Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovisko UčPS ku otázkam posudzovania konfliktu záujmov podľa § 20 ods. 1 a 2 Zákona o športe v spojení s posudzovaním oprávnenosti použitia príspevku uznanému športu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.06.2020 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stanovisko UčPS ku otázkam posudzovania konfliktu záujmov podľa § 20 ods. 1 a 2 Zákona o športe v spojení s posudzovaním oprávnenosti použitia príspevku uznanému športu

  Súvisiaca právna úprava v Zákone o športe:

  „§ 20 
  Konflikt záujmov

  (1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v

  1. kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
  2. štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

  (2) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.

  (3) Člen orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena.”.

  Súvisiaci článok „Zmluvy o príspevku uznanému športu v roku 2020”:

  Čl. 5 
  Podmienky použitia Príspevku

  6) Za oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných prostriedkov z bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo člen výkonného orgánu je členom štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu Prijímateľa alebo jeho člena.

  To neplatí, ak ide o prevod finančných prostriedkov na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, v ktorom má Prijímateľ 100% majetkovú účasť, a dodávateľ je Priamy realizátor, a súčasne ak výdavky na obstaranie tovarov alebo služieb boli v obvyklej cene na trhu, ako aj za cenu na trhu, za ktorú dodávateľ tovaru a služieb obvykle poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami.


  Otázka 1:
  Čo sa myslí a ako sa vykladá pojem „člen Prijímateľa”; je to individuálny člen národného športového zväzu (NŠZ), alebo člen právnická osoba (klub) ? A môžu byť dodávateľom tovarov alebo služieb pre NŠZ ?

  Odpoveď 1:

  Prijímateľom je národný športový zväz. Keďže sa v citovanom čl. 5 ods. 6 Zmluvy o príspevku uznanému športu v roku 2020 (ďalej len „Zmluva o PUŠ 2020”) hovorí o „členovi štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu člena Prijímateľa” z toho logicky vyplýva, že nepôjde o individuálneho člena NŠZ (fyzickú osobu), nakoľko ten nevytvára takéto orgány, ale pôjde o člena NŠZ, ktorý je právnickou osobou, t. j. o športové kluby alebo o inú športovú organizáciu, ktorá je členom NŠZ. Takýto subjekt (právnická osoba) s personálnym prepojením štatutárnych alebo výkonných orgánov na vedenie NŠZ by v zmysle citovaného čl. 5 ods. 6 Zmluvy o PUŠ 2020 nemal byť dodávateľom tovarov a služieb pre NŠZ.


  Otázka 2:
  Môžu sa nasledovné výdavky považovať za oprávnené použitie prostriedkov z príspevku uznanému športu (PUŠ), ak:

  1. člen najvyššieho výkonného orgánu NŠZ alebo jeho štatutárny zástupca dodáva v prospech NŠZ služby ako SZČO alebo prostredníctvom klubu, v ktorom je členom výkonného orgánu a dodáva:
   1. služby trénera
   2. služby športového riaditeľa
   3. služby organizovania pretekov
   4. služby vzdelávacích kurzov
   5. služby prenájmu vozidla pre NŠZ
   6. služby prenájmu vozidla pre člena výkonného orgánu NŠZ, ktorý si následne dá preplatiť od NŠZ cestovné náhrady za použitie tohto vozidla
  2. člen najvyššieho výkonného orgánu NŠZ alebo jeho štatutárny zástupca, ako aj člen výkonného orgánu klubu alebo jeho štatutárny zástupca alebo člen výkonného orgánu klubu alebo jeho štatutárny zástupca predáva tovary na trhu a v rámci toho aj klubom, ktoré sú členom NŠZ a tieto kluby si následne tieto výdavky uplatňujú na preplatenie od NŠZ z PUŠ.

  Odpoveď 2:
  Ak člen výkonného orgánu NŠZ alebo jeho štatutárny orgán dodáva ako fyzická osoba (SZČO) služby priamo NŠZ, nie je to v rozpore s ustanoveniami § 20 ods. 1 ZoŠ ani v rozpore s ustanoveniami čl. 5 ods. 6 Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020.

  Ak takto členovia najvyššieho orgánu NŠZ fakturujú priamo zvazu, nie je to veľmi kóšer z morálneho hľadiska, bez ohľadu na ustanovenia ZoŠ a Zmluvy.
  Ak ale takéto služby dodáva ako Prijímateľ športová organizácia (klub) alebo obchodná spoločnosť, u ktorej je člen výkonného orgánu NŠZ alebo člen štatutárneho orgánu NŠZ zároveň aj členom výkonného orgánu alebo členom štatutárneho orgánu Prijímateľa, pôjde v tomto prípade o neoprávnené použitie príspevku uznanému športu.

  Pri uplatnení paušálnych cestovných náhrad za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste nejde o prenájom vozidla, ale o náhradu nákladov, ktoré vynaložila fyzická osoba pri použití vlastného motorového vozidla a ktorých výška náhrady, sa riadi podmienkami právneho predpisu a je zákonným nárokom a nie odplatou za použitie vozidla.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti