Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.12.2017 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Schválené znenie novely zákona o športe ako celku na stránke Národnej rady SR - TU

  Znenie novely zákona o športe č. 335/2017 Z. z. zverejhnené na stránke SLOV-Lex - TU


  Zákon č. 335/2017 Z. z.

  z 30. novembra 2017,


  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


  Čl. I


  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


  1. V § 3 písm. c) úvodnej vete sa za slovo „organizácia“ vkladajú slová „alebo štátna príspevková organizácia“.


  2. V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

  „b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,“.


  Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).


  3. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:


  § 49a

  Zmluva o výkone činnosti športového odborníka


  (1) Zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre športovú organizáciu činnosť športového odborníka za odmenu v rozsahu  najviac 30 hodín týždenne.


  (2) Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná  uzatvoriť písomne. V zmluve  musí byť dohodnutý druh činnosti v športe, odmena  a doba, na ktorú sa uzatvára. Jedno vyhotovenie zmluvy je športová organizácia povinná vydať športovému odborníkovi.


  (3) Zmluva o výkone  činnosti športového odborníka  sa uzatvára  na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.


  (4) V zmluve o výkone činnosti športového odborníka možno dohodnúť spôsob jej skončenia, vrátane okamžitého spôsobu jej skončenia. Ak spôsob  skončenia  nevyplýva priamo z uzatvorenej zmluvy,  možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému  dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia  dôvodu s 15-dennou  výpovednou lehotou,  ktorá sa  začína  dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.


  (5) Odmena za činnosť športového odborníka  je  splatná a musí  byť vyplatená najneskôr  do konca  kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom športový odborník činnosť pre športovú organizáciu vykonal.


  (6) Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.


  (7) Na právne vzťahy pri vykonávaní činnosti športového odborníka podľa zmluvy o výkone činnosti športového odborníka  sa primerane vzťahujú ustanovenia § 119 ods. 1, šiestej časti a § 223 ods. 3 až 5, § 224, § 225 Zákonníka práce.


  (8) Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)“.


  4. V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a“.


  5. V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:

  „a) prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),“.


  6. V § 77 ods. 2 písm. e) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno f).


  7. § 77 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

  „(3) Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa odseku 2 použijú na

  a) poskytovanie dotácie podľa § 70,

  b) národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,

  c) náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,

  d) vzdelávanie a skúšku kontrolórov,

  e) ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.


  (4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.“.


  8. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:

  㤠85a


  Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu podľa § 83 až 85 športová organizácia.“.


  9. Za § 106b sa vkladá § 106c, ktorý vrátane nadpisu znie:


  㤠106c

  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2017


  Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 v znení účinnom od 30. decembra 2017. Ministerstvo školstva zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre rok 2018 do 31. januára 2018.“.


  10. V prílohe č. 3 prvý bod znie:


  „1. Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca


  P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) × M23


  kde


  P je podiel príslušného uznaného športu,

  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,


  KVVD je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom športe v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,


  KVVM je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom športe v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,


  ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,


  ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,


  M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.“.


  11. V prílohe č. 3 druhom bode sa vypúšťajú slová „(ÚM)“ a „(ÚD)“.


  12. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa označenie „U“ nahrádza označením „Ú“, označenie „KVV“ označením „KVVD/KVVM“ a za tabuľku č. 1 sa pripájajú tieto slová: „kde Ú je dosiahnutý športový úspech k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje.“.


  Čl. II


  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 95/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:


  V § 2 ods. 3 sa za slová „vykonávaní športu“ vkladajú slová „a na právne vzťahy športových odborníkov pri výkone činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.


  Čl. III


  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004  Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015  Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


  1. V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo „športu“ vkladajú slová „a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.


  1. V poznámke pod čiarou k odkazu 22a sa citácia „§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 35 a 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 335/2017 Z. z.“.


  Čl. IV


  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017.  prezident Slovenskej republiky

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky

  predseda vlády Slovenskej republiky

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti