Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.09.2019 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
  KONFERENCIA SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU


  STANOVY 
  Slovenského futbalového zväzu

   schválené na konferencii SFZ dňa 3. júna 2016 v Bratislave 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 18. novembra 2016 v Poprade) 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 31. marca 2017 v Senci) 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 29. júna 2017 v Poprade) 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 2. februára 2018 v Senci) 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 1. marca 2019 v Poprade) 

  v znení zmien a doplnení stanov SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci) 


  PREAMBULA

  Od prvého futbalového zápasu na území Slovenska v roku 1898 trvalo 40 rokov, kým v osobitných medzinárodných a vnútroštátnych podmienkach v roku 1938 vznikol Slovenský futbalový zväz.

  Napriek neľahkým okolnostiam vzniku a budovania národného futbalového zväzu vo vojnových rokoch a nasledujúcim režimom trvajúcim na území Slovenska až do roku 1989, slovenský futbal neprestal prinášať radosť a potešenie všetkým aktívne aj pasívne sa na ňom podieľajúcim, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, ako aj bez ohľadu na štátne útvary a štátne režimy striedajúce sa na území dnešnej Slovenskej republiky.

  Súčasný Slovenský futbalový zväz ako občianske združenie vytvorené na základe zákona o združovaní občanov z roku 1990 sa hrdo hlási k dejinám a úspechom futbalu na svojom území od čias Rakúsko-Uhorska, cez prvú Československú republiku, Slovenský štát, obnovenú Československú republiku, Československú socialistickú republiku, Českú a Slovenskú federatívnu republiku, až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s osobitou hrdosťou na strieborné umiestnenia československej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo futbale v Taliansku v roku 1934, ako i na Majstrovstvách sveta v Chile v roku 1962, na triumf Slovana Bratislava v Pohári víťazov pohárov UEFA v roku 1969, zlaté medaily československej reprezentácie z Majstrovstiev Európy v Belehrade v roku 1976 i bronz z Marseille v roku 1960 a z Ríma v roku 1980, olympijské striebro z Tokia v roku 1964 i olympijské zlato z Moskvy v roku 1980.

  Hlási sa tiež k svojej vlastnej minulosti národného futbalového zväzu - k odkazu a činnosti Československej futbalovej asociácie, ktorej je nástupcom - a priamo na túto históriu nadväzuje aj ďalšími úspechmi, z ktorých najväčším je historicky prvá účasť slovenskej reprezentácie na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010.

  Hľadiac do budúcnosti bude Slovenský futbalový zväz aj naďalej podporovať rozvoj futbalu na území Slovenskej republiky v súlade s princípmi fair play a spoločenskej zodpovednosti, chrániť a presadzovať záujmy svojich členov sledujúce tento najvyšší cieľ, a to nielen na úrovni národnej, ale aj medzinárodnej, v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a členstva Slovenského futbalového zväzu v medzinárodnej federácii FIFA a konfederácii UEFA.

  Futbal je nástrojom pre globálny rozvoj človeka a užitočný prvok pre budovanie spoločnosti. Rešpektovanie pravidiel hry založených na princípe fair play premietnutom do činností všetkých subjektov pôsobiacich v rámci futbalového hnutia pomáha budovať zdravú občiansku spoločnosť.

  S touto víziou a perspektívou konferencia ako najvyšší orgán Slovenského futbalového zväzu prijíma tieto stanovy:


  PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia (článok 1 - 22)

  Prvá hlava - Úvodné ustanovenia (článok 1 - 2)

  Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma, členstvo v medzinárodných športových organizáciách a symboly SFZ

  1. Názov združenia v slovenskom jazyku je Slovenský futbalový zväz. Názov združenia v anglickom jazyku je Slovak football association. Oficiálny skrátený názov Slovenského futbalového zväzu je SFZ.
  2. Sídlo Slovenského futbalového zväzu je Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
  3. SFZ bol založený na dobu neurčitú a má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SFZ je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”).
  4. SFZ je národným športovým zväzom futbalu, ktorý je členom Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (“Fédération internationale de football association”, ďalej len “FIFA”) a Únie európskych futbalových asociácií (“Union des Associations Européennes de Football”, ďalej len “UEFA”).
  5. Symbolmi SFZ sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenský futbalový zväz” a so skráteným názvom “SFZ”.
  6. Logo s názvom “Slovenský futbalový zväz” a so skráteným názvom “SFZ” je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Vizualizácia vlajky a loga je v prílohe.

  Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

  Na účely Stanov a ostatných predpisov SFZ (ďalej len “predpisy SFZ”) sa rozumie pod pojmom alebo skratkou 

  1. člen SFZ - riadny člen SFZ (ďalej len “riadny člen”) a pridružený člen SFZ (ďalej len “pridružený člen”) ako právnická osoba a individuálny člen SFZ (ďalej len “individuálny člen”) a čestný člen SFZ (ďalej len “čestný člen”) ako fyzická osoba,
  2. klub - športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub,[1]ktorá je riadnym členom; za klub sa na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení, ak má určeného zodpovedného zástupcu,[2]ktorý zodpovedá za riadne plnenie povinností klubu voči SFZ a členom SFZ,
  3. funkcionár - člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ a ďalšie osoby zodpovedné za organizovanie, riadenie a kontrolu súťaží v rámci SFZ, UEFA a FIFA, osoba vykonávajúca majetkové práva alebo riadiacu činnosť v klube, najmä majiteľ, štatutárny zástupca, riaditeľ alebo iná osoba, ktorá má riadiacu, rozhodovaciu alebo kontrolnú pôsobnosť súvisiacu s plnením úloh v rámci SFZ, UEFA, FIFA alebo ich členov; označenie osôb, ktoré sa považujú za funkcionára, určí osobitný predpis SFZ,[3]
  4. hráč - športovec, ktorý sa zúčastňuje na súťaži[4]vo futbale organizovanej SFZ alebo členmi SFZ, registrovaný v ISSF za klub so sídlom na území SR alebo športový reprezentant pôsobiaci v zahraničnom klube,
  5. talentovaný športovec - hráč do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov SFZ,
  6. príslušnosťou k SFZ - príslušnosť založená
   1. účasťou v súťaži za SFZ,
   2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej SFZ alebo inou právnickou osobou ním poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
   3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže SFZ alebo inou právnickou osobou ním poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
   4. registráciou za SFZ v ISSF,
   5. športovou reprezentáciou SR (ďalej len “športová reprezentácia”),
   6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k SFZ,
   7. zmluvným vzťahom so SFZ, ktorého predmetom je športová činnosť,[5]ak ide o hráča alebo športového odborníka,[6]
   8. účasťou na riadení a správe SFZ,
   9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál družstva,
   10. príslušnosťou k členovi SFZ,[7]
  7. futbal - futbal, futsal a plážový futbal mužov a žien organizovaný v rámci SFZ a členov SFZ, ak z podstaty veci nie je zrejmé, že sa príslušné ustanovenie týka iba futbalu alebo futsalu,
  8. organizovaný futbal - organizovanie, vykonávanie, riadenie, správa, podpora a rozvoj futbalu v rámci SFZ, UEFA a FIFA, ktoré organizujú súťaže podľa pravidiel futbalu,
  9. najvyššia súťaž - najvyššia majstrovská súťaž v kategórii dospelých (muži) na území SR,
  10. profesionálny futbal - časť organizovaného futbalu, ktorá sa spája s futbalovými klubmi súťažiacimi v prvej a druhej najvyššej súťaži, ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov (ďalej len “ÚLK”),
  11. amatérsky futbal - časť organizovaného futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,
  12. futbalové hnutie - fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace na území SR vo futbale organizovaným spôsobom v rámci SFZ a členov SFZ,
  13. strategický plán SFZ - koncepčný dokument SFZ schvaľovaný na prvej riadnej konferencii po volebnej konferencii na nasledujúce funkčné obdobie, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností SFZ a v súčinnosti s členmi SFZ; obsahuje ciele a úlohy SFZ najmä v týchto základných oblastiach:
   1. organizačná štruktúra SFZ,
   2. medzinárodné vzťahy (iné národné futbalové asociácie, UEFA, FIFA),
   3. rozvoj futbalu, mládež, tréneri, rozhodcovia a delegáti,
   4. športová reprezentácia,
   5. profesionálny futbal,
   6. amatérsky futbal,
   7. ženský futbal,
   8. futsal,
   9. legislatíva,
   10. ekonomika,
   11. marketing,
   12. médiá a komunikácia,
   13. infraštruktúra,
   14. ochrana integrity futbalu a boj proti negatívnym javom v športe,
  14. ISSF - informačný systém slovenského futbalu, ktorý je zdrojovou evidenciou SFZ a členov SFZ,[8]
  15. zverejnenie v ISSF - zverejnenie údajov vedených v ISSF na verejnom portáli SFZ,[9]
  16. kvalifikovaná väčšina - najmenej sedemdesiatpercentná väčšina všetkých členov príslušného orgánu SFZ,
  17. hlasovanie “per rollam” - písomné hlasovanie o návrhu rozhodnutia orgánu SFZ bez zvolania jeho zasadnutia, ktorého pravidlá upravuje osobitný predpis SFZ,[10]
  18. písomne - korešpondenčná forma alebo elektronická forma zasielania, oznamovania alebo doručovania informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím ISSF, informačného systému športu, dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel SFZ a uvedeného za tým účelom v ISSF alebo ich zverejnenie na mieste určenom SFZ na webovom sídle SFZ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje,
  19. administratíva SFZ - výkonný aparát SFZ na personálne, organizačno-technické a administratívne zabezpečovanie hlavných činností SFZ a plnenia úloh SFZ.
  20. reorganizácia súťaže – významná zmena štruktúry majstrovských súťaží, ktorá sa týka zmeny
   1. usporiadania a počtu súťaží na jednotlivých alebo viacerých stupňoch riadenia majstrovských súťaží a ich rozdelenia do jednotlivých územných oblastí pri dodržaní administratívneho členenia Slovenskej republiky, alebo
   2. počtu družstiev v majstrovskej súťaži, ktorá nie je úpravou súťaže podľa čl. 2 písm. u),
  21. úprava súťaže - zmena súťaže týkajúca sa zmeny
   1. hracieho modelu súťaže bez vplyvu na úpravu počtu družstiev v súťaži,
   2. počtu družstiev v súťaži v prípade, ak sa neprihlási stanovený počet družstiev do súťaže,
   3. počtu postupujúcich a zostupujúcich družstiev bez vplyvu na úpravu počtu družstiev v súťaži.

  Druhá hlava - Poslanie, ciele a hlavné činnosti SFZ (článok 3 - 4)

  Článok 3 - Poslanie a ciele SFZ 

  1. SFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v organizovanom futbale na území SR a plnenia ich spoločného poslania a cieľov uvedených v Stanovách.
  2. Poslaním SFZ je najmä
   1. vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre organizovaný futbal na území SR ako člen UEFA a FIFA za SR a člen Slovenského olympijského výboru,
   2. organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo futbale,
   3. zabezpečovanie výberu a prípravy hráčov do športovej reprezentácie a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
   4. zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov,
   5. podpora a rozvoj profesionálneho futbalu a amatérskeho futbalu s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
  3. Napĺňaním poslania SFZ sa dosahujú ciele SFZ a napĺňa verejný záujem v športe,[11]ktorým je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach,[12]ochrana integrity športu[13]a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
  4. Poslanie a ciele SFZ sa dosahujú vykonávaním hlavných činností SFZ.

  Článok 4 - Hlavné činnosti SFZ

  1. Hlavné činnosti SFZ sú aktivity SFZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť SFZ, ktoré nie sú podnikaním.
  2. Medzi hlavné činnosti SFZ patria najmä
   1. reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti,
   2. vystupovať v mene futbalového hnutia a presadzovať jeho záujmy voči medzinárodným športovým organizáciám, národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám,
   3. určovať filozofiu a koncepciu činnosti SFZ v záujme rozvoja futbalu, ktorá sa premieta do strategického plánu SFZ a rozpočtu SFZ,
   4. realizovať strategický plán SFZ,
   5. vytvárať, viesť a aktualizovať zoznam športových reprezentantov SFZ,[14]
   6. navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk,[15]
   7. zabezpečovať prípravu športovej reprezentácie a jej účasť na významných súťažiach,
   8. zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
   9. zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
   10. viesť a zverejňovať v ISSF zoznam talentovaných športovcov,[16]
   11. zaraďovať hráčov do zoznamu talentovaných športovcov SFZ podľa výkonnostných kritérií schválených výkonným výborom SFZ (ďalej len “výkonný výbor”),[17]
   12. organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže vo futbale a futsale alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu, ktorá je členom SFZ,
   13. schvaľovať podmienky účasti členov SFZ a iných športových organizácií v súťaži SFZ a po splnení podmienok účasti v súťaži SFZ udeľovať členovi SFZ alebo inej športovej organizácii právo na účasť v súťaži SFZ (udelenie súťažnej licencie),
   14. určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom futbale a ich odbornú spôsobilosť vyžadovanú na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,
   15. uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,[18]
   16. organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, kontrolórov, športových manažérov a iných osôb vykonávajúcich odborné činnosti v rámci SFZ, a vzdelávanie podľa predpisov UEFA a FIFA alebo iných medzinárodných športových organizácií,
   17. podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
   18. založiť na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom, alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou,[19]
   19. založiť na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti,[20]
   20. založiť alebo podieľať sa na založení, vzniku a činnosti inej obchodnej spoločnosti ako sú uvedené v písmene r) a s) s cieľom napĺňania poslania a cieľov SFZ a získania ďalších zdrojov ich financovania,
   21. založiť alebo zriadiť inú právnickú osobu, ako sú uvedené v písmene r) až t) s cieľom napĺňania poslania a cieľov SFZ,
   22. vytvárať, prevádzkovať a spravovať ISSF,
   23. viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona o športe a ich zmien,
   24. poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
   25. prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
   26. realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,
   27. vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SFZ a zabezpečovať ich jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného futbalu,
   28. vytvoriť systém na riešenie sporov vzniknutých v rámci športovej činnosti SFZ a členov SFZ vrátane disciplinárnych previnení,
   29. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, komunikáciu, synergiu a slušnosť medzi členmi SFZ,
   30. oceňovať hráčov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom futbale[21]a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj futbalu.

  Tretia hlava - Princípy a vzťahy SFZ (článok 5 - 6)

  Článok 5 - Princípy uplatňované v činnosti SFZ

  1. V činnosti SFZ, jeho orgánov a členov sa uplatňujú všeobecné princípy a osobitné princípy.
  2. Všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach uskutočňovaných pri plnení poslania, cieľov a úloh SFZ. Ide najmä o princíp
   1. fair play - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu/súťaže a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí,
   2. olympizmu - vymedzené v Olympijskej charte,[22]
   3. odbornosti - pri obsadzovaní orgánov SFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti SFZ a jeho orgánov sa vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
   4. slušnosti - zúčastnené osoby sa správajú vzájomne úctivo a pri výkone činností zachovávajú zásady morálky,
   5. primeranosti - zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
   6. efektívnosti a hospodárnosti - pri každom rozhodnutí alebo postupe sa kvantitatívne a kvalitatívne zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému alebo dosiahnutému výsledku,
   7. kauzality - orgány SFZ a orgány členov SFZ sa pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,
   8. apolitickosti - orgány SFZ a orgány členov SFZ v politických a náboženských záležitostiach zachovávajú neutrálny postoj,
   9. lojality - osoby s príslušnosťou k SFZ riešia veci a spory súvisiace s organizovaným futbalom prednostne pred orgánmi SFZ, ktoré majú pôsobnosť rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci,
   10. spravodlivého procesu - proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k SFZ a disciplinárne konanie sa musí vykonávať pri dodržaní zásad spravodlivého procesu.[23]
  3. Osobitnými princípmi sú princípy, ktoré sa použijú, ak predpisy SFZ alebo rozhodnutia orgánov SFZ ich použitie výslovne predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté. Ide najmä o princíp
   1. regionálny - pri obsadení orgánov SFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti SFZ a jeho orgánov sa obligatórne popri odbornom princípe zohľadňuje aj dodržanie regionálnych záujmov; tento princíp je spravidla vyjadrený dohodou zástupcov regionálnych futbalových zväzov (ďalej len “regionálny zväz”) a ak k dohode nedôjde, pre dodržanie regionálneho princípu je určujúci pomer počtu členov, ktorých jednotlivé regionálne zväzy zastupujú. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, dodržiava sa pomer 3 (Východoslovenský futbalový zväz) : 3 (Stredoslovenský futbalový zväz) : 3 (Západoslovenský futbalový zväz) : 1 (Bratislavský futbalový zväz),
   2. územný - kluby a ich družstvá sa zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným regionálnym zväzom alebo oblastným futbalovým zväzom (ďalej len “oblastný zväz”) podľa teritoriálnej príslušnosti obce alebo mesta, v ktorom sa nachádza domáce ihrisko súťažiaceho družstva, k príslušnému regionálnemu zväzu alebo oblastnému zväzu, pričom sídlo klubu je v tej istej obci alebo meste ako domáce ihrisko klubu; výnimkou sú prípady podľa článku 16 ods. 2,
   3. rotačný - pri výkone príslušných oprávnení dochádza k pravidelnej výmene alebo striedaniu zástupcov regiónov alebo záujmových skupín v poradí a za podmienok určených rozhodnutím výkonného výboru.
  4. Postupy a rozhodnutia orgánov SFZ alebo členov SFZ musia byť v súlade so všeobecnými princípmi aj vtedy, ak ich použitie nie je výslovne uvedené v predpisoch SFZ alebo člena SFZ.
  5. Všeobecné princípy musia byť primerane zohľadnené aj vtedy, ak je v predpisoch SFZ výslovne ustanovené použitie osobitného princípu.

  Článok 6 - Vzťahy v SFZ

  1. SFZ, členovia SFZ, orgány SFZ, orgány členov SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi klubmi, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k SFZ v organizovanom futbale, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
  2. SFZ, členovia SFZ, orgány SFZ, orgány členov SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinní dodržiavať predpisy SFZ, predpisy UEFA a FIFA záväzného charakteru, pravidlá vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu, pravidlá futbalu a rozhodnutia UEFA a FIFA, záväzné rozhodnutia medzinárodných a vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov a rešpektovať všeobecné princípy a osobitné princípy, ak je ich použitie výslovne určené alebo dohodnuté.
  3. Každý člen SFZ je povinný dbať na dobré meno SFZ, členov SFZ a slovenského futbalu a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ho mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť.
  4. V podmienkach a štruktúrach SFZ, členov SFZ a osôb s príslušnosťou k SFZ sa zakazuje
   1. politická a náboženská agitácia,
   2. akákoľvek diskriminácia,
   3. hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti,
   4. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe ich národnostného, rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
  5. Porušenie zákazu podľa odseku 4 je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ.

  Štvrtá hlava - Normatívny systém SFZ a rozhodovacia činnosť v SFZ (článok 7 - 14)

  Článok 7 - Predpisy SFZ a iné akty vydávané orgánmi SFZ 

  1. Najvyšším predpisom SFZ sú Stanovy.
  2. Orgány SFZ v rámci ich pôsobnosti vymedzenej Stanovami alebo na základe Stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), predpismi SFZ, UEFA a FIFA.
  3. V rámci SFZ vydávajú príslušné orgány SFZ tieto predpisy SFZ záväzné pre všetkých členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú
   1. poriadky – schvaľuje výkonný výbor, ak Stanovy neurčujú, že ich schvaľuje konferencia; upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SFZ,
   2. štatúty – schvaľuje výkonný výbor; upravujú najmä pravidlá činnosti orgánov SFZ,
   3. smernice – schvaľuje výkonný výbor; upravujú pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a administratívy SFZ,
   4. organizačné pokyny – vydáva generálny sekretár SFZ (ďalej len “generálny sekretár”); úpravujú organizáciu práce a plnenie úloh v pôsobnosti generálneho sekretára.
  4. Rozhodnutia vydávajú orgány SFZ v rozsahu svojej pôsobnosti formou uznesenia.
  5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, s výnimkou stanoviska odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 14 písm. d) alebo odseku 15, ktoré je pre všetky orgány SFZ a členov SFZ záväzné. Orgány SFZ sú vždy povinné odporúčania a stanoviská kontrolóra SFZ (ďalej len “kontrolór”) a iných orgánov SFZ zohľadňovať pri svojich rozhodnutiach. Slúžia na zjednotenie postupov a poskytnutie odborných informácií pre rozhodovanie orgánov SFZ. Orgány SFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti.

  Článok 8 - Záväznosť predpisov SFZ a ich vzťah k právnemu poriadku, judikatúre a predpisom UEFA a FIFA 

  1. Predpisy SFZ musia byť v súlade s právnym poriadkom, ako aj s ustálenou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len “judikatúra”).
  2. Predpisy SFZ musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov UEFA a FIFA, pri ktorých sa výslovne vyžaduje súlad predpisov národných futbalových asociácií. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi UEFA a FIFA znamenal rozpor s právnym poriadkom.
  3. Ak sa zistí nesúlad predpisov SFZ navzájom alebo ich nesúlad s právnym poriadkom, judikatúrou alebo predpismi UEFA alebo FIFA záväzného charakteru, na podnet člena SFZ, orgánu SFZ alebo aj bez takého podnetu, generálny sekretár zabezpečí vypracovanie návrhu na zmenu príslušného predpisu SFZ, ktorý predloží na prerokovanie a schválenie príslušnému orgánu SFZ.
  4. V právne náročných veciach sa k vypracovaniu návrhu na zmenu predpisu SFZ vyžiada stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ (ďalej len „legislatívno-právna komisia"); ak je to vhodné a účelné, vyžiada sa aj stanovisko kontrolóra. Ak návrh na zmenu predpisu SFZ vecne súvisí s agendou niektorého orgánu SFZ alebo sa priamo dotýka jeho pôsobnosti alebo pôsobnosti člena SFZ a ide o zmenu predpisu zásadnej povahy, k vypracovaniu návrhu na zmenu predpisu sa vyžiadajú stanoviská dotknutého orgánu SFZ a dotknutého člena SFZ. Stanoviská dotknutých orgánov vrátane stanoviska kontrolóra a dotknutých členov SFZ sa prerokujú v pracovnej komisii na prípravu návrhu zmeny predpisu SFZ, ak bola zriadená.
  5. Člen SFZ a osoba s príslušnosťou k SFZ sú povinní dodržiavať predpisy SFZ.
  6. SFZ a každý člen SFZ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov SFZ aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
  7. Predpisy SFZ a ich zmeny sa zverejňujú na webovom sídle SFZ a v ISSF najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia.

  Článok 9 - Výklad predpisov SFZ

  1. Výklad Stanov podáva výkonný výbor, ktorý si vo veciach závažnej povahy k návrhu výkladu Stanov vyžiada stanovisko kontrolóra a stanovisko legislatívno-právnej komisie. Ak vyžiadané stanoviská k návrhu výkladu Stanov nie sú súhlasné, výkonný výbor návrh výkladu prerokuje a vykoná opatrenia potrebné k dosiahnutiu súladu stanovísk alebo navrhne zmenu posudzovaného ustanovenia Stanov. Návrh výkladu Stanov výkonného výboru a vyžiadané stanoviská sú uvedené v zápisnici. Ak výkonný výbor podá výklad Stanov, ktorý nie je v súlade so stanoviskom kontrolóra alebo stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoj postup odôvodniť do zápisnice.
  2. Ak v predpise SFZ nie je uvedený orgán SFZ oprávnený podať jeho výklad, výklad predpisu SFZ podáva výkonný výbor, ktorý môže výkladom predpisu poveriť iný orgán SFZ alebo vecne príslušný útvar SFZ. Vo veciach závažnej povahy sa použije postup podľa odseku 1. Výkonný výbor môže na základe podnetu alebo aj bez podnetu zmeniť alebo zrušiť výklad predpisu SFZ podaný odbornou komisiou.
  3. Výklad predpisu SFZ sa vypracúva písomne. Orgán, ktorý výklad podal, v súčinnosti s administratívou SFZ zabezpečí jeho zverejnenie v ISSF.

  Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov SFZ 

  1. Právoplatné rozhodnutie orgánu SFZ je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje právnické osoby a/alebo fyzické osoby, ktorým je určené, je záväzné len pre označené osoby.
  2. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov SFZ zo športového hľadiska záväzné a nemenné. Dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie, ktoré je závažným porušením predpisov SFZ.
  3. Predpisy SFZ určia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
  4. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SFZ je možné domáhať sa z dôvodu procesného pochybenia SFZ alebo orgánu SFZ, iba ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.
  5. Člen SFZ a osoba s príslušnosťou k SFZ sú povinní dodržiavať a rešpektovať rozhodnutia orgánov SFZ.
  6. SFZ a každý člen SFZ sú povinní zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí orgánov SFZ aj vo vzťahu ku všetkým osobám s ich príslušnosťou.

  Článok 11 - Predpisy a rozhodnutia členov SFZ

  1. Zakladajúce dokumenty,[24]predpisy a rozhodnutia členov SFZ musia byť v súlade s právnym poriadkom, ako aj s predpismi SFZ, UEFA a FIFA.
  2. V stanovách členov SFZ s právnou formou občianskeho združenia musia byť zohľadnené najmä § 19 až 23 Zákona o športe tak, aby ich činnosť bola v súlade s nimi. Ak SFZ zistí porušenie tejto povinnosti členom SFZ, bezodkladne to oznámi kontrolórovi na ďalší postup podľa Zákona o športe.[25]
  3. Stanovy a ostatné predpisy riadnych členov a pridružených členov musia byť v zásadnom súlade so Stanovami, osobitne s článkom 2, 5, 8, 5 až 13, 15 až 19, 22, 27 až 30, článkom 31 ods. 1 až 3, článkom 32, 35 až 39, 41, 43, 45, 46, 55 až 57, článkom 58 okrem odseku 3, článkom 59 a 60 okrem odseku 2 až 6, článkom 71 a článkom 72 ods. 1, ods. 4 až 7 Stanov.
  4. Právne otázky súladu stanov alebo iných predpisov a rozhodnutí členov SFZ s právnym poriadkom alebo s predpismi SFZ, UEFA alebo FIFA posudzuje na základe podnetu kontrolór. Ak kontrolór zistí nesúlad, predloží vec spolu so svojím stanoviskom na prerokovanie a rozhodnutie o ďalšom postupe výkonnému výboru. Vo veciach závažnej povahy môže generálny sekretár alebo kontrolór vyžiadať stanovisko legislatívno-právneho útvaru SFZ alebo legislatívno-právnej komisie. Plnenie povinností kontrolóra podľa Zákona o športe[26]tým nie je dotknuté.
  5. SFZ je oprávnený postupom podľa odseku 4 rozhodnúť o požiadavke na odstránenie nesúladu predpisov alebo rozhodnutí členov SFZ s právnym poriadkom, predpismi SFZ, UEFA alebo FIFA. Výkonný výbor môže na návrh dotknutého subjektu a po vyjadrení legislatívno-právneho útvaru SFZ alebo legislatívno-právnej komisie podať návrh na Komoru SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “komora”) na rozhodnutie o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu alebo jeho časti vo vzťahu k osobám s príslušnosťou k SFZ.
  6. Osoba s príslušnosťou k riadnemu členovi alebo pridruženému členovi môže požiadať SFZ o posúdenie stanov riadneho člena alebo stanov pridruženého člena, ak ich považuje za nesúladné so Stanovami. V časti, v ktorej SFZ skonštatuje nesúlad so Stanovami, dotknutý člen SFZ je povinný svoje stanovy v určenej lehote zosúladiť so Stanovami; to platí aj pri zistení zásadného nesúladu iných predpisov člena SFZ s predpismi SFZ.
  7. Nerešpektovanie požiadavky SFZ podľa odseku 5 alebo 6 na odstránenie nesúladu predpisov člena SFZ s predpismi SFZ je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ.
  8. Pri závažnom alebo opakujúcom sa nesúlade predpisov člena SFZ s predpismi SFZ môže nerešpektovanie požiadavky SFZ na zosúladenie predpisov viesť k vylúčeniu člena zo SFZ. Podnet na disciplinárne konanie môže podať prezident, generálny sekretár alebo kontrolór.
  9. Ak dôjde k sporu pri posudzovaní súladu predpisov členov SFZ s predpismi SFZ, UEFA, FIFA alebo so Zákonom o športe, o spore rozhoduje komora[27]na návrh dotknutého člena SFZ alebo kontrolóra; odsek 7 sa použije až po rozhodnutí sporu.

  Článok 12 - Disciplinárne konanie

  1. Disciplinárne konanie vedú disciplinárne orgány SFZ (ďalej len “disciplinárne orgány”) a disciplinárne orgány členov SFZ voči hráčovi, športovému odborníkovi, klubu alebo inej osobe s príslušnosťou k SFZ za porušenie pravidiel súťaže, antidopingových pravidiel, predpisov SFZ, predpisov členov SFZ alebo rozhodnutí orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ (ďalej len “disciplinárne previnenie”), ktorého sa dopustili v čase, keď mali príslušnosť k SFZ.
  2. Disciplinárnymi orgánmi oprávnenými na prerokovanie disciplinárnych previnení, ukladanie disciplinárnych sankcií a určenie ochranných opatrení sú
   1. Disciplinárna komisia SFZ (ďalej len “disciplinárna komisia”) a
   2. odvolacia komisia.
  3. Ak tak určuje predpis SFZ, o disciplinárnom previnení, uložení disciplinárnej sankcie a určení ochranného opatrenia môže rozhodnúť aj iný orgán SFZ, ktorý má podľa predpisov SFZ postavenie a pôsobnosť disciplinárneho orgánu.
  4. Za disciplinárne previnenie sa osobe s príslušnosťou k SFZ podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov SFZ ukladajú disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia v súlade s princípmi podľa článku 5 ods. 2 a 3. Ukladané disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia musia byť primerané k druhu a závažnosti disciplinárneho previnenia. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môže byť disciplinárna sankcia uložená aj podmienečne.
  5. Disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia, ktoré je možné za disciplinárne previnenie uložiť, upravuje Disciplinárny poriadok SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”) a iné predpisy SFZ.[28]
  6. Uložené pokuty a náklady uložených a vykonaných iných disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení alebo ich časť si môže osoba, ktorej boli uložené, uplatniť u toho, kto ich spôsobil alebo zapríčinil, k čomu orgány SFZ poskytnú potrebnú súčinnosť.
  7. Ochranné opatrenia spočívajúce v primeraných obmedzeniach a povinnostiach, ktorých účelom je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku, sa ukladajú popri disciplinárnych sankciách alebo aj samostatne.
  8. V záujme individuálnej a generálnej prevencie, ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež[29]a ostatných členov futbalového hnutia, môžu disciplinárne orgány rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia o disciplinárnom previnení v plnom znení na webovom sídle SFZ a v ISSF. Inak sa zverejňujú obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia.
  9. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu o závažnom disciplinárnom previnení, rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok a rozhodnutie o opravnom prostriedku, musia byť odôvodnené.[30]
  10. Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje porušenie povinnosti upravenej v predpise SFZ, ktorej porušenie sa podľa predpisov SFZ považuje za závažné.

  Článok 13 - Riešenie sporov

  1. Členovia SFZ sa zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia súvisiacich so športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu ovplyvňujúcich súťaže, kluby, hráčov, športových odborníkov, funkcionárov a iné osoby s príslušnosťou k SFZ, riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ na riešenie sporov pod hrozbou disciplinárnej sankcie v zmysle disciplinárneho poriadku.
  2. Členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej len “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov vo futbale v zmysle príslušných ustanovení predpisov UEFA a FIFA.

  Článok 14 - Rozhodovanie v prípade nepredvídanej udalosti a vyššia moc

  1. Rozhodnutie o záležitostiach, ktoré nie sú upravené v predpisoch SFZ, predpisoch UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží výkonnému výboru, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do pôsobnosti iného orgánu SFZ.
  2. Výkonný výbor alebo iný orgán SFZ si pred rozhodnutím podľa odseku 1 zabezpečí stanovisko orgánu SFZ, s ktorého agendou posudzovaná záležitosť súvisí. Prijaté rozhodnutie musí byť v súlade s právnym poriadkom a s princípmi podľa článku 5 ods. 2 a 3.

  Piata hlava - Organizovanie a vykonávanie športu v rámci SFZ (článok 15 - 21)

  Článok 15 - Pravidlá hry 

  1. SFZ a členovia SFZ hrajú futbal podľa pravidiel futbalu vydaných Medzinárodnou radou futbalových asociácií (International Football Association Board; IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.
  2. SFZ a členovia SFZ hrajú futsal podľa pravidiel futsalu vydaných FIFA, ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel futsalu.
  3. SFZ a členovia SFZ hrajú plážový futbal podľa pravidiel plážového futbalu vydaných FIFA, ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel plážového futbalu.

  Článok 16 - Súťaže 

  1. SFZ ako člen UEFA a FIFA za SR organizuje, koordinuje a zabezpečuje riadenie dlhodobých majstrovských súťaží a pohárových súťaží klubov vo futbale a futsale na území SR, ktoré sú uvedené v rozpisoch súťaží SFZ a členov SFZ poverených riadením príslušných súťaží.
  2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia na základe územného princípu. Ak je to v záujme rozvoja mládežníckeho futbalu, môže o udelení výnimky z dodržania územného princípu rozhodnúť výkonný výbor na základe odôvodnenej žiadosti klubu. Pre udelenie výnimky sa vyžaduje súhlas výkonného výboru oblastných zväzov a regionálnych zväzov, v územnej pôsobnosti ktorých sa o udelenie výnimky žiada.
  3. Právo klubu štartovať v domácej majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. Klub sa kvalifikuje do domácej majstrovskej súťaže udržaním sa v príslušnej majstrovskej súťaži alebo na základe postupu klubu z nižšej majstrovskej súťaže alebo zostupu klubu z vyššej majstrovskej súťaže v predchádzajúcom súťažnom ročníku.
  4. Okrem športového kritéria môže byť účasť klubu v domácej majstrovskej súťaži podmienená aj ďalšími kritériami určenými v rámci klubového licenčného systému a/alebo kritériami určenými riadiacim orgánom súťaže, pričom dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finančné hľadiská.
  5. Zmena právnej formy alebo organizačnej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný za účelom uľahčenia si splnenia športového kritéria a/alebo iného kritéria určeného riadiacim orgánom súťaže a/alebo za účelom nadobudnutia licencie pre domácu majstrovskú súťaž, sú zakázané v záujme zachovania integrity súťaže/športu, najmä ak ide o zmenu sídla klubu, zmenu názvu klubu alebo prevod obchodného podielu alebo akcií medzi klubmi. Schvaľovanie právno-organizačných zmien v kluboch, ktoré môžu mať vplyv na zaradenie družstiev dotknutého klubu do súťaže, upravuje osobitný predpis SFZ.[31]
  6. Výkonný výbor môže delegovať na člena SFZ oprávnenie riadiť jednu alebo viac súťaží
   1. profesionálneho futbalu,
   2. amatérskeho futbalu,
   3. na geograficky alebo administratívne vymedzenom území, ktoré spadá do územnej pôsobnosti príslušného člena SFZ[32]alebo
   4. vo vymedzených športových odvetviach, ktoré spadajú do športovej pôsobnosti príslušného člena SFZ.
  7. Súťaže organizované SFZ majú prednosť pred inými súťažami okrem súťaží profesionálneho futbalu. Súťaže organizované podľa odseku 2 musia byť zosúladené (termín a miesto konania) so súťažami organizovanými SFZ a ÚLK a ich termínový kalendár musí byť koordinovaný s termínmi reprezentačných družstiev. Výkonný výbor môže na tento účel vydať predpisy alebo rozhodnutia.
  8. Riadiaci orgán súťaže organizovanej SFZ s prihliadnutím na záujem na ochrane integrity športu/súťaže rozhoduje, či sa v ním riadenej súťaži môžu zúčastniť kluby bez právnej subjektivity.[33]

  Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia

  1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia vo futbale medzi družstvami národných futbalových asociácií alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných futbalových asociácií, má výlučne UEFA a FIFA. Žiadne medzinárodné stretnutie sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu alebo upovedomenia UEFA alebo FIFA v súlade s ich predpismi.
  2. SFZ sa zaväzuje dodržiavať medzinárodný kalendár stretnutí, ktorý zostavili UEFA a FIFA.
  3. SFZ nesmie organizovať a zastrešovať súťaže alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty s národnými futbalovými asociáciami, ktoré nie sú členmi UEFA a FIFA, ani s dočasnými členmi niektorej konferderácie bez súhlasu UEFA a FIFA.
  4. Kluby, ktoré sú riadnymi členmi, bez súhlasu SFZ, inej národnej futbalovej asociácie, UEFA alebo FIFA, okrem výnimočných okolností, nesmú byť členmi inej národnej futbalovej asociácie a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných inou národnou futbalovou asociáciou.
  5. SFZ je organizátorom medzinárodných stretnutí športovej reprezentácie vo futsale a plážovom futbale. Do medzinárodných klubových súťaží vo futsale a plážovom futbale organizovaných UEFA a FIFA zástupcov zo SR prihlasuje SFZ.

  Článok 18 - Udeľovanie licencií klubom

  1. Za uplatňovanie a dodržiavanie príslušných predpisov UEFA a FIFA upravujúcich udeľovanie licencií klubom zodpovedá výkonný výbor.
  2. Výkonný výbor v súčinnosti s Licenčnou komisiou SFZ (ďalej len “licenčná komisia”) pripravuje a schvaľuje predpisy a dokumenty platné pre systém udeľovania licencií klubom a upravujúce podmienky účasti klubov v súťažiach SFZ, ako aj udeľovanie licencií na účasť klubov v súťažiach UEFA.
  3. Vstup klubu do najvyššej súťaže a do klubových súťaží UEFA je podmienený získaním licencie udeľovanej licenzorom, ktorým je SFZ.
  4. Licenčné konanie a súbor kritérií, ktoré musí klub pre vstup do súťaže podľa odseku 3 splniť, sú uvedené v Smernici klubového licenčného systému SFZ.
  5. O udelení alebo neudelení licencie rozhodujú licenčné orgány SFZ.

  Článok 19 - Hráči 

  1. V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných SFZ a členmi SFZ môžu aktívne súťažiť iba hráči, ktorí sú registrovaní za príslušný klub vo futbale, futsale alebo v plážovom futbale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti SFZ, rozhodujúca je príslušnosť hráča ku škole alebo k inej organizácii zapojenej do súťaže.
  2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zapísanie registrácie alebo jej zmeny v ISSF.
  3. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný najviac v jednom futbalovom klube, najviac v jednom futsalovom klube a najviac v jednom klube plážového futbalu, za ktoré sa môže zúčastňovať súťaže súčasne v tom istom období/ročníku; registrácia hráča za klub nebráni účasti hráča v školskej súťaži za družstvo školy, školského zariadenia alebo inú športovú organizáciu.
  4. Registráciu hráčov, amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov upravuje Registračný a prestupový poriadok SFZ vychádzajúci z Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov.[34]
  5. SFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, CAS a Komory FIFA pre riešenie sporovvo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy upraví v predpisoch SFZ aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy. 

  Článok 20 - Športová reprezentácia

  1. Športová reprezentácia je najvyššia česť pre športového reprezentanta, členov realizačného tímu reprezentačného družstva a iné osoby nominované za členov športovej reprezentácie.
  2. Rozsah práv a povinností športového reprezentanta je osobitne upravený v štatúte reprezentanta, ktorý môže mať formu zmluvy. Každý aktívny športový reprezentant musí byť so štatútom reprezentanta oboznámený. Proti jeho obsahu môže športový reprezentant uplatniť námietky, o ktorých rozhodne výkonný výbor.
  3. Štatút reprezentanta schvaľuje a o jeho zmene alebo doplnení rozhoduje výkonný výbor, ktorý môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o výnimke z dodržiavania štatútu reprezentanta.
  4. Povinnosť ochrany dobrého mena a pozitívnej reprezentácie slovenského futbalu, SFZ a SR sa vzťahuje na športových reprezentantov, členov realizačného tímu a ostatných zástupcov slovenského futbalového hnutia, ktorí boli nominovaní za členov športovej reprezentácie[35]alebo sú súčasťou oficiálnej výpravy športovej reprezentácie. Ochranu požívajú aj symboly spojené s reprezentáciou SR.
  5. Športový reprezentant a člen realizačného tímu je počas podujatia športovej reprezentácie povinný používať štátny znak SR a označenie štátnej príslušnosti.
  6. Porušenie povinností súvisiacich so športovou reprezentáciou, ktoré sú uvedené v štatúte reprezentanta a v odseku 4 a 5, môže byť disciplinárne postihnuté alebo predložené legislatívno-právnej komisii na posúdenie súladu konania alebo správania s etickými princípmi. 

  Článok 21 - Futsal

  1. Riadenie futsalu je v rámci SFZ zabezpečované v súčinnosti so Slovenským futsalom. Vzťahy medzi SFZ a Slovenským futsalom súvisiace s riadením futsalu na území SR upravuje zmluva o vzájomnej spolupráci medzi SFZ a Slovenským futsalom, ktorú schvaľuje výkonný výbor.
  2. Kluby súťažiace vo futsale v súťažiach riadených SFZ, Slovenským futsalom alebo jeho členmi sú po splnení podmienok určených Stanovami riadnymi členmi, ktorých na konferencii zastupuje delegát zastupujúci futsal. Delegáta konferencie zastupujúceho futsal volí najvyšší orgán Slovenského futsalu.
  3. Hráči registrovaní v kluboch súťažiacich vo futsale, ktoré sú riadnymi členmi, sú po splnení podmienok podľa článku 29 individuálnymi členmi.
  4. Splnenie podmienok členstva v SFZ subjektmi pôsobiacimi vo futsale overuje Slovenský futsal.
  5. Na návrh Slovenského futsalu môže výkonný výbor ustanoviť do orgánu SFZ zástupcu futsalu alebo v ňom môže zriadiť osobitný senát pre futsal s pôsobnosťou pre agendu futsalu.
  6. Zástupcu futsalu a člena senátu zriadeného pre futsal podľa odseku 5 navrhuje Slovenský futsal, členovia výkonného výboru SFZ alebo generálny sekretár podľa princípu odbornosti 

  DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v SFZ (článok 22 - 34)

  Článok 22 - Členstvo v SFZ a členovia SFZ

  1. Členstvo v SFZ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade so Stanovami zo SFZ vystúpiť.[36]
  2. Členstvo v SFZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena SFZ s poslaním, cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania SFZ ako občianskeho združenia.
  3. Členstvom v SFZ prejavuje člen združenia svoj súhlas a vôľu podriadiť sa pravidlám futbalového hnutia, rešpektovať a dodržiavať práva a povinnosti, ktoré sú upravené v predpisoch SFZ, UEFA a FIFA alebo vyplývajú z rozhodnutí ich orgánov vydaných na základe týchto predpisov.
  4. SFZ zabezpečuje plnenie svojho poslania, cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
  5. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v SFZ sú evidované v ISSF. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v SFZ sa vykonávajú prednostne elektronickou formou. Podrobnosti upravuje Registračný a prestupový poriadok SFZ.

  Článok 23 - Vznik a zánik členstva v SFZ 

  1. Členom SFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky určené v Stanovách (články 22, 27 až 30). Na vznik členstva v SFZ nie je právny nárok.
  2. Postup pri prijatí člena SFZ určujú Stanovy a Registračný a prestupový poriadok SFZ.
  3. Členstvo v SFZ zaniká
   1. vystúpením,
   2. vylúčením,
   3. smrťou alebo právnym zánikom člena SFZ,
   4. právnym zánikom SFZ.
  4. Zánik členstva v SFZ má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom. Zánik členstva v SFZ nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči SFZ a členom SFZ.
  5. Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v SFZ nevracia.
  6. Pri zániku členstva v SFZ v priebehu súťaže dôsledky z hľadiska platnosti výsledkov odohratých stretnutí a výsledkov neodohratých stretnutí družstiev člena SFZ, ktorého členstvo v SFZ zaniká, upravuje Súťažný poriadok futbalu.

  Článok 24 - Vystúpenie zo SFZ

  1. Riadny člen, ktorý má záujem vystúpiť zo SFZ, je povinný v záujme zachovania integrity súťaží písomne o tom informovať SFZ najmenej dva mesiace vopred.
  2. Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena, ktorý je klubom, je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné, SFZ v súčinnosti s riadiacimi orgánmi príslušnej súťaže rozhodne o ďalšom postupe a vysporiadaní vzťahov dotknutých vystúpením riadneho člena zo SFZ.
  3. Pridružený člen vystúpenie zo SFZ oznámi písomne generálnemu sekretárovi.
  4. Individuálny člen vystúpenie zo SFZ oznámi písomne SFZ alebo svojej overovacej autorite (článok 29 ods. 8).
  5. Pri oznámení vystúpenia zo SFZ vystupujúci člen podľa odseku 3 alebo odseku 4 uvedie dátum, ku ktorému vystupuje zo SFZ. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia na SFZ, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo oznámenie o vystúpení doručené SFZ.

  Článok 25 - Pozastavenie členstva v SFZ

  1. Výkonný výbor môže na podnet disciplinárnej komisie, iného orgánu SFZ alebo člena SFZ alebo aj bez takého podnetu rozhodnúť, a to aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v SFZ, najmä ak je člen SFZ dôvodne podozrivý z
   1. ovplyvňovania priebehu alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže,
   2. uzatvárania stávok priamo alebo prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako hráč, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže,
   3. zneužívania alebo šírenia dôverných informácií o SFZ, členovi SFZ a ich činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže,
   4. trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí,[37]alebo
   5. inej závažnej trestnej činnosti (zločin).
  2. Výkonný výbor pozastaví členstvo členovi SFZ, na ktorého bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie[38], až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.[39]
  3. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti, ktoré je v zásadnom rozpore s predpismi SFZ alebo rozhodnutiami SFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno SFZ, môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.
  4. Ak výkonný výbor rozhodne o pozastavení členstva individuálneho člena alebo čestného člena, súčasne dá podnet na konanie disciplinárnej komisii; ak rozhodne o pozastavení členstva riadneho člena alebo pridruženého člena, predloží vec na rozhodnutie konferencii. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci príslušným orgánom SFZ, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší.
  5. Členstvo sa pozastavuje
   1. členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok SFZ; členstvo sa pozastavuje automaticky po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie členského príspevku, nie kratšej ako 30 dní, zaslanej prostredníctvom ISSF a pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady členského príspevku alebo do dňa zániku členstva v SFZ,
   2. riadnemu členovi, ktorý neprihlásil žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ; členstvo sa pozastavuje automaticky po uplynutí posledného termínu na prihlásenie družstiev do súťaže a pozastavenie trvá do podania prihlášky do súťaže alebo do dňa zániku členstva v SFZ.
  6. Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca práva člena SFZ, ktoré mu prináležia podľa predpisov SFZ, vrátane práva na vykonávanie športovej činnosti v rámci SFZ, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, sa vyznačí v ISSF ako neaktívny člen SFZ.
  7. Pozastavenie členstva v SFZ nie je prekážkou pre uloženie disciplinárnych sankcií a určenie ochranných opatrení disciplinárnou komisiou.

  Článok 26 - Vylúčenie zo SFZ

  1. Člen SFZ môže byť vylúčený zo SFZ, ak
   1. závažne porušil právny poriadok alebo predpisy SFZ; za takéto závažné porušenie sa považuje najmä
    1. ovplyvňovanie priebehu alebo výsledku súťaže,
    2. porušenie antidopingových pravidiel,[40]
    3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
    4. športová korupcia, ktorej sa dopustil člen SFZ, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena SFZ alebo iná osoba v prospech člena SFZ,
    5. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen SFZ, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena SFZ, alebo iná osoba v prospech člena SFZ, alebo
    6. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena SFZ určenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím orgánu SFZ, ktoré ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy v SFZ alebo autoritu právneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci SFZ,
   2. prestal spĺňať podmienky členstva v SFZ, alebo
   3. neprihlásil žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.
  2. O vylúčení riadneho člena alebo pridruženého člena zo SFZ rozhoduje konferencia. O vylúčení individuálneho člena alebo čestného člena zo SFZ rozhodujú disciplinárne orgány. Vylúčený člen SFZ sa vyznačí v ISSF ako neaktívny.
  3. Postup podľa odseku 1 písm. a) je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných na konanie a rozhodovanie o delikte.

  Článok 27 - Riadne členstvo v SFZ 

  1. Riadnymi členmi sa po splnení podmienok určených Stanovami môžu stať
   1. kluby s právnou subjektivitou pôsobiace v organizovanom futbale alebo futsale,
   2. športové organizácie združujúce kluby pôsobiace v organizovanom futbale, futsale alebo plážovom futbale (oblastné zväzy, regionálne zväzy, ÚLK, Slovenský futsal).
  2. O prijatí za riadneho člena rozhoduje výkonný výbor, ak žiadateľ splní podmienky podľa odseku 3 a 4.
  3. Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom, musí podať písomne žiadosť o registráciu za riadneho člena adresovanú SFZ.
  4. K žiadosti podľa odseku 3 musí žiadateľ priložiť
   1. kópiu zakladajúceho dokumentu, ktorý je v súlade so Stanovami a právnym poriadkom, v ktorom je ako hlavný predmet činnosti alebo hlavný cieľ činnosti uvedená športová činnosť,[41]
   2. aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný register, živnostenský register, register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky),
   3. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v priloženom výpise podľa písmena b),
   4. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
   5. vyhlásenie, že právna forma žiadateľa a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
   6. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
   7. kópiu zápisnice z posledného zasadnutia najvyššieho orgánu,
   8. písomný záväzok, že žiadateľ bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA a zabezpečí ich dodržiavanie všetkými osobami s jeho príslušnosťou,
   9. vyhlásenie, že žiadateľ uznáva právomoc komory, licenčných orgánov, disciplinárnej komisie, Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovských orgánov FIFA a CAS vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí futbalového hnutia, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami s príslušnosťou k SFZ alebo k členom SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ,
   10. písomný záväzok, že v prípade zániku členstva žiadateľa v SFZ nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva,
   11. písomný záväzok, že pri všetkých súťažiach, na ktorých sa bude zúčastňovať žiadateľ alebo osoby s jeho príslušnosťou alebo ich bude organizovať alebo riadiť, bude rešpektovať a dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového futbalu,
   12. vyhlásenie, že žiadateľ a osoby s jeho príslušnosťou sa budú zúčastňovať výhradne súťaží organizovaných SFZ, UEFA, FIFA, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ, ak ide o klub,
   13. súhlasné stanovisko k prijatiu žiadateľa za riadneho člena od oblastného zväzu príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho družstva, ak ide o futbalový klub,
   14. súhlasné stanovisko k prijatiu žiadateľa za riadneho člena od člena SFZ povereného riadením súťaže vo futsale príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho družstva, ak ide o futsalový klub.
  5. Ak ide o klub podľa článku 16 ods. 8, žiadosť podľa odseku 3 podáva zodpovedný zástupca klubu, ktorý je individuálnym členom. Odsek 4 sa použije primerane.

  Článok 28 - Pridružené členstvo v SFZ

  1. Pridruženým členom sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty podľa článku 27 ods. 1, ktorá sa zúčastňuje na činnosti a plnení úloh v organizovanom futbale a ktorej stanovy, poslanie, ciele a predmet činnosti, nie sú v rozpore so Stanovami, poslaním a cieľmi činnosti SFZ.
  2. Pridruženým členom môžu byť najmä
   1. združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov a delegátov,
   2. združenia a iné právnické osoby reprezentujúce futsal, ženský futbal a plážový futbal,
   3. združenia a iné právnické osoby zabezpečujúce špeciálnu prípravu hráčov futbalu bez účasti v súťaži riadenej SFZ alebo členmi SFZ,
   4. združenia futbalových internacionálov, fanúšikov, novinárov, sponzorov, podporovateľov, športových právnikov, športových lekárov.
  3. O prijatí za pridruženého člena rozhoduje konferencia. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá konferencii výkonný výbor na základe žiadosti o registráciu za pridruženého člena, podanej písomne právnickou osobou uchádzajúcou sa o pridružené členstvo v SFZ, ktorá obsahuje prílohy podľa článku 27 ods. 4.
  4. Zástupca pridruženého člena sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať, ak nejde o zástupcu, ktorý bol v súlade so Stanovami zvolený alebo ustanovený za delegáta konferencie.

  Článok 29 - Individuálne členstvo v SFZ

  1. Individuálnym členom je fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach alebo súťažiach SFZ a členov SFZ registrovaná v ISSF.
  2. Individuálnym členom je najmä hráč, tréner, delegát, rozhodca a členovia orgánov SFZ.
  3. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii. Má právo podieľať sa na činnosti SFZ, podávať návrhy na zmenu predpisov SFZ sprostredkovane cez riadnych členov alebo pridružených členov, ku ktorým má príslušnosť alebo cez iné osoby pôsobiace v orgánoch SFZ.
  4. Individuálne členstvo v SFZ vzniká okamihom schválenia registrácie fyzickej osoby v ISSF. Registrácia je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej účasti fyzickej osoby na športovej činnosti v rámci SFZ.
  5. Individuálnym členom sa môže stať aj hráč registrovaný v klube so sídlom mimo územia SR, ktorý bol nominovaný do športovej reprezentácie. Ak sa taký hráč nestane individuálnym členom, jeho príslušnosť k SFZ počas športovej reprezentácie je daná Zákonom o športe.[42]
  6. Individuálnym členom sa môže stať aj iná bezúhonná[43]fyzická osoba ako sú fyzické osoby podľa odseku 2 a 4 na základe žiadosti o registráciu za individuálneho člena.
  7. Zamestnanec alebo iná osoba vykonávajúca pracovnú činnosť alebo poskytujúca služby pre SFZ alebo člena SFZ na základe zmluvného vzťahu nemusí byť individuálnym členom; v takom prípade je príslušnosť osoby k SFZ daná Zákonom o športe.[44]
  8. Žiadateľ o individuálne členstvo v SFZ podľa odseku 6 je povinný pri podaní žiadosti o registráciu za individuálneho člena uviesť svoju príslušnosť ku konkrétnemu riadnemu členovi alebo pridruženému členovi, ktorý bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k údajom uvedeným žiadateľom a bude zodpovedať za aktuálnosť databázy členov, voči ktorým má overovaciu povinnosť. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá príslušnosť k riadnemu členovi alebo pridruženému členovi, overovacou autoritou je SFZ.
  9. Hráči bez príslušnosti k riadnemu členovi, ktorí sa zúčastnili na majstrovskej súťaži alebo pohárovej súťaži organizovanej SFZ alebo členom SFZ, sa stávajú dočasnými individuálnymi členmi s časovým obmedzením na jeden rok; pri neplnoletých hráčoch v školských alebo iných súťažiach sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Dočasné členstvo sa môže opakovane predlžovať vždy o jeden rok alebo sa môže zmeniť na členstvo bez časového obmedzenia.

  Článok 30 - Čestné členstvo v SFZ

  1. Čestné členstvo môže byť udelené fyzickej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o propagáciu alebo rozvoj slovenského futbalu.
  2. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť konferencii Prezident SFZ (ďalej len “prezident”), iný člen výkonného výboru, delegát konferencie alebo riadny člen.
  3. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
  4. Prezidentovi, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenského futbalu, môže byť na návrh osôb podľa odseku 2 konferenciou udelený titul čestného prezidenta SFZ (ďalej len “čestný prezident”). Čestný prezident sa udelením tohto titulu stáva aj čestným členom.
  5. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní v rámci SFZ upraví osobitný predpis SFZ schválený výkonným výborom.

  Článok 31 - Práva člena SFZ 

  1. Člen SFZ má právo
   1. navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SFZ, ak Stanovy neurčujú, že kandidáta navrhuje konkrétny člen SFZ alebo príslušná záujmová skupina klubov, hráčov, športových odborníkov alebo iných členov SFZ,
   2. byť navrhnutý za kandidáta na volenú alebo ustanovovanú funkciu v rámci SFZ, ak spĺňa podmienky kandidatúry určené predpismi SFZ,
   3. podieľať sa na činnosti SFZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
   4. predkladať návrhy na zmenu predpisov SFZ,
   5. podať podnet alebo návrh príslušnému orgánu SFZ,
   6. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SFZ prostredníctvom administratívy SFZ a ISSF,
   7. používať vlastné osobné konto v rámci ISSF,
   8. požívať iné výhody poskytované členom SFZ.
  2. Riadny člen má okrem práv podľa odseku 1 aj tieto práva
   1. voliť delegátov konferencie a prostredníctvom nich hlasovať na konferencii,
   2. predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie,
   3. zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby, oblasti a regióny,
   4. spolupracovať so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy,
   5. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou,
   6. vydávať predpisy upravujúce vlastnú športovú činnosť vrátane súťaží, ktoré organizuje alebo riadi,
   7. zabezpečovať účasť klubov, ktoré sú jeho členmi, na súťažiach organizovaných a riadených SFZ a členmi SFZ,
   8. prijímať ocenenia a odmeny za umiestnenie v súťaži, výchovné, solidárny príspevok a iné úhrady súvisiace so športovou činnosťou.
  3. Riadny člen uplatňuje svoje záujmy a práva na konferencii priamo alebo prostredníctvom volených alebo inak ustanovených delegátov.
  4. Oprávnenie riadneho člena uplatňovať právo hlasovať na konferencii a voliť delegáta konferencie je pri futbalových kluboch viazané na splnenie podmienky minimálneho počtu družstiev súťažiacich alebo prihlásených do súťaží riadených SFZ alebo členmi SFZ. Minimálny počet družstiev v kluboch, ktoré
   1. sú členmi oblastného zväzu, sú dve družstvá,
   2. sú členmi regionálneho zväzu, sú tri družstvá,
   3. súťažia v druhej najvyššej súťaži, sú štyri družstvá,
   4. súťažia v najvyššej súťaži, je šesť družstiev.

  Článok 32 - Povinnosti člena SFZ 

  1. Člen SFZ je povinný najmä
   1. dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA, FIFA a CAS,
   2. starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
   3. prijať záväzok v súlade s článkom 13 a článkom 27 ods. 4 písm. i) Stanov, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SFZ, ak to právny poriadok nevylučuje; člen SFZ je tiež povinný podriadiť sa právomoci CAS,
   4. písomne oznámiť SFZ prostredníctvom ISSF všetky právne významné zmeny bezodkladne po tom, čo nastala zmena alebo sa o nej člen SFZ dozvedel, najmä ak ide o
    1. zmenu v stanovách člena SFZ,
    2. zmenu v identifikačných údajoch a fakturačných údajoch člena SFZ,
    3. zmenu v zozname funkcionárov,
    4. zmenu v zastupovaní člena SFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, klubového ISSF manažéra, tímového ISSF manažéra, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena SFZ,
    5. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
    6. platenie členského príspevku jeho členmi,
    7. zmenu v údajoch, ktoré sú podmienkou pre vykonávanie funkcie v orgáne SFZ podľa článku 36 ods. 1, alebo
    8. iné závažné právne významné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ,
   5. neudržiavať športové vzťahy so subjektmi,
    1. o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany SFZ, UEFA alebo FIFA,
    2. ktorých členstvo v SFZ bolo pozastavené alebo boli zo SFZ vylúčení; to neplatí, ak ide o pozastavenie členstva podľa článku 25 ods. 6,
   6. platiť členské príspevky vo výške a lehote splatnosti určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov rozhodnutím konferencie,
   7. platiť poplatky vo výške určenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím orgánu SFZ,
   8. predložiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a zmluvu o príprave talentovaného športovca do 30 dní od jej uzavretia na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej SFZ,
   9. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
   10. upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena i) ako závažné disciplinárne previnenia,
   11. zabezpečiť vykonávanie športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom, ak sa vyžaduje odborná spôsobilosť.
  2. Porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. i) a j) je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ.

  Článok 33 - Regionálne zväzy a oblastné zväzy

  1. Regionálne zväzy a oblastné zväzy sú športové organizácie s právnou formou občianskeho združenia združujúce najmä kluby pôsobiace v nimi riadených súťažiach.
  2. Regionálne zväzy a oblastné zväzy zodpovedajú za riadenie súťaží amatérskeho futbalu v rámci ich územnej pôsobnosti a využívanie práv delegovaných do ich pôsobnosti predpismi SFZ, rozhodnutím výkonného výboru a zmluvou medzi SFZ a regionálnymi zväzmi upravujúcou vzájomnú spoluprácu pri riadení amatérskeho futbalu.
  3. Regionálne zväzy a oblastné zväzy spolupracujú s regionálnymi, oblastnými a inými organizáciami, ktoré sa na miestnej úrovni starajú o organizáciu a rozvoj ženského futbalu, futsalu alebo plážového futbalu, ktorým poskytujú potrebnú súčinnosť a podporu.
  4. Začlenenie regionálneho zväzu alebo oblastného zväzu do systému futbalového hnutia a zmenu začlenenia schvaľuje konferencia.

  Článok 34 - Únia ligových klubov

  1. ÚLK je športová organizácia vykonávajúca pôsobnosť vo veciach profesionálneho futbalu.
  2. ÚLK zodpovedá za riadenie súťaží profesionálneho futbalu a využívanie práv delegovaných do jej pôsobnosti predpismi SFZ, rozhodnutím výkonného výboru a zmluvou medzi SFZ a ÚLK upravujúcou vzájomnú spoluprácu pri riadení profesionálneho futbalu.
  3. ÚLK má výlučné oprávnenie navrhnúť úpravu najvyššej súťaže.
  4. ÚLK si v súlade so zmluvou medzi SFZ a ÚLK a predpismi SFZ môže vytvárať vlastné riadiace, odborné a administratívne orgány profesionálneho futbalu.
  5. Zakladajúci dokument ÚLK musí byť v zásadnom súlade so Stanovami.
  6. ÚLK rešpektuje zvrchovanosť SFZ, konferencie a výkonného výboru a dodržiava všetky rozhodnutia orgánov SFZ prijaté v súlade s predpismi SFZ, UEFA a FIFA.

  TRETIA ČASŤ - Orgány SFZ (článok 35 - 65)

  Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch SFZ (článok 35 - 39)

  Článok 35 - Všeobecné ustanovenia 

  1. Najvyšším orgánom SFZ je konferencia.
  2. Najvyššími výkonnými orgánmi SFZ sú prezident a výkonný výbor.
  3. Kontrolnými orgánmi SFZ sú kontrolór, Revízna komisia SFZ (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia SFZ (ďalej len “volebná komisia”).
  4. Orgánmi na riešenie sporov[45]SFZ sú komora, disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.
  5. Administratívnymi orgánmi SFZ sú generálny sekretár, administratíva SFZ, odborné komisie, ad hoc komisie a pracovné skupiny.
  6. Orgánmi SFZ s rozhodovacou pôsobnosťou sú konferencia, výkonný výbor, kontrolné orgány, orgány na riešenie sporov, odborné komisie a iný orgán SFZ, ktorý má rozhodovaciu pôsobnosť upravenú predpismi SFZ.
  7. Zodpovednosť orgánov SFZ a volených funkcionárov SFZ je upravená nasledovne
   1. prezident, výkonný výbor, volebná komisia, kontrolór, revízna komisia, disciplinárna komisia, predseda a podpredseda komory, odvolacia komisia, licenčné orgány a komisia rozhodcov zodpovedajú konferencii,
   2. generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a výkonnému výboru,
   3. predsedovia a členovia odborných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
   4. ostatné komisie a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
  8. Výkon pôsobnosti, práva a povinnosti jednotlivých orgánov SFZ upravujú ich poriadky, štatúty a ďalšie predpisy SFZ.

  Článok 36 - Konanie a rozhodovanie orgánov SFZ a ich členov

  1. Za člena orgánu SFZ alebo za náhradníka člena orgánu SFZ môže byť podľa predpisov SFZ zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá
   1. je individuálnym členom,
   2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
   3. je bezúhonná,
   4. súhlasí s kandidatúrou,
   5. spĺňa ďalšie podmienky ustanovené Zákonom o športe[46]alebo určené predpismi SFZ.
  2. Člen orgánu SFZ je povinný bezodkladne oznámiť generálnemu sekretárovi stratu spôsobilosti na výkon funkcie člena orgánu SFZ podľa odseku 1 alebo konflikt záujmov podľa článku 38. Porušenie tejto povinnosti je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu výkonu funkcie alebo k pozastaveniu členstva v SFZ.
  3. Členovia orgánov SFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade s právnym poriadkom, predpismi SFZ a rozhodnutiami orgánov SFZ s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SFZ a členov SFZ. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov SFZ alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SFZ. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán SFZ k svojmu rozhodnutiu závažnej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko kontrolóra, príslušnej odbornej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka alebo vykonal konzultáciu s predsedom príslušného orgánu. Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
  4. Členovia orgánov SFZ dbajú na to, aby pri rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
  5. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov SFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v záujme SFZ alebo konali v zmysle rozhodnutia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať disciplinárne sankcie ani opatrenia za porušenie ich povinností.
  6. Všetci členovia orgánov SFZ majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu (prezidenta) príslušného orgánu. Člen orgánu SFZ nesmie pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu.
  7. Na prijatie rozhodnutia orgánu SFZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov orgánu SFZ s právom hlasovať, ak v predpisoch SFZ nie je určené inak. Pravidlá uznášaniaschopnosti, počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov SFZ a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF.
  8. Rozhodnutie orgánu SFZ nadobúda účinnosť jeho schválením, ak v rozhodnutí nie je určený neskorší dátum účinnosti.
  9. Orgán SFZ, ktorý rozhoduje o otázke, ktorá sa priamo dotýka iba časti členov SFZ, môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o tom, že o rozhodnutí budú hlasovať iba tí členovia orgánu SFZ, ktorí zastupujú tých členov SFZ, ktorých sa toto rozhodnutie priamo dotýka.
  10. SFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu pôsobnosti, ktorá im bola zverená predpismi SFZ.
  11. V záujme efektivity činnosti SFZ sa osobné rokovanie orgánu SFZ zvoláva najmä vtedy, ak z povahy veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov orgánu SFZ, alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" je nevhodné. Osobné rokovanie orgánu SFZ sa môže uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.
  12. Členovia orgánov SFZ sa v záujme zefektívnenia činnosti SFZ snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie, ako aj zavedenie a ďalší rozvoj ISSF.
  13. Ak skutočnosti alebo údaje, ktoré je podľa predpisov SFZ potrebné preukázať alebo osvedčiť výpisom, potvrdením alebo čestným vyhlásením, sú vedené v ISSF, informačnom systéme športu alebo inom verejnom registri a je možné overiť ich bezodplatne vzdialeným prístupom (prostredníctvom internetu), povinná osoba tieto skutočnosti alebo údaje nepreukazuje ani neosvedčuje, iba uvedie webovú adresu, kde si príslušný orgán SFZ alebo jeho člen potrebné údaje zistí alebo overí sám vo vlastnej pôsobnosti; odpis údajov z registra SFZ spôsobilý pre právne úkony vydáva výhradne poverený správca príslušného registra SFZ.
  14. Zápisnica zo zasadnutia orgánu SFZ s rozhodovacou pôsobnosťou vrátane programu, prezenčnej listiny a prijatých rozhodnutí sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ a v ISSF; zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru sa zverejňuje najneskôr 15 dní odo dňa konania zasadnutia. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu SFZ najneskôr do 20 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica sa eviduje v registri zápisníc v ISSF.
  15. Zápisnica zo zasadnutia orgánu SFZ s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje
   1. schválený program zasadnutia,
   2. prezenčnú listinu; ak ide o zápisnicu z konferencie aj zápisnice o zvolení alebo ustanovení delegáta, náhradníkov delegátov a písomné splnomocnenia, ak boli predložené a údaj o spôsobe overenia oprávnenosti účasti fyzickej osoby ako delegáta na konferencii,
   3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
   4. dôležité vyjadrenia členov orgánov SFZ k jednotlivým bodom programu,
   5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena orgánu SFZ, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
   6. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
  16. Zápisnica z konferencie a správa volebnej komisie sa uchovávajú počas šiestich rokov odo dňa konania konferencie alebo konania volieb.
  17. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou môžu prijímať rozhodnutia formou hlasovania “per rollam”, ktorého pravidlá upravuje osobitný predpis SFZ.10)
  18. Rozhodnutia orgánov na riešenie sporov sa zverejňujú na webovom sídle SFZ a v ISSF.

  Článok 37 - Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ

  1. Funkčné obdobie členov orgánov SFZ je štyri roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu na zostávajúce funkčné obdobie podľa odseku 8 a 9. Funkčné obdobie kontrolóra a náhradníka kontrolóra, predsedu, podpredsedu a ostatných členov komory je päť rokov.
  2. Funkčné obdobie členov orgánov SFZ volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnej konferencii konanej spravidla v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia do orgánu alebo funkcie; to neplatí, ak ide o kontrolóra, predsedu, podpredsedu alebo iného člena komory alebo volebnej komisie.
  3. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia SFZ a kontinuity procesov riadenia činností SFZ sa funkčné obdobie členov výkonného výboru na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s funkčným obdobím prezidenta. Uvedené platí rovnako aj pre predsedov a členov volených orgánov a komisií SFZ s výnimkou kontrolóra a jeho náhradníka, predsedu, podpredsedu alebo iného člena komory alebo volebnej komisie.
  4. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné.
  5. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností SFZ sú predseda, podpredseda alebo iný členovia orgánov SFZ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, oprávnení aj naďalej vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť v orgánoch SFZ, v ktorých vykonávali funkciu, a to až do zvolenia alebo ustanovenia chýbajúceho člena orgánu SFZ alebo do dočasného poverenia podľa odseku 9.
  6. Funkcia prezidenta alebo iného člena orgánu SFZ zaniká
   1. uplynutím funkčného obdobia,
   2. vzdaním sa funkcie,
   3. odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
   4. ak člen orgánu SFZ je nečinný viac ako tri mesiace aj napriek písomnému upozorneniu zo strany kontrolóra, predsedu alebo podpredsedu orgánu, ktorého je členom,
   5. rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
   6. odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo v súvislosti s činnosťou v SFZ,
   7. odsúdením za športovú korupciu, korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo v súvislosti s činnosťou v SFZ,
   8. smrťou.
  7. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia prezidentovi alebo generálnemu sekretárovi.
  8. Zánik výkonu funkcie člena orgánu SFZ z dôvodu jeho nečinnosti podľa odseku 6 písm. d) s označením dňa zániku výkonu funkcie oznámi kontrolór dotknutej osobe, predsedovi orgánu, v ktorom dotknutý člen funkciu vykonával a orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil.
  9. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, podpredsedu alebo iného člena voleného orgánu SFZ, môže výkonný výbor alebo konferencia na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru alebo na návrh delegáta konferencie poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť chýbajúceho člena tohto orgánu, ak predpis SFZ neustanovuje inak. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán SFZ chýbajúceho člena orgánu SFZ; ak došlo k zániku funkcie člena orgánu SFZ pred uplynutím funkčného obdobia, nový člen orgánu sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený chýbajúci člen orgánu SFZ, poverená osoba pokračuje vo výkone funkcie až do zvolenia chýbajúceho člena orgánu SFZ. Poverenie výkonom funkcie môže trvať najviac dva roky; opakované poverenie je možné.
  10. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta pred uplynutím jeho funkčného obdobia, do času, kým konferencia nezvolí nového prezidenta, právomoci prezidenta dočasne vykonáva prvý viceprezident. Ak prvý viceprezident nie je zvolený alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc prezidenta prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia prezidenta.
  11. Ak má vykonať úkon alebo prijať rozhodnutie orgán SFZ, ktorý nie je kvôli predčasnému zániku členstva v orgáne SFZ uznášaniaschopný, alebo nemá svojho zvoleného zástupcu, vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať generálny sekretár, ktorý súčasne zabezpečí potrebné kroky k zvoleniu alebo ustanoveniu členov tohto orgánu. Ak je potrebné vykonať voľby na konferencii, všetky potrebné úkony vykoná v súčinnosti s volebnou komisiou.
  12. Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov sa zverejňujú na webovom sídle SFZ a v ISSF.
  13. Kandidáti na členov orgánov SFZ a ich navrhovatelia sa zverejnia na webovom sídle SFZ a v ISSF najmenej tri dni pred dňom konania volieb.[47]

  Článok 38 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

  1. Členovia orgánov SFZ na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu alebo zväzu, ku ktorému majú príslušnosť, zachovávať nestrannosť.
  2. V SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie
   1. v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie delegáta konferencie, vo výkonnom výbore alebo v inom orgáne volenom alebo ustanovenom konferenciou alebo výkonným výborom,
   2. prezidenta, člena výkonného výboru, štatutárneho orgánu člena SFZ alebo funkcie vo výkonnom orgáne člena SFZ s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SFZ alebo člena SFZ; to neplatí pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ,
   3. v orgáne na riešenie sporov s výkonom funkcie vo výkonnom výbore alebo v inom orgáne volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
   4. pracovníka administratívy SFZ s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.
  3. Členovia orgánov SFZ volení konferenciou nesmú byť počas trvania ich funkcie zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
  4. Výkon funkcie vo výkonnom výbore, kontrolnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v odbornej komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
  5. Predsedom, podpredsedom ani iným členom kontrolného orgánu, disciplinárneho orgánu, licenčného orgánu a komisie rozhodcov, nesmie byť funkcionár klubu zaradeného v súťaži riadenej SFZ alebo členom SFZ, v rámci ktorého príslušný orgán pôsobí.
  6. Člen licenčného orgánu nesmie vykonávať funkciu v orgáne žiadateľa o licenciu. Člen odvolacieho orgánu licenčného konania nesmie byť súčasne členom iného orgánu SFZ alebo ÚLK, ani ich zamestnancom alebo členom administratívy SFZ, ktorá vybavuje licenčnú agendu.
  7. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. Pri konflikte záujmov člena senátu orgánu na riešenie sporov v konkrétnej veci nahradí tohto člena senátu zvolený náhradník; inak ho nahradí iný člen orgánu na riešenie sporov určený náhodným výberom.
  8. Člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci na orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva preskúmavaciu pôsobnosť voči rozhodnutiu orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ.
  9. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých kluboch, ktorých družstvá pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.[48]Porušenie tohto zákazu je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ alebo výkonu funkcie alebo činnosti v SFZ.

  Článok 39 - Odvolanie osoby z funkcie a pozastavenie výkonu funkcie alebo činnosti

  1. O odvolaní člena orgánu na riešenie sporov a kontrolného orgánu rozhoduje konferencia. O odvolaní člena iného orgánu SFZ rozhoduje orgán SFZ, ktorý dotknutú osobu do funkcie zvolil alebo ustanovil.
  2. Návrh na odvolanie voleného člena orgánu SFZ z funkcie musí byť písomný a odôvodnený a musí byť zaslaný členom orgánu SFZ, ktorý rozhoduje o odvolaní, kontrolórovi a dotknutej osobe, ktorá má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom SFZ, ak o to požiada.
  3. Ak voči osobe vykonávajúcej funkciu alebo činnosť v SFZ bola podaná obžaloba za zločin,[49]trestný čin športovej korupcie alebo za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosti v SFZ, výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie alebo činnosti tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci voči tejto osobe.
  4. Výkonný výbor môže rozhodnúť o pozastavení výkonu funkcie alebo činnosti v SFZ aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 2 sa použije rovnako.
  5. Rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie alebo činnosti dotknutej osobe v SFZ podľa odseku 3 alebo odseku 4 má okamžitú účinnosť.
  6. Návrh na odvolanie z funkcie alebo návrh na pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, kontrolór, generálny sekretár alebo predseda orgánu, v ktorom dotknutá osoba pôsobí.

  Druhá hlava - Konferencia (článok 40 - 47)

  Článok 40 - Konferencia

  1. Konferencia je najvyšším orgánom SFZ, ktorý prijíma najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.
  2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
  3. Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.
  4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva, ak sú splnené podmienky podľa článku 47.
  5. Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, predsedu a podpredsedu odvolacej komisie, predsedu a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania a predsedu a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.
  6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
  7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru, alebo generálny sekretár.
  8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok konferencie SFZ (ďalej len “rokovací poriadok konferencie”) a Volebný poriadok SFZ (ďalej len “volebný poriadok”).

  Článok 41 - Delegáti a iní účastníci konferencie 

  1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s právom hlasovať, z toho
   1. 38 delegáti za oblastné zväzy,
   2. 20 delegáti za regionálne zväzy,
   3. 24 delegáti za profesionálny futbal,
   4. 1 delegát zastupujúci ženský futbal,
   5. 1 delegát zastupujúci futsal,
   6. 1 delegát zastupujúci združenia trénerov,
   7. 1 delegát zastupujúci združenia rozhodcov,
   8. 1 delegát zastupujúci združenia hráčov.
  2. Delegátov podľa odseku 1
   1. písm. a) tvoria predsedovia oblastných zväzov zvolení na konferencii oblastného zväzu zástupcami klubov pôsobiacich v súťažiach v príslušnej oblasti, ktorí pred začiatkom konferencie preukážu oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať,
   2. písm. b) tvoria zástupcovia regionálnych zväzov v počte podľa regionálneho princípu, zvolení na konferencii regionálneho zväzu zástupcami klubov, ktorých družstvá pôsobia v súťažiach riadených príslušným regionálnym zväzom a klubov, ktorých družstvá pôsobia vo vyšších ako regionálnych súťažiach, ktoré majú domáce ihrisko v danom regióne, ak nie sú členmi ÚLK, ktorí pred začiatkom konferencie preukážu oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať,
   3. písm. c) tvoria
    1. 12 zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v najvyššej súťaži, ktorých jednostranným písomným právnym úkonom ustanoví štatutárny orgán klubu, ak delegátom nie je sám štatutárny orgán klubu,
    2. 12 zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v druhej najvyššej súťaži, zvolení zhromaždením klubov druhej najvyššej súťaže vždy pred začiatkom majstrovskej súťaže na nasledujúci súťažný ročník,
   4. písm. d) volia a odvolávajú zástupcovia klubov ženského futbalu,
   5. písm. e) volí a odvoláva konferencia Slovenského futsalu,
   6. písm. f) až h) volia a odvolávajú členovia združení, ktoré delegát zastupuje.
  3. Ak delegát podľa odseku 1 písm. f) až h) zastupuje jedno združenie, preukáže oprávnenie byť delegátom rozhodnutím príslušného orgánu združenia, ktoré zastupuje alebo písomným poverením štatutárneho orgánu združenia.
  4. Ak delegát podľa odseku 1 písm. f) až h) má zastupovať dve a viac združení, spoločného delegáta zvolia všetci členovia združení, ktoré má delegát zastupovať, ak medzi dotknutými združeniami nedôjde k inej dohode. Delegát preukazuje svoje oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať predložením zápisnice o jeho zvolení alebo písomným poverením podpísaným štatutárnymi orgánmi všetkých dotknutých združení.
  5. Delegátom konferencie s právom hlasovať nesmie byť člen orgánu SFZ len na základe výkonu funkcie v orgáne SFZ.
  6. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti, ak nejde o hlasovanie per rollam. Delegáta môže na konferencii zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný rovnakým spôsobom ako delegát. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia od delegáta konferencie alebo jeho náhradníka nie je povolené.
  7. Každý delegát podľa odseku 2 písm. a), c) až h) môže mať najviac dvoch náhradníkov. Delegáti podľa odseku 2 písm. b) môžu mať zvolených za každý regionálny zväz najviac šiestich náhradníkov, ktorí nie sú viazaní na zastupovanie konkrétneho delegáta. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí určenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je rozhodujúce pre zastupovanie a nahradenie delegáta, ktorého oprávnenie delegáta zaniklo.
  8. Oprávnenie byť delegátom konferencie s právom hlasovať pred začiatkom konferencie preukázateľným spôsobom overí a zaznamená poverený pracovník administratívy SFZ.
  9. Riadni členovia, združenia hráčov a združenia športových odborníkov, ktorí sa zúčastňujú rokovania konferencie prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečia ich voľbu alebo ustanovenie tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SFZ najmenej 14 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch môže volebná komisia uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch.
  10. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje SFZ v ISSF na základe písomných podkladov, ktoré sú riadni členovia povinní bezodkladne doručovať SFZ.
  11. Zoznam delegátov a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho na konferencii zastupujú sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF.
  12. Konferencie sa môže zúčastniť bez práva hlasovať člen výkonného výboru, členovia volebnej komisie, kontrolór, generálny sekretár, predseda orgánu SFZ, čestný prezident, zástupca pridruženého člena a iní hostia pozvaní prezidentom alebo generálnym sekretárom. Účasť iných osôb a hostí je podmienená súhlasom alebo pozvaním prezidenta alebo predsedajúceho konferencie.

  Článok 42 - Pôsobnosť konferencie

  1. Konferencia má v rámci SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
  2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou všetkých delegátov (61), patrí
   1. schvaľovať Stanovy a ich zmeny,
   2. schvaľovať reorganizáciu súťaží organizovaných SFZ,
   3. schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých obsahom je prijatie záväzkov prevyšujúcich 2 milióny eur a schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých obsahom je plnenie v prospech SFZ prevyšujúce 4 milióny eur, s výnimkou zmluvných vzťahov, ktoré sa týkajú nakladania s účelovo viazanými verejnými prostriedkami alebo inými účelovo určených finančnými prostriedkami, ak schvaľovacia pôsobnosť konferencie nie je založená osobitným predpisom,
   4. schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom,
   5. schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom,
   6. schvaľovať vstup SFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpenie z nej,
   7. odvolávať kontrolóra a jeho náhradníka,
   8. odvolávať prezidenta a ostatných členov výkonného výboru,
   9. delegovať výkon niektorej pôsobnosti na výkonný výbor podľa odseku 5.
  3. Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež
   1. voliť prezidenta a ostatných členov výkonného výboru,
   2. voliť kontrolóra a jeho náhradníka,
   3. voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,
   4. voliť a odvolávať predsedu, členov a náhradníkov volebnej komisie,
   5. voliť a odvolávať členov dopingového senátu odvolacej komisie, ktorý rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel[50]a ich náhradníkov,
   6. odvolávať členov orgánov na riešenie sporov a členov revíznej komisie,
   7. ustanoviť a odvolávať nezávislého audítora a vziať na vedomie správu audítora k výročnej správe SFZ, ktorej súčasťou je ročná účtovná závierka,
   8. schvaľovať volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie a ich zmeny,
   9. schvaľovať strategický plán SFZ,
   10. schvaľovať výšku členského príspevku pre jednotlivé typy členstva v SFZ a kategórie členov SFZ a splatnosť členského príspevku,
   11. schvaľovať účel použitia fondu podpory mládežníckeho futbalu,
   12. schvaľovať rozpočet SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo jediným spoločníkom je SFZ,
   13. schvaľovať výročnú správu SFZ vrátane účtovnej závierky SFZ a účtovných závierok právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ,
   14. schvaľovať výročnú správu o činnosti kontrolóra,
   15. schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra,
   16. schvaľovať zmluvu medzi SFZ a ÚLK o vzájomnej spolupráci pri riadení profesionálneho futbalu,
   17. schvaľovať nomináciu kandidátov na voľby do výkonného výboru UEFA alebo FIFA,
   18. schvaľovať vstup SFZ do organizácie združujúcej športové zväzy alebo inej športovej organizácie a o vystúpení SFZ z organizácie, ktorej je členom,
   19. rozhodovať o neprijatí za riadneho člena alebo pridruženého člena a o ich vylúčení zo SFZ,
   20. rozhodovať o udelení a odňatí čestného členstva v SFZ a titulu čestného prezidenta,
   21. rozhodovať o veciach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy,
   22. rozhodovať o zániku SFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom SFZ,
   23. rozhodovať o iných veciach uvedených v schválenom programe konferencie.
  4. Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov SFZ.
  5. Konferencia môže rozhodnúť o delegovaní jednej alebo viacerých pôsobností podľa odseku 3 výkonnému výboru a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah, podmienky a čas trvania delegovanej pôsobnosti.

  Článok 43 - Uznášaniaschopnosť konferencie 

  1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (61).
  2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
  3. Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti (61), predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s programom, ktorý nebol prerokovaný.
  4. Na opakovanom zasadnutí je konferencia uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (44). Pre rozšírenie programu opakovanej konferencie platia podmienky podľa článku 45 ods 2. Ak ani na opakovanom zasadnutí konferencia nie je uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi ďalšie opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.

  Článok 44 - Rozhodnutia konferencie

  1. Konferencia prijíma rozhodnutia priebežne po prerokovaní príslušného bodu jej programu.
  2. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti podľa článku 43 ods. 1 prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to neplatí, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
  3. Na prijatie rozhodnutia konferencie, ktoré priamo upravuje najvyššiu súťaž alebo práva a povinnosti klubov najvyššej súťaže v súvislosti s touto súťažou, sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zástupcov klubov najvyššej súťaže (7). Rozhodnutie, ktoré sa priamo týka najvyššej súťaže alebo činnosti klubov najvyššej súťaže, nie je možné prijať, ak proti jeho prijatiu hlasovala kvalifikovaná väčšina zástupcov klubov najvyššej súťaže (9); to neplatí, ak ide o voľbu, ustanovenie alebo odvolanie člena orgánu SFZ.
  4. Splnenie podmienok podľa odseku 3 sa vyžaduje na prijatie rozhodnutia aj na zasadnutí konferencie podľa článku 43 ods. 4. Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencii ich schválenie jednoduchou väčšinou.
  5. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v Stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.
  6. V odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia konferencie alebo na návrh prezidenta môže konferencia prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”.

  Článok 45 - Program riadnej konferencie

  1. Generálny sekretár zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, delegátov, kontrolóra, členov orgánov SFZ, riadnych členov a pridružených členov.
  2. Na návrh prezidenta, delegáta alebo kontrolóra môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (44).
  3. Konferencia nesmie rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodov “Rôzne” alebo “Diskusia” smie konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
  4. Povinnou súčasťou priebehu konferencie je
   1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
   2. vyhlásenie o uznášaniaschopnosti konferencie,
   3. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, ak boli podané,
   4. schválenie programu,
   5. prerokovanie schváleného programu,
   6. schválenie pracovných komisií konferencie,
   7. vystúpenie prezidenta alebo ním poverenej osoby k plneniu strategického plánu rozvoja futbalu alebo k činnosti SFZ, a to najmä v prípade konania konferencie, kde sa schvaľuje výročná správa SFZ;
   8. schválenie uznesení.
  5. Informácia o zasadnutí konferencie sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF najmenej 15 dní pred dňom konania konferencie.
  6. Pozvánka na konferenciu, návrh programu konferencie a podklady na zasadnutie konferencie sa zasielajú delegátom najmenej sedem dní pred konaním konferencie. Pozvánka a návrh programu konferencie sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF najmenej sedem dní pred dňom konania konferencie.

  Článok 46 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

  1. Riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky; to neplatí, ak ide o voľby členov volebnej komisie, kontrolóra a jeho náhradníka, predsedu, podpredsedu a ostatných členov komory.
  2. Pre volebnú konferenciu platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
  3. Riadne voľby do orgánov SFZ volených na volebnej konferencii vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb; to neplatí, ak ide o voľbu členov volebnej komisie, členov komory, kontrolóra a jeho náhradníka.
  4. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.
  5. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SFZ volených konferenciou na zostatok funkčného obdobia, ak došlo k predčasnému zániku výkonu funkcie člena voleného orgánu SFZ, alebo ak volená funkcia SFZ nie je obsadená z iného dôvodu. Doplňujúce voľby podľa článku 42 ods. 3 písm. a) až e) sa uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie.
  6. Voľby do orgánov SFZ sa môžu vykonávať aj elektronickou formou prostredníctvom ISSF alebo informačného systému športu v súlade s predpismi SFZ.[51]
  7. Na žiadosť delegáta konferencie alebo iného člena SFZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
  8. Správa volebnej komisie sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb.

  Článok 47 - Mimoriadna konferencia 

  1. Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov (8). Ak má výkonný výbor menej ako osem členov alebo, ak dva po sebe nasledujúce mesiace nie je výkonný výbor uznášaniaschopný, mimoriadnu konferenciu môže zvolať člen výkonného výboru, volebná komisia alebo kontrolór.
  2. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj prezident alebo kontrolór.
  3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne
   1. nadpolovičná väčšina všetkých oblastných zväzov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých oblastných zväzov, alebo
   2. 500 klubov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov.
  4. Ak uplynulo funkčné obdobie orgánov SFZ oprávnených zvolať mimoriadnu konferenciu a noví členovia týchto orgánov na ďalšie funkčné obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SFZ.[52]
  5. V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
  6. Mimoriadna konferencia sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon (rozhodnutie prezidenta, výkonného výboru, volebnej komisie, doručenie petície alebo návrhu) rozhodujúci pre jej uskutočnenie.
  7. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.

  Tretia hlava - Výkonný výbor (článok 48 - 52)

  Článok 48 - Zloženie výkonného výboru

  1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu.
  2. Výkonný výbor pozostáva z prezidenta a ďalších 13 členov (spolu 14 členov) v tomto zložení
   1. viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy,
   2. štyria členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal,
   3. štyria členovia za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal,
   4. jeden člen pre legislatívno-právne otázky,
   5. jeden člen – zástupca trénerov,
   6. jeden člen – zástupca hráčov,
   7. jeden člen – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov.
  3. Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáti s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
   1. odseku 2 písm. b) volia delegáti podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
   2. odseku 2 písm. c) volia delegáti podľa článku 41 ods. 1 písm. c).
  4. Pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného výboru za amatérsky futbal. Vo funkcii viceprezidenta pre amatérsky futbal sa na rotačnom princípe v pravidelných ročných intervaloch postupne vystriedajú všetci členovia výkonného výboru za amatérsky futbal.
  5. Pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.
  6. Na prvom zasadnutí výkonného výboru volia členovia výkonného výboru prvého viceprezidenta z členov výkonného výboru.
  7. Vo výkonnom výbore nemôžu byť viaceré osoby s rovnakou klubovou príslušnosťou.

  Článok 49 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru 

  1. Člen výkonného výboru má právo
   1. predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru alebo iného orgánu SFZ,
   2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
   3. vyjadrovať sa k bodom programu a k podkladom prerokovávaným výkonným výborom,
   4. vyžadovať od pracovníkov administratívy SFZ predloženie dokumentov (zmlúv, účtovných dokladov, správ a iných podkladov) a poskytnutie vysvetlení a informácií o činnosti SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ,
   5. navrhnúť hlasovanie výkonného výboru per rollam o otázke, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí výkonného výboru,
   6. zúčastniť sa na zasadnutiach orgánov SFZ, prezentovať na nich návrhy a stanoviská v súlade s predpismi SFZ a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
   7. navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru alebo požiadať o zvolanie zasadnutia iného orgánu SFZ, najmä ak vec neznesie odklad,
   8. verejne vyjadrovať svoje názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písm. b) až f).
  2. Člen výkonného výboru je povinný
   1. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru; účasť je nezastupiteľná,
   2. nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu výkonného výboru alebo prezidenta ani po zasadnutí výkonného výboru,
   3. rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi SFZ, a to bez ohľadu na to, ako hlasoval,
   4. vykonávať funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
   5. dbať na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, ktorými SFZ disponuje a o ktorých rozhoduje,
   6. dbať na záujmy futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať v spoločnosti kredit slovenského futbalu, SFZ, členov SFZ, UEFA a FIFA,
   7. zdržať sa konania, ktoré by mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť dobré meno alebo oprávnené záujmy slovenského futbalu, SFZ, členov SFZ alebo partnerov SFZ alebo partnerov členov SFZ, UEFA alebo FIFA.
  3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2, alebo ak sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov nezúčastňuje na jeho činnosti, môže byť takýto člen na návrh prezidenta, výkonného výboru alebo kontrolóra odvolaný z funkcie alebo mu môže byť výkon funkcie pozastavený rozhodnutím disciplinárnej komisie.

  Článok 50 - Zasadnutia výkonného výboru

  1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, spravidla najmenej raz za mesiac.
  2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi prezident.
  3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru určená podľa článku 52 ods. 2 alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
  4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť člen výkonného výboru a generálny sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú generálnemu sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
  5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom.
  6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia.
  7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňujú bez práva hlasovať generálny sekretár, kontrolór a osoba, ktorá zaznamenáva priebeh zasadnutia.
  8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
  9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, podali výkonnému výboru doplňujúce informácie alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej agende. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.

  Článok 51 - Pôsobnosť výkonného výboru

  1. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú predpismi SFZ zverené do pôsobnosti konferencie alebo iného orgánu SFZ.
  2. Výkonný výbor najmä
   1. schvaľuje predpisy SFZ podľa článku 7 ods. 3 písm. a) až c) a ich zmeny,
   2. schvaľuje návrh strategického plánu SFZ na príslušné volebné obdobie a predkladá ho na schválenie konferencii,
   3. schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu SFZ a prerokováva správy o ich plnení, o ktorých informuje konferenciu v rámci výročnej správy SFZ,
   4. schvaľuje plán prípravy a termínovú listinu podujatí reprezentačných družstiev, vrátane ženského futbalu a futsalu a vytvára podmienky pre reprezentačné družstvá,
   5. schvaľuje návrh na zaradenie reprezentanta a talentovaného športovca do rezortného športového strediska,
   6. schvaľuje pravidlá a výkonnostné kritériá pre zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov SFZ,
   7. schvaľuje prijatie riadnych členov po predložení podkladov podľa článku 27 ods. 4,
   8. schvaľuje návrh prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho sekretára,
   9. schvaľuje návrh programu a zvoláva zasadnutie volebnej konferencie, riadnej konferencie a mimoriadnej konferencie,
   10. schvaľuje a predkladá konferencii návrh rozpočtu SFZ, návrh výročnej správy a návrhy rozhodnutí o otázkach hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy,
   11. schvaľuje zmluvy medzi SFZ a
    1. regionálnymi zväzmi o vzájomnej spolupráci pri riadení amatérskeho futbalu,
    2. Slovenským futsalom o vzájomnej spolupráci pri riadení futsalu,
   12. schvaľuje nomináciu
    1. kandidátov na voľby do orgánov Slovenského olympijského výboru a iných športových organizácií, ktorých je SFZ členom,
    2. kandidátov na voľby do orgánov UEFA a FIFA, s výnimkou kandidátov na členov výkonného výboru UEFA a FIFA,
   13. schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SFZ a navrhuje rozhodcov a delegátov na listiny UEFA a FIFA,
   14. volí a odvoláva prvého viceprezidenta SFZ z členov výkonného výboru,
   15. volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom,
   16. ustanovuje a odvoláva trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných družstiev,
   17. ustanovuje zástupcu za SFZ do revíznej komisie Slovenského futsalu,
   18. ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, pričom prihliada na návrh predsedu príslušnej odbornej komisie,
   19. zriaďuje alebo ruší odborné komisie a určuje ich pôsobnosť v štatúte,
   20. usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru (garant) v spolupráci s príslušným predsedom komisie a generálnym sekretárom, zriaďuje a zostavuje ad hoc komisiu alebo pracovnú skupinu,
   21. rozhoduje o námietke reprezentanta proti obsahu Štatútu reprezentanta,
   22. rozhoduje o termínovej listine,
   23. rozhoduje o úprave súťaží riadených SFZ a ÚLK,
   24. rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním a riadením pohárových súťaží,
   25. rozhoduje o otázkach hospodárenia SFZ závažnej povahy,
   26. rozhoduje o poskytnutí a podmienkach poskytnutia licencie na využívanie práv podľa článku 68 ods. 1 alebo 2 alebo ich časti na dobu určitú členovi SFZ alebo tretej osobe,
   27. rozhoduje o delegovaní úloh vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány SFZ alebo na tretie osoby,
   28. rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným konferenciou podľa článku 42 ods. 3 písm. k). 

  Článok 52 - Rozhodnutia výkonného výboru

  1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných najmenej osem členov výkonného výboru vrátane prezidenta alebo prvého viceprezidenta; to neplatí ak ide o postup podľa článku 53 ods. 6 druhej vety.
  2. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov (8). Ak v čase zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 obsadené, výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonného výboru, ktorí sú v čase zasadnutia výkonného výboru zvolení do funkcie člena výkonného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru, nikdy však menším počtom hlasov ako 5.
  3. Člen výkonného výboru musí hlasovať osobne. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe písomného splnomocnenia nie je povolené.
  4. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, ak výkonný výbor nerozhodne inak.
  5. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpisy SFZ neurčujú inak.
  6. Rozhodnutie výkonného výboru, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo výkonný výbor na podnet kontrolóra alebo iného orgánu SFZ alebo aj bez podnetu.

  Štvrtá hlava - Prezident SFZ (článok 53 - 54)

  Článok 53 - Postavenie prezidenta 

  1. Prezident je štatutárnym orgánom SFZ, ktorý je oprávnený konať v mene SFZ.
  2. Prezident je najvyšším predstaviteľom SFZ v rámci medzinárodných stykov, vo vzťahu k medzinárodným športovým organizáciám a iným národným futbalovým asociáciám.
  3. Na zastupovanie SFZ navonok môže prezident splnomocniť v určenom rozsahu prvého viceprezidenta, viceprezidenta, iného člena výkonného výboru, generálneho sekretára, pracovníka administratívy SFZ alebo so súhlasom výkonného výboru aj inú osobu.
  4. Prezident koná v mene SFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a podpisuje v mene SFZ všetky právne významné písomnosti, ak ich podpisovaním písomne nepoverí generálneho sekretára alebo iného pracovníka administratívy SFZ.
  5. Prezident predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru a pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov členov SFZ.
  6. V prípade nemožnosti výkonu funkcie prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident. Ak to nie je možné, právomoci prezidenta do najbližšej konferencie vykonáva člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru v ňom určenom rozsahu.

  Článok 54 - Pôsobnosť prezidenta

  1. Najdôležitejšími úlohami prezidenta sú
   1. vystupovať v mene SFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
   2. koordinovať vzťahy medzi SFZ, UEFA a FIFA, ako aj vzťahy SFZ s národnými športovými zväzmi, národnými športovými organizáciami a inými športovými organizáciami,
   3. iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu SFZ so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými verejnými inštitúciami SR,
   4. zabezpečovať efektívnu činnosť orgánov SFZ za účelom plnenia poslania a cieľov SFZ,[53]
   5. realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom prostredníctvom generálneho sekretára a administratívy SFZ,
   6. predkladať výkonnému výboru návrh na ustanovenie generálneho sekretára,
   7. dohliadať na činnosť generálneho sekretára a administratívy SFZ.
  2. Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SFZ iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania legislatívno-právnej komisie a kontrolóra.
  3. Prezident je oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy. Zmluvné vzťahy, ktorých obsahom je prijatie záväzkov prevyšujúcich 100.000 eur (aj v úhrne) a zmluvné vzťahy, ktorých obsahom je plnenie v prospech SFZ prevyšujúce 500.000 eur (aj v úhrne), je prezident oprávnený uzatvoriť až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru alebo konferencie. Predchádzajúci súhlas výkonného výboru alebo konferencie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak ide o zmluvné vzťahy, ktoré sa týkajú nakladania s účelovo viazanými verejnými prostriedkami alebo použitia iných účelovo určených finančných prostriedkov, ak pôsobnosť výkonného výboru alebo konferencie nie je založená osobitným predpisom.
  4. Prezident je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o veciach závažnej povahy vo výkonnom výbore, ktorý vo veciach najzávažnejšej povahy rozhodne o tom, že posudzovaná vec musí byť prerokovaná a rozhodnutá konferenciou. 

  Piata hlava - Kontrolné orgány SFZ (článok 55 - 56)

  Článok 55 - Kontrolór

  1. Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom SFZ. Vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SFZ a kontroly členov SFZ. Náhradníkom kontrolóra je podpredseda revíznej komisie, pre ktorého odseky 2 a 3 platia rovnako.
  2. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá
   1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
   2. je bezúhonná a
   3. spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú
    1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
    2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
    3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
    4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako je uvedené v treťom bode a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu a
   4. má odbornú spôsobilosť preukázanú úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu z oblastí týkajúcich sa riadenia a správy športovej organizácie.
  3. Funkcia kontrolóra zaniká
   1. stratou spôsobilosti podľa odseku 2,
   2. odvolaním,
   3. rozhodnutím disciplinárnej komisie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra,
   4. vzdaním sa funkcie.
  4. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SFZ, pracovné skupiny a orgány členov SFZ.
  5. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
   1. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
   2. použitie a vykazovanie sponzorského,
   3. dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA.
  6. Kontrolór tiež
   1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich riadneho zverejňovania,
   2. upozorňuje prezidenta a výkonný výbor na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov na webovom sídle SFZ, v ISSF a informačnom systéme športu,
   3. upozorňuje prezidenta, konferenciu a výkonný výbor na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SFZ, UEFA a FIFA; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
   4. metodicky riadi a usmerňuje kontrolórov členov SFZ,
   5. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SFZ s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
   6. zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, výkonného výboru, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SFZ,
   7. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SFZ a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov,
   8. plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie alebo o voľby na zasadnutí výkonného výboru,
   9. vypracúva v súčinnosti s revíznou komisiou výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii.
  7. Kontrolór je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 6 písm. e) až g) aj voči členom SFZ.[54]
  8. Kontrolór môže podať odvolanie proti každému rozhodnutiu orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, proti ktorému je prípustné odvolanie, ak považuje napadnuté rozhodnutie za nesúladné s právnym poriadkom alebo s predpismi SFZ, UEFA alebo FIFA.
  9. Kontrolór pri výkone kontroly postupuje podľa § 14 Zákona o športe. Osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinné poskytnúť kontrolórovi pri výkone jeho pôsobnosti potrebnú súčinnosť.
  10. Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena podľa rozhodnutia konferencie.

  Článok 56 - Revízna komisia SFZ

  1. Funkciu predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór. Podpredseda revíznej komisie je náhradníkom kontrolóra, ktorý vykonáva pôsobnosť kontrolóra, ak došlo k zániku výkonu funkcie kontrolóra (čl. 37 ods. 6), až do času zvolenia nového kontrolóra. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor tak, aby v revíznej komisii boli štyria členovia navrhnutí za jednotlivé regionálne zväzy a jeden člen navrhnutý za ÚLK.
  2. Revízna komisia nesmie zasahovať do plnenia povinností kontrolóra. Revízna komisia vykonáva svoju pôsobnosť ako pomocný a poradný orgán kontrolóra, ktorému pri plnení jeho úloh poskytuje potrebnú súčinnosť.
  3. Revízna komisia poskytuje súčinnosť kontrolórovi pri príprave, organizovaní, riadení a kontrole voľby členov volebnej komisie.
  4. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od orgánov SFZ, orgánov členov SFZ a iných osôb s príslušnosťou k SFZ.
  5. Pracovníci administratívy SFZ na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých SFZ prevzal na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí orgánov SFZ, z ktorých im umožnia vyhotovovať kópie na účely plnenia úloh revíznej komisie.
  6. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti revíznej komisie upravuje Revízny poriadok SFZ.

  Článok 57 - Volebná komisia SFZ

  1. Volebná komisia pripravuje, organizuje, riadi a kontroluje voľby do orgánov SFZ na konferencii, vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ. Pri voľbe členov volebnej komisie sa postupuje podľa článku 56 ods. 3.
  2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach a námietkach súvisiacich s prípravou a priebehom volieb.
  3. Volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie. Konferencia volí predsedu, podpredsedu a troch členov volebnej komisie tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy a ÚLK po jednom zástupcovi.
  4. Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov a podpredsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený druhým najvyšším počtom hlasov, ak boli všetci členovia volebnej komisie zvolení v tom istom kole volieb; inak predsedu a podpredsedu volebnej komisie zvolí konferencia zo všetkých zvolených členov volebnej komisie.
  5. Ak došlo k zániku výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu volebnej komisie pred uplynutím funkčného obdobia, doplňujúcou voľbou konferencia zvolí chýbajúceho člena volebnej komisie a zároveň rozhodne, ktorý člen volebnej komisie bude vykonávať funkciu, ktorej výkon predčasne zanikol.
  6. Funkčné obdobie členov volebnej komisie začína na konferencii najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii, na ktorej sú volení členovia volebnej komisie. Ak volebná komisia nebola zvolená, alebo ak stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, do jej zvolenia plní úlohy volebnej komisie kontrolór; inak výkonný výbor v súlade s odsekom 3 ustanoví dočasnú volebnú komisiu.
  7. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti volebnej komisie upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.

  Šiesta hlava - Orgány na riešenie sporov SFZ (článok 58 - 61)

  Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ 

  1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí SFZ, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.
  2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel,[55]za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.
  3. Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  4. Disciplinárna komisia rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie samostatne.
  5. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.

  Článok 59 - Komora SFZ pre riešenie sporov 

  1. Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.[56]
  2. Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať:
   1. spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ, osobami s príslušnosťou k SFZ a SFZ vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou vyplývajúce z predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov,
   2. spory podľa písmena a) s medzinárodným prvkom,
   3. spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA.
  3. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať.
  4. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov.
  5. V komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.
  6. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  7. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.
  8. Podrobnosti o voľbe ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok komory”), volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.
  9. Poriadok komory určí, ktoré veci môže rozhodnúť člen komory samostatne, a v ktorých veciach rozhoduje senát alebo plénum komory.
  10. Ak veci prerokúva a rozhoduje senát, tento je trojčlenný a je zložený z
   1. predsedu alebo podpredsedu komory a dvoch členov komory, najmä ak ide o veci podľa odseku 14; predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu,
   2. troch členov komory určených podľa pravidiel upravených v poriadku komory; predsedu senátu určí predseda komory.
  11. Ak ide o spor medzi klubom a hráčom, členovia senátu musia byť určený po jednom z členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.
  12. Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.
  13. Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací senát. Rozhodnutia komory v prvom stupni nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 Stanov SFZ.
  14. Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia odvolacieho senátu nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 Stanov SFZ.
  15. Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 až 3 a ďalšie podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, postupe v konaní pred komorou, poplatkoch a spôsobe rozhodovania komory upravuje poriadok komory.

  Článok 60 - Odvolacia komisia SFZ

  1. Odvolacia komisia je orgánom na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou.
  2. Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaniach v senátoch. Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát, ktorého zloženie musí byť v súlade so Zákonom o športe.[57]
  3. Všeobecný senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  4. Dopingový senát odvolacej komisie má troch členov a rozhoduje v druhom stupni výlučne vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Členmi dopingového senátu sú predseda a podpredseda odvolacej komisie a tretí člen senátu, ktorý musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v SR alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.
  5. Všeobecný senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu. Dopingový senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní všetci členovia senátu. Na schválenie rozhodnutia senátu odvolacej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov senátu.
  6. Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.
  7. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je ustanovené inak (článok 61 ods. 2).
  8. Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu oprávneného člena SFZ, orgánu SFZ alebo člena SFZ, ktorý osvedčí naliehavý právny alebo športový záujem preskúmavať
   1. súlad právoplatných rozhodnutí a postupy orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA; podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov SFZ alebo predpisov člena SFZ a dodržanie článku 10 ods. 4,
   2. súlad neprávoplatných rozhodnutí a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA, ak vec, ktorá je závažnej povahy, neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov,
   3. podnety v iných veciach, ak tak určujú predpisy SFZ.
   Rozhodnutia orgánov SFZ, ktoré nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa tohto odseku určujú stanovy alebo osobitný predpis SFZ.
  9. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmich dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie. Ak je na konanie a rozhodovanie o veci príslušný iný orgán, odvolanie alebo podnet postúpi v tej istej lehote príslušnému orgánu a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
  10. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.
  11. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú všetky náležitosti, orgán, ktorý ich prijal, vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť; inak konanie zastaví.
  12. Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu.
  13. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom a preskúmavacom konaní je zaplatenie určeného poplatku, ak nejde o konanie, ktoré je od poplatku oslobodené. Podmienka zaplatenia poplatku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú pre účely začatia konania aj, ak je poplatok za prerokovanie odvolania pripísaný do mesačnej zbernej faktúry riadneho člena, ktorý odvolanie podal.
  14. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že
   1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci, alebo ak sa na základe zistených okolností javí ďalšie konanie ako neúčelné,
   2. odvolanie alebo podnet zamietne, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
   3. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku a na základe zisteného skutkového stavu možno rozhodnúť vo veci alebo
   4. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so záväzným stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe odvolania alebo podnetu zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.
  15. Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, záväzné stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ alebo podnet na zmenu predpisov SFZ alebo člena SFZ.
  16. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie komory o nároku na náhradu škody alebo o inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred komorou nie je prekážkou pre rozhodnutie odvolacej komisie v tej istej veci alebo súvisiacej veci.
  17. Podrobnosti o konaní pred odvolacou komisiou, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ.

  Článok 61 - Licenčné orgány SFZ

  1. Licenčnými orgánmi sú prvostupňový orgán licenčného konania a odvolací orgán licenčného konania.
  2. Odvolací orgán licenčného konania rozhoduje výlučne o odvolaniach podaných voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania.
  3. Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a postupujú podľa Stanov, Smernice klubového licenčného systému SFZ a predpisov UEFA a FIFA upravujúcich klubový licenčný systém.
  4. Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu a troch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
  5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu a štyroch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
  6. Aspoň jeden člen každého licenčného orgánu SFZ musí byť štatutárnym audítorom zapísaným v zozname štatutárnych audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden ďalší člen musí byť advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vykonáva advokátsku prax.“
  7. Orgány licenčného konania sú oprávnené prijať rozhodnutie, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného licenčného orgánu.
  8. Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a pravidlách činnosti licenčných orgánov upravuje Smernica klubového licenčného systému SFZ.

  Siedma hlava - Administratívne orgány SFZ (článok 62 - 65)

  Článok 62 - Generálny sekretár SFZ

  1. Generálny sekretár riadi administratívu SFZ. Je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom SFZ, ako aj ostatným pracovníkom administratívy SFZ.
  2. Generálny sekretár vykonáva svoju funkciu v pracovnoprávnom vzťahu k SFZ.
  3. Generálny sekretár najmä
   1. pripravuje a rozpracúva strategický plán SFZ v súčinnosti s výkonným výborom a príslušnými útvarmi SFZ na konkrétne projekty a úlohy,
   2. zabezpečuje realizáciu projektov a plnenie úloh vyplývajúcich zo strategického plánu SFZ,
   3. koordinuje vzťahy s členmi SFZ, orgánmi SFZ, inými národnými futbalovými asociáciami, UEFA a FIFA,
   4. organizuje prácu a činnosť administratívy SFZ pri plnení jej úloh a zabezpečovaní hlavných činností SFZ,
   5. navrhuje uzavretie, zmenu a skončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov administratívy SFZ; príslušné právne úkony je oprávnený vykonať iba prezident,
   6. predkladá návrhy na ustanovenie vedúcich útvarov administratívy SFZ prezidentovi,
   7. pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutie konferencie a výkonného výboru, vrátane zaznamenania ich priebehu a schválených rozhodnutí do zápisnice,
   8. zabezpečuje vypracovanie zápisnice zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru jej rozoslanie určeným subjektom a zverejnenie na webovom sídle SFZ a v ISSF,
   9. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom podľa pokynov prezidenta.
  4. Generálny sekretár plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a administratívno- organizačných vzťahov. Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny a Pracovného poriadku SFZ pracovníkmi administratívy SFZ.
  5. Generálny sekretár sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na zasadnutiach konferencie a výkonného výboru.Generálny sekretár je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutiach všetkých orgánov SFZ i orgánov členov SFZ s poradným hlasom a právom predkladať návrhy do programu ich zasadnutia.

  Článok 63 - Administratíva SFZ 

  1. Administratívu SFZ tvoria organizačné útvary SFZ a pracovníci administratívy SFZ, ktorí na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy podliehajú priamemu riadeniu zo strany generálneho sekretára alebo vedúcich ním riadených útvarov SFZ podľa organizačnej štruktúry SFZ.
  2. Pracovníkom administratívy SFZ je osoba v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry SFZ vykonáva prácu alebo plní vymedzené úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti administratívy SFZ.
  3. Pracovníci administratívy SFZ plnia im zverené úlohy s náležitou odbornou starostlivosťou podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Sú viazaní predpismi SFZ, rozhodnutiami orgánov SFZ a pokynmi generálneho sekretára. Ak pracovník administratívy SFZ nie je členom SFZ, povinnosť dodržiavať predpisy SFZ a rozhodnutia orgánov SFZ musí byť obsahom zmluvy, na základe ktorej vykonáva činnosť v SFZ.
  4. Zloženie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru administratívy SFZ schvaľuje výkonný výbor.

  Článok 64 - Odborné komisie SFZ

  1. SFZ môže na operatívne odborné riadenie jednotlivých oblastí činnosti a plnenia úloh SFZ zriadiť odborné komisie, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov výkonného výboru a sú oprávnené rozhodovať vo veciach vymedzených predpismi SFZ.
  2. Prehľad zriadených odborných komisií a ich členov je zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovom sídle SFZ a v ISSF.
  3. Vytváranie alebo zrušenie odborných komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé odborné komisie môže ustanoviť z členov výkonného výboru garanta, ktorý zabezpečuje komunikáciu s predsedom odbornej komisie a koordináciu činností odbornej komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.
  4. Návrh na predsedu a člena odbornej komisie môže predložiť člen výkonného výboru, generálny sekretár alebo riadny člen.
  5. Vymedzenie pôsobností jednotlivých odborných komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti odborných komisií je v pôsobnosti výkonného výboru a generálneho sekretára.
  6. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých odborných komisií podobnejšie upravujú štatúty a ďalšie predpisy SFZ. Štatút odbornej komisie upravuje najmä
   1. pôsobnosť a úlohy odbornej komisie,
   2. zloženie odbornej komisie,
   3. rokovací poriadok odbornej komisie, ak sa na jej rokovanie nepoužije rokovací poriadok iného orgánu SFZ, obsahujúci najmä
    1. zvolávanie zasadnutia,
    2. vedenie a priebeh zasadnutia,
    3. prijímanie záverov (rozhodnutie, stanovisko a odporúčanie),
   4. dokumentácia činnosti a rozhodnutí odbornej komisie.

  Článok 65 - Komisie ad hoc, panel expertov a pracovné skupiny 

  1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc, panel expertov alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určený čas, nie dlhší ako dva roky alebo na určený účel.
  2. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj ciele a úlohy komisie ad hoc, panela expertov alebo pracovnej skupiny.
  3. Vytvorená komisia ad hoc, panel expertov alebo pracovná skupina podliehajú priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.
  4. Na základe predpisu SFZ, rozhodnutia konferencie alebo rozhodnutia výkonného výboru môže komisiu ad hoc, panel expertov alebo pracovnú skupinu vytvoriť aj iný orgán SFZ.

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Hospodárenie SFZ (článok 66 - 69)

  Článok 66 - Základné pravidlá hospodárenia

  1. Účtovným obdobím[58]SFZ je jeden kalendárny rok.
  2. SFZ hospodári na základe rozpočtu SFZ na kalendárny rok, ktorý schvaľuje konferencia. Príjmy a výdavky SFZ[59]sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného obdobia vyrovnané. Za zostavenie rozpočtu SFZ, ročných účtovných výkazov SFZ a výročnej správy SFZ zodpovedá generálny sekretár. Generálny sekretár zodpovedá aj za plnenie rozpočtu a za zmeny rozpočtu vykonávané v priebehu kalendárneho roka najmä v prípade, že vznikne potreba úhrady výdavku, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená alebo nastane neočakávaný výpadok rozpočtovaných príjmov.
  3. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí SFZ je poverený vedúci ekonomického útvaru SFZ.
  4. Výročná správa SFZ sa vypracúva v štruktúre podľa § 9 ods. 5 Zákona o športe do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Súčasťou výročnej správy SFZ je aj ročná účtovná závierka SFZ[60]a výročná správa obchodnej spoločnosti, v ktorej je SFZ spoločníkom.[61]
  5. Výročná správa SFZ musí byť do 15 dní po prerokovaní konferenciou uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,[62]najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.Rozpočet SFZ a výročná správa SFZ sa do 15 dní po ich prerokovaní konferenciou zverejňujú na webovom sídle SFZ a v ISSF.
  6. Účtovnú závierku SFZ a výročnú správu SFZ každoročne overí nezávislý audítor.
  7. Správu audítora predkladá generálny sekretár spolu s výročnou správou SFZ vrátane účtovnej závierky SFZ konferencii a zasiela ju UEFA a FIFA za účelom informácie.
  8. Vedenie účtovníctva SFZ upravujú smernice o vedení a spracovaní účtovníctva SFZ.

  Článok 67 - Príjmy a výdavky SFZ

  1. Príjmy SFZ tvoria najmä príjmy z
   1. členských príspevkov,
   2. vyplatených dividend zo zisku obchodnej spoločnosti, v ktorej je SFZ spoločníkom,
   3. hospodárenia s vlastným majetkom, najmä z úrokov alebo nájomného z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
   4. marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
   5. stretnutí reprezentačných družstiev SR,
   6. predaja vstupeniek,
   7. televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo súťaží a iných podujatí,
   8. práv duševného vlastníctva,
   9. vlastnej hospodárskej činnosti,
   10. zmluvných pokút,
   11. poplatkov za transfer hráčov,
   12. poplatkov za registráciu hráčov,
   13. poplatkov za udelenie licencie,
   14. poplatkov za overenie odbornej spôsobilosti športového odborníka,
   15. poplatkov z činnosti odborných komisií a iných orgánov SFZ,
   16. poplatkov za družstvá súťažiace v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku určuje príslušný člen poverený riadením súťaže,
   17. príspevkov od medzinárodných športových asociácií a iných medzinárodných organizácií,
   18. pokút uložených za disciplinárne previnenia,
   19. príspevku uznanému športu,[63]
   20. príspevkov na národný športový projekt,[64]
   21. dotácií poskytnutých z rozpočtu verejnej správy[65]a grantov,
   22. solidárneho príspevku podľa osobitného predpisu SFZ,[66]
   23. sponzorského,
   24. darov, príspevkov a iných zdrojov.
  2. Príjmom SFZ sú aj odmeny športovej reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor medzinárodnej súťaže určil priamo športovému reprezentantovi.[67]
  3. Príjem zo športovej reprezentácie možno v súlade so zákonom[68]použiť iba na
   1. organizovanie celoštátnej súťaže dospelých a celoštátnej súťaže mládeže,
   2. zabezpečovanie výberu a prípravy hráčov do športovej reprezentácie a ich účasti v medzinárodnej súťaži,
   3. zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov,
   4. úhradu solidárneho príspevku.[69]
  4. Vyplatené dividendy zo zisku obchodnej spoločnosti založenej na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou môže SFZ použiť iba na
   1. organizovanie celoštátnej súťaže dospelých a celoštátnej súťaže mládeže,
   2. zabezpečovanie výberu a prípravy hráčov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach,
   3. zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov alebo
   4. výstavbu športovej infraštruktúry.[70]
  5. SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú
   1. príjmy z členského príspevku,
   2. 5% z odmeny športovej reprezentácie, ktoré sa použijú na úhradu solidárneho príspevku podľa Zákona o športe,[71]
   3. solidárny príspevok podľa osobitného predpisu FIFA a SFZ,[72]
   4. príjmy podľa rozhodnutia konferencie alebo výkonného výboru,
   5. iné príjmy.
  6. Výdavky SFZ predstavujú najmä výdavky na pokrytie nákladov pri zabezpečovaní vykonávania hlavných činností SFZ podľa schváleného rozpočtu SFZ v súlade s potrebami plnenia cieľov a úloh podľa schváleného strategického plánu SFZ na príslušné obdobie.
  7. Výdavky SFZ slúžia najmä na pokrytie nákladov vzniknutých v súvislosti s
   1. zabezpečením činnosti družstiev športovej reprezentácie,
   2. použitím príspevku uznanému športu,
   3. rozvojom mládežníckeho futbalu,
   4. starostlivosťou o futbalové talenty,
   5. zabezpečením športovania (hranie futbalu) detí, žiakov a študentov,
   6. zabezpečením organizovania súťaží a iných futbalových podujatí,
   7. podporou činnosti regionálnych zväzov a oblastných zväzov,
   8. podporou investičných projektov SFZ,
   9. výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou infraštruktúry osobitného významu pre futbal, vrátane infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií,
   10. vzdelávaním v športovej činnosti a osobitne vo futbale,
   11. prevenciou a kontrolou v boji proti dopingu v športe, osobitne vo futbale a v boji proti manipulácii súťaže,
   12. podporou starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
   13. odmenou hráčov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov družstiev športovej reprezentácie,
   14. činnosťou orgánov SFZ,
   15. podporou edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a osobitne futbalu,
   16. odovzdávaním ocenení, darov a poskytovaním iných príspevkov,
   17. dosiahnutím príjmov podľa odseku 1.
  8. Informácia o použití príspevku uznanému športu sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF.

  Článok 68 - Marketingové práva SFZ

  1. SFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv vyplývajúcich zo súťaží a iných podujatí, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva a práva vyplývajúce z Autorského zákona.
  2. SFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovo-komunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí alebo iných podujatí organizovaných alebo zastrešovaných SFZ. 

  PIATA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (článok 69 - 74)

  Článok 69 - Zánik SFZ 

  1. SFZ môže zaniknúť
   1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
   2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR (ďalej len “ministerstvo vnútra”) alebo súdu o jeho rozpustení.[73]
  2. Pri zániku SFZ sa vykoná majetkové vyporiadanie.
  3. Pri zániku SFZ podľa odseku 1 písm. a) bez právneho nástupcu likvidáciu majetku SFZ podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii a § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vykoná likvidátor určený konferenciou alebo kontrolórom. Ak niet orgánu, ktorý by majetkové vyporiadanie vykonal, majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor určený ministerstvom vnútra.
  4. Pri zániku SFZ podľa odseku 1 písm. a) s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu SFZ, ak konferencia nerozhodne inak.
  5. Pri zániku SFZ podľa odseku 1 písm. b) vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom vnútra.[74]
  6. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.

  Článok 70 - Použitie predpisov SFZ na ženský futbal, futsal a plážový futbal

  1. Všetky ustanovenia Stanov sa primerane aplikujú aj na ženský futbal, futsal a plážový futbal.
  2. Orgány SFZ zohľadňujú pri svojich postupoch a rozhodnutiach, vrátane rozpočtu SFZ, početnosť členskej základne, osobitne mládeže do 18 rokov a športové výsledky ženského futbalu a futsalu.
  3. Ak to vyžadujú osobitosti ženského futbalu alebo futsalu, predpisy SFZ môžu obsahovať ustanovenia alebo osobitné časti, ktoré zohľadňujú tieto osobitosti. Návrh na úpravu predpisov SFZ predkladá administratíva SFZ alebo člen SFZ poverený riadením futsalu.
  4. V prípade prijatia plážového futbalu za riadneho člena sa odseky 2 a 3 vzťahujú primerane aj na plážový futbal. 

  Článok 71 - Spoločné ustanovenie

  1. V ISSF sa povinne zverejňujú údaje podľa § 80 až 82 Zákona o športe.
  2. Zapísanie údajov do ISSF sa považuje za zverejnenie v informačnom systéme športu na základe synchronizácie údajov v ISSF s údajmi v informačnom systéme športu.
  3. Písomnosti sa v rámci SFZ a členov SFZ doručujú[75]
   1. do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v ISSF alebo informačnom systéme športu,
   2. postupom podľa osobitného predpisu[76]do elektronickej schránky, ak ju má adresát zriadenú,
   3. prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo
   4. verejnou vyhláškou v úradnej správe SFZ, prostredníctvom ISSF alebo informačného systému športu. 

  Článok 72 - Prechodné ustanovenia

  1. Funkčné obdobie volených a ustanovených členov orgánov SFZ, ktorí vykonávajú funkciu v orgánoch SFZ ku dňu účinnosti Stanov, zostáva zachované do uplynutia ich funkčného obdobia.
  2. Výkon funkcie predsedu, podpredsedu a členov rozhodcovského súdu zaniká 31. decembra 2016.
  3. Rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov zaniká k 31. decembru 2016.
  4. Rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou. Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne bez rozhodnutia postúpi na konanie komore a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.
  5. Členovia SFZ sa zaväzujú odo dňa účinnosti Stanov, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia súvisiacich so športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu ovplyvňujúcich súťaže, kluby, hráčov, športových odborníkov, funkcionárov a iné osoby s príslušnosťou k SFZ, neriešiť takéto spory prostredníctvom rozhodcovského súdu.
  6. Všetci riadni členovia, pridružení členovia, individuálni členovi a čestní členovia ktorí boli členmi SFZ pred účinnosťou Stanov sa považujú za riadnych členov, pridružených členov, individuálnych členov a čestných členov podľa Stanov.
  7. Všetci riadni členovia a pridružení členovia do 30. septembra 2016 zosúladia svoje stanovy so Stanovami a následne do 15. októbra 2016 zverejnia svoje stanovy v ISSF.
  8. Kontrolór sa zvolí na päťročné funkčné obdobie prvýkrát po zániku funkcie predsedu revíznej komisie zvoleného na volebnej konferencii konanej 21. februára 2014 v Poprade, ktorý bude v prípade potvrdenia vo funkcii predsedu revíznej komisie konferenciou vykonávať funkciu kontrolóra podľa Zákona o športe[77]do konca pôvodného funkčného obdobia predsedu revíznej komisie.
  9. Podpredseda odvolacej komisie, člen dopingového senátu odvolacej komisie a jeho náhradník sa zvolia v doplňujúcej voľbe bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Stanov.

  Článok 73 - Zrušovacie ustanovenie

  Zrušujú sa stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené na konferencii dňa 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnení.

  Článok 74 - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

  Zrušujú sa: 

  1. Štatút rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu zo 6. novembra 2011 v znení štatútu zo 6. novembra 2013 a štatútu zo 6. júna 2014.
  2. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu zo dňa 6. novembra 2007 v znení rokovacieho poriadku z 22. novembra 2013.

  Článok 75 - Účinnosť

  Tieto Stanovy boli prerokované a schválené na konferencii dňa 3. júna 2016 a nadobúdajú účinnosť ich schválením.

   Poznámky pod čiarou:
   1. ŠPORTOVÝ KLUB je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. [§ 15 ods. 1 Zákona o športe]^
   2. § 15 ods. 2 Zákona o športe.^
   3. Registračný a prestupový poriadok SFZ.^
   4. SÚŤAŽOU je organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu. [§ 3 písm. g) Zákona o športe]^
   5. ŠPORTOVOU ČINNOSŤOU je vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu. [§ 3 písm. a) Zákona o športe]^
   6. § 6 ods. 1 Zákona o športe.^
   7. § 3 písm. k) Zákona o športe.^
   8. 8. ZDROJOVOU EVIDENCIOU je evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol. [§ 3 písm.q) Zákona o športe]^
   9. 9. Aktuálne: www.futbalnet.sk^
   10. 10. Smernica SFZ o hlasovaní per rollam.^
   11. 11. § 2 Zákona o športe.^
   12. 12. VÝZNAMNOU SÚŤAŽOU je 1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru, 2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu, 3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo 4. majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe podľa písmena f) tretieho a štvrtého bodu. [§ 3 písm. h) Zákona o športe]^
   13. INTEGRITOU ŠPORTU sú princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže. [§ 3 písm. j) Zákona o športe]^
   14. ŠPORTOVÝM REPREZENTANTOM je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí^
   15. REZORTNÝM ŠPORTOVÝM STREDISKOM je štátna rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečuje 1. prípravu vrcholových športovcov, ktorí sú zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu, 2. zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska, 3. poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu vrcholovým športovcom zaradeným do rezortného športového strediska a starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe. [§ 3 písm. c) Zákona o športe]^
   16. § 16 ods. 2 písm. d) Zákona o športe^
   17. § 16 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.^
   18. § 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
   19. § 18 ods. 1 Zákona o športe. Zisk obchodnej spoločnosti alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti je možné použiť len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) Zákona o športe.^
   20. § 18 ods. 2 Zákona o šport. Zisk obchodnej spoločnosti alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti je možné použiť len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) Zákona o športe.^
   21. VRCHOLOVÝM ŠPORTOM je sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži. [§ 3 písm. b) Zákona o športe]^
   22. Dostupné na internete: https://www.olympic.sk/userfiles/files/Olympijsk%C3%A1%20charta%208.12.2014%20SK.pdf.^
   23. § 52 ods. 3 Zákona o športe.^
   24. ZAKLADAJÚCIM DOKUMENTOM sú stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie športovej organizácie. [3 písm. l) Zákona o športe]^
   25. Činnosť športového zväzu alebo športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe je jednou z podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. [§ 65 ods. 3 písm. b) Zákona o športe]^
   26. § 14 ods. 8 Zákona o športe.^
   27. Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti, tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia. [§ 52 ods. 2 písm. d) Zákona o športe]^
   28. § 54 ods. 2 Zákona o športe^
   29. MLÁDEŽOU sú športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku. [§ 3 písm. n) Zákona o športe]^
   30. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu o závažnom disciplinárnom previnení, rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok a rozhodnutie o opravnom prostriedku, musia byť odôvodnené.^
   31. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch.^
   32. Napríklad ÚLK, regionálny zväz, oblastný zväz, Slovenský futsal.^
   33. § 15 ods. 2 Zákona o športe.^
   34. FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players; FIFA RSTP^
   35. § 29 ods. 4 Zákona o športe.^
   36. § 3 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.^
   37. § 122 ods. 14 Trestného zákona.^
   38. § 336b Trestného zákona.^
   39. § 94 ods. 6 Zákona o športe.^
   40. § 88 ods. 3 Zákona o športe. ^
   41. § 3 písm. a) a § 8 ods. 1 Zákona o športe.^
   42. § 3 písm. k) bod 5.^
   43. § 7 ods. 2 a 3 Zákona o športe.^
   44. § 3 písm. k) Zákona o športe bod 6 až 10.^
   45. § 19 ods. 1 písm. g), § 52 ods. 2 Zákona o športe.^
   46. Napríklad § 11 ods. 1 a 2 Zákona o športe^
   47. § 17 ods. 1 písm. h) Zákona o športe.^
   48. § 66a Obchodného zákonníka, § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.^
   49. § 11 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.^
   50. § 92 ods. 2 Zákona o športe.^
   51. § 19 ods. 4 Zákona o športe, článok 22 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ a článok 6 Volebného poriadku SFZ. ^
   52. § 21 ods. 1 písm. f) Zákona o športe.^
   53. § 11 ods. 3 a 4 Zákona o športe.^
   54. § 13 ods. 5 Zákona o športe.^
   55. § 92 ods. 1 a § 88 ods. 3 Zákona o športe.^
   56. Napr. Registračný a prestupový poriadok SFZ, Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov.^
   57. § 92 od. 2 až 4 zákona č. 440/2015 Z.z.^
   58. § 9 ods. 3 Zákona o športe.^
   59. § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.^
   60. § 9 ods. 5 písm. c) Zákona o športe.^
   61. § 9 ods. 6 Zákona o športe.^
   62. § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.^
   63. § 68 Zákona o športe.^
   64. § 75 Zákona o športe. ^
   65. § 70 Zákona o športe § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z.z.^
   66. článok 38 ods. 6 Registračného a prestupového poriadku SFZ.^
   67. § 30 ods. 1 Zákona o športe.^
   68. § 30 ods. 2 Zákona o športe.^
   69. § 30 ods. 3 Zákona o športe.^
   70. § 18 ods. 3 Zákona o športe.^
   71. § 30 ods. 3 Zákona o športe.^
   72. článok 38 ods. 6 Registračného a prestupového poriadku SFZ.^
   73. § 12 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.^
   74. § 13 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.^
   75. § 99 ods. 4 Zákona o športe.^
   76. § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).^
   77. § 12 Zákona o športe.^
   Komentáre
   Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti