Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Sú riadne zvolení kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií ešte stále kontrolórmi svojich zväzov? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.08.2017UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Aké môže mať právne následky skutočnosť, že zvolení kontrolóri zväzov sa nepodrobili v zákonnej trojmesačnej lehote od ich zvolenia/menovania skúške na preukázanie ich odbornej spôsobilosti?

  Je možné predpokladať, že všetky národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré dostali štátne prostriedky, si v roku 2016 splnili “domácu úlohu podľa Zákona o športe” a zvolili si, prípadne si inak ustanovili[1] do funkcie svojho kontrolóra. Inak by im hrozila strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zo zákona /§ 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe/ a teda nemohli by im byť poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zásadnou zložkou ich príjmov.

  Skúšky kontrolórov zväzov sa však doposiaľ neuskutočnili (neboli zorganizované), takže žiaden z týchto kontrolórov objektívne ani nemohol vykonať skúšky do troch mesiacoch od zvolenia alebo iného spôsobu ustanovenia do funkcie v dôsledku čoho im funkcia kontrolóra s kompetenciami (oprávneniami a povinnosťami) podľa Zákona o športe zo zákona zrejme zanikla.

  Poďme sa ale bližšie pozrieť na to, v čom vlastne spočíva problém a tiež naznačiť aké sú možnosti jeho riešenia …

  (Poznámka: podstatné časti ustanovení Zákona o športe sú uvedené hrubým textom)

  Súvisiaca právna úprava:

  Podľa § 11 ods. 1 Zákona o športe:
  “(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá
  a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  b) je bezúhonná a
  c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.”.

  Podľa § 11 ods. 2 Zákona o športe:
  “(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú
  a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
  d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.”.

  Podľa § 11 ods. 3 Zákona o športe:
  “(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie.
  Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu.
  Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.”.

  Podľa § 11 ods. 5 Zákona o športe:
  “(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak
  a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
  b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.


  A práve znenie tohto ustanovenie vytvára praktický problém spočívajúci v tom, že kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie (napr. SOV, SPV) podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o športe bez potreby akéhokoľvek ďalšieho úkonu, rozhodnutia alebo iného aktu, priamo zo zákona “stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3”, t. j. vtedy ak nevykoná skúšku formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie.

  Na citované ustanovenie § 11 ods. 5 Zákona o športe, ktoré upravuje podmienky straty spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra, nadväzuje ustanovenie § 12 ods. 4 Zákona o športe, ktoré len potvrdzuje vyššie vyslovený právny záver o zániku funkcie kontrolóra priamo zo zákona a to na základe naplnenia podmienky uvedenej v zákone spočívajúcej v strate spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 Zákona o športe (t.j. bez toho, aby bolo potrebné kontrolóra odvolať alebo vykonať iný akt/úkon smerujúci k odvolaniu kontrolóra z funkcie).

  Podľa § 12 ods. 4 Zákona o športe:
  “(4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.”.

  Strata spôsobilosti kontrolóra nastáva a teda k zániku funkcie kontrolóra dochádza zo zákona nepreukázaním odbornej spôsobilosti kontrolóra podľa § 11 ods. 3 Zákona o športe, čoho súčasťou je aj vykonanie skúšky kontrolóra, pričom zákon tiež jednoznačne ustanovuje, že: “Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie.”.

  Márnym uplynutím pevnej zákonnej lehoty troch mesiacov (Zákon o športe nepredpokladá jej predĺženie) odo dňa ustanovenia kontrolóra do funkcie zo zákona zaniká funkcia kontrolóra a teda aj oprávnenie vykonávať pôsobnosť kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie podľa Zákona o športe.

  Aké je teda postavenie a oprávnenia týchto riadne ustanovených kontrolórov v ich národných športových zväzoch a národných športových organizáciách po márnom uplynutí lehoty troch mesiacov?

  Ak boli kontrolóri riadne zvolení alebo inak ustanovení do ich funkcií podľa predpisov ich národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie súčasne aj za predsedu kolektívneho kontrolného orgánu,[2] (napr. ak by bol za kontrolóra zväzu zvolený/ustanovený predseda revíznej komisie alebo predseda inak označeného kolektívneho kontrolného orgánu zväzu) po márnom uplynutí lehoty troch mesiacov od ich zvolenia/ustanovenia ostávajú vykonávať funkciu predsedu kontrolného orgánu s príslušnými kontrolnými, prípadne aj inými kompetenciami, ktoré im vyplývajú z predpisov ich športovej organizácie. Tieto osoby sa však po márnom uplynutí lehoty troch mesiacov od ich zvolenia/ustanovenia už nemôžu účinne domáhať vykonávania právomocí kontrolóra podľa Zákona o športe, ani poberať náhrady a odmeny kontrolóra, nakoľko stratili právne postavenie kontrolóra podľa Zákona o športe, čo rovnako znamená, že už nemôžu byť ani sankcionovaní ako kontrolóri za priestupky podľa § 96 ods. 4 Zákona o športe, kde sa vyžaduje postavenie priestupcu ako špeciálneho subjektu - postavenie kontrolóra.

  Zároveň platí, že orgány štátu nemôžu športovej organizácii, ktorá si riadne zvolila alebo inak ustanovila kontrolóra vytýkať pod hrozbou straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov to, že nesplnila podmienku podľa § 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe, nakoľko športová organizácia preukázateľne “zriadila aj obsadila funkciu kontrolóra”, ako to vyžaduje zákon, pričom následné nevykonanie skúšky kontrolóra formou písomného testu v zákonom ustanovenej lehote je mimo zavinenia kontrolóra alebo jeho športovej organizácie, pretože zabezpečenie skúšky, ako aj vzdelávania kontrolórov je vo výlučnej kompetencii príslušných orgánov štátu - do 31.12.2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), respektíve od 1.1.2017 hlavného kontrolóra športu menovaného vládou Slovenskej republiky.

  Je však potrebné upozorniť na hrozbu naplnenia § 67 ods. 2 písm. a) Zákona o športe, podľa ktorého “Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7.”. Pritom je nepochybné, že kontrolór je v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) Zákona o športe športovým odborníkom a podľa § 11 ods. 3 Zákona o športe sa na výkon jeho funkcie vyžaduje odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie.

  Štát teda svojou nečinnosťou veľmi závažným spôsobom spochybnil právnu istotu a legitímne očakávania športových organizácií, ktorým zo zákona hrozí strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  Prečo vlastne zvolení kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií nevykonali skúšky?

  Slovenská republika ako suverénny právny štát schválila zákonodárnou mocou (Národnou radou SR v roku 2015) Zákon o športe a následne i jeho novelu, ktoré podpísal prezident Slovenskej republiky a boli publikované v Zbierke zákonov SR.

  Zákonodarná moc schválením Zákona o športe (s účinnosťou od 1.1.2016) a neskôr i jeho novely (s účinnosťou od 1.1.2017) v riadnom legislatívnom procese uložila úlohu/povinnosť:
  1. národným športovým zväzom a národným športovým organizáciám zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra podľa pravidiel ustanovených Zákonom o športe a 
  2. výkonnej moci (ministerstvu školstva, respektíve hlavnému kontrolórovi športu) “zabezpečiť vykonanie skúšky kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií do troch mesiacov od ich ustanovenia do funkcie”

  Do nadobudnutia účinnosti novely Zákona o športe č. 354/2016 Z. z. (t. j. do 31.12.2016) bolo vykonanie skúšky kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií zo zákona povinné zabezpečovať ministerstvo školstva, pričom nad vykonaním skúšky kontrolórov mal vykonávať dohľad hlavný kontrolór športu.

  Ministerstvo školstva v roku 2016 vykonanie skúšok kontrolórov neuskutočnilo/nezabezpečilo a novelou Zákona o športe schválenou 29.11.2016 bola celá agenda skúšok kontrolórov s účinnosťou od 1.1.2017 presunutá do pôsobnosti hlavného kontrolóra športu, pričom presun tejto kompetencie na hlavného kontrolóra športu bol súčasťou návrhu novely Zákona o športe už v štádiu jeho predloženia do vlády v septembri 2016.[3] Hlavný kontrolór športu doposiaľ (do 10.8.2017) neuskutočnil, a ani inak nezabezpečil vykonanie skúšky kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií. 

  Je preto dobrou správou, že dňa 13.9.2017 sa má uskutočniť pracovné stretnutie kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácii s hlavnou kontrolórkou športu na tému skúšok ich odbornej spôsobilosti, ktoré by mohlo a malo priniesť vo veci zásadný posun, aj vzhľadom na návrh napr. tzv. skúšobného poriadku, ktorý je v tomto období finalizovaný.

  Viacerí kontrolóri zväzov sa pýtajú aj na to, kedy sa začne nejaké systematické vzdelávanie určené pre kontrolórov?

  Podľa § 58 písm k) Zákona o športe účinného do 31.12.2016 “zabezpečenie vzdelávania kontrolórov” bolo v pôsobnosti ministerstva školstva, pričom metodicky mal vzdelávanie usmerňovať hlavný kontrolór športu menovaný vládou Slovenskej republiky, ktorý mal vykonávať dohľad nad vzdelávaním kontrolórov.

  Aktivity ministerstva školstva v tejto oblasti nám nie sú známe, nenašli sme o nich žiadnu informáciu na webe ministerstve školstva a z komunikácie s kontrolórmi viacerých zväzov sme taktiež nezískali pozitívnu informáciu.

  Od účinnosti novely Zákona o športe bola táto kompetencia (vzdelávanie kontrolórov) presunutá na hlavného kontrolóra športu, ktorý od 1.1. 2017 “zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,” /§ 61 ods. 1 písm. f) Zákona o športe v znení zákona č. 354/2016 Z.z./.

  Realita je však taká, že ani presun pôsobnosti na hlavného kontrolóra športu zatiaľ nepriniesol očakávaný efekt, nakoľko do dnešného dňa neboli vykonané ani skúšky a ani osobitné vzdelávacie podujatia pre kontrolórov národných športových zväzov a kontrolórov národných športových organizácií.

  Na skutočnosti, že štát (jeho orgány) si neplní svoje zákonom ustanovené pôsobnosti nič nemení ani to, že výkon funkcie hlavnej kontrolórky bol objektívne sťažený vzhľadom na neexistujúci rozpočet hlavného kontrolóra športu pre rok 2017 a to nielen na agendu vzdelávania a skúšok kontrolórov, ale aj na jej ďalšie úlohy.

  Informácie o vzdelávaní kontrolórov a skúškach kontrolórov národných športových zväzov a kontrolórov národných športových organizácií by mali byť zrejme, veríme, že v čo najkratšom čase, publikované na tejto stránke: https://www.minedu.sk/hlavny-kontrolor-sportu/

  Podľa správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016[4] v rámci pôsobnosti podľa 61 ods. 1 písm. e) Zákona o športe “metodicky usmerňovať vzdelávanie kontrolórov” a pôsobnosti podľa § 61 ods. 1 písm f) “vykonávať dohľad nad vykonaním skúšky kontrolórov”, nebola v roku 2016 vykonaná žiadna podstatná činnosť, treba však korektne uviesť, že z objektívnych dôvodov ani nemohla byť, keďže ministerstvo školstva v roku 2016 neuskutočnilo žiadne vzdelávanie a ani žiadne skúšky.

  Podľa plánu činnosti hlavného kontrolóra športu na rok 2017 uvedeného v jeho správe o činnosti za rok 2016:
  “V roku 2017 sú okrem činností, ktoré sú uvedené v § 61 ods. 1 zákona o športe naplánované aj nasledovné aktivity:

  • Ukončenie odbornej kontroly súladu stanov podľa § 19 až 23 zákona o športe v národných športových zväzoch a ďalších športových organizáciách, ktoré požiadali o posúdenie súladu stanov podľa predmetných ustanovení zákona o športe
  • Ukončenie odbornej kontroly v národných športových zväzoch a v ďalších športových organizáciách, ktorá bola začatá na základe doručených podnetov v roku 2016
  • Vypracovanie rozsahu vzdelávania pre kontrolórov športových organizácii
  • Zorganizovanie vzdelávania pre kontrolórov športových organizácií, ktoré za predchádzajúce 2 účtovné obdobia mali príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000,00 EUR ročne (v zmysle §10 zákona o športe).
  • Vypracovanie skúšobného poriadku pre kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií
  • Zorganizovanie a vyhodnotenie skúšok pre kontrolórov športových organizácií, ktoré za predchádzajúce 2 účtovné obdobia mali príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000,00 EUR ročne (v zmysle § 10 zákona o športe)
  • Kontrola súladu reálnych činností, vykonávaných národnými športovými zväzmi s implementovanými ustanoveniami zákona o športe v rámci ich vlastných stanov
  • Poskytovanie konzultácií, odborných rád a metodických pokynov pre športové organizácie”.

  Čo sa dá robiť so vzniknutým neuspokojivým stavom, aké sa ponúkajú právne alebo aj technické riešenia?

  1. Opätovné vykonanie volieb kontrolórov alebo iné ustanovenie kontrolóra najvyšším orgánom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a následné vykonanie skúšky kontrolóra formou odborného testu do troch mesiacov odo dňa voľby alebo iného ustanovenia kontrolóra. (Poznámka: toto riešenie by na jednej strane predstavovalo záťaž pre príslušné športové organizácie, no na strane druhej by bolo zrejme právne najčistejším, pretože by vylúčilo akúkoľvek možnosť vzniku sporov z dôvodu spochybňovania/neuznania mandátu pôvodne (ešte v roku 2016) zvolených alebo inak ustanovených kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií).
  2. Potvrdenie mandátu kontrolórov zvolených v roku 2016 alebo 2017, ktorým už uplynula lehota troch mesiacov na vykonanie skúšky, novým rozhodnutím najvyššieho orgánu národného športového zväzu a národnej športovej organizácie (napr. schválením formou hlasovania per rollam členov najvyššieho orgánu, ak to interné predpisy zväzu nevylučujú) a následné vykonanie skúšky formou odborného testu do troch mesiacov od potvrdenia mandátu.
  3. Hlavný kontrolór športu zabezpečí v čo najkratšom čase vykonanie skúšok kontrolórov zväzov a kontrolórov národných športových organizácií aj napriek márnemu uplynutiu lehoty troch mesiacov od ich zvolenia a bez potvrdenia ich mandátu na výkon funkcie kontrolóra najvyšším orgánom s možnými právnymi dôsledkami uvedenými v odpovedi na nižšie uvedenú otázku.
   (Poznámka: v zásade by nič nemalo brániť tomu, aby kontrolór športovej organizácie, ktorému zanikla funkcia kontrolóra márnym uplynutím lehoty troch mesiacov od ustanovenia do funkcie, absolvoval skúšku formou odborného testu, ktorou preukáže odbornú spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra aj predtým, ako bude opätovne potvrdený alebo zvolený najvyšším orgánom svojej športovej organizácie).
  4. Na zabezpečenie vykonania skúšky formou odborného testu môže hlavný kontrolór športu využiť napríklad aj aplikáciu, ktorá bola vyvinutá na testovanie bezpečnostných manažérov, hlavných usporiadateľov a usporiadateľov[5] v režime voľného testovania na ich prípravu a v režime skúšobného testovania a je k dispozícii pre slovenský šport bezodplatne vrátane pravidiel testovania,[6] do ktorého stačí pridať sadu cca 200-250 otázok pre kontrolórov športových organizácií z oblasti riadenia a správy športovej organizácie so 4 alternatívami odpovedí a označením správnej odpovede.
  5. Ako krajné riešenie sa javí zmena pravidiel pre skúšky kontrolórov novelou Zákona o športe tak, že
   1. zákon určí na vykonanie prvej skúšky kontrolóra vzhľadom na vzniknutú situáciu osobitné pravidlá, prípadne novú lehotu tak, aby sa skúšky kontrolóra mohli zúčastniť všetci kontrolóri národného športového zväzu a národnej športovej organizácie riadne zvolení po 1.1.2016 alebo
   2. skúška kontrolórov bude zo zákona úplne vypustená a teda jej úspešné vykonanie nebude kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie kontrolóra, čo by bolo z vecného hľadiska veľmi nevhodným až neprijateľným riešením, ktoré by síce jednoduchosťou riešenia zjednodušilo súčasnú situáciu štátu, ktorý dosiaľ nesplnil svoje Zákonom o športe ustanovené povinnosti, avšak z hľadiska sledovaného cieľa - zvýšenie úrovne znalostného manažmentu v športe a najmä akejsi “predsunutej” kontroly štátu priamo v športovej organizácii, ktorá je významným prijímateľom verejných prostriedkov, sa vykonanie skúšky a vzdelávanie kontrolórov javí ako vecne správny a prínosný, ba priam potrebný prvok, ktorý akceptovala aj športová obec a štát by mal na ňom trvať.

  Čo by nastalo, ak by sme sa všetci správali tak, ako keby v Zákone o športe nebola trojmesačná lehota na vykonanie skúšky kontrolóra, ktorej márne uplynutie je spojené so zánikom funkcie kontrolóra zo zákona?

  Vo väčšine zväzov by si možno spočiatku nikto nič ani nevšimol, napriek tomu, že právnici by vedeli, že sa postupuje v rozpore so zákonom. Pozornosť športovej obce ale i laickej verejnosti by však určite začali pútať spory v prípadoch, že niektorý zväz alebo jeho funkcionár či člen z akéhokoľvek dôvodu bude požadovať dôsledné uplatnenie vyššie citovaných ustanovení Zákona o športe a domáhať sa toho, že funkcia kontrolóra zväzu zanikla zo zákona a odmietne mu poskytovať súčinnosť, prípadne mu odmietne vyplácať odmenu alebo náhradu za stratu času, ktorá sa viaže na výkon funkcie kontrolóra.

  V týchto prípadoch (vo vzťahu k subjektu súkromného práva) zrejme “kontrolór” neobstojí s tvrdením, že mu mandát kontrolóra zo zákona nezanikol, mohol by si však uplatniť voči štátu náhradu škody, ako aj prípadnej nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku nekonania štátu (nezabezpečenia skúšky kontrolóra v zákonom ustanovenej lehote).

  V prípadoch, ak by sa dostal kontrolór do vzťahu s verejnoprávnym subjektom, tam by zrejme prichádzala do úvahy jeho zvýšená ochrana z dôvodu jeho dobromyseľnosti, keďže právny stav nesúladný so zákonom bol zavinený štátom - pasivitou orgánov výkonnej moci, ktoré mali zabezpečiť na základe zákona vykonanie skúšky kontrolóra.

  Takéto spory, ale už i samotný vyššie popísaný súčasný právny stav (zatiaľ bez sporov) môžu mať negatívny vplyv na dôveru a vieru športovej obce, osobitne športových funkcionárov vrátane kontrolórov v nastavenie a dodržiavanie všeobecne záväzných pravidiel podľa Zákona o športe, keďže sa nedodržiavajú základné pravidlá upravujúce fungovanie (skúšku a vzdelávanie) tých, ktorí majú pomáhať v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách, aby sa pravidlá dodržiavali.

  “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie a dôsledné dodržiavanie 
  je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability 
  nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a hodnôt 
  (nielen) v športe.”

  UčPS tím

  Prečo vlastne sú kontrolóri zväzov takí dôležití pre budovanie nového systému znalostného manažmentu v športe? Prečo je im treba venovať zvýšenú pozornosť?

  Najprv si krátko pripomeňme aké je poslanie a úloha kontrolórov v športových organizáciách citáciou osobitnej časti dôvodovej správy k § 11 až 14 Zákona o športe:[7]

  “Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná v rámci zabezpečenia účinného systému vnútornej kontroly v športovej organizácii v zmysle ustanovenia § 10 zriadiť a personálne obsadiť funkciu kontrolóra, to v prípadoch, ak jej príjem z prostriedkov zo štátneho rozpočtu za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia presiahol 50 000 eur ročne, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Aj v prípade, ak by výška príjmu prostriedkov zo štátneho rozpočtu určujúca povinnosť zriadenia funkcie kontrolóra nebola športovou organizáciou presiahnutá, nevylučuje to možnosť športovej organizácie dobrovoľne zriadiť túto funkciu. Úmyslom zákonodarcu bolo prostredníctvom zriadenia funkcie kontrolóra vytvoriť predpoklady pre nezávislý výkon vnútornej kontroly športovej organizácie vo vzťahu k nakladaniu s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré jej boli poskytnuté. Športová organizácia, ktorá je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra, je povinná mať zriadenú a obsadenú túto funkciu počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

  Kontrolór bol zákonom začlenený do štruktúry orgánov športovej organizácie ako jej najvyšší kontrolný orgán. Z tohto dôvodu je potrebné upozorniť na povinnosť športových organizácií, ktoré musia mať v zmysle tohto zákona ustanoveného kontrolóra a ktoré nemajú zákonnú povinnosť mať zriadený kontrolný orgán (napr. občianske združenia), upraviť svoje zakladajúce dokumenty takým spôsobom, aby bol v systéme orgánov takejto športovej organizácie kreovaný tento kontrolný orgán. Ak má športová organizácia (ktorá je povinná mať zriadenú funkciu kontrolóra) v súlade so svojím zakladajúcim dokumentom zriadený kontrolný orgán (napríklad revízor neziskovej organizácie), tento orgán plní ex lege taktiež úlohy kontrolóra podľa tohto zákona. V prípade kolektívnych kontrolných orgánov, akým je napríklad dozorná rada neziskovej organizácie alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, vykonáva predseda tohto kolektívneho orgánu ex lege funkciu kontrolóra.

  V mechanizme voľby/ustanovenia a odvolania kontrolóra najvyšším orgánom športovej organizácie (napr. valným zhromaždením, snemom a pod. v prípade občianskeho združenia, správnou radou neziskovej organizácie, valným zhromaždením spoločnosti s ručením obmedzeným), v nezlučiteľnosti funkcie kontrolóra s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne a orgáne na riešenie sporov športovej organizácie, v ktorej funkciu kontrolóra vykonáva a v spôsobe ustanovenia funkčného obdobia kontrolóra odlišného od funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu športovej organizácie sa prejavujú dva základné atribúty tohto kontrolného orgánu - transparentnosť voľby/odvolania kontrolóra a nezávislosť výkonu kontroly.

  S cieľom zabezpečiť, aby funkciu kontrolóra vykonávali len kvalifikované osoby, zákonodarca ustanovil v ustanovení § 12 podmienky a kvalifikačné predpoklady pre výkon tejto funkcie. S prihliadnutím na charakter úloh kontrolóra bola medzi kvalifikačné predpoklady zahrnutá podmienka príslušného stredoškolského resp. vysokoškolského vzdelania v kombinácii s výkonom praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. Pod podmienkou naplnenia štvorročnej praxe v organizovaní, riadení alebo správe športu zákonodarca upustil od nevyhnutnosti dosiahnutia konkrétneho vzdelania.

  Ďalším základným predpokladom pre výkon funkcie kontrolóra je získanie tzv. odbornej spôsobilosti kontrolóra prostredníctvom úspešného absolvovania skúšky. Táto povinnosť bola zákonodarcom ustanovená predovšetkým s prihliadnutím na charakter a povahu úloh, činností a kompetencií, ktoré kontrolórovi športu prislúchajú. Zákonodarca tak zároveň vytvoril predpoklad, že kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami budú vykonávať len osoby s potrebnými a nevyhnutnými vedomosťami z oblasti práva, ekonómie, ekonomiky a problematiky športovej obce. S prihliadnutím na neustály vývoj právnych predpisov a dynamiku vzťahov v oblasti športu bola taktiež stanovená povinnosť kontrolóra (počas výkonu jeho funkcie) preukazovať svoju odbornú spôsobilosť, a to každé dva roky úspešným absolvovaním skúšky.

  Medzi základné úlohy kontrolóra patrí predovšetkým prevenčná činnosť spočívajúca v dohľade kontrolóra športovej organizácie nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj predpisov a rozhodnutí športovej organizácie za účelom vyvarovania sa možným sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným športovej organizácii ich porušením. S cieľom dosiahnuť tento účel vykonáva kontrolór konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre jednotlivé orgány športovej organizácie a jej členov. Kontrolór má oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť aj za predchádzajúce kalendárne roky pred jeho obsadením do funkcie kontrolóra.

  V ustanovení §§ 13 a 14 zákonodarca vymedzil spôsob a okruh výkonu kontroly ako aj postup kontrolóra pri zistení konkrétnych nedostatkov. Za účelom zabezpečenia rýchlej nápravy protiprávneho stavu a predídeniu nečinnosti kontrolóra zákonodarca určil kontrolórovi lehoty pre vypracovanie a zaslanie správy o kontrolnej činnosti. Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov nevyhnutne spojených s výkonom jeho funkcie. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie. Športová organizácia ako aj osoba s jej príslušnosťou podľa ustanovenia § 3 písm. k) je povinná poskytnúť kontrolórovi potrebnú súčinnosť, a to spôsobom vymedzeným v ustanovení § 14 návrhu zákona. Povinnosť súčinnosti športovej organizácie sa o. i. vzťahuje aj na zabezpečenie prístupu kontrolóra k originálom alebo overeným kópiám dokladov, písomnostiam, záznamom dát na pamäťových médiách, ich výpisom, vyjadreniam, výstupom, informáciám, dokumentom a iným podkladom súvisiacim s predmetom kontroly. Táto povinnosť súčinnosti sa uplatňuje aj vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi športu.”

  Z uvedeného je zrejmé, že existencia znalých a rešpektovaných kontrolórov, ktorých mentorom bude hlavný kontrolór športu, je pre podporu a rozvoj znalostného manažmentu slovenského športu i zabezpečenie transparentnosti procesov a dodržiavanie pravidiel (zákonov i predpisov športových organizácií) v slovenskom športe kľúčovým prvkom reformy slovenského športu, rovnako ako funkčný informačný systém športu, ktorý mal byť jeho základným pilierom i pracovným nástrojom nielen pre štát ale aj pre športové organizácie a športových odborníkov, o tom však viac v inom príspevku.

  Document-page-001_1


  Poznámky pod čiarou:

  1. “Ustanovenie do funkcie” je všeobecné označenie pre obsadenie osoby do určitej funkcie, ktoré sa môže vykonať formou voľby, menovaním do funkcie, schválením do funkcie, potvrdením vo funkcii alebo iným spôsobom v súlade so stanovami/predpismi športovej organizácie a Zákonom o športe. ^
  2. Podľa § 12 ods. 2 Zákona o športe
   “(2) Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.”  ^
  3. Novelizačný bod 33 návrhu “vlastného materiálu” dostupného na tejto stránke:
   https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787^
  4. Dostupnosť na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21883/1.^
  5. Aplikácia na vykonanie testovania športových odborníkov je verejne dostupná v režime:
   1. voľného/tréningového testovania: http://old.futbalsfz.sk/index.php?id=601
   2. skúšobného testovania (vyžaduje sa heslo) http://old.futbalsfz.sk/index.php?id=602. ^
  6. Jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov: https://docs.google.com/document/d/1xYzSghU8i63dQCGUiw0s4dEvqcKFi72qYUYjdry2gUE/edit. ^
  7. Dôvodová správa dostupná na internete: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=418165.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti