Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica SFZ o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk (úplné znenie platné od 28.6.2017) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.07.2017 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu


  Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk

  z 28. júna 2017

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. c) a čl. 51 ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení zmien a doplnkov stanov Slovenského futbalového zväzu z 18. novembra 2016 a zmien a doplnkov stanov z 31. marca 2017 schvaľuje túto smernicu:

  Článok 1 – Úvodné ustanovenia

  1. Táto smernica upravuje postupy certifikácie štadiónov a pasportizácie ihrísk v súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“) a Úniou ligových klubov (ďalej len „ÚLK“), ktoré prebiehajú vykonávaním kontrolnej prehliadky štadiónov a ihrísk, a výsledkom ktorých je ohodnotenie štadióna certifikátom štadióna, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ohodnotenie ihriska pasportom ihriska.
  2. Certifikát štadióna je doklad vydaný komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“), ktorý potvrdzuje splnenie určitého stupňa infraštruktúrnych podmienok pre príslušnú kategóriu štadióna v zmysle Smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov z 1.5.2010 (ďalej len „UEFA smernica“) a Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018 z 2.12.2014 v znení smernice z 30.6.2015 (ďalej len „smernica 2018“), ktoré upravujú infraštruktúrne požiadavky pre klasifikáciu štadióna 1. až 4. kategórie.
  3. Infraštruktúrne podmienky pre mládežnícke ihriská a ihriská pre súťaže žien, junioriek a žiačok (ďalej len „súťaže ženského futbalu“) sa hodnotia postupom pasportizácie, výsledkom ktorej je pasport ihriska pre mládežnícke súťaže, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, pasport ihriska pre súťaže ženského futbalu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3) alebo pasport ihriska s UT pre mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, ktoré vydáva KŠI, ktorými sa potvrdzuje splnenie infraštruktúrnych podmienok stanovených úsekom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ (ďalej len „oddelenie mládeže“) pre ihrisko s uvedením najvyššej úrovne súťaže, ktorá sa môže na príslušnom ihrisku odohrať s platnosťou aj na nižšie úrovne súťaží.
  4. V rámci republikových súťaží riadených ÚLK a SFZ (I. a II. liga mužov) zabezpečuje certifikáciu štadiónov KŠI.
  5. KŠI je oprávnená vykonávať kontrolu plnenia infraštruktúrnych podmienok kedykoľvek pred a počas súťažného obdobia.
  6. Pasportizáciu ihrísk ostatných republikových súťaží mládežníckeho a ženského futbalu zabezpečuje oddelenie mládeže podľa tejto smernice pod dohľadom KŠI. Na základe návrhu oddelenia mládeže vydáva KŠI pasport ihriska.
  7. Kontroly štadiónov a ihrísk sú pri certifikácii štadióna I. a II. ligy vykonávané na základe písomnej žiadosti. Vykonanie prvej kontroly a obhliadky je bezplatné, avšak v prípade opakovania obhliadky a kontroly z dôvodu nedostatkov a nekompletnosti dokumentácie na strane žiadateľa, resp. nesplnenia niektorej povinnosti vyžadovanej pri certifikácii štadióna, je žiadateľ (I. liga) povinný uhradiť správny poplatok vo výške 250,- Eur a žiadateľ (II. liga) je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 150,- Eur.
  8. Ak z jednotlivých pojmov uvedených v tejto smernici nevyplýva niečo iné, na účely tejto smernice sa uvedenými pojmami rozumejú pojmy uvedené v UEFA smernici a smernici 2018.

  Článok 2 - Kategorizácia štadiónov pre príslušnú súťaž  

  1. Kategorizácia štadiónov pre I. ligu a II. ligu mužov je uvedená v smernici 2018. Infraštruktúrne podmienky pre ihriská republikových súťaží mládeže a ženského futbalu stanovuje oddelenie mládeže.
  2. Infraštruktúrne podmienky na ihriská a štadióny pre súťaže riadené regionálnymi a oblastnými futbalovým zväzmi stanoví a zabezpečuje príslušný regionálny a oblastný futbalový zväz.

  Článok 3 - Certifikácia štadióna 

  1. Vzor žiadosti o certifikáciu štadióna je uvedený v prílohe č. 5.
  2. Ak klub, ktorý postupuje do vyššej súťaže nemá vydaný platný certifikát štadióna pre súťaž, do ktorej postupuje, je povinný pred začiatkom tejto súťaže požiadať o certifikáciu štadióna, prislúchajúcu úrovni súťaže, do ktorej postupuje.
  3. Certifikát štadióna podpisuje generálny sekretár SFZ a predseda KŠI .
  4. Certifikát štadióna vydáva KŠI žiadateľovi s platnosťou na najviac dva súťažné ročníky, najdlhšie do 30.6. druhého súťažného ročníka. Certifikát štadióna je platný aj pre účely licenčného konania SFZ.

  Článok 4 - Žiadosť o certifikáciu, certifikácia 

  1. Žiadosť o certifikáciu štadióna posiela klub KŠI. KŠI najneskôr do 30 dní po obdržaní žiadosti oznámi klubu čas vykonania obhliadky a kontroly štadióna. Klub je povinný poskytnúť KŚI nevyhnutnú súčinnosť pre riadne vykonanie obhliadky a kontroly štadióna.
  2. Všetky doklady pripojené k žiadosti o certifikáciu musia byť platné k dátumu obhliadky a kontroly štadióna, pričom ich platnosť nesmie skončiť pred koncom súťažného ročníka, v ktorom má družstvo klubu na kontrolovanom štadióne hrávať, ak ďalej nie je uvedené inak. K žiadosti o certifikáciu štadióna je žiadateľ povinný pripojiť tieto doklady:
   1. list vlastníctva k štadiónu nie starší ako 3 mesiace, ak je žiadateľom vlastník štadióna,
   2. kópiu nájomnej zmluvy s vlastníkom štadióna, ktorá umožňuje žiadateľovi užívať štadión minimálne po dobu, na ktorú sa má certifikát štadióna vydať, spolu s kópiou listu vlastníctva k štadiónu nie staršieho ako 3 mesiace, ak žiadateľ nie je vlastníkom štadióna,
   3. platné osvedčenie o bezpečnosti štadióna, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6,
   4. geodetické zameranie alebo vytyčovací náčrt označenia hracej plochy a zamerania ihriska, ktorý musí obsahovať určené požadované polohopisné geodetické body a ich vzdialenosť v metroch na 2 desatinné miesta v mierke 1:500 a 1:1000, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 7,
   5. certifikát „FIFA QUALITY PRO“ pre hraciu plochu s umelou trávou, ak má hodnotený štadión hraciu plochu s umelou trávou,
   6. certifikát alebo iný doklad potvrdzujúci vhodnosť použitého systému vyhrievania trávnika, ak je žiadateľom klub I. ligy, alebo klub postupujúci do I. ligy,
   7. schéma areálu štadióna s vyznačenými sektormi, vstupmi do sektorov, umiestnením velína na štadióne, únikovými bránami do ihriska, únikovými trasami zo štadióna, parkoviskami, miestami prvej pomoci, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.8,
   8. schéma rozmiestnenia pevných a mobilných TV kamier na tribúnach a ploche ihriska, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.9,
   9. schéma rozmiestnenia kamier kamerového zabezpečovacieho systému, ak sa na štadióne má hrať I. liga, alebo mobilných kamier kamerového zabezpečovacieho systému na tribúnach a ploche ihriska, ak sa na štadióne má hrať rizikový zápas II. ligy, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 10,
   10. požiarno – evakuačný plán pre divákov pri konaní športového podujatia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11,
   11. pôdorysný plán miestností štadióna v hlavnej tribúne s legendou ich využitia,
   12. organizačný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. a noriem SFZ, schválený oprávneným orgánom (zákon č.1/2014, Z.z.)návštevný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. a noriem SFZ, schválený oprávneným orgánom (zákon č.1/2014, Z.z.)
   13. prevádzkový poriadok telovýchovno-športového zariadenia schválený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§ 22 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
   14. platné a vyhovujúce správy revízneho technika o spôsobilosti prevádzky všetkých elektrických zariadení areálu štadióna, bezpečnostného (núdzového) osvetlenia tribún a vyhradených zariadení v časti využívanej na športové aktivity; lehoty na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sú uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
   15. platnú a vyhovujúcu správu revízneho technika o spôsobilosti prevádzky bleskozvodov všetkých budov v areáli štadióna (vrátane tribún) v časti využívanej na športové aktivity; lehoty na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sú uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
   16. platnú a vyhovujúcu správu revízneho technika o spôsobilosti prevádzky plynových zariadení na štadióne, nie staršiu ako 1 rok, ak sa používajú v areáli štadióna,
   17. platnú a vyhovujúcu správu o kontrole svietivosti ihriska, ak sa na štadióne má hrať I. liga mužov; platnosť správy je najviac 4 roky.,
   18. čestné vyhlásenie klubového lekára o vybavenosti miestnosti prvej pomoci v súlade s platnou legislatívou.
  3. Kontrolu inštalácie, ustanovených parametrov a funkčnosti kamerového systému (I. liga) sa vykonáva min. 1 x ročne v zmysle § 21 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z.z. bezpečnostným manažérom SFZ. Schémy uvedené v ods. 2 písm. g) až j) je možné predložiť na jednom spoločnom dokumente.
  4. Ak počas kontrolnej prehliadky štadióna z dôvodu certifikácie nemôže klub predložiť požadovanú dokumentáciu a táto je jediným nedostatkom, brániacim vydaniu cettifikátu, môže túto dokumentáciu klub zaslať na KŠI v potvrdených origináloch aj poštou. Po kontrole a overení dodatočne doručenej dokumentácie KŠI SFZ dodanú dokumentáciu zašle poštou späť klubu.
  5. Po vykonaní kontroly predložených dokladov a obhliadky infraštruktúry štadióna KŠI vypracuje protokol o vykonaní obhliadky a kontroly štadióna, na základe ktorého v prípade splnenia všetkých infraštruktúrnych podmienok vyžadovaných pre príslušnú kategóriu štadióna vydá certifikát štadióna príslušnej kategórie.
  6. Ak sa zistí, že žiadateľom predložená dokumentácia a skontrolované skutočnosti nespĺňajú požadované náležitosti, alebo budú pri obhliadke zistené nedostatky, uvedie sa to do protokolu o vykonaní obhliadky a kontroly štadióna a kontrola bude prerušená až do odstránenia nedostatkov. Certifikácia môže byť dokončená až po odstránení týchto nedostatkov formou opakovanej kontroly.
  7. Ak sa v priebehu platnosti certifikátu štadióna skončí platnosť niektorej z revíznych správ uvedených ods. 2 písm. o) až r), pozastavuje sa platnosť certifikátu štadióna na dobu, kým klub predloží komisii novú správu revízneho technika o spôsobilosti prevádzky príslušného zariadenia.
  8. Ak sa v priebehu platnosti certifikátu štadióna skončí platnosť niektorého z dokladov uvedených v odseku 2 okrem revíznych správ uvedených v ods. 2 písm. o) až r), pozastavuje sa platnosť certifikátu štadióna na dobu, kým klub predloží komisii platný príslušný doklad.
  9. Ak v priebehu platnosti certifikátu štadióna dôjde k zmene infraštruktúrnych podmienok štadióna (napr. rekonštrukcia, prestavba, úprava kapacity) tak, že tieto sa už nezhodujú s infraštruktúrnymi podmienkami, pre ktoré bol vydaný certifikát štadióna, certifikát štadióna stráca platnosť dňom, kedy došlo k nezhode medzi skutočnými infraštruktúrnymi podmienkami a infraštruktúrnymi podmienkami podľa certifikátu štadiónu. Klub je povinný v takomto prípade požiadať komisiu o novú certifikáciu štadióna.
  10. V prípade skončenia platnosti certifikátu štadióna musí štadión prejsť novou certifikáciou min. 1x v priebehu 2 rokov.

  Článok 5 - Pasportizácia ihriska

  1. Pasport ihriska sa vydáva pre mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu. Pre ihrisko s prírodným trávnikom sa vydáva pasport ihriska a pre ihrisko s umelým trávnikom pasport ihriska s UT.
  2. Žiadosť o pasportizáciu ihriska posiela klub oddeleniu mládeže. Oddelenie mládeže najneskôr do 30 dní po obdržaní žiadosti oznámi klubu čas vykonania obhliadky a kontroly ihriska. Klub je povinný poskytnúť oddeleniu mládeže nevyhnutnú súčinnosť pre riadne vykonanie obhliadky a kontroly ihriska.
  3. Všetky doklady pripojené k žiadosti o pasportizáciu musia byť platné k dátumu obhliadky a kontroly ihriska, pričom ich platnosť nesmie skončiť pred koncom súťažného ročníka, v ktorom má družstvo klubu na kontrolovanom ihrisku hrávať, ak ďalej nie je uvedené inak. K žiadosti o pasportizáciu ihriska je žiadateľ povinný pripojiť tieto doklady:
   1. list vlastníctva k štadiónu nie starší ako 3 mesiace, ak je žiadateľom vlastník štadióna,
   2. kópiu nájomnej zmluvy s vlastníkom štadióna, ktorá umožňuje žiadateľovi užívať štadión minimálne po dobu, na ktorú sa má certifikát štadióna vydať, spolu s kópiou listu vlastníctva k štadiónu nie staršieho ako 3 mesiace, ak žiadateľ nie je vlastníkom štadióna,
   3. geodetický plán alebo vytyčovací náčrt označenia hracej plochy a zamerania ihriska, ktorý musí obsahovať určené požadované geodetické body a ich vzdialenosť v metroch na 2 desatinné miesta v mierke 1:500 a 1:1000,
   4. schéma areálu ihriska s vyznačenými sektormi, únikovými trasami, parkoviskami pre činovníkov stretnutia a delegované osoby, miestom prvej pomoci,
   5. pôdorysný plán miestnosti v hlavnej tribúne s legendou jej využitia, ak sa pri ihrisku tribúna nachádza,
   6. čestné vyhlásenie žiadateľa o spôsobilosti prevádzky všetkých elektrických, plynových a iných vyhradených zariadení a bleskozvodov v areáli ihriska.
  4. Pasport ihriska vydáva KŠI na návrh oddelenia mládeže žiadateľovi s platnosťou na dva súťažné ročníky, najdlhšie do 30.6. druhého súťažného ročníka. Kópiu pasportu ihriska doručí KŠI oddeleniu mládeže.
  5. Ak v priebehu platnosti pasportu ihriska dôjde k zmene infraštruktúrnych podmienok ihriska (rekonštrukcia, prestavba, úprava kapacity) tak, že tieto sa už nezhodujú s infraštruktúrnymi podmienkami, pre ktoré bol vydaný pasport ihriska, pasport ihriska stráca platnosť dňom, kedy došlo k nezhode medzi skutočnými infraštruktúrnymi podmienkami a infraštruktúrnymi podmienkami podľa pasportu ihriska. Klub je povinný v takomto prípade požiadať oddelenie mládeže o novú pasportizáciu ihriska.
  6. Ak sa v priebehu platnosti pasportu ihriska skončí platnosť niektorého z dokladov uvedených v odseku 2, pozastavuje sa platnosť pasportu na dobu, kým klub predloží oddeleniu mládeže platný príslušný doklad.
  7. Pasport ihriska podpisuje predseda KŠI SFZ.

  Článok 6 –Disciplinárne previnenia 

  1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice sa v zmysle článku 64 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ považuje najmä, ak klub:
   1. neposkytne potrebnú súčinnosť komisii alebo oddeleniu mládeže pri vykonávaní obhliadky a kontroly štadióna alebo ihriska,
   2. neodstráni nedostatok zistený pri priebežnej a náhodnej kontrole,
   3. prevádzkuje štadión alebo ihrisko na hranie súťaží napriek neplatnosti alebo pozastavenej platnosti certifikátu štadióna alebo pasportu ihriska.
  2. Komisia je oprávnená dávať podnety s odôvodnením na disciplinárnu komisiu SFZ v prípade zistenia porušení povinností uvedených v tejto smernici.

  Článok 7 - Evidencia a archivovanie dokumentácie 

  1. KŠI je povinná evidovať a v spolupráci so sekretariátom archivovať žiadosti o certifikáciu štadiónov spolu s dokladmi k nim, protokoly o obhliadke a kontrole štadiónov, návrhy na vydanie pasportu ihriska a kópie certifikátov štadiónov a pasportov ihrísk.
  2. Oddelenie mládeže je povinné evidovať a archivovať žiadosti o pasportizáciu ihrísk spolu s dokladmi k nim, protokoly o obhliadke a kontrole ihrísk, návrhy na vydanie pasportu ihriska a kópie pasportov ihrísk.

  Článok 8 - Záverečné ustanovenia 

  Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.

  Zoznam príloh

  1. Vzor certifikátu štadióna - oficiálny doklad vydaný KŠI SFZ, potvrdzujúci splnenie určitého stupňa infraštruktúrnych požiadaviek aj s uvedením dosiahnutej kategórie štadióna. Môže byť aj v elektronickej podobe.
  2. Vzor pasportu ihriska pre mládežnícke súťaže - oficiálny doklad, na ktorom je uvedený stupeň súťaže, ktorá sa môže na ňom hrať. Môže byť aj v elektronickej podobe.
  3. Vzor pasportu ihriska pre súťaže ženského futbalu - oficiálny doklad, na ktorom je uvedený stupeň súťaže, ktorá sa môže na ňom hrať. Môže byť aj v elektronickej podobe.
  4. Vzor pasportu ihriska s UT pre mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu - oficiálny doklad pre ihrisko s umelou hracou plochou, na ktorom je uvedený stupeň súťaže, ktorá sa môže na ňom hrať. Môže byť aj v elektronickej podobe.
  5. Formulár žiadosti o certifikáciu štadióna, ktorou žiadateľ vyjadruje záujem a pripravenosť absolvovať kontrolu štadióna na získanie Certifikátu štadióna.
  6. Vzor osvedčenia o bezpečnosti štadióna potvrdený KŠI SFZ.
  7. Vzor geodetického zamerania ihriska s hracou plochou.
  8. Vzor schémy štadióna s označenými vstupmi a výstupmi s turniketmi a vchodmi pre RZP a HZZ na štadión, vstupy do sektorov, umiestnenie stožiarov umelého osvietenia, umiestnenie svetelnej tabule.
  9. Vzor schémy rozmiestnenia pevných a mobilných kamier TV a pozícia kamery oficiálneho videozáznamu zo stretnutia.
  10. Vzor schémy rozmiestnenia kamier kamerového zabezpečovacieho systému.
  11. Vzor požiarno-evakuačného plánu divákov pri konaní športového podujatia (vzor schémy riadenia úniku divákov v prípade krízových udalostí – únikové východy s určenými smermi evakuácie, únikmi na HP a pod.).
  Zoznam príloh je dostupný TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti