Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Švédsky systém pomoci, ktorý na vnútroštátnom území uprednostňuje výrobu zelenej energie, je zlučiteľný s právom Únie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.07.2014Súdny dvor Európskej únie (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Smernica o podpore využívania zelenej energie umožňuje členským štátom podporovať výrobu zelenej energie. Táto smernica spresňuje, že členské štáty, ktoré poskytnú výrobcom pomoc, nemajú povinnosť podporovať využívanie zelenej energie vyrobenej v inom členskom štáte.

  Vo Švédsku možno zariadeniam na výrobu zelenej elektrickej energie nachádzajúcim sa na vnútroštátnom území vydať certifikáty elektrickej energie. Tieto certifikáty možno následne predať dodávateľom elektrickej energie alebo niektorým spotrebiteľom, ktorí pokiaľ nechcú platiť zvláštny poplatok, podliehajú povinnosti držať určitý počet certifikátov zodpovedajúci určitému podielu na celkovom množstve nimi poskytnutej alebo spotrebovanej elektrickej energie. Výrobcovia zelenej elektrickej energie získavajú predajom týchto certifikátov dodatočný príjem k príjmu z predaja elektrickej energie. Vyššie náklady spojené s výrobou zelenej elektrickej energie, ktorej výrobné náklady sú vždy vyššie než náklady na elektrickú energiu vyrobenú z neobnoviteľných zdrojov energie, znášajú dodávatelia a spotrebitelia.

  Spoločnosť Ålands Vindkraft požiadala švédske orgány o vydanie certifikátov elektrickej energie pre svoju veternú elektráreň nachádzajúcu sa vo Fínsku na súostroví Åland. Táto žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že také certifikáty možno vydať len prevádzkovateľom zariadení na výrobu, ktoré sa nachádzajú vo Švédsku.

  Ålands Vindkraft napadla toto správne rozhodnutie na švédskych súdoch, pričom tvrdila, že zásada voľného pohybu tovaru bráni švédskemu systému certifikátov elektrickej energie. Podľa tejto spoločnosti má tento systém za následok, že približne 18 % elektrickej energie spotrebovanej na švédskom trhu sa vyhradzuje pre výrobcov zelenej elektrickej energie nachádzajúcich sa vo Švédsku na úkor dovozov elektrickej energie z ostatných členských štátov.

  Förvaltningsrätten i Linköping (Správny súd v Linköpingu, Švédsko), ktorý rozhoduje o spore, sa Súdneho dvora pýta, či je švédsky systém certifikátov elektrickej energie v súlade s právom Únie.

  Súdny dvor v rozsudku z dnešného dňa v prvom rade konštatuje, že švédsky systém zelených certifikátov je systémom pomoci, ktorý patrí do pôsobnosti smernice v rozsahu, v akom podporuje výrobu zelenej elektrickej energie. Súdny dvor pripomína, že smernica neukladá členským štátom, ktoré si zvolili systém pomoci, povinnosť rozšíriť výhody vyplývajúce z tohto systému aj na zelenú elektrickú energiu vyrobenú na území iného členského štátu. Švédsky systém pomoci je preto zlučiteľný so smernicou.

  V druhom rade Súdny dvor uvádza, že predmetný systém pomoci môže narušiť dovoz elektrickej energie, a najmä zelenej elektrickej energie, pochádzajúcej z iných členských štátov. Na jednej strane dodávatelia a spotrebitelia sú povinní kúpiť certifikáty za elektrickú energiu, ktorú dovážajú, pokiaľ nechcú platiť zvláštny poplatok. Na druhej strane možnosť švédskych výrobcov zelenej elektrickej energie predávať certifikáty spoločne s elektrickou energiou, ktorú vyrábajú, môže otvoriť cestu k rokovaniam, ako aj konkretizácii zmluvných vzťahov týkajúcich sa dodávky vnútroštátnej elektrickej energie dodávateľom alebo užívateľom elektrickej energie. Z toho vyplýva, že tento systém je obmedzením voľného pohybu tovaru.

  Súdny dvor však usudzuje, že toto obmedzenie je odôvodnené cieľom všeobecného záujmu, ktorý spočíva v podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie na účely ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Súdny dvor v tomto kontexte uznáva, že na účely uskutočnenia sledovaného cieľa je odôvodnené, že opatrenia podporujúce prechod na zelenú energiu sú zamerané skôr na fázu výroby než na fázu spotreby. Súdny dvor tiež pripúšťa, že pri súčasnom stave práva Únie mohlo Švédsko legitímne dospieť k záveru, že na tie isté účely malo byť využívanie vnútroštátneho systému podpory obmedzené len na vnútroštátnu výrobu zelenej elektrickej energie. Súdny dvor zdôrazňuje najmä to, že tento systém podpory je nevyhnutný na dlhodobú podporu investícií do zelenej energie.

  Za týchto podmienok Súdny dvor rozhodol, že švédsky systém podpory je takisto v súlade so zásadou voľného pohybu tovaru.

   


   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti