Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch (schválená VV SFZ dňa 8.3.2016)  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.12.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SMERNICA O PRÁVNO-ORGANIZAČNÝCH ZMENÁCH V KLUBOCH
  Slovenského futbalového zväzu
  z 8. marca 2016

  Konferencia Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “konferencia”) schválila 3. júna 2016 podľa článku 42 ods. 3 písm. h) Stanov SFZ (ďalej len “Stanovy”) tento Rokovací poriadok SFZ (ďalej len “rokovací poriadok”):


  Preambula

  Meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky (zmena vlastníckych vzťahov, transformačné procesy, zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a práve Európskej únie) sa odrážajú aj v športovej oblasti a prinášajú do futbalového hnutia nové skutočnosti, na ktoré musia riadiace orgány SFZ a jeho členov primerane reagovať.

  Zmeny v právnych a ekonomických vzťahoch klubov vrátane zmien vlastníckych vzťahov v kluboch sú bežnou súčasťou života klubov v prostredí SFZ. Za prípadné právne, ekonomické alebo morálne následky týchto zmien vo vzťahu k SFZ a jeho členom, ako aj tretím osobám plne zodpovedá klub.

  SFZ a jeho orgány vyžadujú od svojich členov okrem dodržiavania právneho poriadku Slovenskej republiky, Európskej únie a interných predpisov SFZ aj dodržiavanie princípu fair play nielen v športovej oblasti, ale aj v oblasti právnych a ekonomických vzťahov v rámci futbalového hnutia.

  Plnenie povinností a záväzkov voči SFZ a ostatným členom futbalového hnutia je v súlade s článkom 16 ods. 4 stanov SFZ jednou zo základných podmienok súťaženia v súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi.

  Smernica vytvára legislatívne predpoklady pre zosúladenie predpisov SFZ a jeho členov s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie so zohľadnením špecifických znakov športovej činnosti a s dôrazom na ochranu integrity/regulárnosti športových súťaží.

  Účelom tejto smernice je úprava podmienok uskutočňovania právno-organizačných zmien v kluboch, pri dodržaní ktorých si klub alebo jeho právny nástupca zachová právo na účasť družstiev pôvodného klubu v dosiahnutých úrovniach súťaží. To isté platí aj pre registračné právo k hráčom klubu.

  Športové dosahy pri zmene vlastníka klubu alebo pri iných právno-organizačných zmenách v klube sa môžu vyskytnúť. Môžu sa prejaviť v nižšom počte prihlásených mládežnických alebo seniorských družstiev do súťaží. Ak sa ale plnia a rešpektujú tie predpisy, ktoré podmieňujú zaradenie družstiev klubu s novými vlastníkmi alebo družstiev právneho nástupcu klubu do príslušnej úrovne súťaže, je potrebné sa aj s takýmito dosahmi zmieriť a očakávať v budúcnosti pozitívne dosahy týchto právno-organizačných zmien na stabilitu športových, právnych i ekonomických vzťahov vo futbalovom hnutí.

  Do vnútorných záležitostí klubov, pokiaľ sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a predpismi SFZ, nie sú oprávnení SFZ a jeho členovia zasahovať.

  Článok 1 - Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

  1. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch (ďalej len „smernica“) upravuje postup klubov pri uskutočňovaní a schvaľovaní právno-organizačných zmien klubov ako účastníkov súťaží organizovaných SFZ.
  2. Príslušné orgány SFZ a jeho členov pri použití tejto smernice postupujú tak, aby tieto zmeny nenarušovali integritu športu, regulárnosť súťaží a princíp fair play.
  3. Príslušné orgány SFZ a jeho členov pri svojich činnostiach a procesoch spojených s použitím tejto smernice uplatňujú všeobecné princípy upravené v článku 5 ods. 2 stanov SFZ.
  4. Pôvodným klubom sa na účely tejto smernice rozumie klub, ktorému bez ohľadu na to, či dôjde k zániku klubu ako právnickej osoby alebo k zániku riadneho členstva klubu v SFZ, zanikne v súvislosti s postupom podľa tejto smernice
   1. právo účasti družstva klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka (právo účasti v súťaži prechádza na nadobúdateľa), v príslušnej úrovni súťaže organizovanej SFZ a jeho členmi (ďalej len “právo súťaženia klubu”), a
   2. právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube, ktorých sa právno-organizačná zmena týka (právo k registrovaným hráčom dotknutého družstva prechádza na nadobúdateľa) (ďalej len “registračné právo klubu”).
  5. Právnym nástupcom sa na účely tejto smernice rozumie nadobúdateľ práva súťaženia klubu alebo jeho družstva a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom a za podmienok podľa tejto smernice.
  6. Na účely postupu podľa tejto smernice je právo súťaženia klubu a registračné právo klubu predmetom samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým právom oceniteľným v peniazoch, ktoré je prevoditeľné; ak ide o postup podľa článku 9 alebo 11 a právno- organizačná zmena sa týka iba niektorého družstva pôvodného klubu, je predmetom samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne právo súťaženia dotknutého družstva pôvodného klubu a registračné právo hráčov dotknutého družstva.

  Článok 2 - Právno-organizačné zmeny v kluboch

  Právno-organizačné zmeny v kluboch sa uskutočňujú najmä

  1. zánikom klubu bez právneho nástupcu,
  2. zánikom klubu s právnym nástupcom, ktorý sa uskutočňuje v týchto formách
   1. zánik klubu, existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok transformácie na obchodnú spoločnosť,
   2. zánik klubu existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia
   3. zánik klubu existujúceho ako obchodná spoločnosť ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia,
  3. postupom klubov existujúcich ako obchodné spoločnosti podľa § 476 a nasl. (zmluva o predaji podniku, resp. časti podniku) alebo podľa § 69b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
  4. postupom voči klubu podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“),
  5. postupom voči klubu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
  6. postupom klubu pôsobiaceho ako oddiel v rámci telovýchovnej jednoty (ďalej len “futbalový oddiel”) pri vystúpení z telovýchovnej jednoty,
  7. postupom podľa schválených zásad uplatňovaných pri iných spôsoboch uskutočňovania právno- organizačných zmien,
  8. zmenou vlastníckych vzťahov v klube.

  Článok 3 - Zánik klubu bez právneho nástupcu

  1. Ak klub zanikne bez právneho nástupcu, všetky jeho družstvá sú v súlade so Súťažným poriadkom SFZ vyradené zo súťaží, v ktorých súťažili alebo mali súťažiť.
  2. O obsadení miest, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách zaniknutého klubu, rozhodne príslušný riadiaci orgán v súlade so Súťažným poriadkom SFZ.
  3. Registrácia hráčov všetkých družstiev zaniknutého klubu sa riadi ustanoveniami Registračného a prestupového poriadku SFZ.
  4. V prípade likvidácie[1] klubu sa tento článok použije primerane v súlade s jeho účelom a cieľom. 

  Zánik klubu s právnym nástupcom

  Článok 4 - Zánik klubu existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok transformácie na obchodnú spoločnosť

  1. Transformácia klubu existujúceho ako občianske združenie sa uskutočňuje ako zmena právno- organizačnej formy pôvodného občianskeho združenia na obchodnú spoločnosť. Podmienkou tejto zmeny je prevzatie všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov, ktoré ku dňu prevodu vznikli, od pôvodného klubu pôsobiaceho ako občianske združenie v konkrétnej súťaži organizovanej/riadenej SFZ alebo jeho členom, obchodnou spoločnosťou (a. s., s. r. o. a pod.), ktorá sa touto transformáciou stáva právnym nástupcom tohto klubu.
  2. Konkrétnymi právnymi a športovo-technickými dôsledkami tohto procesu je, že existujúca obchodná spoločnosť prevezme od pôvodného klubu pôsobiaceho ako občianske združenie
   1. všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky, ktoré ku dňu prevodu vznikli,
   2. právo účasti družstiev v tej úrovni súťaží organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi, ktoré prostredníctvom svojich družstiev dosiahol pôvodný klub,
   3. registračné právo klubu, čo znamená, že ku dňu ukončenia transformácie obchodná spoločnosť preberá všetkých hráčov pôvodného občianskeho združenia.
  3. Občianske združenie existujúce ako klub a obchodná spoločnosť ako právny nástupca klubu doručia SFZ na účely postupu podľa tejto smernice nasledovné doklady a uznesenia
   1. zápisnicu zo zasadnutia príslušného orgánu občianskeho združenia v zmysle stanov občianskeho združenia existujúceho ako klub s nasledujúcimi schválenými uzneseniami
    1. uznesenie príslušného orgánu občianskeho združenia, prijaté v rámci výkonu jeho právomoci v zmysle stanov občianskeho združenia existujúceho ako klub o schválení prevodu všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov, ktoré ku dňu prevodu vznikli, na existujúcu obchodnú spoločnosť,
    2. uznesenie príslušného orgánu občianskeho združenia, prijaté v rámci výkonu jeho právomoci v zmysle stanov občianskeho združenia existujúceho ako klub o schválení jeho zániku, a to ku dňu prevodu všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov na existujúcu obchodnú spoločnosť, ak k zániku občianskeho združenia dochádza,
   2. zápisnicu z valného zhromaždenia existujúcej obchodnej spoločnosti, ktorá sa stáva právnym nástupcom pôvodného klubu, ktorý existoval ako občianske združenie snasledujúcimi schválenými uzneseniami
    1. uznesenie valného zhromaždenia existujúcej obchodnej spoločnosti o schválení prevodu všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov, ktoré vznikli ku dňu ich prevodu,
    2. uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o schválení účasti v súťažiach riadených SFZ a jeho členmi, v ktorých družstvá občianskeho združenia ku dňu prevodu súťažili alebo mali právo súťažiť.
  4. Na zápisnici zo zasadnutia príslušného orgánu občianskeho združenia v zmysle stanov občianskeho združenia existujúceho ako klub a zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a na uzneseniach uvedených v odseku 3, ak nie sú súčasťou zápisnice, musia byť úradne osvedčené podpisy štatutárnych orgánov občianskeho združenia existujúceho ako klub a existujúcej obchodnej spoločnosti. K týmto uzneseniam musí byť priložená listina podpísaná štatutárnym orgánom, ktorou boli tieto uznesenia vykonané (napr. zmluva o postúpení pohľadávky, zmluva o prevzatí dlhu).

  Článok 5 - Zánik klubu existujúceho ako obchodná spoločnosť ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia

  1. Pri zlúčení jedna zo zlučujúcich sa obchodných spoločností zaniká a univerzálnou sukcesiou prechádzajú všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky na právneho nástupcu, t. j. na jednu zo zlučujúcich sa spoločností.
  2. Pri splynutí dvoch obchodných spoločností všetky práva, povinnosti, pohľadávky azáväzky prechádzajú univerzálnou sukcesiou na právneho nástupcu, pričom obidve obchodné spoločnosti, zktorých všetky práva, povinnosti, pohľadávky azáväzky prechádzajú na právneho nástupcu, zanikajú.
  3. Pri rozdelení obchodnej spoločnosti všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú univerzálnou sukcesiou na právneho nástupcu, pričom ako klub bude ďalej pôsobiť iba nástupnícka spoločnosť, ak predpisy SFZ neumožňujú rozdelenie práva účasti družstiev klubu v súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi.
  4. V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností.

  Článok 6 - Zánik klubu existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia

  1. Pri zlúčení jedno zo zlučujúcich sa občianskych združení zaniká a univerzálnou sukcesiou prechádzajú všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky na právneho nástupcu, t.j. na jedno zo zlučujúcich sa občianskych združení.
  2. Pri splynutí dvoch občianskych združení všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú univerzálnou sukcesiou na právneho nástupcu, pričom obidve občianske združenia, z ktorých všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú na právneho nástupcu, zanikajú.
  3. Pri rozdelení občianskeho združenia všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú univerzálnou sukcesiou na právneho nástupcu, pričom ako klub bude ďalej pôsobiť iba nástupnícke občianske združenie, ak predpisy SFZ neumožňujú rozdelenie práva účasti družstiev klubu v súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi.
  4. V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál listiny potvrdenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo jej úradne osvedčenej kópie preukazujúcej zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie občianskych združení.

  Článok 7 - Postup voči klubu podľa Exekučného poriadku

  1. Za splnenia podmienok v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky sa voči klubu uplatňuje postup podľa Exekučného poriadku.
  2. Nadobúdateľom práva súťaženia klubu a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom podľa Exekučného poriadku môže byť iba klub, ktorý spĺňa podmienky podľa článku 13 a 14.
  3. Splnenie podmienok podľa článku 13 a 14 preukazuje nadobúdateľ a pôvodný klub príslušnými listinami alebo čestným vyhlásením štatutárneho orgánu nadobúdateľa.
  4. V prípade postupu podľa tohto článku je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál alebo úradne osvedčenú kópiu listiny preukazujúcej postup podľa Exekučného poriadku (napr. zápisnicu súdneho exekekútora o dražbe).

  Článok 8 - Postup voči klubu podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii

  1. Za splnenia podmienok v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky sa voči klubu uplatňuje postup podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
  2. Nadobúdateľom práva súťaženia klubu a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii môže byť iba klub, ktorý spĺňa podmienky podľa článku 13 a 14.
  3. Splnenie podmienok podľa článku 13 a 14 preukazuje nadobúdateľ a pôvodný klub príslušnými listinami alebo čestným vyhlásením štatutárneho orgánu nadobúdateľa.
  4. V prípade postupu podľa tohto článku je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál alebo úradne osvedčenú kópiu listiny preukazujúcej postup podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

  Článok 9 - Postup voči klubom podľa § 476 a nasl. alebo podľa § 69b Obchodného zákonníka

  1. Za splnenia podmienok v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky môže klub existujúci ako obchodná spoločnosť uplatniť postup podľa § 476 a nasl. (zmluva o predaji podniku, resp. časti podniku) a § 69b Obchodného zákonníka.
  2. Nadobúdateľom práva súťaženia klubu a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom podľa ust. § 476 a nasl. (zmluva o predaji podniku, resp. časti podniku) Obchodného zákonníka, môže byť iba klub, ktorý spĺňa podmienky podľa článku 14 ods. 6.
  3. Splnenie podmienok podľa článku 14 ods. 6 preukazuje nadobúdateľ a pôvodný klub príslušnými listinami alebo čestným vyhlásením štatutárneho orgánu nadobúdateľa.
  4. V prípade postupu podľa tohto článku je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu predaj podniku alebo jeho časti podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka alebo zmenu právnej formy podľa § 69b Obchodného zákonníka.

  Článok 10 - Postup futbalového oddielu pri vystúpení z telovýchovnej jednoty

  1. Za splnenia podmienok v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky môže futbalový oddiel vystúpiť z telovýchovnej jednoty, ktorej je súčasťou.
  2. Pri vystúpení futbalového oddielu z telovýchovnej jednoty všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky futbalového oddielu zostávajú zachované a tento ako samostatný nástupnícky právny subjekt musí spĺňať podmienky stanovené predpismi SFZ.[2]
  3. V prípade vystúpenia futbalového oddielu z telovýchovnej jednoty, je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál listiny podľa článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 4 alebo článku 6 ods. 4 preukazujúcej vystúpenie klubu pôsobiaceho ako oddiel z telovýchovnej jednoty v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky alebo jej úradne osvedčenú kópiu.

  Článok 11 - Postupy podľa schválených zásad uplatňované pri iných spôsoboch uskutočňovania právno-organizačných zmien

  1. V prípadoch hodných osobitého zreteľa, najmä ak je to v záujme zachovania a rozvoja mládežnického futbalu, sa právno-organizačné zmeny v klube môžu uskutočniť aj iným spôsobom ako je uvedené v článkoch 4 až 10.
  2. V prípade právno-organizačných zmien v kluboch, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto smernici, sa smernica použije primerane v súlade s jej účelom a cieľom.
  3. Výkonný výbor môže schváliť právno-organizačnú zmenu podľa odseku 1 iba pri splnení podmienok ustanovených v článku 14. Ak sú dôvodom uskutočnenia právno-organizačnej zmeny ekonomické problémy klubu, musia byť splnené aj podmienky podľa článku 13. 

  Článok 12 - Zmena vlastníckych vzťahov v klube

  1. Kluby môžu byť vlastnené fyzickými osobami, právnickými osobami, štátom, obcou alebo subjektom v inej právnej forme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi za podmienky dodržania článku 39 ods. 8 stanov SFZ.
  2. Za splnenia podmienok v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky alebo Európskej únie môže dôjsť k zmene vlastníckych vzťahov v klube.
  3. Konkrétnymi právnymi a športovo-technickými dôsledkami tejto zmeny sú
   1. právne, ekonomické ako aj iné vzťahy klubu voči SFZ a jeho členom, ako aj tretím osobám, ostávajú nezmenené,
   2. nový vlastník klubu je povinný rešpektovať a dodržiavať predpisy SFZ, UEFA, FIFA a rozhodnutia ich orgánov,
   3. právo súťaženia klubu zostáva zachované, d) registračné právo klubu zostáva zachované.
  4. V prípade postupu podľa tohto článku je potrebné bezodkladne doručiť SFZ originál alebo úradne osvedčenú kópiu listiny preukazujúcej zmenu vlastníckych vzťahov v klube postupom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo Európskej únie.[3]

  Článok 13 - Osobitné podmienky postupu pri ekonomických problémoch pôvodného klubu

  1. Ak sú dôvodom právno-organizačných zmien ekonomické problémy pôvodného klubu, najmä ak ide o postup podľa článku 7, 8 alebo 11, výkonný výbor môže schváliť návrh na právno-organizačnú zmenu, ak právny nástupca nie je majetkovo ani personálne prepojený s klubom, ktorého sa právno- organizačná zmena týka; to neplatí ak dôjde k vysporiadaniu všetkých záväzkov pôvodného klubu pred rozhodnutím výkonného výboru podľa odseku 5.
  2. Za majetkové prepojenie s klubom, ktorého sa právno-organizačná zmena týka, sa považuje, ak osoba, ktorá v posledných dvoch rokoch pred podaním návrhu na postup podľa tejto smernice vykonávala vlastnícke práva priamo alebo prostredníctvom inej osoby v klube, ktorého sa právno-organizačná zmena týka,[4] vykonáva tieto práva aj v klube právneho nástupcu.
  3. Za personálne prepojenie s klubom, ktorého sa právno-organizačná zmena týka, sa považuje, ak osoba, ktorá v posledných dvoch rokoch pred podaním návrhu na postup podľa tejto smernice vykonávala funkciu s kontrolnou alebo rozhodovacou právomocou v klube, ktorého sa právno-organizačná zmena týka,[5] vykonáva túto funkciu v klube právneho nástupcu; to sa nevzťahuje na funkciu trénera mládeže.
  4. K návrhu na schválenie právno-organizačnej zmeny v prípadoch podľa odseku 1 navrhovateľ pripojí
   1. rozpočet klubu právneho nástupcu a jeho finančné krytie na obdobie nasledujúcich dvoch rokov schválený najvyšším orgánom klubu právneho nástupcu,
   2. organizačnú štruktúru klubu právneho nástupcu vrátane personálneho obsadenia jednotlivých funkcií (štatutárny orgán, orgány s rozhodovacou a kontrolnou právomocou a tréneri),
   3. platné stanovy, zakladateľskú listinu alebo iný obdobný dokument klubu právneho nástupcu,
   4. potvrdenie príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace o tom, že klub právneho nástupcu nemá daňové nedoplatky,
   5. potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči klubu právneho nástupcu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
   6. potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike[6] nie staršie ako tri mesiace o tom, že klub právneho nástupcu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; ak klub právneho nástupcu od svojho vzniku nemal zamestnancov, predloží o tom čestné vyhlásenie,
   7. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že klub právneho nástupcu neporušil v posledných dvoch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
   8. zoznam osôb, ktoré v posledných dvoch rokoch pred podaním návrhu podľa odseku 1, v klube, ktorého sa právno-organizačná zmena týka (pôvodný klub),
    1. vykonávali priamo alebo prostredníctvom inej osoby vlastnícke práva alebo
    2. pôsobili v orgánoch s rozhodovacou alebo kontrolnou právomocou,
   9. informáciu o spôsobe vysporiadania záväzkov pôvodného klubu voči zamestnancom, ktorí pôsobili v pôvodnom klube.
  5. V prípadoch podľa odseku 1 výkonný výbor schváli právno-organizačnú zmenu s nasledovnými podmienkami
   1. na právneho nástupcu sa prevedie právo súťaženia pôvodného klubu na dosiahnutej úrovni súťaží družstiev,
   2. klub právneho nástupcu nesmie byť päť rokov od schválenia právno-organizačnej zmeny výkonným výborom majetkovo ani personálne prepojený s pôvodným klubom,
   3. vysporiadanie všetkých záväzkov pôvodného klubu.
  6. Matrika SFZ vedie zoznam osôb podľa článku 13 ods. 4 písm. h) v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF) najviac päť rokov od schválenia právno-organizačnej zmeny podľa odseku 1.

  Článok 14 - Spoločné ustanovenia k právno-organizačným zmenám v kluboch

  1. Každá právno-organizačná zmena v klube musí byť uskutočnená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a predpismi SFZ.[7]
  2. Pri uskutočnení právno-organizačnej zmeny v klube podľa tejto smernice je spoločným znakom skutočnosť, že právny nástupca preberá právo súťaženia na úrovni súťaží dosiahnutej družstvami pôvodného klubu, ako aj registračné právo pôvodného klubu (právny nástupca preberá všetkých hráčov pôvodného klubu bez ohľadu na jeho právnu formu,[8] ak v tejto smernici alebo v inom predpise SFZ nie je ustanovené inak.
  3. Žiadateľ o schválenie právno-organizačnej zmeny je povinný predložiť matrike SFZ stanovisko príslušného riadiaceho zväzu alebo Únie ligových klubov a všetky požadované dokumenty najneskôr 15. mája kalendárneho roka, alebo v tomto termíne oznámiť matrike SFZ takýto úmysel. Žiadosť o právno-organizačnú zmenu musí byť schválená výkonným výborom najneskôr v deň, ktorý predchádza vyžrebovaniu súťaže, do ktorej má byť zaradené družstvo klubu, ktorý požiadal o právno-organizačnú zmenu. Matrika SFZ vyznačí podanie žiadosti o schválenie právno-organizačnej zmeny v ISSF, oznámi podanie žiadosti v úradnej správe a poskytne potrebnú súčinnosť pri postupe podľa tejto smernice.
  4. O tom, či právno-organizačná zmenyá v klube bola uskutočnená v súlade s podmienkami postupu podľa tejto smernice rozhoduje výkonný výbor na návrh klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka alebo tretej osoby, ktorá osvedčí vo vzťahu k tomuto klubu právny záujem na postupe podľa tejto smernice. Na schválenie právno-organizačnej zmeny výkonným výborom na účely postupu podľa tejto smernice nie je právny nárok.
  5. Podklady pre rozhodnutie výkonného výboru pripravuje matrika SFZ, ktorá predkladá podklady spolu so stanoviskami
   1. legislatívno-právneho oddelenia SFZ,
   2. ekonomického útvaru SFZ,
   3. matriky SFZ, a
   4. technického úseku SFZ.
  6. Výkonný výbor návrh na uskutočnenie právno-organizačnej zmeny schváli, ak
   1. nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie,
   2. je v súlade s predpismi SFZ[9] a
   3. prevod práva súťaženia a registračného práva z pôvodného klubu na nadobúdateľa postupom podľa tejto smernice nenaruší integritu/regulárnosť súťaží a dodržiavanie princípu fair play.
  7. Ak výkonný výbor zistí, že podmienky uskutočnenia právno-organizačnej zmeny ustanovené v tejto smernici ako podmienka prevodu práva súťaženia a registračného práva z pôvodného klubu na nadobúdateľa splnené neboli, návrh na schválenie právno-organizačnej zmeny zamietne alebo rozhodne o podmienkach, po splnení ktorých bude schválenie možné.
  8. Proti rozhodnutiu výkonného výboru podľa odseku 6 a 7 nie je prípustné odvolanie.[10] Rozhodnutie výkonného výboru je možné zmeniť iba postupom podľa článku 53 ods. 7 stanov SFZ.
  9. Rozhodnutia výkonného výboru podľa odsekov 6 a 7 musia byť prijaté najneskôr pred vyžrebovaním súťažného ročníka majstrovskej súťaže, do ktorej má byť zaradené družstvo klubu, ktorý požiadal o právno-organizačnú zmenu. Vo výnimočných prípadoch môže výkonný výbor schváliť s prihliadnutím na integritu/regulárnosť súťaží iný termín.
  10. Rozhodnutie výkonného výboru o návrhu právno-organizačných zmien predloží generálny sekretár SFZ bezodkladne matrike SFZ, ktorá zabezpečí oznámenie rozhodnutia prostredníctvom úradnej správy SFZ a vykoná potrebné úkony v ISSF.
  11. Zaraďovanie družstiev klubu do súťaží vrátane preraďovania družstiev klubu do nižšej úrovne súťaží v súvislosti s právno-organizačnou zmenou sa uskutoční v súlade so Súťažným poriadkom SFZ.
  12. Riadiaci orgán súťaže môže rozhodnúť o zaradení družstiev klubu právneho nástupcu do príslušných súťaží až vtedy, keď klub splní podmienky ustanovené v tejto smernici a v rozhodnutí výkonného výboru, ak v odôvodnených prípadoch s prihliadnutím na integritu/regulárnosť súťaží výkonný výbor nerozhodne inak.
  13. Ak je klub, ktorého sa právno-organizačná zmena týka, súčasťou licenčného systemu mládeže SFZ, postupuje sa aj podľa Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ - Útvarov talentovanej mládeže a klubov s licenciou Grassroots a jej príloh.
  14. Návrh na schválenie právno-organizačnej zmeny v klube a jeho prílohy sa predkladajú SFZ spolu s ich kópiou, ktorá sa archivuje na SFZ v súlade s predpisom SFZ upravujúcim archiváciu dokumentov.
  15. Všetky listiny doručované SFZ sa považujú za riadne doručené, ak sú v súlade so smernicou predložené matrike SFZ.
  16. Predloženie listiny alebo čestného vyhlásenia, ktoré sa požadujú pri postupe podľa tejto smernice, s vedomím, že sú nepravdivé alebo neúplné alebo zatajenie listiny významnej pre posúdenie splnenia ustanovených alebo určených povinností je závažným porušením povinnosti podľa tejto smernice.
  17. Výšku poplatkov pri postupe podľa tejto smernice ustanoví osobitný predpis SFZ.
  18. Ak skutočnosti alebo údaje, ktoré je podľa tejto smernice potrebné zistiť alebo osvedčovať výpisom, potvrdením alebo čestným vyhlásením, sú vedené v ISSF alebo sú verejne prístupné v registri portálu futbalnet.sk, v informačnom systéme športu alebo inom verejnom registri a je možné overiť ich bezodplatne vzdialeným prístupom (prostredníctvom internetu), povinná osoba tieto skutočnosti alebo údaje neosvedčuje a príslušný orgán si ich zistí alebo overí vo vlastnej pôsobnosti. 

  Článok 15 - Disciplinárna zodpovednosť

  1. Porušenie povinnosti ustanovenej touto smernicou alebo povinnosti určenej rozhodnutím výkonného výboru je disciplinárnym previnením podľa článku 64 ods. 1 písm. a), písm. b) Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”).[11]
  2. Závažné porušenie povinnosti podľa článku 14 ods. 16 smernice je závažným disciplinánym previnením, za ktoré disciplinárna komisia SFZ uloží A-družstvu dospelých klubu, ktorý sa disciplinárne previnil, disciplinárne opatrenie preradenie do nižšej súťaže alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Porušenie podmienky podľa článku 13 ods. 5 písm. b) alebo c) je závážným disciplinárnym previnením, za ktoré disciplinárna komisia uloží klubu, ktorý sa disciplinárne previnil, preradenie do nižšej súťaže všetkých jeho družstiev alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Podnet na disciplinárne konanie za porušenie povinnosti ustanovenej touto smernicou alebo povinnosti určenej rozhodnutím výkonného výboru podľa tejto smernice podáva matrika SFZ, ktorá k podnetu pripojí podklady potrebné na posúdenie veci nachádzajúce sa v evidenciách a archíve SFZ. 

  Článok 16 - Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

  1. Výklad tejto smernice podáva výkonný výbor po vyžiadaní stanoviska Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. Žiadosť o výklad smernice sa predkladá prostredníctvom legislatívno-právneho útvaru SFZ alebo generálneho sekretára SFZ v písomnej forme.
  2. Zrušuje sa Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží z 5. novembra 2013.
  3. Ak bol návrh na schválenie právno-organizačných zmien predložený SFZ pred schválením tejto smernice, po nadobudnutí jej účinnosti sa bude postupovať podľa tejto smernice.

  Článok 17 - Účinnosť

  Táto smernica nadobúda účinnosť 08. marca 2016.


  Poznámky pod čiarou:
  1. Napríklad § 70 a nasl. Obchodného zákonníka, § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.^
  2. Napríklad čl. 16, 18 a 28 stanov SFZ^
  3. Napríklad výpis z obchodného registra.^
  4. Napríklad akcionár alebo vlastník obchodného podielu v klube (obchodnej spoločnosti).^
  5. Napríklad štatutárny orgán (napr. prezident, predseda, riaditeľ, prokurista), členovia orgánov s výkonnou a rozhodovacou právomocou (napr. výkonný výbor, rada, predstavenstvo), členovia orgánov s kontrolnou právomocou (napr. dozorná rada, kontrolór, revízor, revízna komisia) alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc v klube (napr. generálny sekretár).^
  6. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.^
  7. Napríklad článok 16 ods. 5 stanov SFZ.^
  8. Napríklad občianske združenie, nezisková organizácia, obchodná spoločnosť.^
  9. Napríklad článok 16 ods. 3 až 5, článok 24 a 28, článok 39 ods. 8 stanov SFZ.^
  10. Článok 53 ods. 7 stanov SFZ.^
  11. článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ (Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena)^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti