne veľký a mal by mať rovnaký povrch ako hracia plocha. Môže byť umiestnený pozdĺž postrannej čiary, alebo za reklamnými tabuľami za bránami.
  7. Podrobnejšia špecifikácia kvality prírodného a umelého trávnika je uvedená v článku 23 a článku 24.
  8. Každý štadión I. a II. ligy musí mať zabudovaný vhodný zavlažovací a drenážny odvodňovací systém, ktorý zabráni zaplaveniu a podmáčaniu hracej plochy počas dažďa a taktiež vysychaniu počas teplého suchého počasia.
  9. Pre štadióny I. ligy musí byť hracia plocha s prírodným trávnikom vybavená vyhrievacím systémom, ktorý zabraňuje zamŕzaniu hracej plochy počas chladného počasia a zabezpečuje aj v tomto počasí dostatočnú kvalitu hracej plochy.
  10. Minimálne 21 m nad hracou plochou nesmie byť zavesený žiadny objekt alebo predmet.
  11. Reklamné panely je možné umiestňovať po obvode hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Ich umiestnenie je
   1. od postrannej čiary minimálne 2 m,
   2. od bránkovej čiary minimálne 3 m, ale min. 1 m za konštrukciou bránky.
  12. Pri štadiónoch 4. kategórie UEFA sú odporúčané tieto vzdialenosti reklamných panelov
   1. 4 m za postrannými čiarami,
   2. 5 m za bránkovými čiarami, s možnosťou natočenia smerom k rohovým zastávkam, s najmenšou vzdialenosťou 3 m.
  13. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím, alebo iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu. Dané oplotenie musí mať požadované množstvo bezpečnostných vstupných brán na hraciu plochu, ktoré musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia zostali odomknuté.
  14. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden vedľajší samostatný vstup pre usporiadateľov, prevádzkovateľov štadióna, bezpečnostné zložky a taktiež pre akreditovaných zástupcov médií, ktorí budú rozmiestnení po obvode hracej plochy za reklamnými panelmi. Na pomocnej ploche musí byť presne vymedzený priestor, kde sa môžu pohybovať akreditovaní zástupcovia médií.
  15. Pri štadiónoch 3. a 4. kategórie UEFA je potrebné na pomocnej ploche ihriska, za reklamnými panelmi, mať vymedzený priestor pre akreditovaných novinárov.

  Článok 4 - Umelé osvetlenie

  1. Všetky štadióny I. ligy musia byť vybavené umelým osvetlením hracej plochy. Intenzita osvetlenia pre pevné a mobilné kamery je závislá od kategórie štadióna (tabuľka č. 1).
  2. Požadované hodnoty intenzity osvetlenia musia spĺňať normované parametre a musia byť doložené dokladom o meraní autorizovanou osobou. Doklad má platnosť 4 roky.
  3. Náhradný zdroj v záujme zaistenia pokračovania stretnutia v prípade výpadku musí zabezpečiť minimálne 2/3 hodnotu z pôvodnej intenzity. Pri štadióne 4. kategórie UEFA je potrebné zaistiť náhradný zdroj, ktorý plynule zabezpečí osvetlenie bez akéhokoľvek prerušenia (v rámci technických možností).

  Tabuľka č. 1

  MIN. INTENZITA OSVETLENIA

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Ev (lx) pre pevné kamery

  800

  800

  1200

  1400

  Ev (lx) pre mobilné kamery

  500

  500

  800

  1000

  Náhradný zdroj

  -

  2/3

  2/3

  1

  Článok 5 - Bránky a rezervné bránky

  1. Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu a musí mať guľatý, príp. elipsovitý tvar. Musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
  2. Vzdialenosť medzi žrďami musí byť 7,32 m.
  3. Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
  4. Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.
  5. Bránkové siete by mali byť zavesené na kovovom ráme, alebo kovovej konštrukcii tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo hráčom a ostatným činovníkom stretnutia.
  6. V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.

  Článok 6 - Lavičky náhradníkov

  1. Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami náhradníkov, ktoré majú byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdialenosti minimálne 5 m od postrannej čiary.
  2. Medzi lavičkami musí byť vzdialenosť min. 10 m (každá lavička 5 m od osi stredovej čiary).
  3. Lavičky by mali byť osadené na úrovni trávnika tak, aby nebránili vo výhľade divákom.
  4. Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická plocha. Je označená bielou prerušovanou čiarou, ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vyčnievajúca 1 m po oboch bokoch lavičky.
  5. Pre štadióny II. ligy musí mať lavička min. 13 miest na sedenie. Pre štadióny I. ligy je to min. 16 miest na sedenie na predpísaných sedadlách, s operadlom vysokým min. 30 cm.
  6. Na štadiónoch 4. kategórie, určených pre stretnutia UEFA a FIFA, sa odporúča lavička s 23 miestami na sedenie.

  Článok 7 - Vlajky, informačná tabuľa

  1. Štadión musí byť vybavený min. piatimi stožiarmi, príp. iným zariadením, umožňujúcimi zavesenie 5 vlajok, jasne viditeľných z ihriska.
  2. Každý štadión I. a II. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých diváckych sektorov, umiestnenú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa).

  Článok 8 - Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá

  1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
  2. Presná špecifikácia plôch jednotlivých častí šatne a priestorov pre hráčov, trénerov a masérov je v tabuľkách č. 2 a č. 3.
  3. Samotná šatňa hráčov musí mať min. 25 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov. Ďalej musí byť súčasťou šatne tabuľa na taktickú prípravu a masérsky stôl.
  4. Súčasťou každej šatne je minimálne päť spŕch a tri WC. Presné počty pre jednotlivé súťaže a kategórie štadiónov sú v tabuľkách č. 2 a č. 3.
  5. Šatne musia mať samostatnú miestnosť maséra, ktorá je vybavená samostatným WC a umývadlom.
  6. Šatne musia mať samostatnú miestnosť trénera, ktorá je vybavená samostatným WC, umývadlom a sprchou.
  7. Šatňa domácich môže mať ďalšie vybavenie, ako napr. relax centrum, fitnes, príp. dennú odpočinkovú miestnosť. Tieto priestory musia byť, v prípade zabezpečenia rovnakých podmienok pre obe družstvá (napr. finále pohárovej súťaže), oddeliteľné (uzamykateľné) od samotnej šatne.
  8. Jednotlivé priestory musia byť navrhnuté tak, aby na seba nadväzovali a zabezpečovali nekonfliktnú prevádzku počas stretnutí a tréningov.
  9. Povinnou súčasťou štadióna je aj priestor na rozcvičenie.
  10. Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený krytý prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu, až do vzdialenosti 7,5 m od najbližšieho diváka v prvom rade priľahlého hľadiska.
  11. Krytý prístup je možné zabezpečiť vysúvacím tunelom, min. rozmerov: šírka = 2,5 m a výška = 2,2 m, prípadne iným primeraným spôsobom.

  Tabuľka č. 2

  ŠATNE HRÁČOV

  ŠTADIÓN I. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Šatňa družstva (m2)

  35

  45

  65

  Sprchy, WC (m2)

  Sprchy/WC/pisoár (ks)

  umývadlo/výlevka (ks)

  15

  20

  30

  5/3/3

  7/3/3

  10/3/5

  2/1

  2/2

  5/2

  Priestor maséra (m2)

  15

  15

  30

  Priestor trénera (m2)

  15

  20

  25

  Priestor na rozcvičenie (m2)

  -

  50

  50

  SPOLU

  80

  150

  200

  Tabuľka č. 3

  ŠATNE HRÁČOV

  ŠTADIÓN II. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Šatňa družstva (m2)

  25

  30

  40

  Sprchy, WC (m2)

  Sprchy/WC/pisoár (ks)

  umývadlo/výlevka (ks)

  12

  15

  20

  5/3/-

  5/3/2

  5/3/3

  1/1

  1/1

  2/1

  Priestor maséra (m2)

  -

  10

  15

  Priestor trénera (m2)

  -

  10

  Priestor na rozcvičenie (m2)

  -

  -

  40

  SPOLU

  55

  125


  Článok 9 - Šatne rozhodcov

  1. Šatňa rozhodcov musí mať predpísanú veľkosť a vybavenie podľa príslušnej kategórie štadiónu.
  2. Pre štadión I. ligy musí mať šatňa rozhodcov min. šesť skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl so šiestimi stoličkami. V samotnej šatni štadióna II. ligy musí byť min. 5 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl s piatimi stoličkami. Presné plošné výmery a vybavenie šatne rozhodcov sú ustanovené v tabuľke č. 4.
  3. Súčasťou šatne je min. jedna sprcha s WC a samostatným umývadlom.
  4. Šatňa by mala byť umiestnená v blízkosti šatne hráčov a miestnosti delegáta.
  5. V prípade nutnosti zabezpečenia dvoch šatní rozhodcov, je možné ako druhú šatňu použiť aj miestnosť delegáta alebo miestnosť trénera, pokiaľ tieto miestnosti majú vo vnútri samostatnú sprchu a WC s umývadlom. Delegáta alebo trénera je v tomto prípade možné premiestniť do inej, tomu zodpovedajúcej miestnosti.

  Článok 10 - Miestnosť delegátov

  1. Samostatná miestnosť, umiestnená najlepšie v priamej nadväznosti na miestnosť rozhodcov, v blízkosti šatne hráčov. Presné výmery a vybavenie sú v tabuľke č. 4.
  2. V miestnosti delegátov musí byť prístup ku komunikačným zariadeniam (telefón, televízor, DVD prehrávač, internet, tlačiareň, kopírka), stôl a stoličky.

  Tabuľka č. 4

  PRIESTORY PRE ROZHODCOV A DELAGÁTA

  ŠTADIÓN I. ligy

  ŠTADIÓN II. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Šatňa rozhodcov (m2)

  10

  12

  20

  25

  Sprchy, WC, predsieň (m2)

  sprcha/WC/umývadlo (ks)

  3,5

  4

  5

  7

  1/1/1

  1/1/1

  2/1/1

  2/1/2

  Miestnosť delegátov (m2)

  7

  9

  11

  15

  Sprchy, WC, predsieň (m2)

  sprcha/WC/umývadlo (ks)

  -

  -

  5

  5

  -

  -

  1/1/1

  1/1/1

  Článok 11 - Ošetrovňa pre hráčov a činovníkov stretnutia

  1. V priestoroch štadióna musí byť umiestnená ošetrovňa pre hráčov a činovníkov stretnutia.
  2. Minimálna plocha ošetrovne je 20 m2 pre štadióny I. ligy a 12 m2 pre štadióny II. ligy.
  3. Ošetrovňa musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a základným zdravotníckym vybavením podľa platnej legislatívy.

  Článok 12 - Miestnosť dopingovej kontroly

  1. Miestnosť dopingovej kontroly pozostáva z troch nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
  2. Táto miestnosť by mala byť v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám.
  3. Minimálna celková výmera dopingovej miestnosti je 20 m2.
  4. Miestnosť čakárne musí mať výmeru min. 10 m2, optimálne 12 m2. Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre osem osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou a príp. aj televízorom (nie je povinné).
  5. Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so štyrmi stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť prehradená na dva samostatné priestory.
  6. Minimálna plocha vyšetrovne je 7 m2, optimálne 9 m2.
  7. S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta o minimálnej ploche 3 m2. Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo. Súčasťou vybavenia toalety v štadiónoch 4. kategórie musí byť aj sprcha. V ostatných kategóriách štadióna je sprcha iba odporúčaná.

  Článok 13 - Priestory na parkovanie

  1. Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre minimálne dva autobusy družstiev a desať automobilov činovníkov stretnutia. Musia sa nachádzať v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre činovníkov stretnutia.
  2. Pri štadióne a v jeho blízkom okolí, je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo parkovacích miest pre divákov, podľa kapacity štadióna. Minimálny počet parkovacích miest stanovuje STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácii.
  3. Samostatne, na chránenej ploche, je potrebné vymedziť parkovací priestor pre divákov hostí.
  4. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť počet VIP parkovacích miest, zodpovedajúcich kategórii štadióna podľa tabuľky č. 5.
  5. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá. Samostatne musí byť vymedzený priestor pre prenosové a sprievodné vozy TV. Presné plošné výmery pre jednotlivé kategórie štadiónov sú v tabuľke č. 5.

  Tabuľka č. 5

  PRIESTORY PRE PARKOVANIE

  ŠTADIÓN I. ligy

  ŠTADIÓN II. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Minimálny počet parkovacích VIP miest

  20

  50

  100

  150

  Minimálna parkovacia plocha pre TV prenosové a sprievodné vozidlá (m2)

  100

  200

  200

  1000

  Článok 14 - Priestory pre divákov

  1. Prístupy na štadión, vstupné brány, turnikety, vchody a východy musia byť patrične označené medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Vhodným a zrozumiteľným piktogramom musí byť označený aj smer/prístupová cesta k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov.
  2. Na štadiónoch I. a II. ligy nie je povolené státie a ani použitie dočasných tribún. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k podkladu, vzájomne oddelené, tvarované, očíslované a vyrobené z nehorľavého materiálu. Musia mať opierku vysokú min. 30 cm.
  3. Optimálna výška stupňa v hľadisku je 40 cm a šírka 80 cm. Pri nižších šírkach stupňa u starších štadiónov je potrebné na tieto stupne namontovať sklopné sedačky z dôvodu dostatočnej prechodnej šírky jednotlivých radov.
  4. Na štadióne musí byť zriadená min. jedna ošetrovňa pre divákov a vo všetkých sektoroch hľadiska štadióna musia byť zriadené miesta pre poskytnutie prvej pomoci divákom. Ošetrovňa a miesta pre poskytnutie prvej pomoci musia byť riadne a viditeľne označené vhodným piktogramom a vybavené základným zdravotníckym vybavením podľa platnej legislatívy.
  5. Hľadisko štadióna I. a II. ligy musí byť rozdelené na minimálne tri samostatné sektory (sektor domácich, sektor hostí, sektor pre zástupcov médií a VIP). Minimálne požadované kapacity štadiónov I. a II. ligy pre jednotlivé kategórie UEFA sú v tabuľke č. 6.
  6. Pre divákov hostí je vyhradených min. 5% z celkovej kapacity štadióna. Sektor hostí musí byť od ostatných sektorov štadióna oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške 2,1 m.
  7. Každý sektor, vrátane sektoru hostí, musí mať zabezpečený samostatný vstup cez turniket. V každom sektore musí byť predpísané množstvo sociálnych zariadení a minimálne jeden stánok s občerstvením. Jedným stánkom s občerstvením je možné obslúžiť aj dva sektory divákov, ak je umiestnený na hranici daných sektorov a má samostatné výdajné okienko pre jednotlivé sektory.
  8. Každý sektor v hľadisku musí mať zabezpečený samostatný únikový východ v prípade evakuácie štadióna.
  9. Vstupné brány musia byť navrhnuté tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup divákov na štadión. Štadióny 4. kategórie UEFA musia mať vstupy vybavené modernými elektronickými systémami kontroly vstupov v zmysle platných právnych predpisov SR (vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme; zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  10. Všetky verejné priestory, vstupy a východy musia byť v každom sektore štadióna zreteľne odlíšené od priestorov na sedenie. Všetky únikové brány vedúce von zo štadióna musia byť zreteľne označené zrozumiteľnými piktogramami.
  11. Všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov na ihrisko a hraciu plochu musia byť navrhnuté tak, aby zostali odomknuté, pokiaľ budú diváci na štadióne. Použitie týchto vstupov musí byť počas celého stretnutia pod kontrolou usporiadateľskej služby. Všetky tieto brány sa musia otvárať smerom von, v smere úniku evakuačných trás.
  12. Štadión musí byť vybavený systémom núdzového bezpečnostného osvetlenia schváleného príslušným orgánom pre použitie v prípade výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných častiach štadióna, vrátane východov a evakuačných ciest.
  13. Každý štadión musí mať verejný informačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a vonkajšie priestory štadióna a musí byť nezávislý na hlavnom prívode elektrickej energie.
  14. Na každom štadióne musí byť zriadený velín vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, s kamerovým dohľadom na všetky vonkajšie a vnútorné priestory štadióna a s najlepším možným priamym výhľadom na všetky sektory štadióna. Velín je odporúčané umiestniť v hornej časti tribúny a môže byť využitý aj pre obsluhu osvetlenia, časomiery, svetelnej tabule, rozhlasu, pre hlásateľa a pod.)

  Tabuľka č. 6

  PRIESTORY PRE DIVÁKOV

  ŠTADIÓN I. ligy

  ŠTADIÓN II. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Minimálna kapacita štadióna

  600

  1500

  4500

  8000

  Min. kapacita štadióna, vyhradená pre hostí

  30

  75

  225

  400

  Minimálny počet sektorov hľadiska

  2

  3

  4

  4

  Minimálny počet VIP sedadiel

  50

  100

  250

  500

  Minimálny počet VIP sedadiel,

  vyhradených pre fanúšikov hostí

  10

  20

  50

  100

  Článok 15 - Priestory pre imobilných a telesne postihnutých

  1. Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre telesné postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby. Tieto priestory musia byť označené medzinárodne známymi piktogramami. Počet miest vyhradených týmto osobám bližšie ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (§ 64 ods. 4).
  2. Tieto osoby musia mať tiež vyhradené sociálne a občerstvovacie zariadenia nachádzajúce sa v blízkosti ich sektoru.
  3. Na 15 miest pre imobilných a telesné postihnutých musí pripadať 1 WC upravené pre tieto osoby.

  Článok 16 - Priestory pre VIP

  1. VIP sedadlá musia byť kryté, umiestnené na hlavnej tribúne čo najbližšie k stredovej čiare. Vstup do sektoru a východ zo sektoru VIP musí byť zabezpečený cez samostatný elektronický turniket oddelený od ostatných verejných priestorov a sektorov.
  2. VIP priestor musí byť vybavený dostatočným množstvom WC pre mužov a ženy.
  3. Minimálne kapacity VIP sedadiel, ako aj minimálne kapacity VIP sedadiel vyhradených pre fanúšikov hosťujúceho družstva, sú pre jednotlivé kategórie štadiónov v tabuľke č. 6.
  4. Štadión 4. kategórie UEFA musí mať navyše aj oddelený a uzavretý priestor na pohostenie, s plochou min. 400 m2. Musí sa nachádzať čo najbližšie k sedadlám VIP na tribúne.

  Článok 17 - Priestory pre zástupcov médií

  1. Štadión musí mať určený priestor (napr. miestnosť, recepciu a pod.), kde bude prebiehať akreditácia všetkých skupín médií (píšuci novinári, fotografi, televízni a rozhlasoví komentátori, osoby obsluhujúce televíznu techniku, atď.)
  2. Na štadióne musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť pre zástupcov médií, vybavená pracovnými pultmi (stolíkmi) s internetovým pripojením. Súčasťou tejto miestnosti musí byť priestor na jednoduché občerstvenie a sociálne zariadenie (WC) pre príslušných pracovníkov médií.
  3. Vstupy do sektorov médií by mali byť samostatné, oddelené od vstupov pre divákov a VIP vstupu.
  4. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý, umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom zástupcov médií.
  5. Všetky sedadlá s pracovným pultom musia byť vybavené prívodom elektrickej energie a internetovým pripojením. Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového bloku.
  6. Minimálne veľkosti pracovného priestoru pre zástupcov médií a minimálne počty sedadiel na tribúne pre štadióny I. a II. ligy sú v tabuľke č. 7.
  7. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie UEFA musí byť vyčlenený samostatný priestor pre fotografov, pokiaľ je to možné, v samostatnej miestnosti. Priestor pre fotografov musí byť situovaný tak, aby bol z neho ľahký prístup na hraciu plochu. Minimálne počty miest fotografov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú v tabuľke č. 7.
  8. Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačové konferencie – konferenčná miestnosť. Pri štadiónoch 2. a 3. kategórie UEFA a II. ligy môže byť miestnosť pre tlačové konferencie súčasťou pracovnej miestnosti pre médiá. Štadión 4. kategórie UEFA musí mať samostatnú konferenčnú miestnosť vybavenú pracovným predsedníckym stolom, stoličkami, pódiom pre kamery a ozvučením. Minimálna kapacita miest zástupcov médií v konferenčnej miestnosti pre jednotlivé kategórie štadiónov je v tabuľke č. 7.
  9. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálne a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania. Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou rovinou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy. Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú v tabuľke č. 7.
  10. Okrem hlavnej kamery je na štadióne potrebné vymedziť miesta pre kamery za bránkami a tzv. „ofsajdové“ kamery, ktoré sú umiestnené na hlavnej tribúne nad priestormi pokutového územia.
  11. Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté, umiestnené v strede hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií. Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s min. troma sedačkami a pripojením k internetu a elektrickej energii. Minimálne počty boxov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 7.
  12. Štadión 1. kategórie UEFA musí mať aspoň jednu miestnosť, v ktorej je možné zriadiť televízne štúdio.
  13. Štadión 2. kategórie UEFA musí mať aspoň jedno televízne štúdio s rozmermi 5x5x2,3 m.
  14. Štadión 3. kategórie UEFA musí mať aspoň dve televízne štúdiá, s rozmermi 5x5x2,3 m.
  15. Štadión 4. kategórie UEFA musí mať aspoň dve televízne štúdiá, s rozmermi 5x5x2,3 m, z ktorých aspoň jedno ma výhľad na hraciu plochu.
  16. Štadióny 2. a 3. kategórie UEFA a štadióny II. ligy musia mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená MIX zóna pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia.
  17. Štadióny 4. kategórie UEFA musia mať vytvorenú krytú MIXzónu pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia pre min. 50 zástupcov médií - novinárov. Okrem toho musia byť na štadióne vyčlenené min. 4 miesta pre poskytovanie rýchlych rozhovorov.
  18. MIXzóna, konferenčná miestnosť a miesto pre rýchly rozhovor (flash zóna) sú jediné miesta na štadióne, kde môže dochádzať k stretnutiam zástupcov médií s hráčmi a ostatnými funkcionármi klubov.
  19. Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na, alebo čo najbližšie k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane, ako plošina pre hlavnú kameru. Plocha musí mať rovný a pevný podklad s prívodom elektrickej energie.

  Tabuľka č. 7

  PRIESTORY PRE ZÁSTUPCOV MÉDIÍ

  ŠTADIÓN I. ligy

  ŠTADIÓN II. ligy

  KATEGÓRIA ŠTADIÓNA UEFA

  1.

  2.

  3.

  4.

  Minimálna plocha pracového priestoru pre médiá (m2)

  50

  100

  100

  200

  Minimálny počet miest fotografov

  -

  -

  15

  25

  Minimálny počet sedadiel v hľadisku

  s pultíkmi na písanie

  5

  10

  25

  50

  Celkový minimálny počet sedadiel

  v hľadisku pre médiá

  20

  20

  50

  100

  Minimálna plocha (m2) plošiny pre hlavnú kameru / počet kamier

  4/1

  6/2

  6/2

  10/4

  Min. kapacita miest zástupcov médií v miestnosti pre tlačové konferencie

  -

  30

  50

  75

  Minimálny počet boxov pre TV

  a rozhlasových komentátorov

  2

  3

  5

  25

  Minimálny počet TV štúdií

  1

  1

  2

  2

  Minimálna parkovacia plocha pre TV

  prenosové a sprievodné vozidlá (m2)

  100

  200

  200

  1000

  Článok 18 – Ostatné zabezpečenia infraštruktúry štadiónov

  1. Celý areál štadióna musí mať potrebné informačné a bezpečnostné značenie jednotnými medzinárodne platnými piktogramami (únikové cesty, informačné tabule, a pod.).
  2. Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, ostenia priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy, a pod., musia byť vyznačené bezpečnostným žltým značením.
  3. Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých sektorov, musia byť umiestnené oznamovacie tabule s vyznačením zákazu vnášania nedovolených predmetov do areálu štadióna.
  4. Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule zakazujúce vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.

  Tretia hlava - Bezpečnostný kamerový a turniketový systém štadiónov

  Článok 19 - Bezpečnostný kamerový systém

  1. Na každom štadióne I. ligy musí byť trvale nainštalovaný predpísaný kamerový systém, ktorý slúži na neustále monitorovanie jednotlivých diváckych sektorov, prístupov a vchodov na štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna.
  2. Musí byť inštalovaný v zmysle platných právnych predpisov SR (vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme; zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  3. Na štadiónoch II. ligy je zriadenie kamerového systému dané ustanovením § 21 zákona č. 1/2014 Z. z. (v prípade, že ide o tzv. rizikové stretnutie).
  4. Kamerový systém štadióna musí mať svoje riadiace centrum (kontrolná miestnosť - velín), z ktorého je celý systém riadený a ovládaný.

  Článok 20 - Základné technicko-technologické parametre pre bezpečnostný kamerový systém

  1. Povinná optická infraštruktúra, komunikácia všetkých kamier pomocou TCP/IP protokolu.
  2. Kamerový systém sa delí na identifikačný podsystém a monitorovací podsystém.
  3. Identifikačný kamerový podsystém musí spĺňať nasledovné požiadavky
   1. použité musia byť digitálne kamery, ktoré majú rozlíšenie najmenej 1 000 000 efektívnych bodov, a
   2. musia mať rozlíšenie najmenej 100 efektívnych bodov na meter v najvzdialenejšom mieste zorného poľa kamery.
  4. Monitorovací kamerový podsystém musí spĺňať nasledovné požiadavky
   1. použité musia byť digitálne kamery, ktoré majú rozlíšenie najmenej 1 000 000 efektívnych bodov,
   2. musia mať rozlíšenie najmenej 100 efektívnych bodov na meter v najvzdialenejšom mieste zorného poľa kamery, a
   3. digitálna kamera musí snímať za sekundu pri rozlíšení:
    1. od 1 000 000 efektívnych bodov do 3 000 000 efektívnych bodov najmenej 15 obrázkov,
    2. od 3 000 001 efektívnych bodov do 5 000 000 efektívnych bodov najmenej 12 obrázkov,
    3. od 5 000 001 efektívnych bodov do 8 000 000 efektívnych bodov najmenej 7 obrázkov,
    4. od 8 000 001 efektívnych bodov do 11 000 000 efektívnych bodov najmenej 5 obrázkov,
    5. od 11 000 001 efektívnych bodov najmenej 4 obrázky.
  5. Vzdialenosť medzi dvomi najbližšími rýchlootočnými kamerami nesmie byť väčšia ako 100 metrov.
  6. Otočné kamery (minimálne dve, odporúčané štyri) musia byť schopné zachytiť všetky miesta na sedenie (sektory).
  7. Kódovanie obrazu a záznam musí byť minimálne v kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC).
  8. Záznam zo všetkých kamier musí byť uložiteľný na internom záznamovom médiu (storage) minimálne sedem dní po skončení podujatia.
  9. Záznamový systém (aj ovládací software) musí umožňovať export ľubovoľnej časti záznamu do kodeku H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) alebo novšieho.
  10. Pracovisko operátora musí byť pripravené na spoluprácu najmenej dvoch operátorov, ktorých počet je nutný pri rizikových podujatiach.

  Článok 21 - Turniketový systém

  1. Na každom štadióne I. ligy musí byť pri vstupoch a vchodoch inštalovaný predpísaný počet turniketov. Turnikety musia byť rozmiestnené po celom obvode štadióna tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup a odchod divákov zo štadióna. Odporúčaná priepustnosť turniketu je minimálne 500 osôb za hodinu. Na každom štadióne musia byť minimálne tri turnikety. Počet a umiestnenie turniketov je závislé od celkovej kapacity štadióna. Na každých 500 divákov kapacity štadióna musí byť na inštalovaný minimálne jeden turniket.
  2. Na štadiónoch II. ligy je umiestnenie turniketov odporúčané.

  Článok 22 - Základné technicko-technologické parametre pre vstupový turniketový systém

  1. Povinná optická infraštruktúra môže byť zdieľaná s infraštruktúrou kamerového monitorovacieho systému, komunikácia všetkých turniketov pomocou TCP/IP protokolu.
  2. Všetky turnikety musia mať schopnosť čítať (resp. rozpoznávať) všetky typy 2D kódov (EAN a QR code).
  3. Turnikety by mali byť celotelové a obojsmerné (monitorované prechody do/zo štadiónu).
  4. Podpora pre bezdrôtové technológie RFID, NFC technológia, alebo iné bezdrôtové technológie.
  5. Pre všetky štadióny sa odporúča, aby turnikety (alebo ich lokálny ovládací server) boli vybavené komunikačným softwarovým rozhraním na REST (API) riešenia pre pripájanie sa na vzdialené webové služby (webservices) za účelom aktualizácie a synchronizácie databáz návštevníkov alebo potenciálnych osôb so zakázaným vstupom na športové podujatia (zákon č. 1/2014 Z. z., databáza delikventov v Informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach).

  Štvrtá hlava - Kvalita hracej plochy

  Článok 23 – Kvalita hracej plochy

  1. Kvalita futbalových trávnikov je základom pre vytvorenie vhodných podmienok na tréning a súťažné stretnutia.
  2. Klub musí zabezpečiť hraciu plochu, ktorá je vybavená takými potrebnými a dostupnými technickými zariadeniami, ktoré zabraňujú zaplaveniu pôdy počas dažďa, zamŕzaniu počas chladného počasia (zimné obdobie) a takisto vysýchaniu počas teplého počasia (letné obdobie). Za takéto zariadenia môžu byť považované podzemné vyhrievacie, odvodňovacie a zavlažovacie systémy alebo iné technické zariadenia garantujúce kvalitu hracej plochy.

  Článok 24 - Prírodný trávnik

  1. Prírodný trávnik hracej plochy musí spĺňať svojou kvalitou príslušné hodnotiace kritériá, podľa ktorých bude prírodný trávnik začlenený do kategórie A až D
   1. trávnik kategórie „A“ spĺňa všetky predpoklady tréningu a súťažných stretnutí,
   2. trávnik kategórie „B“ vyžaduje komplex opatrení na zmenu a úpravu jeho kvality,
   3. trávnik kategórie „C“ vyžaduje kompletnú rekonštrukciu,
   4. trávnik kategórie „D“ je nepoužiteľný pre hranie súťažných stretnutí vo futbale.
  2. Členenie kvality prírodného trávnika do jednotlivých kategórii sa určuje podľa týchto hodnotiacich kritérií
   1. rovinatosť hracej plochy,
   2. priepustnosť pôdy, vodivosť, vsakovacia rýchlosť, kapacita, zrnitosť,
   3. zloženie trávnikového spoločenstva,
   4. zakorenenie trávnika,
   5. hustota trávnika a rovnomerné pokrytie hracej plochy ihriska,
   6. vyšliapané plochy trávnika,
   7. choroby trávnika,
   8. škodcovia trávnika.
  3. Posudzovanie aktuálneho stavu trávnikov klubov I. a II. ligy sa vykonáva podľa osobitného predpisu schváleného príslušným orgánom SFZ, najmä pred začiatkom súťažného ročníka.

  Článok 25 - Umelý trávnik

  1. V prípade hracej plochy s umelým trávnikom, musí klub zabezpečiť inštaláciu a výrobcu takého typu umelého trávnika, ktorý má na vybraný typ umelého trávnika platný certifikát FIFA* (jedna hviezda) alebo FIFA** (dve hviezdy).
  2. Po inštalácii umelého trávnika a na základe žiadosti klubu, v zmysle platného postupu podľa osobitného predpisu SFZ pre umelé trávniky, bude klubu vydané oprávnenie vo forme osvedčenia SFZ na používanie hracej plochy s umelým trávnikom pre určené súťaže na obdobie štyroch rokov. Po uplynutí tohto obdobia je možné na základe schváleného postupu podľa tejto smernice predĺžiť platnosť osvedčenia o ďalšie štyri roky, potom o ďalšie dva roky a následne je potrebné obnovovať príslušné osvedčenie každý rok.
  3. Pre súťaže UEFA, FIFA a I. ligu musí umelý trávnik spĺňať požiadavky FIFA Quality Concept** a musí mať platný certifikát o testoch vykonaných FIFA akreditovaným laboratóriom.

  Piata hlava – Povinnosti usporiadateľa a delegovaných osôb

  Článok 26 - Povinnosti usporiadateľa stretnutia pri plnení infraštruktúrnych predpisov a poriadkov SFZ

  1. Pri usporadúvaní oficiálnych súťažných stretnutí je nevyhnutné dbať na všeobecne platné právne predpisy SR a futbalové predpisy SFZ.
  2. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je povinný pripraviť štadión, vrátane všetkých jeho súčastí, na stretnutie tak, aby boli dodržané pravidlá futbalu, súťažný poriadok futbalu, rozpis príslušnej súťaže, ako aj ostatné predpisy SFZ.
  3. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je na žiadosť delegovaných osôb povinný zabezpečiť úpravu infraštruktúry štadióna (v súlade s platnou legislatívou) a odstránenie nedostatkov, za účelom riadneho a bezpečného odohratia súťažného stretnutia.
  4. Kluby hrajúce v medzinárodných súťažiach UEFA, sa riadia osobitnými predpismi UEFA, týkajúcimi sa príslušnej súťaže. Hlavný usporiadateľ musí byť počas stretnutia k dispozícii delegovaným osobám a na ich požiadanie vykoná opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu stretnutia a bezpečnosti všetkých jeho účastníkov.

  Článok 27 - Povinnosti delegovaných osôb pri kontrole infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny počas súťažných stretnutí

  1. Delegát stretnutia je najvyššie postavenou osobou futbalového stretnutia, na ktoré bol delegovaný príslušným riadiacim zväzom a ktorý zastupuje výkonom svojich práv a povinností, v súlade s predpismi SFZ.
  2. Na futbalovom stretnutí plní svoju kontrolnú, pozorovaciu a hodnotiacu funkciu.
  3. Delegát stretnutia skontroluje pred stretnutím, v spolupráci s hlavným usporiadateľom, infraštruktúru štadióna v súlade s touto smernicou, pravidlami futbalu, rozpisom príslušnej súťaže a ustanoveniami záväznej prihlášky do súťaže, súťažným poriadkom futbalu, ako aj ďalšími predpismi SFZ.
  4. Delegát stretnutia vykoná pred stretnutím kontrolu nasledujúcej infraštruktúry štadióna
   1. kontrolu ihriska a hracej plochy, vstupné brány a vchody na štadión, turnikety,
   2. prístupy na štadión a smerovanie divákov do svojich sektorov,
   3. označenie pokladní a vstupov dobre zrozumiteľnými znakmi,
   4. tribúny a zariadenia pre divákov domácich a hostí (sedadlá, ich čistotu a očíslovanie, označenie tribún a jednotlivých sektorov dobre zrozumiteľnými znakmi, sanitárne priestory, občerstvovacie zariadenia, núdzové bezpečnostné osvetlenie, oplotenie sektoru hostí, miesto pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, zariadenia pre imobilných divákov),
   5. všetky verejné priestory, vstupy a výstupy v každom sektore a ich označenie dobre zrozumiteľnými znakmi, všetky únikové brány a východy zo štadióna, ich otváranie smerom von v smere výstupu z tribún pre prípad evakuácie,
   6. kontrolu časomiery a informačnej tabule,
   7. funkčnosť kamerového systému (kde je to aktuálne),
   8. zdravotné zabezpečenie stretnutia (miestnosť dopingovej kontroly a ošetrovne pre hráčov a delegované osoby),
   9. požiarno–bezpečnostné zabezpečenie,
   10. priestory na parkovanie,
   11. šatne družstiev, šatne delegovaných osôb (rozhodcov a delegáta stretnutia) a ich vybavenie,
   12. technické zabezpečenie delegovaných osôb na výkon ich funkcie,
   13. miestnosť pre tlačovú konferenciu trénerov,
   14. miestnosť na predzápasovú poradu,
   15. priestory pre VIP,
   16. umiestnenie sedenia delegovaných osôb a oficiálnych zástupcov hostí,
   17. priestory pre zástupcov médií, ich umiestnenie sedenia na tribúne, ako aj ich technické zabezpečenie, parkovacie priestory pre prenosovú techniku,
   18. plošiny pre televízne kamery a ich rozmiestnenie, stanovište pre kameru videozáznamu.
  5. Delegát stretnutia v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov infraštruktúry štadióna uvedie tieto v elektronickej správe z príslušného stretnutia, ktorú ako podnet pre konanie obdrží KŠI a v kópii riadiaci orgán.
  6. Na základe podnetu vykoná KŠI kontrolu predmetných nedostatkov, a to do 14 dní od obdržania podnetu. Zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov, o čom informuje klub, na ktorého štadióne bol nedostatok zistený a riadiaci orgán súťaže, ktorej sa tento klub zúčastňuje.
  7. Po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov vykoná KŠI opätovnú kontrolu.
  8. V prípade, že nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, podá KŠI podnet Disciplinárnej komisii SFZ na začatie disciplinárneho konania voči príslušnému klubu, spolu s návrhom ďalších opatrení, o čom bude informovaný taktiež riadiaci orgán súťaže.

  Šiesta hlava - Všeobecné ustanovenia

  Článok 28 - Pasport ihriska

  1. Pasport ihriska je oficiálny doklad, ktorým sa osvedčuje spôsobilosť ihriska pre najvyššiu súťaž, ktorú je možné na danom ihrisku odohrať.
  2. Vydáva ho KŠI po vykonaní pasportizácie príslušného ihriska, na základe žiadosti podanej vlastníkom, alebo prevádzkovateľom ihriska. Je podpísaný generálnym sekretárom SFZ a predsedom KŠI.
  3. Platnosť Pasportu ihriska je 4 roky. Ak sa počas obdobia platnosti Pasportu zmenia parametre ihriska tak, že vydaný Pasport nezodpovedá aktuálnemu skutkovému stavu, Pasport stráca platnosť a vlastník, alebo prevádzkovateľ je povinný ihneď požiadať KŠI o dodatočnú pasportizáciu ihriska a vydanie nového platného Pasportu.
  4. Podrobnejší postup pasportizácie ihriska a špecifikácia dokumentov potrebných k vydaniu Pasportu ihriska je ustanovený osobitným predpisom schváleným príslušným orgánom SFZ.

  Článok 29 - Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna

  1. Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna je doklad obsahujúci vyjadrenia a potvrdenia príslušných orgánov miestnej správy (samosprávy) potrebné na prevádzkovanie štadióna, v zmysle právnych predpisov SR.
  2. Potvrdzuje ho výhradne KŠI a je podpísaný predsedom KŠI.
  3. Platnosť dokladu je dva roky. Ak sa počas obdobia platnosti dokladu zmenia parametre ihriska a štadióna tak, že potvrdený doklad o bezpečnosti a spôsobilosti nebude zodpovedať aktuálnemu skutkovému stavu, doklad sa stáva neplatným a vlastník, alebo prevádzkovateľ štadióna je povinný ihneď obnoviť neplatný príslušný dokument a požiadať KŠI o potvrdenie nového platného Dokladu o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna.
  4. Podrobnejší popis všetkých príslušných dokumentov potrebných k vydaniu dokladu je ustanovený osobitným predpisom schváleným príslušným organom SFZ.

  Článok 30 - Osvedčenie SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom

  1. Osvedčenie SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom je oficiálny doklad, ktorým sa stanovuje spôsobilosť ihriska s umelým trávnikom na jeho používanie v tréningovom procese a majstrovských stretnutiach príslušnej súťaže.
  2. Osvedčenie SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom vydáva KŠI po vykonaní príslušnej kontroly na základe žiadosti podanej vlastníkom, alebo užívateľom ihriska. Je podpísané generálnym sekretárom SFZ a predsedom KŠI.
  3. Platnosť Osvedčenia SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom je štyri roky pri novom ihrisku a je možné ho obnoviť na ďalšie štyri roky, potom na ďalšie dva roky a následne je potrebné obnovovať Osvedčenie každý rok.
  4. Pred opakovaným obnovením platnosti Osvedčenia SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom je potrebné vykonať kontrolu kvality a opotrebovanosti umelého trávnika.
  5. V prípade zistenia závad a nedostatkov kvality umelého trávnika počas doby platnosti môže KŠI pozastaviť platnosť Osvedčenia SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom, o čom bezodkladné informuje riadiaci orgán príslušnej súťaže.
  6. Podrobnejší popis všetkých vyjadrení potrebných k vydaniu Osvedčenia SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s umelým trávnikom je ustanovený osobitným predpisom schváleným príslušným orgánom SFZ.

  Článok 31 - Certifikát štadióna

  1. Certifikát štadióna je oficiálny doklad, ktorým sa potvrdzuje splnenie infraštruktúrnych požiadaviek, s určením dosiahnutej kategórie štadióna UEFA a spôsobilosť štadióna na jeho prevádzkovanie.
  2. Certifikát štadióna vydáva KŠI pre príslušnú súťaž po vykonaní certifikácie štadióna na základe žiadosti podanej vlastníkom alebo prevádzkovateľom štadióna. Je podpísaný generálnym sekretárom SFZ a predsedom KŠI.
  3. Platnosť Certifikátu štadióna je štyri roky. Ak sa počas obdobia platnosti Certifikátu štadióna zmenia parametre ihriska a štadióna tak, že vydaný Certifikát nezodpovedá aktuálnemu skutkovému stavu, Certifikát sa stáva neplatným a žiadateľ je povinný ihneď požiadať KŠI o dodatočnú certifikáciu štadióna a vydanie nového Certifikátu.
  4. Ak počas doby platnosti Certifikátu štadióna skonči platnosť niektorého z dokumentov (napr. doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ktorého platnosť je dva roky, príp. doklad o kontrole kamerového systému, ktorého platnosť je jeden rok atď.), Certifikát dočasne stráca platnosť a vlastník, alebo prevádzkovateľ je povinný bezodkladne neplatný dokument obnoviť a zaslať na vedomie KŠI. V opačnom prípade sa Certifikát stáva neplatný ešte pred uplynutím 4 rokov.
  5. Ak počas doby platnosti Certifikátu štadióna postúpi mužstvo hrajúce na príslušnom štadióne do vyššej súťaže, je žiadateľ povinný požiadať KŠI o vydanie nového Certifikátu pre aktuálnu súťaž, v ktorej bude mužstvo v nasledujúcom ročníku pôsobiť.
  6. Podrobnejší postup certifikácie štadióna a popis dokumentov potrebných k vydaniu Certifikátu je ustanovený osobitným predpisom schváleným príslušným orgánom SFZ.
  7. Certifikát štadióna s určením príslušnej kategórie štadióna vydáva KŠI a platí pre stretnutia riadené SFZ a ÚLK. Tento Certifikát nenahrádza doklad pre medzinárodne stretnutia organizované UEFA, ktoré sa riadia osobitnými predpismi UEFA.
  8. Certifikát štadióna slúži ako podklad pri udeľovaní príslušnej licencie vydanej Licenčnou komisiou SFZ.
  9. K vydaniu Certifikátu štadióna je potrebné predložiť najmä tieto platné dokumenty
   1. Pasport ihriska, alebo Osvedčenie SFZ o technickej spôsobilosti ihriska s UT,
   2. Pasport (pasportizáciu) tréningového zariadenia,
   3. doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna,
   4. doklad o vykonaní revízie elektrických zariadení štadióna (nie starší ako dva roky),
   5. doklad o meraní svetelno-technických podmienok osvetlenia hracej plochy umelým osvetlením, vykonané certifikovaným orgánom (ak ma štadión umelé osvetlenie),
   6. doklad o vlastníkovi štadióna (aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti),
   7. doklad o prevádzkovateľovi štadióna (kópia nájomnej zmluvy s vlastníkom o užívaní nehnuteľnosti),
   8. geodetické zameranie ihrísk s hracou plochou (min. 100 bodov),
   9. pôdorysný plán miestností štadióna s výmerom plôch a legendou využitia,
   10. schému areálu štadióna s vyznačenými sektormi, vstupmi do sektorov, únikovými bránami do ihriska, únikovými trasami zo štadióna, parkoviskami, miestami prvej pomoci,
   11. schválený požiarno-evakuačný plán pre divákov pri konaní športového podujatia,
   12. schému rozmiestnenia kamier na tribúnach a na ploche ihriska,
   13. schému rozmiestnenia kamier bezpečnostného kamerového systému,
   14. potvrdenie o kontrole kamerového systému (nie staršie ako jeden rok v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.),
   15. návštevný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. a príslušných predpisov SFZ,
   16. organizačný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. a príslušných predpisov SFZ,
   17. zmluvu o dohodnutých a vykonaných opatreniach na zabezpečenie kooperácie medzi jednotlivými zložkami PZ SR s organizátormi stretnutia.

  Článok 32 - Spoločné ustanovenia

  1. Platnosť všetkých vydaných Certifikátov bez určenia kategórie štadióna, končí pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 bez ohľadu na dátum platnosti uvedený na Certifikáte.
  2. Nové Certifikáty štadióna budú vydávané iba po splnení požiadaviek ustanovených v tejto smernici a v príslušných predpisoch schválených príslušným orgánom SFZ.
  3. Všetky doklady uvedené v článku 28 a nasledujúcich ustanovení, výhradne vydáva a potvrdzuje KŠI.

  Článok 33 - Záverečné ustanovenia

  1. Výklad tejto smernice podáva výkonný výbor SFZ po vyžiadaní stanoviska Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. Žiadosť o výklad musí byť podaná písomnou formou.
  2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia výkonným výborom SFZ.

  Príloha – Harmonogram

  Prehľadný zoznam jednotlivých infraštruktúrnych kritérií je v tabuľke č. 8 a č. 9.

  Tabuľka č. 8

  INFRAŠTRUKTÚRNE

  KRITÉRIÁ

  ŠTADIÓN I. ligy

  I. etapa 2015/2016

  II. etapa 2016/2017

  III. etapa 2017/2018

  IV. etapa 2018/2019

  všeobecné infraštruktúrne kritériá UEFA

  infraštruktúrne kritéria UEFA 1. kategórie

  umelé osvetlenie hracej plochy (článok 4)

  kamerový systém (článok 19 - článok 20)

  vlajky, informačná tabuľa (článok 7)

  elektronický turniketový systém (článok 21 - 22)

  vyhrievanie hracej plochy (článok 3)

  hracia plocha, ihrisko a ich vybavenie (článok 3)

  rezervné bránky, lavičky náhradníkov (článok 5 - 6)

  infraštruktúrne kritériá UEFA 2. kategórie

  šatne hráčov, rozhodcov, miest. delegátov (článok 8 - 10)

  ošetrovňa, dopingová miestnosť (článok 11 - 12)

  parkovanie, priestory pre divákov (článok 13 - 15)

  priestory pre VIP a médiá (článok 16 - 17)

  infraštruktúrne kritériá UEFA 3. kategórie

  Tabuľka č. 9

  INFRAŠTRUKTÚRNE

  KRITÉRIÁ

  ŠTADIÓN II. ligy

  I. etapa 2015/2016

  II. etapa 2016/2017

  III. etapa 2017/2018

  IV. etapa 2018/2019

  všeobecné infraštruktúrne kritériá UEFA

  hracia plocha, ihrisko a ich vybavenie (článok 3)

  rezervné bránky, lavičky náhradníkov (článok 5 - 6)

  vlajky, informačná tabuľa (článok 7)

  infraštruktúrne kritériá UEFA 1. kategórie

  šatne hráčov, rozhodcov, miest. delegátov (článok 8 - 10)

  ošetrovňa, dopingová miestnosť (článok 11 - 12)

  minimálna kapacita štadióna 1500 divákov

  parkovanie, priestory pre divákov (článok 13 - 15)

  priestory pre VIP a médiá (článok 16 - 17)

  turniketový systém (článok 21 - 22) - odporúčané

  infraštruktúrne kritériá UEFA 2. kategórie

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti