Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica SFZ o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.02.2018 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  SMERNICA SFZ O ODBORNEJ PRÍPRAVE DELEGÁTOV ZVÄZU A DELEGÁTOV STRETNUTIA

  z 22. januára 2018

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 a na vykonanie ustanovení § 8 ods. 7, § 16 ods. 2 písm. i) a § 85 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 13a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. schvaľuje túto smernicu:

  Prvá časť (článok 1-2) - Všeobecné ustanovenia

  Článok 1 - Úvodné ustanovenia

  1. Táto smernica upravuje
   1. postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
   2. priebeh a obsah skúšky na získanie licencie delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
   3. postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy na opakované overovanie odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia a priebeh a rozsah skúšky na opakované overenie odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
   4. náležitosti osvedčení o odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
   5. pôsobnosť komisie delegátov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „KD SFZ“), komisií rozhodcov regionálnych futbalových zväzov prostredníctvom ich úsekov delegátov (ďalej len „KR RFZ“) a komisií rozhodcov oblastných futbalových zväzov prostredníctvom ich úsekov delegátov (ďalej len „KR ObFZ“) pri zabezpečovaní odbornej prípravy, opakovanej odbornej prípravy a vykonania skúšky uchádzača o odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu a delegáta stretnutia.
  2. Táto smernica neupravuje postup, obsah, rozsah, organizáciu odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie pozorovateľa rozhodcov pre profesionálny futbal.[1]

  Článok 2 - Vymedzenie pojmov

  1. Na účely tejto smernice sa rozumie
   1. delegátom zväzu a delegátom stretnutia delegát zväzu podľa osobitného predpisu,[2]
   2. odbornou prípravou delegáta zväzu a delegáta stretnutia vzdelávací proces uchádzača o získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
   3. osvedčením delegáta zväzu osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie delegáta zväzu pre amatérsky futbal,[3]
   4. osvedčením delegáta stretnutia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie delegáta stretnutia pre profesionálny futbal i amatérsky futbal,
   5. ďalším vzdelávaním sústavná príprava delegáta zväzu a delegáta stretnutia pre zachovanie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia delegáta zväzu a osvedčenia delegáta stretnutia.
  2. Osvedčenia delegáta zväzu oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu delegáta stretnutia[4] a pozorovateľa rozhodcov[5] v amatérskom futbale. Funkciu delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov v III. lige mužov môže vykonávať delegát zväzu, ktorý pred získaním osvedčenia delegáta zväzu vykonával v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. e) funkciu rozhodcu.
  3. Osvedčenie delegáta stretnutia oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu delegáta stretnutia v profesionálnom futbale i v amatérskom futbale.

  Druhá časť (článok 3 – 6) - Odborná príprava delegátov zväzu a delegátov stretnutia

  Prvá hlava (článok 3 - 4) - Odborná príprava delegátov zväzu

  Článok 3 - Podmienky pre výkon delegáta zväzu

  1. Delegátom zväzu môže byť fyzická osoba, ktorá
   1. dosiahla vek 18 rokov,
   2. je zdravotne spôsobilá,
   3. dosiahla aspoň úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,[6]
   4. je bezúhonná,
   5. pôsobila vo futbale najmenej päť rokov ako hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár,
   6. úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta zväzu,
   7. má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu.
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti[7] osoby na výkon funkcie delegáta zväzu. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
  3. Bezúhonnosť uchádzača sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.
  4. Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je delegát zväzu povinný bezodkladne oznámiť riadiacemu zväzu, u ktorého nadobudol osvedčenia delegáta zväzu alebo Slovenskému futbalovému zväzu (ďalej len „SFZ“).
  5. KR RFZ a KR ObFZ sú oprávnené kedykoľvek vyzvať delegáta zväzu o predloženie potvrdenia preukazujúceho splnenie podmienky podľa odsekov 2 a 3.

  Článok 4 - Odborná príprava a skúška delegáta zväzu

  1. Odborná príprava uchádzača o delegáta zväzu sa skladá z prezenčnej a diaľkovej formy, pričom prezenčná forma nadväzuje na diaľkovú formu.
  2. Diaľková forma odbornej prípravy sa uskutočňuje e-learningom.
  3. Prezenčná forma odbornej prípravy prebieha osobnou účasťou uchádzača na záverečnom seminári.
  4. Odbornú prípravu uchádzača o delegáta zväzu a opakovanú odbornú prípravu delegáta zväzu a ďalšie vzdelávanie delegáta zväzu zabezpečuje KR RFZ alebo KR ObFZ, ak má na vykonávanie odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania dostatočné personálne a materiálne kapacity, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania.
  5. Uchádzač o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na delegáta zväzu sa prihlasuje formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle SFZ. Termíny na predkladanie prihlášok na odbornú prípravu a skúšky určuje KR RFZ alebo KR ObFZ. Ak rozpis súťaže nestanovuje výšku poplatku za odbornú prípravu, záverečnú skúšku a písomný test, výšku poplatku určí KR RFZ alebo KR ObFZ v podmienkach na podávanie prihlášky. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu a skúšky formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu SFZ. Prihláška na odbornú prípravu a skúšky na delegáta zväzu obsahuje
   1. meno a priezvisko,
   2. dátum narodenia,
   3. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
   4. adresu elektronickej pošty na účely diaľkovej formy odbornej prípravy,
   5. počet rokov požadovanej praxe.
  6. Na prihlásenie sa delegáta zväzu na opakovanú odbornú prípravu na opakované overenie odbornej spôsobilosti sa odsek 5 vzťahuje primerane.
  7. Odborná príprava uchádzača o delegáta zväzu má rozsah 32 hodín a opakovaná odborná príprava delegáta zväzu má rozsah 14 hodín. Štruktúra odborných príprav a skúšok sa stanovuje takto:

  a) odborná príprava a záverečná skúška na delegáta zväzu

  Diaľková forma odbornej prípravy pre uchádzača na delegáta zväzu

  Počet hodín

  1

  Všeobecne záväzné právne predpisy k organizácii verejných športových podujatí

  2

  2

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  3

  3

  Pravidlá futbalu

  4

  4

  Hodnotenie fair - play účastníkov stretnutia

  2

  5

  Pedagogické postupy hodnotenia

  4

  6

  Praktické riešenia núdzových a modelových situácií počas stretnutí

  2

  7

  Psychologická príprava, verbálna a neverbálna komunikácia

  3

  8

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci

  1

  9

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany

  1

  10

  Používanie komunikačných a informačných technológií a ISSF v práci delegáta

  1

  Spolu

  23

  Prezenčná forma odbornej prípravy

  - záverečný seminár uchádzača na delegáta zväzu

  1

  Organizácia športových podujatí – zákon č. 1/2014 Z.z.

  1

  2

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  1

  3

  Pravidlá futbalu

  2

  4

  Psychologická príprava delegáta

  1

  5

  Zásady poskytovania prvej pomoci

  1

  Spolu

  6

  Záverečná skúška uchádzača na delegáta zväzu

  1

  Písomná skúška

  1

  2

  Ústna skúška

  1

  3

  Záverečné vyhodnotenie

  1

  Spolu

  3

  Celkový rozsah vzdelávania

  32

   b) odborná príprava a písomný test na udržanie osvedčenia delegáta zväzu

  Diaľková forma opakovanej odbornej prípravy

  pre držiteľa osvedčenia delegáta zväzu

  Počet hodín

  Všeobecne záväzné právne predpisy k organizácii verejných športových podujatí

  1

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SZ)

  1

  Pravidlá futbalu

  1

  Pedagogické postupy hodnotenia

  1

  Praktické riešenia núdzových a modelových situácií počas stretnutí

  1

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci

  1

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany

  1

  Spolu

  7

  Prezenčná forma opakovanej odbornej prípravy

  - záverečný seminár pre držiteľa osvedčenia delegáta zväzu

  Organizácia športových podujatí- Zákon č. 1/2014 Z.z.

  1

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  1

  Pravidlá futbalu

  1

  Psychologická príprava delegáta

  1

  Zásady poskytovania prvej pomoci

  1

  Spolu

  5

  Záverečná skúška držiteľa osvedčenia delegáta zväzu

  Písomná skúška

  1

  Spolu

  1

  Celkový rozsah vzdelávania

  14


  Druhá hlava (článok 5 - 6) - Odborná príprava delegátov stretnutia

  Článok 5 - Podmienky pre výkon delegáta stretnutia

  1. Delegátom stretnutia môže byť fyzická osoba, ktorá
   1. dosiahla vek 18 rokov,
   2. je zdravotne spôsobilá,
   3. dosiahla aspoň stredoškolské vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,6
   4. je bezúhonná,
   5. úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta stretnutia
   6. má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta stretnutia,
   7. pôsobila najmenej dva roky ako delegát zväzu.
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti osoby na výkon funkcie delegáta stretnutia. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky. Za preukázanie zdravotnej spôsobilosti sa považuje aj preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa čl. 3 ods. 2.
  3. Bezúhonnosť uchádzača sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.
  4. Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je delegát stretnutia povinný bezodkladne oznámiť SFZ.
  5. KD SFZ je oprávnená kedykoľvek vyzvať delegáta stretnutia“ o predloženie potvrdenia preukazujúceho splnenie podmienky podľa odsekov 2 a 3.

  Článok 6 - Odborná príprava a skúška delegáta stretnutia

  1. Odborná príprava uchádzača o delegáta stretnutia sa skladá z prezenčnej a diaľkovej formy, pričom prezenčná forma nadväzuje na diaľkovú formu. O diaľkovej forme a prezenčnej forme odbornej prípravy platia ustanovenia čl. 4 ods. 2 a 3 primerane.
  2. Odbornú prípravu uchádzača o delegáta stretnutia, opakovanú odbornú prípravu delegáta stretnutia a ďalšie vzdelávanie delegáta stretnutia zabezpečuje KD SFZ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania.
  3. Uchádzač o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na delegáta stretnutia sa prihlasuje formou elektronickej zverejnenej na webovom sídle SFZ. Termíny na predkladanie prihlášok na odbornú prípravu a skúšky určuje KD SFZ. Ak rozpis súťaže nestanovuje výšku poplatku za odbornú prípravu, záverečnú skúšku a písomný test, výšku poplatku určí KD SFZ v podmienkach na podávanie prihlášky. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu SFZ. Prihláška na odbornú prípravu a skúšky na delegáta stretnutia obsahuje
   1. meno a priezvisko,
   2. dátum narodenia,
   3. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
   4. adresu elektronickej pošty na účely diaľkovej prípravy,
   5. počet rokov požadovanej praxe.
  4. Na prihlásenie sa delegáta stretnutia na opakovanú odbornú prípravu na opakované overenie odbornej spôsobilosti sa odsek 3 vzťahuje primerane.
  5. Odborná príprava uchádzača o delegáta stretnutia má rozsah 42 hodín a opakovaná odborná príprava delegáta stretnutia má rozsah 20 hodín. Štruktúra odborných príprav a skúšok sa stanovuje takto:

  a) odborná príprava a záverečná skúška na delegáta stretnutia

  Diaľková forma odbornej prípravy pre uchádzača na delegáta stretnutia

  Počet hodín

  1

  Všeobecne záväzné právne predpisy k organizácii verejných športových podujatí

  3

  2

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  4

  3

  Pravidlá futbalu

  4

  4

  Hodnotenie fair - play účastníkov stretnutia

  4

  5

  Pedagogické postupy hodnotenia

  4

  6

  Praktické riešenia núdzových a modelových situácií počas stretnutí

  2

  7

  Psychologická príprava, verbálna a neverbálna komunikácia

  2

  8

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci

  2

  9

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany

  2

  10

  Používanie komunikačných a informačných technológií a ISSF v práci delegáta

  2

  Spolu

  29

  Prezenčná forma odbornej prípravy

  - záverečný seminár uchádzača na delegáta stretnutia

  1

  Organizácia športových podujatí - zákon č. 1/2014 Z.z.

  2

  2

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  2

  3

  Pravidlá futbalu

  3

  4

  Psychologická príprava delegáta

  2

  5

  Zásady poskytovania prvej pomoci

  1

  Spolu

  10

  Záverečné skúška uchádzača na delegáta stretnutia

  1

  Písomná skúška

  1

  2

  Ústna skúška

  1

  3

  Záverečné vyhodnotenie

  1

  Spolu

  3

  Celkový rozsah

  42


  b) odborná príprava a písomný test na udržanie osvedčenia delegáta stretnutia

  Diaľková forma –opakovanej odbornej prípravy

  pre držiteľa osvedčenia delegáta stretnutia

  Počet hodín

  Všeobecne záväzné právne predpisy k organizácii verejných športových podujatí

  2

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  2

  Pravidlá futbalu

  2

  Psychologické a pedagogické postupy hodnotenia

  1

  Praktické riešenia núdzových a modelových situácií počas stretnutí

  1

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci

  1

  Základné vedomosti a praktické zručnosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany

  1

  Spolu

  10

  Prezenčná forma opakovanej odbornej prípravy

  - záverečný seminár pre držiteľa osvedčenia delegáta stretnutia

  Organizácia športových podujatí - zákon č. 1/2014 Z.z.

  1

  Predpisy SFZ (napr. Súťažný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok SFZ)

  2

  Pravidlá futbalu

  2

  Psychologická príprava delegáta

  2

  Zásady poskytovania prvej pomoci

  1

  Spolu

  8

  Záverečná skúška držiteľa osvedčenia delegáta stretnutia

  Písomná skúška

  1

  Spolu

  1

  Celkový rozsah vzdelávania

  20


  Tretia časť (článok 7 - 11) - Spoločné ustanovenia k odbornej spôsobilosti delegátov zväzu a delegátov stretnutia

  Článok 7 - Organizácia záverečných seminárov a záverečných skúšok

  1. KR RFZ alebo KR ObFZ, ak má na vykonávanie odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania dostatočné personálne a materiálne kapacity, organizujú záverečný seminár a záverečnú skúšku uchádzačov na delegáta zväzu a záverečný seminár a písomný test delegátov zväzu pri opakovanom overení spôsobilosti. KR RFZ alebo KR ObFZ, ak to nestanovuje rozpis súťaží, určia
   1. začiatok a miesto konania záverečného seminára a záverečnej skúšky,
   2. počet uchádzačov, ktorí sa budú zúčastňovať záverečného seminára a záverečnej skúšky.
  2. Pre organizáciu záverečného seminára a záverečnej skúšky uchádzačov na delegáta stretnutia sa primerane použije odsek 1. Organizáciu záverečných seminárov a záverečných skúšok na delegátov stretnutia zabezpečuje KD SFZ.
  3. Na účel zabezpečenia organizácie záverečných seminárov a záverečných skúšok uvedených v odsekoch 1 a 2 KD SFZ
   1. určuje osoby s odbornou spôsobilosťou na uskutočnenie odbornej prípravy[8] pre delegátov stretnutia,
   2. určuje osoby s odbornou spôsobilosťou na uskutočnenie odbornej prípravy pre delegátov zväzu v oblasti organizácie stretnutia v spolupráci s KR RFZ alebo KR ObFZ,
   3. navrhuje člena skúšobnej komisie[9] pre delegátov stretnutia a člena skúšobnej komisie pre delegáta zväzu za oblasť organizácie stretnutia.

  Článok 8 - Záverečná skúška na delegáta zväzu a delegáta stretnutia

  1. Po absolvovaní odbornej prípravy uvedenej v čl. 4 ods. 7 písm. a) a čl. 6 ods. 5 písm. a) je uchádzač oprávnený zúčastniť sa skúšky po uhradení poplatku za jej absolvovanie.
  2. Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
  3. Ústna časť skúšky prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov. Členmi skúšobnej komisie pre delegáta zväzu sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce, zástupca KD SFZ pre oblasť organizácie stretnutia a zástupca KR RFZ alebo KR ObFZ. Členmi skúšobnej komisie pre delegáta stretnutia sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca KD SFZ.

  Článok 9 - Opakované overenie odbornej spôsobilosti

  1. Odborná spôsobilosť delegáta zväzu a delegáta stretnutia sa opakovane overuje najneskôr pred uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia. Po absolvovaní odbornej prípravy uvedenej v čl. 4 ods. 7 písm. b) a čl. 6 ods. 5 písm. b) je delegát zväzu alebo delegát stretnutia oprávnený zúčastniť sa písomného testu po uhradení poplatku za jeho absolvovanie. KR RF alebo KR ObFZ, a KD SFZ sú oprávnené podľa potreby rozšíriť obsah a rozsah opakovanej odbornej prípravy aj o ďalšie oblasti uvedené v čl. 4 ods. 7 písm. a) a čl. 6 ods. 5 písm. a).
  2. Opakované overenie odbornej spôsobilosti delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia sa vykoná formou písomného testu za stálej prítomnosti minimálne dvoch členov komisie, ktorá zabezpečovala opakovanú odbornú prípravu.
  3. Ak osvedčenie delegáta zväzu alebo osvedčenie delegáta stretnutia stratili platnosť a delegát zväzu alebo delegát stretnutia nepredĺžil platnosť osvedčenia počas jeho platnosti, je delegát zväzu alebo delegát stretnutia povinný absolvovať odbornú prípravu a skúšky podľa čl. 4 ods. 7 písm. a) a čl. 6 ods. 5 písm. a).
  4. Delegát zväzu a delegát stretnutia sú povinní na účely udržiavania a rozvíjania svojej odbornej spôsobilosti zúčastňovať ďalšieho vzdelávania, ktoré môže mať formu seminárov, kurzov, prednášok workshopov alebo e - learningu, a ktoré organizujú príslušné KR RFZ, KR ObFZ alebo KD SFZ.

  Článok 10 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

  1. Po úspešnom vykonaní skúšky uvedenej v čl. 4 ods. 7 písm. a) vydá SFZ uchádzačovi osvedčenie delegáta zväzu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, a po úspešnom vykonaní skúšky uvedenej v čl. 6 ods. 5 písm. a) vydá SFZ uchádzačovi osvedčenie delegáta stretnutia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Osvedčenia obsahujú
   1. meno, priezvisko, dátum narodenia delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia,
   2. identifikačné číslo delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia,
   3. označenie “osvedčenie delegáta zväzu“ alebo „osvedčenie delegáta stretnutia“,,
   4. obdobie platnosti osvedčenia,
   5. označenie SFZ,
   6. miesto a dátum vydania osvedčenia.
  2. Platnosť osvedčenia je 4 roky odo dňa jeho vydania, ak ďalej nie je uvedené inak.
  3. Po úspešnom vykonaní písomného testu na opakované overenie odbornej spôsobilosti uvedeného v čl. 4 ods. 7 písm. b) alebo čl. 6 ods. 5 písm. b) vydá SFZ delegátovi zväzu alebo delegátovi stretnutia príslušné osvedčenie, ktorého náležitosti sú uvedené v odseku 1. Platnosť tohto osvedčenia je 4 roky a začína sa prvým dňom po skončení platnosti predchádzajúceho osvedčenia delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia.
  4. Delegát zväzu a delegát stretnutia sú športovým odborníkom, ktorému oprávnenie na výkon činnosti vznikne dňom zápisu do Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) (ktorý sa automaticky synchronizuje s registrom fyzických osôb v športe vedenom Ministerstvom školstva SR[10] na základe jeho žiadosti o zápis adresovanej príslušnému riadiacemu zväzu, ak je držiteľom príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia. Podmienky podávania žiadostí o zápis delegáta zväzu a delegáta stretnutia do ISSF ustanoví rozpis súťaží príslušného riadiaceho zväzu.

  Článok 11 - Evidencia delegátov zväzu a delegátov stretnutia

  1. KR RFZ a KR ObFZ sú povinné viesť evidenciu o delegátoch zväzu a zverejniť ich zoznam na webovej stránke príslušného riadiaceho zväzu alebo v ISSF v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. KD SFZ je povinná viesť evidenciu o delegátoch stretnutia a zverejniť ich zoznam v ISSF v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
  2. KR RFZ a KR ObFZ sú povinné pred každým súťažným ročníkom oznámiť SFZ údaje o delegátoch podľa odseku 1.
  3. SFZ zapisuje delegátov zväzu a delegátoch stretnutia do ISSF, vykonáva zmeny a výmaz delegátov zo systému ISSF na základe žiadostí delegátov, KR RFZ, KR ObFZ, KD SFZ a na základe vlastných zistení.

  Štvrtá časť (článok12- 13) - Prechodné a záverečné ustanovenia

  Článok 12 - Prechodné ustanovenia

  1. Osvedčenie delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ktorého platnosť sa má skončiť v roku 2018, zostáva platné do 31. decembra 2018.
  2. Osvedčenie delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ktorého platnosť sa má skončiť po 31.12.2018, zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia, najdlhšie do 31.12.2021.

  Článok 13 - Účinnosť

  Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.

  Pri__loha_1_delega__t_zva__zu

  Pri__loha_2_delega__t_stretnutia_page_001

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 2 písm. j) stanov SFZ z 3. júna 2016.^
  2. § 13a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.^
  3. Článok 2 písm. k) stanov SFZ^
  4. Čl. 78 ods. 2 Súťažného poriadku futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017 (ďalej len „SP“).^
  5. Čl. 78 ods. 3 SP.^
  6. https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf^
  7. § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  8. § 13 ods. 8 až 12 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  9. § 10 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z.^
  10. § 6 ods. 2 a § 79 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti