Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Šport a zdravie vo volebných programoch 2016 - 2020 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.02.2016 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Šport a zdravie vo volebných programoch politických strán zúčastňujúcich sa v parlamentných voľbách konajúcich sa 5.03. 2016 na obdobie 2016 - 2020 so zameraním na šport a zdravie.

  Strany sú zoradené podľa poradia vylosovaného Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

  1. Strana TIP

  Povinnosť zaviesť transparentný účet pre firmy a organizácie nakladajúce s verejnými financiami

  Na verejné financie sa skladáme všetci. Dokonca je to naša povinnosť. Kauza Váhostav nie je prvým prípadom, z ktorého je zrejmé, že verejné financie neboli použité na stanovený účel, ktorý by mal mať verejnoprospešný charakter. Veríme, že ak sa na verejné financie musíme skladať všetci, máme právo na prístup k informáciám, na základe ktorých si verejnosť bude môcť vytvoriť vlastný a relevantný názor o ich využití. Či už ide o účel samotný, efektívnosť alebo hospodárnosť ich použitia. Jednoducho, aby sme mali v takýchto prípadoch neobmedzený a ľahko prístupný spôsob umožňujúci získať informácie o tom, na aký účel sa verejné financie používajú. Či sú tovary a služby nakúpené z verejných financií predražené alebo kupované za primerané sumy. A v neposlednom rade by nám tieto informácie mali ukázať, či je ich prijímateľom skutočne ten, komu boli určené, alebo si z nich niekto ukrajuje. Štát každoročne vyplatí milióny eur v rôznych formách. Ich prijímatelia by mali podľa nás prirodzene rešpektovať, že s výsadou spolufinancovania z verejných zdrojov prichádza aj zodpovednosť v podobe povinného zverejňovania informácií o využívaní takýchto verejných prostriedkov. Preto prichádzame s návrhom nakladať s týmito financiami na transparentom účte, ktorý po zavedení zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, a tým výrazne zamedzí zneužívaniu verejných financií, na ktoré sa, ako sme už spomenuli, skladáme všetci.

  Toto rozumné a jednoduché riešenie zabezpečí prístup k informáciám, kto a aký veľký objem peňazí získal a na aký účel. Ktokoľvek bude môcť pohodlne cez internet sledovať informácie o jednotlivých finančných transakciách prijímateľov, na základe čoho bude zabezpečená kontrola, či sa verejné financie využívajú efektívne a hospodárne. Rovnako bude môcť každý vidieť, komu a za čo boli verejné financie vyplatené, vďaka čomu si budeme môcť sami urobiť názor, ako sa hospodári s peniazmi nás všetkých.

  Podobný princíp poskytovania otvorených informácií by mal platiť v prípadoch prirodzených monopolov. Aj na ich chod sa, podobne ako pri verejných inštitúciách, skladáme všetci. Dodávateľov tepla, vody, plynu či elektriny si v mnohých prípadoch nemôžeme vybrať. Často sme nútení platiť len jednému. Preto by sme mali mať v rukách nástroje, ktoré nás presvedčia o tom, že svoj monopol nezneužívajú a naozaj hospodária s nákladmi, ktoré nie sú predražené. Transparentné narábanie s financiami a súťaženie dodávateľov tovarov a služieb by sa pre nich mali stať povinnosťou. Aby sme za teplo či vodu neplatili viac, ako je nevyhnutné.

  Transparentnejšie nakladanie s vyzbieranými financiami by malo byť v zákone zakotvené aj v iných prípadoch, akými sú napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov. Aby mali členovia podobných subjektov zakotvenú istotu prístupu k otvoreným informáciám o hospodárení a nakladaní s financiami a majetkom, na ktorý sa vyskladali priamo v príslušných zákonných predpisoch.

  Transparentné účty by sa míňali účinku, ak by sme nedostávali celú, komplexnú informáciu o každej transakcii. Nielen o tom, kto komu koľko platí, ale aj za čo. Ak chceme skutočne efektívne potierať korupciu, súčasťou zverejňovania informácií na transparentnom účte musí byť aj prelinkovanie jednotlivých platieb s faktúrami a zmluvami. Aby nám bolo skutočne jasné, za čo konkrétne sa z verejných zdrojov platilo. Aby sme sa mohli presvedčiť, či služby alebo tovar nie sú predražené, alebo, naopak, podozrivo nízke. Celý systém transparentných účtov a ich prepojenie so zmluvami a faktúrami by mal spravovať štát, aby sa minimalizovali náklady pre používateľov takýchto povinných služieb. Napríklad prostredníctvom štátnej pokladnice. Podľa nás by štát mal dokonca uložiť povinnosť nakladať s verejnými zdrojmi len cez bezplatné transparentné účty vedené v štátnej pokladnici. Rovnako by štátna pokladnica mala prevádzkovať povinnú databázu zmlúv a faktúr. Takto by boli všetky informácie o využívaní verejných zdrojov prístupné na jednom mieste kedykoľvek a komukoľvek na nazretie a skutočné kontrolovanie.

  Zaviesť pre poisťovne povinný odvod 1,5 % z poistného do štátom spravovaného fondu, z ktorého bude financovaná výchova k zdravému životnému štýlu na základných, stredných školách a v komunitných centrách

  V našej populácii neustále rastie nielen chorobnosť, ale s ňou zároveň aj náklady na zdravotnú starostlivosť. Paradoxne, navyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť neprináša znižovanie výskytu rôznych, najmä civilizačných chorôb a ich často nezvratných dopadov na zdravotný stav jednotlivca. V mnohých typoch ochorení je Slovensko dokonca v rámci štátov EÚ na neslávnom prvom mieste. Pritom jednou z hlavných príčin bývajú nesprávne rozhodnutia, ktorých pôvod je zakorenený vo výchove. Preto chceme, aby bola vyčlenená konkrétna časť financií vybraných na poistnom na prevenciu. Tú chceme sústrediť hlavne na základné a stredné školy. Povinnou výchovou k zdravému životnému štýlu chceme dať ďalším generáciám nádej, aby sa vedeli lepšie rozhodovať pri výbere jedálnička. Aby lepšie pochopili význam športovania a pohybových aktivít, alebo aj jednu zo základných potrieb pre zdravý vývoj – spánok. Všetci dobre vieme, aké rozhodnutia a z nich vyplývajúci životný štýl dnešná mládež preferuje. Toto všetko chceme sprostredkovať výberom moderných, atraktívnych a interaktívnych vyučovacích a vzdelávacích metód a prístupov. Aj keď by sa aktivity financované z tohto fondu mali zamerať vo veľkej miere na deti a mládež, budú z neho financované aj iné preventívne opatrenia zamerané na ostatné vekové alebo aj špecifické sociálne skupiny populácie.


  http://www.strana-tip.sk/ 

  2. Strana moderného Slovenska (SMS)

  Vytvorená silná a bohatšia stredná vrstva bude garantom: dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, obnovy pamiatok, športu a všetkého rozvoja

  Pri dosiahnutí vyššej, až plnej zamestnanosti, vyšších zárobkov, aj pri nezmenenej výške daní a odvodov do jednotlivých fondov dosiahneme väčší príliv peňazí do štátnej kasy, zdravotníctva bude viac na sociálne zabezpečenie a penzie a zostane viac na školstvo, kultúru, obnovu pamiatok, športu a všetkého rozvoja. Pri zvýšenej zamestnanosti a vyšších zárobkoch sa rozšíri stredná vrstva, bude bohatšia, ľudia viac zarobia, budú viac míňať, čím sa zvýši spotreba a následne potreba, čím sa naštartuje normálny ekonomický kruh, ktorý zabezpečí lepšiu životnú úroveň. Vytvorením väčšej a bohatšej strednej vrstvy sa stane bohatší aj štát.

  Novým systémom a fúziou ministerstiev zredukujeme počet rezortov v exekutíve

  Za posledných 20 rokov od každej politickej garnitúry pred voľbami počuť ako idú zoštíhliť štátnu správu a zredukovať počet ministerstiev. Nikto ale neprišiel s komplexným organizačným návrhom zoštíhlenia, ale zároveň zefektívnenia činností z ktorých by profitoval občan. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA v rámci šetrenia verejných financií a zefektívnenia práce jednotlivých ministerstiev ako aj intersektorálneho prepojenia, ktoré je momentálne insuficientné, navrhujeme redukciu existujúcich ministerstiev s tým, že budú vytvorené pozície kabinetného ministra, pod ktorého budú spadať štátni ministri, ktorí budú mať plnú politickú, riadiacu a ekonomickú zodpovednosť. Zrušia sa funkcie štátnych tajomníkov. Vytvorilo by sa nasledovné ministerstvo:

  Ministerstvo školstva, kultúry a športu- kabinetný minister

  • štátny minister školstva
  • štátny minister kultúry a pamiatok
  • štátny minister športu a mládeže


  http://www.stranasms.sk/

  3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) (OĽANO - NOVA)

  Aktívny pohyb je základom zdravého života. Podporíme verejné investície do rozvoja infraštruktúry pre aktívny pohyb a športovanie, výstavbu a rozvoj bezpečných detských ihrísk, športovísk, sietí cyklistických a turistických trás.

  Kombinovaný model financovania materských škôl z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a rozpočtu miest a obcí.

  Lepšia podpora športových a kultúrnych aktivít pre vysokoškolskú mládež.

  Výzvy a problémy

  Šport je fenomén, ktorý spája pohyb so zdravím, zdravie s efektivitou a produktivitou, efektivitu a produktivitu s prosperujúcou ekonomikou a silnú ekonomiku so spokojným životom. Systém starostlivosti o športovanie mládeže mal na Slovensku v rámci bývalého Československa veľmi vysokú úroveň, porovnateľnú s najvyspelejšími štátmi v Európe a vo svete. Existoval v dvoch rovinách: 1. Šport na školách, 2. Útvary talentovanej mládeže. V základných školách okrem pravidelnej telesnej výchovy minimálne dve hodiny týždenne fungovali športové krúžky, vedené obetavými učiteľmi, ktorí boli za prácu mimo vyučovacieho procesu aj finančne ohodnotení. Školské súťaže mali obrovskú popularitu a nezriedka aj vynikajúcu úroveň. Súťaže sa organizovali nielen pre ZŠ, ale aj gymnáziá a odborné učilištia. Osnovy na vyučovanie telesnej výchovy mali odbornú úroveň s dôrazom na dve základné oblasti – gymnastiku s atletikou a hry. Školské telocvične boli vybavené základným gymnastickým náradím, náčiním a učebnými pomôckami. Školské ihriská využívala mládež celé dni aj po vyučovaní. Takisto boli vytvorené v základných školách športové triedy a školské športové strediská, ktoré boli základným článkom v systéme Útvarov talentovanej mládeže. Výkladnou skriňou športu bol systém starostlivosti o talentovanú mládež. Vo všetkých útvaroch pracovali stovky trénerov z povolania. Útvary boli riadené, kontrolované a vyhodnocované športovými zväzmi a Metodickým oddelením SÚV ČSZTV. Tieto všetky fakty veľmi priaznivo ovplyvňovali športovanie mládeže a výkonnostnú úroveň. Prakticky vo všetkých športoch, najmä v olympijských, sme patrili až do roku 1995 k európskej a svetovej špičke. Avšak už od získania samostatnosti Slovenska 1993 sa začal tento systém starostlivosti o talentovanú mládež, ale zároveň aj o celú populáciu detí postupne rozpadať. Bez analýzy či zdôvodnenia boli zrušené všetky ÚTM, ktoré časom zostali športovými gymnáziami len podľa názvu, bez primeraného finančného zabezpečenia. Dôsledkom je úpadok športovej aktivity detí a mládeže, postupný nedostatok náradia a náčinia v telocvičniach, zjednodušenie vyučovania telesnej výchovy na loptové hry, úpadok v príprave talentovanej mládeže a pokles úspechov Slovenska na medzinárodnom poli. Vo vrcholovom manažmente sme svedkami korupčného správania a nekompetentného riadenia, čo sa prejavuje demotiváciou našich športových špičiek.

  V SR štát nemá partnera, s ktorým by komunikoval otázky prípravy talentovanej mládeže, vrcholového športu a športu pre všetkých. Pokus Slovenského olympijského výboru o vytvorenie tzv. strechy slovenského športu bol rázne odmietnutý zo strany futbalového zväzu a odsúdený na zánik. Šport musí mať strešný orgán, zákon o športe, koncepciu telesnej výchovy mládeže a vyčlenené prostriedky na financovanie. Okrem toho musí existovať sieť miestnych klubov, stredísk, spolkov a dostatok športovísk pre záujmové a voľnočasové aktivity. Pokiaľ ide o deti a mládež, zanedbanie športu a investícii do rekreačných možností a športovej infraštruktúry vedie k nezdravému životu, chorobám (ako napríklad obezita), stresu a zhoršeniu celkovej kvality života.

  Riešenia

  Obnoviť Útvary talentovanej mládeže predovšetkým v olympijských športoch a zabezpečiť dostatok trénerov z povolania pri práci s talentovanou mládežou.

  Zvýšiť financovanie športových gymnázií.

  Zlepšiť vybavenia základných a stredných škôl základným náradím a náčiním.

  Finančne motivovať a podporovať športovú prípravu detí a mládeže v školách, organizovať inšpirujúce a talenty vyhľadávajúce športové súťaže v školách, medzi školami až po celoštátnu úroveň.

  Radikálne zlepšiť športovú infraštruktúru slovenského športu na všetkých úrovniach: šport pre všetkých, pre talentovanú mládež, výkonnostný aj vrcholový šport.

  Podporiť účinné daňové zákony, ktoré by umožnili súkromným firmám investovať do športu a dotovať kluby, zväzy, jednotlivcov.

  Vytvorenie výskumného ústavu pre šport, napríklad na báze Národného športového centra, ktoré si zriadilo MŠVVaŠ SR, ktoré však nemá jasnú náplň. Takisto je potrebné vytvorenie Metodického ústavu na riadenie prípravy talentovanej mládeže.

  Podporovať rozvoj všetkých športov, nielen „vybraných športov“, ako sú futbal, tenis, hokej, atletika. Neprijateľným parametrom prideľovania financií je medzinárodná a domáca popularita športov. V drvivej väčšine civilizovaných krajín sveta takáto anomália neexistuje. Financie do športu sa prideľujú na základe dlhoročného sledovania a vyhodnocovania výskumných ústavov pre šport, ktoré si zriaďujú štátne orgány, a riadia šport v príslušných krajinách.

  Zvýšiť rozpočet škôl na rozvoj športových aktivít, keďže je to investícia, ktorá sa štátu mnohonásobne vráti.

  Rezorty pri plnení úloh vo vzťahu k občanom musia systematicky hľadať vhodných partnerov spomedzi organizácií občianskej spoločnosti, v závislosti od cieľových skupín napríklad v oblasti regulovania, napĺňania pozícií v systéme záloh, vzdelávania a výchovy, rozvoja športu a fyzickej zdatnosti, strategickej komunikácie, ako aj ďalších oblastí.


  http://www.obycajniludia.sk/

  4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS - Ľudo Kaník)

  5. ŠANCA (ŠANCA)

  6. SME RODINA - Boris Kollár (SME RODINA - Boris Kollár)

  7. Strana zelených Slovenska (SZS)

  Program 

  V programe strana uvádza, že medzi jej priority patrí aj podpora športu, avšak túto podporu viac nešpecifikuje.

  V médiách

  Strana zelených má na volebnej kandidátke rovnaký počet mužov a žien (teraz.sk) 


  http://stranazelenychslovenska.sk/

  8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

  Organizačné zmeny ministerstiev

  Zlúčenie Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu do Ministerstva školstva, kultúry, vedy a športu.

  Regionálne hospodárenie s ľudskými zdrojmi

  Dôležitým opatrením na rozvoj regiónov je udržanie obyvateľstva v rôznych lokalitách prostredníctvom zlepšovania životnej úrovne hospodárskym zabezpečením, ale i možnosťami kultúrneho vyžitia a zlepšenia celkovej atmosféry miestnych spoločenstiev. Migrácia za prácou je najrozhodujúcejší faktor, ktorý mení demografické zloženie regiónov a má za následok nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre rozvoj podnikania v regiónoch. Zameriame sa na výstavbu dostupného nájomného bývania v menších mestách a podporu rozvoja dedín, ktoré je jedným z rozhodujúcich faktorov pri zotrvaní najmä mladých ľudí v regiónoch. Zabezpečíme rozvoj miestnej kultúry, lokálnych športovísk a ďalších foriem pre aktívny oddych. Na štátnej úrovni zabezpečíme špecifický rozvoj regiónov, tak aby každý bol jedinečný a zameraný na oblasť najlepšie využívajúcu špecifiká regiónov, napr. kúpeľníctvo, agroturistika.

  Podpora turizmu a športu

  Koalícia Spoločne za Slovensko zefektívni využívanie regionálnej kultúrnej rozmanitosti a bohatej histórie slovenského národa pri rozvíjaní cestovného ruchu. Podporíme dovolenkové pobyty na Slovensku, ktorých prostredníctvom budeme zároveň podporovať hrdosť na slovenskú históriu a kultúru. V rámci rozvoja športových aktivít presadíme obnovenie telesnej kultúry a športových aktivít na všetkých úrovniach škôl. Podporíme budovanie viacúčelových športových hál i samostatných športových centier. Aktívnou spoluprácou so samosprávou pripravíme celoslovenský koncept športovísk a telovýchovných organizácii, ktorých úlohou bude priviesť čo najvyššie percento populácie k aktívnemu športovaniu. Dôraz kladieme na športovú výchovu mládeže a aktívny život v prírode. Zrovnoprávnime koeficienty prerozdeľovania štátnych podpôr rôznym športom.

  Prepojíme mestá a obce cyklotrasami a chodníkmi.


  http://www.spolocnezaslovensko.sk/

  9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDA-MKDSZ)

  10. VZDOR - strana práce (VZDOR)

  Program 

  V plnom rozsahu podporovať mládežnícky šport vrátane zabezpečenia všetkých pomôcok a výstroje.

  Dotácie poskytovať na rozvoj všetkých športov rovnomerne.

  Obmedziť platy hráčov a športových funkcionárov.

  Zamedziť, aby športové kluby boli akciovými spoločnosťami.

  V médiách

  TOP 8: Vystúpenie z EÚ, orientácia na Rusko či socializmus. Najväčšie hlášky markizáckej diskusie (aktuality.sk)


  http://vzdor.org/

  11. MOST - HÍD (MOST - HÍD)

  Dobrovoľníctvo

  Navrhujeme , aby stredoškoláci získali vedomosti o dobrovoľníctve a aby mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu v spolupráci s organizáciami tretieho sektora a s politickými mládežníckymi organizáciami. Navrhujeme ďalej organizovanie tematických výletov a tiež to, aby sa školy venovali danej téme v rámci hodín nepovinného vyučovania.

  Vidiecky turizmus

  Z hľadiska budúcnosti vidieka môže byť určujúcim pochopenie a využitie možností vidieckeho turizmu. Vidiecky turizmus je možný nielen v ikonických horách Slovenska, ale aj na iných miestach. Aj v tomto prípade je nevyhnutné komplexné plánovanie: aby si prichádzajúci turisti v danom regióne mohli vybrať z čo možno najväčšieho množstva opcií. Nie sú to iba prírodné alebo kultúrne pamiatky (tie sa tak či onak nedajú premiestniť), ale aj reštaurácie, múzeá, pamätné domy, podujatia, ubytovne, možnosti športovania aj nakupovania.

  Škola 21. storočia

  Považujeme za opodstatnené prehodnotiť postavenie a metodiku telesnej a športovej výchovy (športových aktivít) na školách. Naším cieľom je, aby vzdelávací systém vytvoril podmienky na utváranie pozitívneho vzťahu žiakov k športu a pohybovým aktivitám, predovšetkým na základných školách, a aby si čo najväčší možný počet žiakov – nielen žiaci športových škôl a tried – vytvoril vzťah k zdravšiemu, aktívnemu životnému štýlu.

  Politika riešenia chudoby a rómska politika

  Rozšírenie dostupných mimoškolských aktivít pre deti (napr. zabezpečením učebných materiálov pre dielne) je tiež dôležitým integračným cieľom. V tomto smere je tiež značný priestor na vykonávanie cirkevnej pastoračnej činnosti, v koordinácii ktorej môže zohrávať významnú úlohu aj štát. Navrhujeme tiež zriaďovanie finančne nenáročných športových klubov pre detí z marginalizovaných komunít. 

  Konkurencieschopné školy, konkurencieschopná mládež

  Navrhujeme zvýšenie počtu poobedňajších kurzov a krúžkov na základných a stredných školách v oblasti športových, umeleckých aktivít a ekonomickej výchovy. Systém by bol nastavený tak, aby bol prístupný každému žiakovi a študentovi bez ohľadu na jeho finančné zázemie. Uvedené aktivity zvyšujú motiváciu žiaka, študenta a majú priaznivý vplyv aj na jeho študijné výsledky.

  Mládežnícka organizácia IUVEN odštartuje program na podporu mladých talentov a ako prvých plánuje podporiť mladých športovcov, u ktorých je absencia finančnej podpory jedinou prekážkou ďalšieho rozvoja ich talentu. Mladým ľuďom zo slabých sociálnych pomerov ponúkame možnosť zabezpečenia cesty na nábory, ktoré organizujú športové kluby na Slovensku, v Maďarsku alebo v Rakúsku. 

  Kvalita zdravotnej starostlivosti v SR

  Veľmi dôležitá je podpora zdravia tak, aby umožnila občanom a komunitám prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. Činnosti v podpore zdravia sa týkajú také oblasti, ako napr. sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia občanov, rizikových faktorov zdravotného stavu, vzťahov medzi determinantami zdravia a zdravím populácie, podpora zdravia seniorov, podpora zdravia znevýhodnených komunít, prevencia nadmerného užívania alkoholu, znižovania škôd spôsobených tabakom a návykovými látkami, príprava, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie národných programov zameraných na podporu a ochranu zdravia.

  Máme záujem, aby si mladí ľudia uvedomovali zodpovednosť za svoje vlastné zdravie a tak si vytvárali dobré predpoklady na zlepšenie zdravia. Dosiahnutím zmeny spôsobu života mladých ľudí podľa nášho názoru možno docieliť ich vyšší záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí, t. j. pohybová aktivita vrátane športovej činnosti, cieľavedomé a zmysluplné trávenie voľného času.


  http://www.most-hid.sk/

  12. Slovenská národná strana (SNS)

  Program 

  Zdravý štát

  Slovenská republika vychádza z poznania, že zdravie človeka je základným predpokladom pre jeho šťastný život a zdravá populácia je hybnou silou zdravého štátu. Slovenská republika garantuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých svojich občanov. Slovenská republika nad rámec garantovanej zdravotnej starostlivosti vytvára predpoklady pre zvýšenie dostupnosti kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom viaczdrojového fnancovania. Slovenská republika zabezpečuje dostupnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom len jednej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá je verejnoprávnou inštitúciou bez možnosti vytvárania zisku. Slovenská republika bojuje proti všetkým druhom závislostí, ktoré poškodzujú zdravie jej obyvateľov. Slovenská republika podporuje a propaguje zdravý životný štýl, životosprávu a všestranný rozvoj telesnej kultúry občanov ako prevenciu pred chorobnosťou. Slovenská republika systematicky podporuje rozvoj amatérskeho, výkonnostného a profesionálneho športu ako predpokladu zdravej a kultúrnej spoločnosti.

  Vytvoríme podmienky pre vznik pripoistenia zdravotného rizika, aby sa nezneužíval princíp solidarity v zdravotníctve časťou obyvateľstva buď vedomým sebapoškodzovaním, alebo nerešpektovaním liečby (napr. užívatelia drog, adrenalínové športy a podobne).

  Vzdelaný štát

  Zabezpečíme systémovú a dlhodobú podporu športu, a to masového, výkonnostného aj profesionálneho. Vytvoríme prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako spoločensky prospešná činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenska.

  Posilníme výchovu žiakov a študentov k zdravému životnému štýlu, úcte k ľudskému zdraviu a životu, ochrane životného prostredia, a to prostredníctvom telesnej, etickej, náboženskej a environmentálnej výchovy. 

  Rozšírime pôsobnosť zákona o športe tým, že:

  • každá nadnárodná spoločnosť podnikajúca na Slovensku bude povinná odvádzať 3% zo zisku na slovenský šport (resp. vedu, kultúru),
  • štátna lotériová spoločnosť TIPOS bude povinná odvádzať 50% zo zisku do slovenského športu,
  • investor bude pri investičnej výstavbe povinný plnohodnotne nahradiť zaniknuté športovisko novým.


  http://www.sns.sk/

  13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia

  14. Komunistická strana Slovenska (KSS)

  Našim cieľom je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska a tým získanie zdrojov na realizáciu nášho ekonomického programu, zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, rozvoj vedy, modernizáciu školstva, dôstojné sociálne zabezpečenie, ekologické opatrenia, šport, nekomerčné kultúrne aktivity.

  15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ - DS)

  Rodičia už nebudú nútení vychovávať budúce športové hviezdy z rodinných rozpočtov. Zavedieme transparentný systém podpory jednotlivcov a športových kolektívov a ekonomicky vyššiu atraktivitu sponzorovania športu.


  http://www.somzmena.sk/

  16. SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)

  17. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

  Školstvo, kultúra a podpora mládeže

  Presadíme projekt „Otvorená škola“ – využí- vanie školských priestorov na mimovyučovacie a športové aktivity.

  Postupná rekonštrukcia/nahrádzanie športové- ho vybavenia na školách.

  Od roku 1989 po súčasnosť, školy a školské zariadenia, investovali financie viac do technického stavu budov a zariadení, nákupu učebníc. Športové potreby aj vzhľadom na ich menší význam v rámci učebného procesu boli odsúvané, v niektorých prípadoch riešené zo sponzorských zdrojov.

  Náš záujem v rámci škôl a školských zariadení budeme prioritne orientovať na rekonštrukciu športového vybavenia na atletiku, gymnastiku, posilňovacie náradie, ako aj ďalšie cvičiská a náradie v rámci učebných osnov telesnej výchovy.

  Veríme, že táto aktivita nie je finančne náročná, len je potrebné vytvoriť priestor a možnosť školám na „generačnú“ obnovu celého komplexu materiálovo-technického zabezpečenia.

  Našou prioritou je rozvoj športu detí a mládeže, preto budeme podporovať aj výstavbu nových a rekonštrukciu starých telocviční pri základných školách v obciach a mestách.

  Výstavba cyklotrás

  Populizmus výstavby multifunkčných ihrísk, ktoré súčasná vláda realizovala dva až trikrát drahšie ako je cena, keď si ju objednávateľ realizoval vo vlastnej réžii, rekreačnému športu nepomáha. Máme reálny záujem rozvíjať rekreačný šport, ktorý vytvorí širšiu ponuku športovania tak pre jednotlivca, ako aj skupiny.

  Výstavba cyklotrás v krajských a okresných mestách, spájajúcich regióny, mestá a obce je najvhodnejšou formou ako podporiť rekreačný šport (behanie, korčuľovanie, bicyklovanie, prechádzky a pod.).

  Zriadenie Školských športových stredísk, zmena názvu „Centrá športu“ Zrušením financovania školských športových stredísk zanikla ich funkčnosť na základných školách. Ich hlavným cieľom bolo vyhľadávať nové talenty, poskytovať tréningový proces a pripravovať, resp. odporučiť mladé talenty do Centier pre talentovanú mládež.

  Podporujeme obnovu mládežníckych stredísk pre šport, obnovu „Centier športu“ s cieľom vyhľadávania nových talentov, poskytovania tréningových procesov a prípravy mladých športovcov.

  Deň „Slovensko športuje“

  Cieľom je potiahnuť celú spoločnosť viac k športovaniu. Vytvoriť záujem o bežné rekreačné športovanie s tým, že je aj v záujme poskytovateľov športových služieb vytvoriť priestor a čas na sebaprezentáciu s cieľom dosiahnutia vyššieho záujmu, napríklad o ich zariadenie.

  Realizácia tohto dňa (najlepšie sobota) môže byť v tom, že všetky zúčastnené subjekty, verejné i súkromné, budú poskytovať služby zadarmo.


  http://kdh.sk/

  18. Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

  Rozvoj športu ako celospoločenského fenoménu

  Či už ide o reprezentantov a profesionálov, alebo o rozvoj športu ako súčasti zdravého životného štýlu pre každého z nás – šport má významné miesto v živote moderného človeka. Šport nerozdeľuje, ale spája. Šport ako fenomén môže plniť funkcie prevýchovy, integrácie do spoločnosti či pozitívneho sociálneho formovania jednotlivca. Vytvára v človeku dôležité hodnoty, akými sú kolektívny duch, solidarita, tolerancia a zmysel pre fair-play, ktoré prispievajú k osobnostnému vývoju a naplneniu jednotlivca či spoločenských skupín.

  Výstavba nových a modernizácia súčasných zariadení športovej infraštruktúry je jedným zo základných pilierov hospodárskeho a ekonomického významu športu. Rozvoj športovej infraštruktúry podporuje zvyšovanie úrovne verejného zdravia. Kľúčovým prínosom kvalitnej športovej infraštruktúry je vytvorenie kvalitnejších možností športovej aktivity pre širokú verejnosť, čím sa aktivuje masový šport - šport pre všetkých.

  Slovenská občianska koalícia vníma, že budovanie športovej infraštruktúry je jednou z najdôležitejších oblastí, ktorú by mal štát smerom k športu z verejných zdrojov podporovať. Nie je to len o futbalových štadiónoch, je to o strelniciach pre strelcov, o hokejových štadiónoch, o bežeckých a cyklistických tratiach, o atletických štadiónoch a o multifunkčných halách.

  Slovenská občianska koalícia vníma šport ako jeden zo základných pilierov zdravého rozvoja občianskej spoločnosti a bude podporovať projekty, zahŕňajúce čo najväčšie množstvo športujúcich občanov. Budeme sa snažiť zabezpečiť podporu pri výstavbe bežeckých tratí, cyklistických ciest a iných športovísk podporujúcich masový šport.

  Našim cieľom je otvoriť využívanie športovísk – nových, existujúcich, ale napríklad aj školských – v čo najväčšej miere aj verejnosti. Športová infraštruktúra na uspokojivej úrovni poskytuje nevyhnutný predpoklad pre profesionálny – vrcholový šport, ale má aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva a pomáha vytvárať návyky pre aktívny spôsob života.

  SKOK! bude jednoznačne podporovať rozšírenie rozsahu vyučovania telesnej výchovy na základných a stredných školách na tri hodiny týždenne. Takisto budeme podporovať vznik celoslovenských športových súťaží škôl v športoch, ktoré vytvárajú základy pohybovej zdatnosti jednotlivca (atletika, gymnastika, plávanie).

  Ďalším prvkom rozvoja športovej zdatnosti detí je absolvovanie plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre deti na prvom stupni základnej školy.

  Podpora organizovaného športu detí a mládeže je poslednou z kľúčových oblastí podpory športu detí a mládeže v programe Slovenskej občianskej koalície. Je nevyhnutné adresne podporiť športové zväzy a kluby, ktoré sa venujú športu detí a mládeže tak, aby na Slovensku mohli športovať deti, ktoré majú talent a športové nadanie a nielen tie, ktorých rodičia si to môžu dovoliť.

  Šport je jednou z kľúčových oblastí podporujúcich vytváranie značky krajiny vo svete. Slovenská občianska koalícia bude podporovať také usporiadanie vrcholového športu, ktoré umožní čo najkvalitnejšiu prípravu čo najväčšieho množstva reprezentantov. Šport takisto dokáže vytvárať na profesionálnej úrovni pozitívne športové vzory. Tieto pozitívne športové vzory sa následne transformujú na vzory pre široké masy obyvateľstva, pričom tieto prispievajú k aktívnemu a zdravému životnému štýlu obyvateľstva.

  Šport napomáha rozvoju cestovného ruchu. Nárast cestovného ruchu a kvantity cestujúcej populácie využívajúce služby cestovného ruchu je možné sledovať pri všetkých športových podujatiach väčšieho významu. Slovenská občianska koalícia bude podporovať úsilie športových zväzov o organizáciu športových podujatí medzinárodného významu.

  Sme presvedčení, že nájdenie reálneho modelu financovania športu v podmienkach štátneho rozpočtu je základným pilierom rozvoja športu na Slovensku ako takého. SKOK! bude podporovať presmerovanie príjmov štátneho rozpočtu z hazardu priamo do kapitoly športu tak, ako tomu je v okolitých krajinách a ako tomu bolo v Slovenskej republike v minulosti.

  Slovenská republika by z verejných zdrojov mala financovať výlučne tzv. “uznané” športy podľa návrhu nového zákona o športe. Financovanie športu v súčasnosti je výrazne poddimenzované, pričom objem prostriedkov, ktorá štát vynakladá na kapitolu športu je nominálne približne na rovnakej úrovni ako v roku 1999. V reálnych cenách to pritom znamená zníženie prostriedkov na šport o 75 %. Je absolútne nevyhnutné, aby sa na Slovensku našiel správny mechanizmus podpory sponzorovania športu zo súkromných zdrojov.

  Je absolútne nevyhnutné, aby súkromní sponzori boli dodatočne daňovo motivovaní umiestniť svoje zdroje do športu. Keďže šport je celospoločenským fenoménom, musí štát zabezpečiť dostatočnú atraktivitu takéhoto sponzoringu. SKOK! bude presadzovať, aby súkromné zdroje boli alokované do športu výlučne cez systém účelovo viazaných sponzorských zmlúv, ktorých plnenie bude kontrolovateľné v Informačnom systéme športu tak, ako to navrhuje nový zákon o športe. Budeme jednoznačne presadzovať absolútne zrušenie používania účelovo neviazaných zmlúv o reklame, ktoré vytvárajú priestor na podvody a korupciu.


  http://www.sk-ok.sk/

  19. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

  20. #SIEŤ (#SIEŤ)

  #Sieť obmedzí poskytovanie všetkých investičných stimulov v hotovostnej podobe na celom území Slovenska. Namiesto nich pomôžeme regionálnym ekonomikám prostredníctvom Regionálnych ekonomických zón (REZ). REZ budú vytvorené v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Vytvorené ekonomické zóny na úrovni okresov budú mať špeciálne a plošné daňové pravidlá, ktoré budú nastavené tak, aby prilákali nové investície a vytvorili dodatočné pracovné miesta aj v už existujúcich podnikoch a prevádzkach. Pravidlá sa budú automaticky aplikovať na všetky subjekty, ktoré budú investovať a zamestnávať ľudí v danej REZ. Nástrojom tejto špeciálnej daňovej politiky bude napríklad tzv. rýchlejšie a vyššie odpisovanie („turboodpis“) na náklady spojené s fixnými investíciami a mzdovými nákladmi na prvé dva roky novej prevádzky, a tiež na náklady spojené s vedou a výskumom až do výšky 200 %. #Sieť chce takto urobiť rázny REZ s vysokou nezamestnanosťou a nízkymi platmi v chudobných regiónoch Slovenska. Taktiež presmerujeme omnoho väčšie prostriedky z EÚ fondov, Európskej investičnej banky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Európskeho fondu pre strategické investície a národného rozpočtu do investícii v oblasti lokálnej cestnej siete, lokálnych fariem, výstavby nájomných bytov, športovísk a výstavby digitálnych sietí vrátane municipálnej WIFI siete.


  http://siet.sk/

  21. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)

   K zdravému rozvoju mládeže bezprostredne patrí aj telesná výchova a k tomu treba zabezpečiť adekvátne podmienky aj v organizovanej, aj v individuálnej forme. Cieľom školských hodín telesnej výchovy má byť predovšetkým to, aby si žiaci obľúbili pohybové aktivity, čím by sa zvyšovala ich zaťažiteľnosť a zlepšilo by sa ich telesné a duševné zdravie. S cieľom napomáhať zdravej životospráve obyvateľstva podporujeme vybudovanie multifunkčných športovísk. Zároveň odporúčame, aby pre mladé talenty boli vytvorené možnosti aj na súťaženie. Na dosiahnutie týchto cieľov treba zvyšovať mieru štátnych zdrojov určených na šport a telesnú výchovu. Podporujeme všetky športové činnosti, ktoré slúžia posilneniu komunity.


  http://www.mkp.sk/sk/

  22. PRIAMA DEMOKRACIA (PD)

  Vedeckú činnosť, kultúru a šport považujeme za integrálnu súčasť celkového vzdelávacieho a výchovného procesu ako uceleného systému, preto nepodporujeme rezortné rozdeľovanie týchto sfér.

  Kým nebude zavedený nový daňový systém vo forme jedinej dane, budeme presadzovať daňovú úľavu pre potenciálnych sponzorov, podporujúcich aktivity v školstve, vede, kultúre a v športe.


  http://www.priamademokracia-pd.sk/

  23. Sloboda a Solidarita (SaS)


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti