Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovy občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť - znenie platné od 29.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.12.2014JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úplné znenie

  S t a n o v

  občianskeho združenia

  Učená právnická spoločnosť

  v znení zmien a doplnení schválených Valným zhromaždením

  dňa 29. novembra 2010 a dňa 29. novembra 2013


  I. Všeobecné ustanovenia

  1. Občianske združenie Učená právnická spoločnosť (ďalej len "združenie") je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.
  2. Sídlom združenia je Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
  3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
  4. Ideologickým základom vzniku a činnosti združenia je združovanie právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.
  5. Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť na jednej strane pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.
  6. Združenie, ako aj osoby, ktoré sú jeho členmi, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, a hlásia sa tiež k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  II. Predmet činnosti

  Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním najmä:

  1. združuje právnikov zaoberajúcich sa problematikou práva v najrôznejších oblastiach a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunikáciu a spoluprácu,
  2. sleduje problémy a skutočnosti súvisiace s právnymi otázkami/témami v jednotlivých právnych oblastiach, hľadá súvislosti, usiluje sa o súhrnný pohľad, zverejňuje zistené skutočnosti,
  3. aktívne vstupuje do verejnej rozpravy, otvára relevantné témy, podieľa sa na formovaní verejných diskusií,
  4. vypracúva oponentúry/posudky k rôznym projektom, analýzam a návrhom, ako aj odborné stanoviská/pripomienky k relevantným právnym a iným problémom a ich riešeniam,
  5. poskytuje konzultácie a odborné stanoviská organizáciám i jednotlivcom v odborných oblastiach, ktorým združenie venuje pozornosť,
  6. prispieva k zvyšovaniu odbornosti svojich členov, ako aj odbornej právnickej verejnosti a k výchove mladých právnikov,
  7. pripravuje, sprostredkúva, zabezpečuje a realizuje vzdelávacie a iné projekty v oblasti práva a súvisiacich oblastiach, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných subjektov,
  8. zabezpečuje, uskutočňuje a podporuje tvorbu tvorivého informačno-komunikačného prostredia užitočného a podnetného pre právnikov všetkých profesií, ktoré prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie,
  9. uskutočňuje a podporuje kvalifikované informovanie odbornej právnickej verejnosti o relevantných právnych dokumentoch orgánov OSN, orgánov Rady Európy, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, orgánov Európskej únie, vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, orgánov SR, najmä súdov a prokuratúry, vrátane legislatívnych zámerov a návrhov právnych predpisov,
  10. venuje sa výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a v jeho medziach, a to najmä (spolu)organizovaním vzdelávacích a prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokvia, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, prezentácie pracovných pomôcok, nástrojov a techník práce a pod.),
  11. (spolu)organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia,
  12. podieľa sa na vytvorení modernej právnickej digitálnej knižnice s prístupom k dielam a ich častiam prostredníctvom internetu,
  13. venuje sa publikačnej a vydavateľskej činnosti a podporuje ju,
  14. vykonáva a podporuje ďalšie činnosti a aktivity za účelom zvyšovania kvality profesijného, ako aj súkromného života členov združenia i odbornej právnickej verejnosti,
  15. vykonáva hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia,
  16. vykonáva inú súvisiacu činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia.

  III. Vznik členstva v združení

  1.    Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby.

  2.    O vzniku, zániku a zmene členstva rozhoduje Rada Učenej právnickej spoločnosti (ďalej len „Rada“). Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

  3.    Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení sú nasledovné:

  a)    vek aspoň 18 rokov,

  b)    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  c)    splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva,

  d)    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  4.    Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa bodu 3 písm. c) určuje Rada. Na požiadanie fyzickej osoby môže Rada tieto informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo.

  5.    Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v združení sú nasledovné:

  a)    musí byť ku dňu vzniku členstva v združení riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb,

  b)    preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju právnického stavu v Slovenskej republike alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie úrovne odbornej činnosti právnikov, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí na súkromný alebo pracovný život právnikov,

  c)    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  6.    Podmienku podľa bodu 3 písm. c) a bodu 5 písm. b) posudzuje Rada pri každom žiadateľovi o členstvo individuálne.

  7.    Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická osoba a právnická osoba) povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Rada.

  8.    Vzor prihlášky vydá Rada a vhodným spôsobom ho uverejní.

  9.    Rada rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 60 dní od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami.

  10.    Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na webovom sídle združenia.

  11.    Ak Rada rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, táto skutočnosť sa uvedie do zápisnice zo zasadnutia Rady a vhodným spôsobom sa oznámi žiadateľovi.

  12.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť ukončené najneskôr 15 dní pred dňom, keď Rada rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen Rady nedoručí Rade počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby v združení. Pripomienky doručené Rade majú konzultatívny charakter. Rada sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia.

  13.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Rada rozhodne o členstve osoby, spravidla pred hlasovaním členov Rady o vzniku členstva.

  14.    S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej zástupcu, môže Rada priznať významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút čestného člena. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Valnom zhromaždení Učenej právnickej spoločnosti (ďalej len “Valné zhromaždenie”), bez práva hlasovať.

  15.    V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto práva:

  a)    podieľať sa na činnosti združenia,

  b)    zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom na základe plnej moci (s úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení,

  c)    voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,

  d)    obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti združenie alebo jeho členov,

  e)    byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  16.    V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto povinnosti:

  a)    dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia,

  b)    pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  c)    podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  d)    platiť členské príspevky, ak tak bolo v súlade so stanovami určené,

  e)    konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

  f)    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  17.    Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.

  IV. Zánik členstva v združení

  1.    Fyzickej osobe členstvo v združení zaniká:

  a)    smrťou,

  b)    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c)    vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Rady,

  d)    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e)    uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,

  f)    zánikom združenia.

  2.    Právnickej osobe členstvo v združení zaniká:

  a)    zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného registra,

  b)    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c)    vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Rady,

  d)    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e)    uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,

  f)    zánikom združenia.

  3.    Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia vyhlásenia o vzdaní sa členstva Rade.

  4.    Rozhodnutie Rady o vylúčení člena bodu 1 písm. c) a bodu 2 písm. c) má písomnú formu. Rada môže o vylúčení člena rozhodnúť na návrh iného člena alebo z vlastného podnetu.

  5.    V rozhodnutí Rady o vylúčení člena (fyzickej osoby alebo právnickej osoby) zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla:

  a)    dlhodobá nečinnosť člena,

  b)    poškodzovanie dobrej povesti združenia,

  c)    neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,

  d)    ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh združenia.

  6.    Rada pri rozhodovaní o vylúčení osoby zo združenia prihliada na formu zavinenia a na spôsob a intenzitu (ne)konania zodpovednej osoby a súčasne akceptuje pluralitu názorov, ktorá je v rámci združenia zaručená.

  7.    Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.

  8.    Ak došlo k zániku členstva v zmysle tohto článku stanov, člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.

  V. Orgány združenia

  1.    Obligatórnymi orgánmi združenia sú:

  a)    Rada,

  b)    Výkonný riaditeľ,

  c)    Valné zhromaždenie,

  d)    Audítor.

  2.    Rada môže interným predpisom rozhodnúť o zriadení a zrušení fakultatívnych orgánov združenia a ich pôsobnosti, (t.j. iných orgánov ako orgánov uvedených v bode 1).

  3.    Rada zriaďuje a určuje pôsobnosť/činnosť orgánov podľa bodu 2 ich štatútom.

  4.    O zrušení orgánu zriadeného podľa bodu 2 rozhoduje Rada uznesením.

  VI. Rada

  1.    Radu tvorí päť členov.

  2.    Stálymi členmi Rady sú všetci členovia Rady ku dňu podania návrhu na registráciu týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Potvrdenie o tom, kto je členom Rady, vydáva štatutárny zástupca združenia a tvorí prílohu stanov.

  3.    Rotujúcimi členmi Rady sú osoby, ktoré boli za členov Rady zvolené Valným zhromaždením.

  4.    Funkčné obdobie stálych členov Rady je doživotné. Stály člen môže v prípade dobrovoľného vzdania sa členstva v Rade menovať na svoje miesto stáleho člena Rady akúkoľvek osobu, ktorá je súčasne členom združenia. Funkčné obdobie rotujúcich členov Rady je dvojročné.

  5.    Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu. Rada môže odsúhlasiť rotovanie členov Rady vo funkcii predsedu Rady spolu s pravidlami rotovania a dĺžkou obdobia rotovania členov Rady vo funkcii predsedu, najdlhšie však do konca volebného obdobia rotujúcich členov Rady.

  6.    Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

  7.    Rada rozhoduje a uznáša sa konsenzom.

  8.    Ak je počet členov Rady z akéhokoľvek dôvodu nižší ako piati, Rada môže aj v takomto prípade zasadať a uznášať sa, avšak najneskôr do dňa, keď sa uskutočnia doplňujúce voľby členov Rady. Voľby členov Rady sa uskutočňujú spravidla na výročnom Valnom zhromaždení, ak Rada nerozhodne o inom termíne konania doplňujúcich volieb. Rada nemôže zasadať a uznášať sa, ak je počet jej členov nižší ako traja.

  9.    Ak stálemu alebo rotujúcemu členovi zanikne členstvo v združení, jeho miesto sa obsadzuje voľbou spomedzi všetkých členov združenia. Zvolený člen Rady je rotujúcim členom, a to aj v prípade, keď je volený po zániku členstva v združení stáleho člena Rady.

  10.    Ak je stály člen Rady zvolený alebo menovaný do inej funkcie alebo orgánu v rámci združenia, jeho členstvo v Rade spočíva a na jeho miesto sa volí člen spomedzi všetkých členov združenia. To neplatí v prípade, ak sa uplatnil postup podľa bodu 5.

  11.    Členstvo v Rade zaniká osobe v prípadoch podľa bodu 10 opätovným ujatím sa členstva v Rade stálym členom.

  12.    Ak z akéhokoľvek dôvodu Rada nemá dočasne päť členov, je Rada uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia.

  13.    Rada rozhoduje najmä o:

  a)    koncepčných otázkach fungovania združenia.

  b)    kreovaní a obsadzovaní orgánov združenia a ich pôsobnosti,

  c)     vzniku, zmene a zániku členstva v združení v zmysle týchto stanov,

  d)    pracovnej náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačných súčastí a orgánov združenia,

  e)    iných otázkach, ktoré nespadajú do právomoci ani jedného z orgánov združenia.

  14.    Rada za výkon svojej funkcie a plnenie úloh zodpovedá členskej základni.

  15.    Rada sa schádza podľa potreby, avšak najmenej raz za šesť mesiacov.

  16.    Pravidelné zasadnutia Rady zvoláva a vedie jej predseda.

  17.    Zasadnutie Rady môže zvolať ktorýkoľvek iný člen Rady a v tomto prípade aj vedie toto mimoriadne zasadnutie.

  18.    Rada vydáva v pravidelných intervaloch, najmenej však raz za kalendárny rok, písomné správy o činnosti združenia.

  19.    Rada pri tvorbe písomnej správy podľa bodu 18 prihliada na všetky skutočnosti (pozitívne aj negatívne) a informuje o nich členskú základňu aj verejnosť vhodným spôsobom, nestranne, objektívne, pričom Rada osobitne dbá na to, aby správa obsahovala transparentné hodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami združenia.

  20.    Ktokoľvek môže v písomnej forme požiadať Radu o dodatočné vysvetlenie konkrétnej časti hodnotiacej správy, pričom Rada sa zaväzuje poskytnúť odpoveď na takúto žiadosť spravidla najneskôr do 30 dní od jej doručenia Rade.

  VII. Výkonný riaditeľ

  1.    Výkonným riaditeľom je fyzická osoba – člen združenia – ktorého do tejto funkcie volí Rada.

  2.    Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom združenia.

  3.    Výkonným riaditeľom môže byť ktorýkoľvek člen združenia, ak s tým vysloví súhlas.

  4.    Výkonným riaditeľom nemôže byť člen, ktorý je súčasne v inej funkcii alebo orgáne združenia.

  5.    Výkonný riaditeľ zastupuje združenie navonok a aj dovnútra združenia.

  6.    Výkonný riaditeľ v súčinnosti s členmi Rady zvoláva a organizačne zabezpečuje voľby nových členov Rady. O mieste a termíne volieb nových členov Rady upovedomí vhodným spôsobom všetkých členov združenia najmenej 14 dní vopred.

  7.    Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

  a)    riadne fungovanie bežných administratívnych a technických činností v rámci združenia,

  b)    koordinačné a kooperačné činnosti medzi funkcionármi/orgánmi združenia navzájom, resp. medzi združením a externým prostredím,

  c)    zmluvné vzťahy združenia,

  d)    plnenie povinností združenia vo vzťahu k externým partnerom,

  e)    vydanie úplného znenia stanov bezodkladne po každej ich zmene a podanie návrhu na ich registráciu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

  f)    plnenie úloh, ktoré mu určí Rada.

  8.    Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je dvojročné a začína plynúť v deň menovania do funkcie.

  9.    Výkonný riaditeľ zodpovedá za výkon svojej funkcie Rade, ktorá ho môže kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Pri odvolávaní Výkonného riaditeľa prihliada Rada najmä na náročnosť úloh, ktoré Výkonný riaditeľ plní, jeho pochybenia – ich frekvenciu a intenzitu, materiálne a nemateriálne škody, ktoré Výkonný riaditeľ svojim pochybením spôsobil, subjektívnu stránku konania a pod.

  10.    Ak funkcia Výkonného riaditeľa nie je obsadená, túto funkciu dočasne zastáva predseda Rady. Rada uskutoční voľbu Výkonného riaditeľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uvoľnenia z funkcie.

  11.    Výkonný riaditeľ je povinný informovať písomne (aj e-mailom) členov Rady o svojej činnosti v intervaloch určených Radou, najmenej raz ročne.

  VIII. Valné zhromaždenie

  1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

  2.    Valné zhromaždenie je kolektívnym orgánom bez obmedzenia počtu členov.

  3.    Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia zapísaní do zoznamu členov ku dňu konania Valného zhromaždenia (členská základňa). Zoznam členov vedie Rada, ak Rada nerozhodne inak.

  4.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených členov. To neplatí, ak sa postupuje podľa bodu 5 tohto článku.

  5.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné aj v prípade, ak do 60 minút od oznámeného začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia je prítomných menej ako nadpolovičná väčšina všetkých členov. V takomto prípade je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

  6.    Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu združenia, najmä:

  a)    volí a odvoláva dvoch rotujúcich členov Rady,

  b)    schvaľuje rokovací a volebný poriadok; berie na vedomie interné predpisy prijaté Radou alebo iným orgánom združenia,

  c)    môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Radou alebo iným orgánom združenia a podávať návrhy na ich zmenu,

  d)    rozhoduje o zániku združenia,

  e)    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, symboly združenia,

  f)    schvaľuje programové ciele na príslušný rok, berie na vedomie správy o činnosti a hospodárení predkladanej Výkonným riaditeľom, prípadne ďalšie správy predkladané Radou alebo iným príslušným orgánom/subjektom,

  g)    berie na vedomie rozpočet združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny,

  h)    rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí v súlade s týmito stanovami, ak tieto nie sú v pôsobnosti iného orgánu podľa týchto stanov.

  7.    Vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov uznesením, ak Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí neschváli, že bude rozhodovať inak.

  8.    Všetkých členov združenia pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Výkonný riaditeľ, a to aspoň 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánka a program zasadnutia Valného zhromaždenia sa odosiela/doručuje na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol na svojej prihláške za člena združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú adresu.

  9.    Zasadnutie Valného zhromaždenia je verejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Rada nerozhodne inak. Na zasadnutí Valného zhromaždenia môže vystúpiť so súhlasom predsedajúceho ktokoľvek z prítomných. Predsedajúci môže vystúpenia na Valnom zhromaždení časovo obmedziť s rovnakými pravidlami pre všetkých vystupujúcich k rovnakému bodu.

  10.    Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie Výkonný riaditeľ, predseda Rady alebo Radou poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Valného zhromaždenia. Návrh programu vypracuje Výkonný riaditeľ na základe návrhov Rady a členov združenia. Program je možné zmeniť/doplniť na začiatku alebo aj v priebehu zasadnutia so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.

  11.    Predsedajúci zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia, v ktorej bude zachytený priebeh zasadnutia, prijaté uznesenia a ďalšie relevantné skutočnosti (najmä postup podľa bodu 6 písm. b), f) a g)).

  12.    V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže člen Rady alebo Výkonný riaditeľ požiadať členov združenia o prijatie uznesenia mimo zasadnutia Valného zhromaždenia spôsobom per-rollam.

  13.    Výkonný riaditeľ alebo člen Rady zabezpečí zaslanie potrebných informácii a podkladov k hlasovaniu per-rollam spolu s návrhom uznesenia všetkým členom združenia v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol na svojej prihláške za člena združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú adresu.

  14.    Členovia združenia sa k materiálu zaslanému per-rollam vyjadria v elektronickej podobe v lehote do piatich pracovných dní odo dňa jeho odoslania Výkonným riaditeľom alebo členom Rady. V odôvodnených prípadoch, po odsúhlasení predsedom Rady, môže byť táto lehota určená aj inak. Ak člen združenia s materiálom nesúhlasí, môže uviesť zdôvodnenie svojho stanoviska. Nepredloženie vyjadrenia niektorým členom združenia sa považuje za nesúhlas s predloženým materiálom a za hlasovanie proti prijatiu navrhovaného uznesenia. Hlasovaním musí byť vyjadrené stanovisko hlasujúceho člena jednoznačne; bez podmieňovania stanoviska splnením ďalšej podmienky.

  15.    Výsledkom rozhodovania per-rollam je uznesenie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.

  16.    Z rozhodovania per-rollam Výkonný riaditeľ spracuje zápisnicu, ktorej súčasťou je uznesenie o hlasovaní per-rollam. Zápisnicu najneskôr do 14 dní od ukončenia rozhodovania per-rollam doručí v elektronickej podobe všetkým členom združenia.

  IX. Audítor

  1.    Audítorom združenia je fyzická osoba, ktorá je do tejto funkcie volená Radou.

  2.    Audítorom združenia môže byť člen združenia alebo aj osoba bez členstva v združení, najmä audítorské organizácie a spoločnosti.

  3.    Audítor vykonáva najmä tie činnosti, ktoré smerujú k overovaniu správnosti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami združenia, racionálnosti vynaložených výdavkov, návratnosti investícií združenia a pod.

  4.    Ak v rámci pravidelnej kontrolnej činnosti Audítor identifikuje akýkoľvek nesúlad skutočného stavu so stavom formálnym, je povinný o tejto skutočnosti informovať Radu, a to bez zbytočného odkladu. Audítor je povinný Radu informovať bez zbytočného odkladu aj o všetkých plánoch a operáciách, ktoré môžu znamenať akékoľvek riziko pre financovanie a bežný ekonomický chod združenia.

  5.    Audítor je povinný pri identifikácii nebezpečenstva uskutočniť opatrenia za účelom minimalizácie negatívnych dopadov na financie združenia (najmä zablokovať účty združenia v peňažných ústavoch, blokovať úhrady za produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi združenia a pod.)

  6.    Audítor podáva Rade správu o stave a nakladaní s prostriedkami združenia podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Rada môže Audítorovi uložiť aj iný interval poskytovania správ. Rada môže kedykoľvek požiadať Audítora o poskytnutie stanoviska, informácie, odborného názoru alebo mimoriadnej správy. Rada môže Audítora požiadať o ústne objasnenie hodnotiacej správy.

  7.    Všetci členovia orgánov, externí aj interní zamestnanci/pracovníci združenia i radoví členovia združenia sú povinní poskytovať Audítorovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh.

  8.    Ak o to požiada Rada alebo ak to Audítor uzná za vhodné, o nakladaní a stave financií združenia Audítor informuje členov združenia na Valnom zhromaždení alebo iným vhodným spôsobom.

  9.    Audítora môže Rada odvolať z funkcie len ak:

  a)    sa proti nemu vedie trestné stíhanie,

  b)    bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

  c)    sa proti nemu vedie správne konanie z dôvodu spáchania správneho deliktu súvisiaceho s audítorskou činnosťou,

  d)    bol právoplatne postihnutý za správny delikt súvisiaci s audítorskou činnosťou,

  e)    svojím (ne)konaním ohrozuje alebo poškodzuje záujmy a dobrú povesť združenia alebo jeho členov.

  10.    Audítora nemôže Rada odvolať z dôvodu, že poukazuje na nesprávne alebo neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami alebo majetkovými právami združenia alebo z dôvodov súvisiacich s riadnym plnením jeho úloh.

  X. Hospodárska činnosť združenia

  1.    Majetok združenia tvoria:

  a)    členské príspevky,

  b)    dary fyzických osôb a právnických osôb,

  c)    hmotný majetok a iné majetkové práva združenia,

  d)    prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti združenia,

  e)    dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných verejných fondov,

  f)    príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným poslaním združenia.

  2.    Príjmy združenia sa neprerozdeľujú medzi členov združenia. Združenie všetky prípadné príjmy zo svojej bežnej činnosti i hospodárskej činnosti použije v súlade s poslaním združenia, najmä na úhradu nákladov činností uvedených v článku II.

  3.    Výdavky združenia tvoria:

  a)    výdavky slúžiace na zabezpečenie a uskutočnenie činností uvedených v článku II,

  b)    výdavky na autorské honoráre, prípravu a realizáciu projektov,

  c)    administratívne výdavky na bežnú činnosť združenia,

  d)    iné výdavky.

  4.    Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný riaditeľ.

  XI. Organizačné zložky s právnou subjektivitou

  1.    Združenie je oprávnené zriaďovať organizačné zložky, v ktorých mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov združenia.

  2.    O zriadení organizačnej zložky, predmete jej činnosti, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Rada.

  XII. Zánik združenia

  1.    Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  2.    Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

  3.    V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Valné zhromaždenie určí likvidátora združenia.

  4.    Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

  5.    Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

  6.    Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

  XIII. Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

  1.    Na konanie orgánov združenia sa primerane vzťahuje všeobecný administratívny procesný právny predpis (ktorým je ku dňu vzniku združenia: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok – v znení neskorších predpisov).

  2.    Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi združenia, medzi orgánmi združenia, medzi členmi a orgánmi združenia navzájom prebiehať v elektronickej forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj zasadnutia a hlasovania Valného zhromaždenia, Rady, ako aj zasadnutia a hlasovania iných orgánov združenia.

  3.    Združenie je oprávnené používať na všetkých písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly slúžiace na identifikáciu a špecifikáciou združenia. Takéto symboly musia byť riadne schválené Valným zhromaždením.

  4.    Všetky orgány združenia sú oprávnené v rozsahu svojich právomocí a funkcií vydávať interné predpisy. Všetky takto prijaté a vydané interné predpisy musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Všetky interné predpisy združenia musia byť v súlade navzájom.

  5.    Ak by nastal rozpor medzi jednotlivými internými predpismi navzájom, o ich ďalšej aplikácii rozhodne Valné zhromaždenie na svojom riadnom zasadnutí. Kým o ďalšej aplikácii týchto interných predpisov nerozhodne Valné zhromaždenie, nemôže sa postupovať ani podľa jedného z nich. Ak by bol riadny výkon činností a úloh združenia ohrozený alebo narušený alebo by hrozil vznik škody, po dobu, kým vo veci rozhodne Valné zhromaždenie, o ďalšej aplikácii interných predpisov môže rozhodnúť Rada.

  6.    Ak je interný predpis v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami združenia, nemôže sa postupovať podľa takéhoto interného predpisu.

  7.    Orgány vydávajúce interné predpisy sú tiež oprávnené rušiť a meniť ich v rozsahu svojich právomocí a funkcií.

  8.    Pokiaľ dôjde medzi členmi združenia k sporu o význame ustanovení týchto stanov, ich výklad podá Rada.

  9.    Tieto stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia a nahrádzajú stanovy registrované dňa 19.06.2009 pod číslom VVS/1-900/90-33970.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti