Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovisko k možnosti využívania dobrovoľníckej činnosti športovými organizáciami/klubmi II. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.05.2020UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V rámci odbornej diskusie k téme dobrovoľníctva vyvstala otázka, ktorej zodpovedanie je podstatné pre využívanie dobrovoľníckej činnosti pri športovej činnosti, ktorú vykonávajú športové organizácie/kluby s právnou formou niektorej z obchodných spoločností.

  Základným východiskom pre posúdenie možnosti využívania dobrovoľníckej činnosti športovými organizáciami/klubmi, ktoré majú právnu formu obchodnej spoločnosti je zákonná úprava základných pojmov.

  Prvým pojmom je „dobrovoľnícka činnosť”, ktorý je v § 1 zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitý ako legislatívna skratka pre “poskytovanie služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom”. Inak povedané, dobrovoľnícka činnosť sú služby, činnosti a výkony, ktoré poskytuje dobrovoľník, pričom zákon v tejto definícii nijako nedeterminuje vzťah k prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti, ktorému dobrovoľník poskytuje službu - pre ktorého vykonáva určitú činnosť alebo výkon, a ani jeho prípadný vzťah k vysielajúcej organizácii. Z uvedeného je zrejmé, že dobrovoľnícku činnosť zákonodarca pozitívne vymedzil ako aktivitu dobrovoľníka bez ďalších znakov/atribútov.

  V § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. je príkladmo uvedené („najmä”) pre koho, v akých oblastiach a pri akých aktivitách „dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť”.

  Jednou z možností upravenou v písmene d) § 3 ods. 1 je dobrovoľnícka činnosť vykonávaná „pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,”.

  V § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. zákonodarca negatívne vymedzil, čo nie je dobrovoľníckou činnosťou, t. j. čo sa z právneho hľadiska nepovažuje za aktivitu dobrovoľníka.

  Dobrovoľníckou činnosťou podľa podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. nie je „b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,”.

  Vzhľadom na to, že zákonodarca pozitívne vymedzil dobrovoľnícku činnosť ako aktivitu dobrovoľníka je potrebné skúmať, či konkrétnu posudzovanú činnosť fyzická osoba vykonáva „v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti”. Zákon jednoznačne neustanovuje či rámec podnikania alebo inej zárobkovej činnosti sa má posudzovať v užšom zmysle, t.j. z hľadiska dotknutej fyzickej osoby (dobrovoľníka) alebo v širšom zmysle z hľadiska prijímajúcej organizácie.

  Zákonodarca mohol citované písmeno b) vyjadriť aj dvomi inými spôsobmi, z ktorých by bolo posudzovanie rámca podnikania alebo inej zárobkovej činnosti jednoznačné, avšak neučinil tak.

  Mohol ustanoviť, že dobrovoľníckou činnosťou podľa zákona č. 406/2011 Z. z. nie je

  1. “b) činnosť vykonávaná v rámci jeho podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,”
   alebo
  2. “b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti prijímajúcej organizácie,”.

   

  Zákon č. 406/2011 Z. z. v § 4 ods. 1 výslovne ustanovil, že „vysielajúca organizácia” musí byť subjektom neziskovej povahy uvedeným v písmenách a) až f), zatiaľ čo pri prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti zákonodarca nijako neupravil právnu formu, ktorú môže alebo musí mať prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

  Dobrovoľníctvo je viazané na konkrétne typy aktivít zákonom pozitívne vymedzených v § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z., kde sa fakticky predpokladá „pomoc” iným ľuďom, pričom zákon výslovne neustanovuje akú právnu formu má mať prijímateľ dobrovoľníckej činnosti podľa § 5 zákona č. 406/2011 Z. z., t.j. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje/organizuje pre ľudí - konečných adresátov dobrovoľníckej činnosti vykonávanie/poskytovanie nejakej pomoci - činnosti alebo služby dobrovoľníkmi.

  Otázka:
  Športové podujatie alebo aj kultúrne podujatie môže zorganizovať aj jednotlivec, nepodnikateľ, ako bežný človek, alebo aj obchodná spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti organizovanie športových/kultúrnych podujatí alebo športová organizácia, ktorá má v predmete činnosti športovú činnosť. Môže takýto subjekt pri takto organizovanom podujatí využiť dobrovoľníkov?

  Zastávam názor, že áno. Základné východisko pre takýto záver je, že niekto ako fyzická osoba dobrovoľníckym spôsobom (bez nároku na odplatu) pomáha prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti postarať sa o pohodlie, komfort a/alebo bezpečnosť osôb zúčastnených na podujatí, ktoré prijímateľ (klub/zväz) organizuje. Pritom je irelevantné či ten istý turnaj alebo koncert zorganizuje občan, občianske združenie, nezisková organizácia alebo obchodná spoločnosť.

  Z hľadiska nenarušenia pravidiel hospodárskej súťaže sa takýto záver javí byť udržateľný, keďže dobrovoľníkov môžu využiť všetci organizátori športových podujatí alebo kultúrnych podujatí, ak ide o podnikateľov v tejto oblasti, ktorí navzájom súťažia na trhu. To znamená, že ich možnosti sú rovné a nik nie je zvýhodnený. Práve naopak, ak by sme nepripustili, že dobrovoľníkov môže využiť aj podnikateľ, znamenalo by to, že občianske združenia, ktoré majú bežne v svojej hlavnej činnosti aj organizovanie tých istých podujatí ako organizuje aj obchodná spoločnosť by mali výhodnejšie podmienky pre ich organizovanie, pretože by mohli využiť dobrovoľníkov. To by znevýhodnilo v konečnom dôsledku najmä účastníkov týchto podujatí, ktorí by pri organizovaní podujatia podnikateľom museli znášať vyššie organizačné náklady v dôsledku nemožnosti využiť dobrovoľnícku činnosť.

  Na záver dodajme, že pri organizovaní športových podujatí aj podnikateľské subjekty bežne využívajú dobrovoľníkov, napríklad pri organizovaní nedávnych majstrovstiev sveta v hokeji (Hockey Event, a.s.) alebo pri organizovaní bežeckých podujatí (napr. Be cool, s.r.o.).

  Simoneta Sepešiová    17. október 2021 23:09
  Dobrý deň,

  podľa § 6 ods. 3 písm. d) Zákona o športe športový odborník, a to konkrétne:

  a) tréner a inštruktor športu,

  b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,

  c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

  d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,

  môže vykonávať činnosť športového odborníka ako dobrovoľník. Ak zapisovateľ vo Vašom prípade spadá pod písm. c) alebo d), musí byť podľa § 80 ods. 7 Zákona o športe zapísaný do ISŠ. Táto povinnosť sa vzťahuje len na športových odborníkov – dobrovoľníkov. Ak máte aj iných dobrovoľníkov, ktorý v rámci dobrovoľníckej činnosti nevykonávajú činnosť športového odborníka ale inú činnosť, napr. upratovanie, títo sa do ISŠ nezapisujú. Náhradu za stratu času však možno dohodnúť iba s dobrovoľníkom zapísaným v ISŠ – čiže iba so športovým odborníkom – dobrovoľníkom.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Marcela Dreisigová    8. október 2021 14:30

  Dobrý deň chcela by som sa opýtať sme malý Volejbalový klub a potrebujeme pri šúťažných zápasoch zapisovateľa s ktorým by som chceli uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníctve. Náš kontloról dotácii nám vyčíta, že nie sú zapísaný v informačnom systéme špotru. Chcela by som vedieť či všetky osoby, ktoré pomáhajú pri organizácii podujatia musia byť zapísené v ISŠ. Ďakujme Dreisigová
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti