Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Športovci pozor !!! V položke štátneho rozpočtu určenej pre šport sa navrhuje o takmer 4,44 mil. € menej ako by to podľa sedliackej logiky a zákona o športe malo byť. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.11.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 predloženého do legislatívneho procesu je podľa analýzy UčPS nesprávne určená výška zákonom garantovaného minima určeného na šport podľa § 77 ods. 4 zákona o športe. Zrejme sa pri zostavení návrhu štátneho rozpočtu použili neaktuálne podklady z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, v ktorých nebola zohľadnená dnes už známa skutočná výška odvodu z lotériových hier za rok 2018. Návrh výdavkov štátneho rozpočtu určených na šport je v dôsledku toho takmer o 4,44 mil. € nižší ako by mal byť pri správnom a zákonnom postupe. 

  Stanovenie správnej výšky výdavkov na šport v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

  Podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) sú zdrojmi financovania športu zo štátneho rozpočtu „prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25% z tohto odvodu, v roku 2017 50% z tohto odvodu a v roku 2018 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu”.

  V prílohe č. 4 (strana 14) návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020[1] je na financovanie kapitoly športu v rámci Národného programu rozvoja športu (NPRŠ) vyčlenená suma 75.007.963 €.  Po odpočítaní výdavkov na priamo riadené organizácie ministerstva školstva a národné športové projekty je navrhovaným základom na prerozdelenie suma 66.249.848 €, z ktorej sa 80% (52.999.878 €) v zmysle ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) a b) zákona o športe rozdeľuje ako príspevok uznanému športu (PUŠ) medzi uznané národné športové zväzy (NŠZ).

  Navrhnutý základ na prerozdelenie je síce o 500.000 € vyšší ako pôvodný základ na rok 2019, ale v priebehu roku 2019 došlo k podstatnému dofinancovaniu NPRŠ[2] o sumu 4.939.055 € z výnosu z lotérií (podľa skutočnej výšky odvodu z lotérií za rok 2018, ktorý bol zistený až po uzavretí roku 2018 začiatkom roku 2019). 80% z uvedenej sumy (t. j. 3,951 mil. €) bolo dodatkami k zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2019 dodatočne prerozdelených medzi národné športové zväzy uznaných športov (50% podľa vzorca a 17% pre futbal a 13% pre hokej).

  Keďže je známy odvod z prevádzkovania lotériových hier za rok 2018 (42.939.055 €), ktorý bol v 100% výške premietnutý do dodatočného financovania športu v roku 2019, podľa pravidla uvedeného v § 77 ods. 4 zákone o športe[3] mala byť táto suma použitá ako základ pre výpočet zákonom garantovanej čiastky zo štátneho rozpočtu určenej na šport na rok 2020.

  Pri opakovanom medziročnom náraste výšky odvodu z lotériových hier (o cca 10 až 15%, pričom aj v roku 2019 sa očakáva nárast) neexistuje vecný dôvod pre to, aby známa suma výšky odvodu z lotériových hier za rok 2018 nebola premietnutá v súlade so zákonným pravidlom podľa § 77 ods. 4 zákona o športe vo výdavkoch štátneho rozpočtu určených na šport aj priamo v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

  Podľa § 68 ods. 3 zákona ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.[4] Toto zverejnenie %-uálnych podielov uznaných športov je dôležité pri tvorbe rozpočtu národných športových zväzov na rok 2020. Jednotlivé národné športové zväzy budú pri tvorbe rozpočtov vychádzať prepočtom zo sumy 52.999.878 €, ktorá je podstatne nižšia ako bola reálna suma 56.551.122 € poskytnutá na PUŠ v roku 2019. U väčšiny národných športových zväzov preto dôjde k neodôvodnenému absolútnemu poklesu výšky PUŠ rozdelenému na začiatku roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019. Takýto pokles je ťažko akceptovateľný najmä v olympijskom roku 2020 a zadáva problémy pri tvorbe a plánovaní rozpočtu zväzov na rok 2020, nehovoriac o tom, že zimné športy majú hlavnú časť svojich výdavkov práve v prvých mesiacoch kalendárneho roka.

  Vzhľadom na predpokladaný výnos z lotérií v rozpočtovom roku 2019 je zrejmé, že k podobnému prerozdeleniu minimálne vo výške podľa predchádzajúceho roku dôjde aj v roku 2020, pričom ale toto prerozdelenie nie je zahrnuté v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

  Aj keď je pravdepodobné, že by v roku 2020 (podobne ako v roku 2019) došlo k dofinancovaniu výdavkov na šport, je dôležité, aby sa toto dofinancovanie prejavilo v pokiaľ možno v čo najvyššej miere už aj priamo v návrhu zákona o štátnom rozpočte. Akékoľvek dodatočne predpokladané dofinancovanie v priebehu roku 2020 nebude vopred známe a predvídateľné. Keďže v športových zväzoch schvaľuje rozpočet najvyšší orgán v prvej polovici roku 2020, je vysoko pravdepodobné, že schválený rozpočet zväzu nezohľadní pravdepodobné dodatočné navýšenie PUŠ, čo spôsobí administratívne a účtovné komplikácie aj pri dodržaní zákonných % limitov rozdelenia výdavkov národných športových zväzov na jednotlivé účely podľa § 69 ods. 5 a 6 zákona o športe.

  Resumé alebo ako z toho von ...

  Na základe týchto skutočností je potrebné zabezpečiť navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 v kapitole Národného programu rozvoja športu v súlade so zákonným pravidlom podľa § 77 ods. 4 zákona o športe minimálne vo výške skutočnosti pre rok 2019, to znamená navýšenie rozpočtu minimálne o sumu 4.439.055 € (rozdiel 4.939.055 € - 500.000 €), z ktorej sa 80% použije na príspevok uznanému športu pre národné športové zväzy.

  Najjednoduchším riešením vzniknutej situácie sa v súčasnom štádiu legislatívneho procesu javí byť úprava príslušnej položky v prílohe návrhu zákona o štátnom rozpočte pozmeňujúcim návrhom poslanca v rámci školského výboru, prostredníctvom správy gestorského výboru alebo pozmeňujúcim návrhom 15 poslancov Národnej rady SR v druhom čítaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 v pléne Národnej rady SR.

  Spracoval : UčPS tím

  Poznámky pod čiarou

  1. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022) dostupný na stránke Národnej rady SR (parlamentná tlač 1600: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1600 ^
  2. UčPS tím: Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier. Dostupné online: http://www.ucps.sk/Dodatocne_navysenie_financnych_prostriedkov_na_Narodny_program_rozvoja_sportu_v_roku_2019 ^
  3. Podľa § 77 ods. 4 zákona o športe:
   „(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.”.^
  4. Predbežný výpočet podielov príspevku uznanému športu na rok 2020, zverejnený k 30.10.2019: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/ ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti