Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Športové právo ako fenomén - výučba predmetu na PF UPJŠ aj v ďalšom roku 2014/2015 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.04.2014JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Výsledky vzdelávania:

  Výsledkom absolvovania predmetu by malo byť získanie základných poznatkov o organizácii športu a športových súťaží a najmä o právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone športovej činnosti. Predmet je zameraný najmä na obchodnoprávne aspekty výkonu profesionálnej športovej činnosti reflektujúc narastajúcu komercionalizáciu športu. Okrem základného vymedzenia pojmu šport a jeho kategórii je pozornosť venovaná právnemu postaveniu profesionálnych športovcov, športových klubov, športových zväzov či iných subjektov pôsobiacich v oblasti športu, ako aj najčastejším záväzkovým vzťahom, ktoré sú uzatvárané v súvislosti s organizovaním športových súťaží alebo výkonom športovej činnosti.

  Absolventi uvedeného predmetu by mali získať prehľad o právnych normách aplikujúcich sa na oblasť športu a ich vzájomnom vzťahu so športovými autonómnymi reguláciami tak, aby mohli poskytovať právne poradenstvo športovcom, športovým klubom, športovým zväzom, i pôsobiť v  štátnych orgánoch a iných orgánoch verejnej správy vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti športu, prípadne v orgánoch rozhodujúcich spory vzniknuté v súvislosti s organizáciou športových súťaží.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod do štúdia športového práva:

  • Pojem šport. Vývoj názorov na šport a úlohu práva v športe.
  • Profesionálny a amatérsky šport. Športové právo ako pedagogická disciplína. Vzťah športu a práva. 
  • Vzťah športovej regulácie a právnej regulácie. Vplyv jednotlivých právnych odvetví na šport. 
  • Športová autoregulácia.

  2. Pramene športového práva:

  • Právne predpisy upravujúce otázky športu v slovenskom právnom poriadku. Komunitárne predpisy. Judikatúra ESD. 
  • Rozsudky Doná vs. Mantero, Walrave & Koch. 
  • Lex sportiva.

  3. Rozhodovanie sporov v oblasti športu:

  • Rozhodovacie právomoci národných športových zväzov. Rozhodcovské súdy. 
  • Športový arbitrážny súd a konanie pred ním.

  4. Subjekty právnych vzťahov v oblasti športu:

  • Štát a jeho úloha pri podpore športu. 
  • Športové zväzy, národné športové zväzy, medzinárodné športové zväzy, medzinárodné športové zväzy, Medzinárodný olympijský výbor, Športové kluby

  5. Subjekty právnych vzťahov v oblasti  športu:

  • Športovci v kolektívnych športoch. Športovci v individuálnych športoch. 
  • Ostatné subjekty v oblasti športu. 
  • Hráčski agenti. Rozsudok Piau. 
  • Tréneri. Rozsudok Heylens. 
  • Diváci. Rozsudok Feyenoord vs. UEFA.

  6. Záväzkové vzťahy v oblasti športu:

  • Zmluvné vzťahy pri prestupoch športovcov. Rozsudok Bosman. 
  • Náhrada za výcvik a mechanizmus solidarity. 
  • Rozsudok Lehtonen.

  7. Záväzkové vzťahy v oblasti športu:

  • Sponzorstvo. Sponzorská zmluva. 
  • Zmluvné vzťahy pri vysielaní TV prenosov zo športových podujatí. 
  • Reklama. Merchandising – komerčné využitie športovej popularity.

  8. Športová súťaž a hospodárska súťaž:

  • Športová súťaž ako hospodárska súťaž. 
  • Právo účasti v športovej súťaži a disponovanie s týmto právom. 
  • Licenčné systémy.
  • Rozsudok Deliége. 
  • Zákaz „multiple ownership“ futbalových klubov. 
  • Rozsudok ENIC vs. UEFA. 
  • Ochrana čistoty a intenzity športovej súťaže. Nekalé súťažné konanie v športových súťažiach a jeho následky. Kartelové dohody a iné fromy obmedzovania športovej súťaže.

  9. Organizovanie športových súťaží:

  • Právne vzťahy pri organizovaní športových súťaží. 
  • Zodpovednosť organizátora. 
  • Nový zákon o organizovaní športových podujatí.

  Ďalšie otázky športového práva:

  • Ochrana pred dopingom. Následky použitia dopingu. 
  • Rozsudok Meca-Medina & Igor Majcen. 
  • Športové stávkovanie.
  • Príprava "Nového Zákona o športe"

  Odporúčaná literatúra: 

  1. ČORBA, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu. Košice: UPJŠ, 2012, s.202
  2. GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava: Eurokódex, 2011, 544s. 
  3. GÁBRIŠ, T.: Zmluvné záväzky a základné práva športovcov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011 4.
  4. ČORBA, J.: Slovenský zákon o organizácii a podpore športu ako nevyužitá šanca? In: Sborník příspěvkú z konference Olomoucké debaty mladých právniku 2008 pořádané ve dnech 8. až 10. září 2008 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, CD - rom Pŕíloha. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2008, s. 22
  5. ČORBA, J.: Obchodovanie s bielym mäsom? Právne aspekty zmluvných vzťahov pri prestupoch športovcov. In: Právo a obchodovanie : zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7.6.2007 v Košiciach : zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/4655/07. -- Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-7097-702-6. -- S. 46-56. 
  6. ČORBA, J.:Regulácia a autoregulácia športových súťaží v Slovenskej republike / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 11 (2010), s. 1195-1204.
  7. KRÁLÍK, M.: Právo ve sportu, Praha: C. H.BEck, 2001 8. HAMERNÍK, P.: Sportovní právo s mezinárodním prvkem, Praha: Auditorium, 2007 9. SLUKA, T.: Profesionální sportovec. Právní a ekonomické aspekty. Praha: Havlíček Brain Team, 2008 

  Veľa mladých právnikov sa ma už pýtalo, že \"kadiaľ\" by sa mali vybrať, \"športové právo\" je veľmi vzrušujúca a dynamická cesta poznania, počas ktorej sa Vám práca zrejme stane zábavou, poslaním, závislosťou a bude Vás viesť k univerzálite i flexibilite v poznaní a aplikácii práva.
  Odporúčam - tvorivá atmosféra, zdieľanie osudu športu, športovcov, športových odborníkov, klubov, zväzov a v neposlednom rade aj športové zážitky - a možno aj trochu viac fair play ako v niektorých iných právnych odvetviach.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti