Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Štatút reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.10.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
  VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU


  Štatút reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale 

   schválený na VV SFZ dňa 6. októbra 2016 v Bratislave (účinný dňom jeho schválenia) 

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 20 ods. 3 Stanov SFZ schválil tento Štatút reprezentanta Slovenskej republiky:

  Článok 1 - Úvodné ustanovenia

  1. Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou, ktoré dobrovoľne vytvorili futbalové kluby, pôsobiace na území Slovenskej republiky, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. SFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv vyplývajúcich zo slovenskej futbalovej reprezentácie ako aj z iných podujatí organizovaných Slovenským futbalovým zväzom súvisiacich so slovenskou futbalovou reprezentáciou, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta.
  3. SFZ Marketing je obchodná spoločnosť, ktorá bola v súlade s 18 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) založená SFZ ako jediným spoločníkom, za účelom podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou.
  4. Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút reprezentanta“ alebo “štatút”) sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 20 Stanov Slovenského futbalového zväzu.
  5. Pre účely tohto štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej republiky vo futbale (ďalej len „reprezentant“) v súlade s § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný za člena športovej reprezentácie SFZ a s ktorým SFZ a SFZ Marketing uzatvorili zmluvu o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky.
  6. Podrobnosti o výkone činnosti reprezentanta sú upravené v zmluve o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky, ktorú uzatvára SFZ a SFZ Marketing na jednej strane a reprezentant na strane druhej.

  Článok 2 - Povinnosti reprezentanta

  1. Reprezentant v rámci výkonu činnosti reprezentanta:
   1. dodržiava pokyny trénerov, ostatných členov realizačného tímu a udržiava disciplínu v družstve,
   2. rešpektuje a dodržiava časový harmonogram stanovený hlavným trénerom,
   3. zúčastňuje sa na tréningovom procese ako aj na iných stretnutiach družstva za účelom riadnej prípravy na stretnutie,
   4. zúčastňuje sa na skupinovej a individuálnej príprave na stretnutie podľa pokynov trénerov a ostatných členov realizačného tímu,
   5. dbá o svoje zdravie, riadi sa denným režimom profesionálneho futbalistu, dodržiava zásady správnej výživy a životosprávy,
   6. dodržiava všetky stanovené procedúry za účelom regenerácie a rehabilitácie,
   7. udržiava sa v optimálnej psychickej kondícii a dostaví sa na každé stretnutie plne koncentrovaný, s cieľom podať svoj najlepší športový výkon,
   8. informuje hlavného trénera a hlavného lekára reprezentácie o svojom zdravotnom stave, najmä o všetkých zraneniach, ktoré prekonal, o všetkých lekárskych vyšetreniach a lekárskych zákrokoch, ktoré absolvoval, rovnako o všetkých liekoch, ktoré užíva alebo ktoré užíval v poslednom období, ako aj o ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli mať zásadný alebo významný vplyv na jeho výkon v zápase; užívanie akýchkoľvek liekov či iných podporných látok počas reprezentačného zrazu je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu hlavného lekára reprezentácie,
   9. zúčastňuje sa po stretnutí na poradáchdružstva za účelom rozboru a hodnotenia stretnutia,
   10. počína si pri výkone činnosti reprezentanta tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku,
   11. chráni všetok majetok, zverený mu zo strany SFZ a SFZ Marketing, náležite sa oň stará tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a je zodpovedný za všetky hodnoty, zverené mu v súvislosti s výkonom činnosti reprezentanta,
   12. nahradí SFZ a SFZ Marketing preukázateľne vzniknutú škodu, ktorú im spôsobí porušením právnej povinnosti a porušením alebo zanedbaním iných povinností,
   13. zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SFZ, jeho členov, SFZ Marketing, slovenskej futbalovej reprezentácie a jej partnerov.
   14. vykonáva činnosť reprezentanta v súlade s požiadavkami SFZ a vynakladá maximálne úsilie podľa svojich možností a schopností za účelom dosiahnutia cieľov reprezentácie,
   15. v stretnutiach súťaží čestne, dodržiava futbalové pravidlá a etické zásady futbalu (najmä zásadu fair play), predpisy SFZ, UEFA a FIFA, koná v súlade s nimi a podriaďuje sa disciplinárnej právomoci SFZ a iných príslušných orgánov UEFA a FIFA,
   16. nezúčastňuje sa osobne ani prostredníctvom tretích osôb na stávkach, hrách a súťažiach, súvisiacich so súťažami, ktorých je účastníkom,
   17. vyvaruje sa dopingu v každej forme a nepožíva žiadne zakázané látky,
   18. zastupuje SFZ a SFZ Marketing v rozsahu výkonu činností reprezentanta a chráni ich záujmy doma, aj v zahraničí.
  2. Reprezentant je povinný priniesť si so sebou na reprezentačný zraz:
   1. preukaz poistenca,
   2. cestovný pas,
   3. dva páry kopačiek (lisované a kolíkové),
   4. chrániče,
   5. obuv na voľný čas,
   6. šľapky.

  Článok 3 - Marketingové povinnosti reprezentanta

  1. Reprezentant ďalej v rámci výkonu činnosti reprezentanta:
   1. správa sa a vystupuje na verejnosti, najmä prostredníctvom médií, profesionálnym spôsobom, v duchu etických zásad, chráni a upevňuje dobré meno SFZ, jeho členov, SFZ Marketing, slovenskej futbalovej reprezentácie a jej partnerov,
   2. dodržiava pokyny členov realizačného tímu a predstaviteľov SFZ a SFZ Marketing za účelom mediálnej propagácie a marketingových aktivít SFZ a SFZ Marketing, najmä sa riadne a včas dostaví na tlačové konferencie, rozhovory či iné mediálne a marektingové výstupy,
   3. zúčastňuje sa na spoločenských, marketingových, reklamných a iných podujatiach, organizovaných SFZ a SFZ Marketing,
   4. zúčastňuje sa na marketingových a spoločenských podujatiach, organizovaných partnermi reprezentácie na základe zmluvných záväzkov SFZ a SFZ Marketing,
   5. zúčastňuje sa na podujatiach, organizovaných SFZ a SFZ Marketing, ktorých účelom je rozvoj mládežníckeho futbalu na Slovensku alebo podujatí s charitatívnym významom,
   6. nie je oprávnený využívať svoje postavenie reprezentanta na propagačné, reklamné, mediálne, marketingové a obchodné aktivity bez predchádzajúceho písomného súhlasu SFZ alebo SFZ Marketing.
   7. vystupuje počas tréningového procesu, stretnutí či iných podujatí družstva, aj pri rozhovoroch či iných stretnutiach s médiami v oficiálnom oblečení a s oficiálnym výstrojom reprezentácie,
   8. používa počas reprezentačného zrazu obuv na voľný čas výhradne od partnera reprezentácie; táto povinnosť sa nevzťahuje na obuv reprezentanta, určenú na tréning a stretnutie, ktorú hráč využíva na základe individuálnej partnerskej zmluvy,
   9. akceptuje umiestnenie reklamy SFZ, SFZ Marketing a partnerov reprezentácie na oblečení, v ktorom je povinný vystupovať podľa bodu g), pričom berie na vedomie, že nie je oprávnený zasahovať do jej vyhotovenia a vyobrazenia a je povinný šíriť ju užívaním oblečenia, výstroja a obuvi, ktoré mu boli poskytnuté zo strany SFZ a SFZ Marketing,
   10. nevystupuje v oficiálnom oblečení reprezentácie na podujatiach iných, ako v tomto štatúte reprezentanta uvedených, nesmie využívať oficiálne oblečenie, obuv ani výstroj reprezentácie na propagačné, reklamné, mediálne, marketingové a obchodné aktivity, nesúvisiace s reprezentáciou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu SFZ alebo SFZ Marketing,
   11. nezúčastňuje sa v priebehu reprezentačného zrazu na podujatiach iných, ako v tomto štatúte reprezentanta uvedených, bez predchádzajúceho súhlasu SFZ alebo SFZ Marketing.
   12. vystupuje v oblečení a iných viditeľných častiach odevu spôsobom, stanoveným SFZ alebo SFZ Marketing, najmä pri účasti na podujatiach podľa písmen c), d) a e).
  2. Povinnosť reprezentanta zúčastňovať sa podujatí podľa čl. III ods. 1 písm. c), d) a e) sa vzťahuje len na podujatia, organizované v čase reprezentačného zrazu; termíny a podmienky účasti na konkrétnom podujatí stanovujú príslušné orgány SFZ. V prípade konania podujatia podľa čl. III ods. 1 písm. c), d) a e) organizovaného mimo termínu reprezentačného zrazu je reprezentant povinný zúčastniť sa na podujatiach len vtedy, ak vyslovil súhlas so svojou účasťou na nicha tento súhlas neodvolal najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom podujatí.
  3. Reprezentant vo vzťahu k partnerom reprezentácie:
   1. zdrží sa uzatvárania individuálnych sponzorských zmlúv na dobu reprezentačného zrazu,
   2. rešpektuje od začiatku reprezentačného zrazu do jeho skončenia partnerov reprezentácie a koná v súlade so záväzkami SFZ a SFZ Marketing, vyplývajúcimi zo sponzorských zmlúv.

  Článok 4 - Osobnostné práva reprezentanta a ich zhodnocovanie

  Reprezentant disponuje ako člen reprezentácie osobnostnými právami, ktoré sú SFZ a SFZ Marketing na základe súhlasu reprezentanta oprávnení výhradne v súvislosti s výkonom činnosti reprezentanta zhodnocovať najmä nasledovnými spôsobmi:

  1. používaním vyobrazenia mena a priezviska reprezentanta za účelom výroby a predaja reprezentačných dresov, výroby a šírenia podpisových kariet či za iným účelom v súvislosti s obchodnými či marketingovými aktivitami SFZ a SFZ Marketing, nepoškodzujúcim dobré meno reprezentanta. V tejto súvislosti reprezentant udeľuje súhlas na spracovanie originálu jeho podpisu ako faksimile alebo v tlačenej forme pre marketingové, reklamné či iné propagačné účely SFZ, SFZ Marketing a partnerov reprezentácie,
  2. vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a obrazových snímok, zobrazujúcich reprezentanta počas tréningov, stretnutí, podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta,
  3. vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zachytávajúcich reprezentanta počas tréningov, stretnutí, podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta.

  Článok 5 - Povinnosti Slovenského futbalového zväzu

  Slovenský futbalový zväz v rámci svojej pôsobnosti:

  1. vytvára reprezentantovi vhodné podmienky pre dosahovanie cieľov reprezentácie, za týmto účelom poskytuje reprezentantovi najmä príslušné materiálne vybavenie, vrátane hráčskeho výstroja, športového a spoločenského oblečenia,
  2. zabezpečuje reprezentantovi primerané ubytovanie a stravu,
  3. zabezpečuje dopravu na miesto reprezentačného zrazu a potom aj do materského klubu reprezentanta alebo prepláca reprezentantovi náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli,
  4. zabezpečuje potrebnú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť,
  5. zabezpečuje pre tréningový proces a stretnutia reprezentácie kvalitné hracie plochy,
  6. znáša ďalšie náklady, spojené s výkonom činnosti reprezentanta.

  Článok 6 - Povinnosti SFZ Marketing

  SFZ Marketing zhodnocuje osobnostné práva reprezentanta výlučne v rozsahu udeleného súhlasu reprezentanta a spôsobom, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom do jeho osobnostných práv.

  Článok 7 - Zrušovacie ustanovenia

  Tento štatút reprezentanta v celom rozsahu nahrádza štatút reprezentanta schválený výkonným výborom SFZ dňa 6. marca 2012.

  Článok 8 - Záverečné ustanovenia

  Tento štatút reprezentanta bol schválený na zasadnutí Výkonného výboru SFZ dňa 6. októrba 2016 a je účinný dňom jeho schválenia výkonným výborom SFZ.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti