Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Sukcesia Slovenskej republiky do medzinárodných zmlúv a právnych dokumentov OSN po rozdelení ČSFR. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 53/1994 Z.z.

   

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila s platnosťou od 1. januára 1993 notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

   

  ZMLUVNÉ DOKUMENTY
  Organizácie Spojených národov, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu jej rozdelenia nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku

  1. Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov

  (NEW YORK 13. februára 1946, č. 52/1956 Zb.)

  2. Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií

  (NEW YORK 21. novembra 1947, č. 21/1968 Zb.)

  3. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch

  (VIEDEŇ 18. apríla 1961, č. 157/1964 Zb.)

  4. Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch

  (VIEDEŇ 24. apríla 1963, č. 32/1969 Zb.)

  5. Dohovor o osobitných misiách

  (NEW YORK 8. decembra 1969, č. 40/1987 Zb.)

  6. Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu včítane diplomatických zástupcov

  (NEW YORK 30. novembra 1973, č. 131/1978 Zb.)

  7. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia

  (PARÍŽ 8. decembra 1948, č. 32/1955 Zb.)

  8. Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

  (NEW YORK 21. decembra 1965, č. 95/1974 Zb.)

  9. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

  (NEW YORK 16. decembra 1966, č. 120/1976 Zb.)

  10. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

  (NEW YORK 16. decembra 1966, č. 120/1976 Zb.)

  11. Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach

  (NEW YORK 16. decembra 1966, č. 169/1991 Zb.)

  12. Dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti

  (NEW YORK 26. novembra 1968, č. 53/1974 Zb.)

  13. Medzinárodný dohovor o potlačení a trestaní zločinu apartheidu

  (NEW YORK 30. novembra 1973, č. 116/1976 Zb.)

  14. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

  (NEW YORK 18. decembra 1979, č. 62/1987 Zb.)

  15. Dohovor proti mučeniu a inému krutému , neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

  (NEW YORK 10. decembra 1984, č. 143/1988 Zb.)

  16. Dohovor o právach dieťaťa

  (NEW YORK 20. novembra 1989, č. 104/1991 Zb.)

  17. Protokol pozmeňujúci Dohody, Dohovory a Protokoly o narkotikách uzatvorený v Haagu 23. januára 1912, v Ženeve 11. februára 1925, 19. februára a 13. júla 1931, v Bangkoku 27. novembra 1933 a v Ženeve 26. júna 1936

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 11. decembra 1946)

  18. Medzinárodný dohovor o ópiu

  (HAAG 23. januára 1912)

  19. Medzinárodný dohovor o ópiu

  (ŽENEVA 19. februára 1925) a pozmeňujúci Protokol

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 11. decembra 1946)

  20. Medzinárodný dohovor o ópiu

  (ŽENEVA 19. februára 1925) a Protokol

  (ŽENEVA 19. februára 1925)

  21. Dohovor o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok, pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 11. decembra 1946

  (ŽENEVA 13. júla 1931, č. 173/1933 Zb.)

  22. Dohovor o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok

  (ŽENEVA 13. júla 1931, č. 173/1933 Zb.) a Podpisový protokol

  (ŽENEVA 13. júla 1931)

  23. Protokol o medzinárodnej kontrole omamných látok mimo rámca Dohovoru o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok z 13. júla 1931, pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 11. decembra 1946

  (PARÍŽ 19. novembra 1948)

  24. Jednotný dohovor o omamných látkach

  (NEW YORK 30. marca 1961, č. 47/1965 Zb.)

  25. Dohovor o psychotropných látkach

  (VIEDEŇ 21. februára 1971, č. 62/1989 Zb.)

  26. Protokol pozmeňujúci Jednotný dohovor o omamných látkach

  (ŽENEVA 25. marca 1972)

  27. Jednotný dohovor o omamných látkach z 30. marca 1961, pozmenený protokolom z 25. marca 1972

  (NEW YORK 8. augusta 1975)

  28. Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami

  (VIEDEŇ 20. decembra 1988, č. 462/1991 Zb.)

  29. Protokol pozmeňujúci Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu so ženami a deťmi, podpísaný v Ženeve 30. septembra 1921, a Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu s plnoletými ženami, podpísaný v Ženeve 11. októbra 1933

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 12. novembra 1947)

  30. Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu so ženami a deťmi, uzatvorený v Ženeve 30. septembra 1921 a pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 12. novembra 1947

  (NEW YORK 12. novembra 1947)

  31. Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu so ženami a deťmi

  (ŽENEVA 30. septembra 1921, č. 123/1924 Zb.)

  32. Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu s plnoletými ženami, uzatvorený v Ženeve 30. septembra 1921 a pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 12. novembra 1947

  (NEW YORK 12. novembra 1947)

  33. Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu s plnoletými ženami

  (ŽENEVA 11. októbra 1933, č. 32/1936 Zb.)

  34. Protokol pozmeňujúci Medzinárodný dohovor o zabezpečení ochrany proti zločinnému obchodu známemu pod názvom obchod s dievčatami, podpísaný v Paríži 18. mája 1904, a Medzinárodný dohovor o potlačení obchodu s dievčatami, podpísaný v Paríži 4. mája 1910

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 4. mája 1949)

  35. Medzinárodný dohovor o zabezpečení ochrany proti zločinnému obchodu známemu pod názvom obchod s dievčatami, podpísaný v Paríži 18. mája 1904 a pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 4. mája 1949

  (NEW YORK 4. mája 1949)

  36. Medzinárodný dohovor o zabezpečení ochrany proti zločinnému obchodu známemu pod názvom obchod s dievčatami

  (PARÍŽ 18. mája 1904)

  37. Medzinárodný dohovor o potlačení obchodu s dievčatami, podpísaný v Paríži 4. mája 1910, pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 4. mája 1949

  (NEW YORK 4. mája 1949)

  38. Medzinárodný dohovor o potlačení obchodu s dievčatami

  (PARÍŽ 4. mája 1910, č. 160/1922 Zb.)

  39. Dohovor a Záverečný protokol o potlačovaní obchodu s ľuďmi a vykorisťovaní prostitúcie druhých osôb

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 21. marca 1950)

  40. Protokol pozmeňujúci Dohovor o potlačovaní rozširovania necudných publikácií a obchodu s nimi, uzatvorený v Ženeve 12. septembra 1923

  (LAKE SUCCESS, NEW YORK 12. novembra 1947)

  41. Dohovor o potlačovaní rozširovania necudných publikácií a obchodu s nimi, uzatvorený v Ženeve 12. septembra 1923 a pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 12. novembra 1947

  (NEW YORK 12. novembra 1947)

  42. Medzinárodný dohovor o potlačovaní obchodu s necudnými publikáciami a ich rozširovaní

  (ŽENEVA 12. septembra 1923, č. 96/1927 Zb.)

  43. Protokol pozmeňujúci Medzinárodný dohovor o potlačovaní rozširovania necudných publikácií podpísaný v Paríži 4. mája 1910

  (NEW YORK 4. mája 1949)

  44. Dohoda o potlačovaní rozširovania necudných publikácií podpísaná v Paríži 4. mája 1910 a pozmenená Protokolom podpísaným v Lake Success 4. mája 1949

  (NEW YORK 4. mája 1949)

  45. Medzinárodný dohovor o potlačovaní rozširovania necudných publikácií

  (PARÍŽ 4. mája 1910, čl. L/1912, č. 184/1922 Zb.)

  46. Dohovor o tranzitnom obchode vnútrozemských štátov

  (NEW YORK 8. júla 1965, č. 16/1969 Zb.)

  47. Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru

  (NEW YORK 14. júna 1974, č. 123/1988 Zb.)

  48. Dodatkový protokol k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru

  (VIEDEŇ 11. apríla 1980, č. 161/1991 Zb.)

  49. Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru uzatvorený v New Yorku 14. júna, pozmenený protokolom z 11. apríla 1980

  (NEW YORK 11. apríla 1980)

  50. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru

  (VIEDEŇ 11. apríla 1980, č. 160/1991 Zb.)

  51. Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu

  (ŽENEVA 7. novembra 1952, č. 17/1956 Zb.)

  52. Dodatkový protokol k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku vzťahujúcich sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov

  (NEW YORK 4. júna 1954, č. 115/1967 Zb.)

  53. Colný dohovor o kontajneroch

  (ŽENEVA 18. mája 1956)

  54. Colný dohovor o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)

  (ŽENEVA 15. januára 1959, č. 6/1962 Zb.)

  55. Európsky dohovor o colnom prejednaní paliet v medzinárodnej doprave

  (ŽENEVA 9. decembra 1960, č. 24/1963 Zb.)

  56. Colný dohovor o kontajneroch

  (ŽENEVA 2. decembra 1972, č. 57/1976 Zb.)

  57. Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)

  (ŽENEVA 14. novembra 1975, č. 144/1982 Zb.)

  58. Medzinárodný dohovor o zladení hraničných kontrol tovaru

  (ŽENEVA 21. októbra 1982, č. 55/1992 Zb.)

  59. Protokol o cestných značkách a signáloch

  (ŽENEVA 19. októbra 1949)

  60. Deklarácia o výstavbe hlavných ciest s medzinárodnou premávkou

  (ŽENEVA 16. septembra 1959, čiastka 32/1973 Zb.)

  61. Dohovor o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave

  (ŽENEVA 18. mája 1956, č. 25/1963 Zb.)

  62. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

  (ŽENEVA 19. mája 1956, č. 11/1975 Zb.)

  63. Dohovor o zdanení cestných vozidiel vykonávajúcich prepravu tovaru

  (ŽENEVA 14. decembra 1956)

  64. Dohovor o zdanení cestných vozidiel vykonávajúcich medzinárodnú prepravu osôb

  (ŽENEVA 14. decembra 1956)

  65. Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

  (ŽENEVA 30. septembra 1957, č. 64/1987 Zb.)

  66. Európsky dohovor o cestných značkách

  (ŽENEVA 13. decembra 1957, č. 175/1960 Zb.)

  67. Dohoda týkajúca sa prijatia jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel a úpravy predpisov číslo-No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

  (ŽENEVA 20. marca 1958, č. 176/1960 Zb., č. 72/1968 Zb., č. 53/1969 Zb., č. 95/1969 Zb., č. 52/1972 Zb., čiastka 30/1975 Zb., čiastka 19/1983 Zb.)

  68. Dohovor o cestných značkách a signáloch

  (VIEDEŇ 8. novembra 1968, čiastka 40/1980 Zb.)

  69. Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

  (ŽENEVA 1. júla 1970, č. 108/1976 Zb.), Zmeny a doplnky Dohody AETR (ŽENEVA 1970) prijaté v roku 1982 (č. 82/1984 Zb.)

  70. Dohovor o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)

  (ŽENEVA 1. septembra 1970, č. 61/1983 Zb.)

  71. Európska dohoda doplňujúca Dohovor o cestnej premávke

  (ŽENEVA 1. mája 1971, čiastka 40/1980 Zb.)

  72. Európska dohoda doplňujúca Dohovor o cestných značkách a signáloch

  (ŽENEVA 1. mája 1971, čiastka 40/1980 Zb.)

  73. Protokol o cestných označeniach k Európskej dohode doplňujúcej Dohovor o cestných značkách a signáloch

  (VIEDEŇ 8. novembra 1968)

  74. Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR)

  (ŽENEVA 15. novembra 1975, č. 26/1987 Zb.)

  75. Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (AGC)

  (ŽENEVA 31. mája 1985)

  76. Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach

  (ŽENEVA 31. mája 1985)

  77. Dohovor o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby

  (ŽENEVA 15. februára 1966, čiastka 5/1976 Zb.)

  78. Dohovor o Kódexe rokovaní líniových konferencií

  (ŽENEVA 6. apríla 1974, čiastka 30/1986 Zb.)

  79. Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií

  (RÍM 26. októbra 1961, č. 192/1964 Zb.)

  80. Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov

  (ŽENEVA 29. októbra 1971, č. 32/1985 Zb.)

  81. Dohovor o politických právach žien

  (NEW YORK 31. marca 1953, č. 46/1955 Zb.)

  82. Dohovor o štátnom občianstve vydatých žien

  (NEW YORK 20. februára 1957, č. 72/1962 Zb.)

  83. Dohovor o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a o registrácii manželstva

  (NEW YORK 10. decembra 1962, č. 124/1968 Zb.)

  84. Dohovor o otroctve

  (ŽENEVA 25. septembra 1926, č. 165/1930 Zb.)

  85. Dodatkový dohovor o odstránení otroctva, obchodu s otrokmi a spôsobov a praktík podobných otroctvu

  (ŽENEVA 7. septembra 1956)

  86. Medzinárodný dohovor proti braniu rukojemníka

  (NEW YORK 17. decembra 1979, č. 36/1988 Zb.)

  87. Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine

  (NEW YORK 20. júna 1956, č. 33/1959 Zb.)

  88. Dohovor o pobrežných vodách a priľahlom pásme

  (ŽENEVA 29. apríla 1958, č. 101/1965 Zb.)

  89. Dohovor o šírom mori

  (ŽENEVA 29. apríla 1958, č. 92/1964 Zb.)

  90. Dohovor o pevninskej plytčine

  (ŽENEVA 29. apríla 1958, č. 144/1964 Zb.)

  91. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

  (NEW YORK 10. júna 1958, č. 74/1959 Zb.)

  92. Európsky dohovor o obchodnej arbitráži

  (ŽENEVA 21. apríla 1961, č. 176/1964 Zb.)

  93. Viedenský dohovor o zmluvnom práve

  (VIEDEŇ 23. mája 1969, č. 15/1988 Zb.)

  94. Dohovor o registrácii objektov vypúšťaných do otvoreného kozmu

  (NEW YORK 12. novembra 1974)

  95. Dohovor o zákaze vojenského alebo iného zneužitia techniky proti životnému prostrediu

  (NEW YORK 10. decembra 1976)

  96. Dohovor o zákazoch alebo obmedzení používania určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu spôsobiť nadmerné utrpenie alebo mať nerozlišujúce účinky

  (ŽENEVA 10. októbra 1980)

  97. Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

  (ŽENEVA 13. novembra 1979, č. 5/1985 Zb.)

  98. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)

  (ŽENEVA 28. septembra 1984)

  99. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%

  (HELSINKI 8. júla 1985)

  100. Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidu dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov

  (SOFIA 31. októbra 1988)

  101. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

  (VIEDEŇ 22. marca 1985)

  102. Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

  (MONTREAL 16. septembra 1987)

  103. Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnení

  (BAZILEJ 22. marca 1989)

  104. Mnohostranný dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia autorských odmien a Dodatkový protokol

  (MADRID 13. decembra 1979)

  ZMLUVNÉ DOKUMENTY
  Spoločnosti národov

  105. Protokol o doložkách o rozhodcovi

  (ŽENEVA 24. septembra 1923, č. 191/1931 Zb., č. 178/1936 Zb., č. 66/1955 Zb., č. 67/1957 Zb., č. 51/1958 Zb.)

  106. Dohovor o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov

  (ŽENEVA 26. septembra 1927, č. 192/1931 Zb., č. 177/1936 Zb., č. 67/1955 Zb., č. 66/1957 Zb., č. 50/1958 Zb.)

  107. Medzinárodný dohovor o potieraní peňazokazectva a Protokol

  (ŽENEVA 20. apríla 1929, č. 15/1932 Zb., č. 216/1935 Zb.)

  108. Opčný protokol týkajúci sa potierania peňazokazectva

  (ŽENEVA 20. apríla 1929)

  109. Dohovor a Štatút o slobode prepravy

  (BARCELONA 20. apríla 1921)

  110. Dohovor a Štatút o režime splavných ciest medzinárodného významu s Dodatkovým protokolom a Deklaráciou, ktorou sa uznáva právo štátov, ktoré nemajú morské pobrežie, na vlajku

  (BARCELONA 20. apríla 1921)

  111. Medzinárodný dohovor o zjednodušení colných formalít

  (ŽENEVA 3. novembra 1923)


  ZMLUVNÉ DOKUMENTY,
  ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu jej rozdelenia nenadobudli platnosť

  112. Viedenský dohovor o zastúpení štátov v ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálneho charakteru

  (VIEDEŇ 14. marca 1975)

  113. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave cestujúcich a batožín (CVR)

  (ŽENEVA 1. marca 1973)

  114. Protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave cestujúcich a batožín (CVR)

  (ŽENEVA 5. júla 1978)

  115. Viedenský dohovor o práve zmlúv medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami

  (VIEDEŇ 21. marca 1986).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti