Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.06.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010 (ďalej len ,,správa“) bola spracovaná na základe ustanovenia § 2 písmeno a) odsek 3 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, podľa ktorého Bezpečnostná rada SR posudzuje a raz ročne predkladá vláde SR na prerokovanie správu s návrhmi opatrení. Správa bola spracovaná medzirezortnou pracovnou skupinou v gescii predsedu Bezpečnostnej rady SR podľa Metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky, schválenej uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 238 z 26.11. 2008.

  Správa bola vypracovaná z podkladov, ktoré vypracovali a predložili vecne príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne orgány, ako aj bezpečnostné rady obvodných úradov v sídle kraja v zmysle schválenej obsahovej štruktúry materiálu. Jej obsahom sú vonkajšie a vnútorné aspekty bezpečnostnej situácie. Stručne hodnotí úroveň bezpečnosti SR a realizáciu jej bezpečnostných záujmov. Poukazuje na hlavné nedostatky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečnosť občana a štátu. Hlavnou prioritou činnosti všetkých ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a OÚ v otázkach bezpečnosti sa stala realizácia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na ich konkrétne podmienky.

  Vláda SR deklarovala, že bude trvalo venovať pozornosť zaručeniu bezpečnosti SR. Bezpečnostná rada SR ako poradný orgán vlády SR koordinovala v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi prípravu dokumentov riešiacich bezpečnosť štátu. Z predloženej správy vyplýva, že bezpečnosť SR bola zabezpečená. Spôsoby vyrovnania sa s problémami a rizikami sú vyjadrené priebežne v celom materiáli a v návrhoch opatrení. Takéto pravidelné objektívne hodnotenie zabezpečuje mať nielen nepretržitý prehľad o stave bezpečnosti, ale v prípade potreby hodnotenie umožňuje aj včasnú korekciu cieľov a úloh bezpečnostnej politiky z úrovne vlády SR s dosahmi na zdokonalenie bezpečnostného systému SR. V záverečnej časti sú navrhované opatrenia na skvalitnenie stavu bezpečnosti SR v ďalšom období.

  Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, pripomienky vecného charakteru boli zapracované a na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti.


  Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti