Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ÚČTOVNÍCTVO A DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIÍ, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.07.2018Ing. Jaroslava Lukačovičová (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  ACCOUNTING AND TAXES IN THE SPORTS ORGANIZATION, 
  WHICH HAS LEGAL FORM OF CIVIL ASSOCIATION 

  ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ
  PORADKYŇA ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
  PREZIDENTKA ÚČTOVNEJ ASOCIÁCIE
  E-MAIL: JARKA@MOJUCTOVNIK.SK

  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  športová organizácia, občianske združenie, účtovníctvo, dane, obchodná spoločnosť, stanovy, príjmy občianskeho združenia

  KEY WORDS:
  sports organization, civil association, accounting, taxes, trading company, statutes, income of the civil association

  ABSTRAKT:
  Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením. Poukazuje na dôležitosť stanov občianskeho združenia, ktoré majú do budúcnosti veľký význam pre posudzovanie jednotlivých druhov príjmov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The author deals with the issue of accounting and taxes in a sports organization, which has legal form of civil association and outline the importance of textation of the its statutes, which are the key for the future assessment of various types of income according the Income Tax Act.


  Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť. Vhodnou je aj kombinácia kedy si občianske združenie založí obchodnú spoločnosť, v ktorej je jediným spoločníkom a rozdeľuje svoje aktivity na neziskové a ziskové, resp. podnikateľské pričom v prípade dosiahnutia zisku obchodnej spoločnosti tento môže byť vyplatený občianskemu združeniu ako spoločníkovi. Výhoda takejto kombinácie je v tom, že pri výplate podielov na zisku právnickej osobe, ktorou občianske združenie je, nie je povinnosť odvádzať daň z dividend a tiež v tom, že občianske združenie má takto zabezpečenú časť finančných prostriedkov na svoju činnosť.

  Pri športovej organizácii, ktorá je občianskym združením sú veľmi dôležitým základom stanovy. To, ako naformuluje a schváli svoje stanovy má do budúcnosti veľký význam z pohľadu jednotlivých druhov príjmov a ich posudzovania z pohľadu zákona o dani z príjmov. Pri navrhovaní a schvaľovaní stanov by nemalo občianske združenie zabudnúť na tieto skutočnosti:

  • uviesť členské príspevky ako jeden zo zdrojov financovania, pretože len členské príspevky uvedené v stanovách môžu byť podľa § 13, odsek 1), písmeno a) oslobodené od dane z príjmov
  • uviesť ako jednu z hlavných činností podporu a rozvoj športu, pretože takto je definovaný jeden z účelov použitia prijatých podielov zaplatenej dane (2%) v zákone o dani z príjmov, § 50, odsek 5)
  • uviesť ako jeden zo zdrojov financovania do časti hospodárenie ostatné príjmy

  ÚČTOVNÍCTVO BY NEMALO BYŤ STRAŠIAK ALE POMOCNÍK

  Zákon o účtovníctve, § 9, odsek 2), písmeno c) hovorí o tom, že občianske združenie pokiaľ nepodniká a ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Vzhľadom na to, že medzi podmienkou podnikania a obratu je spojka „a“ mali by byť splnené obidve podmienky. Výklad tohto ustanovenia z praxe Finančnej správy a MF SR hovorí o tom, že na to, aby občianske združenie bolo povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva stačí splnenie jednej z podmienok.

  Podvojné účtovníctvo je vhodné napriek tomu, že občianske združenie nesplnilo podmienky stanovené v zákone pre občianske združenia, ktoré sa chcú uchádzať o dotácie z verejného alebo štátneho rozpočtu, prostriedky z prijatých podielov zaplatenej dane či iných finančných mechanizmov. Samotné výzvy na získanie takýchto prostriedkov už v podkladoch častokrát obsahujú podmienku vedenia účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva a podvojné účtovníctvo je rovnako vhodnejšie pri časovom a vecnom rozlíšení poskytnutých prostriedkov pokiaľ sa používajú vo viacerých účtovných obdobiach.

  Pri uprednostnení jednoduchého účtovníctva je potrebné upozorniť na fakt, že jednoduché účtovníctvo a vedenie účtovných záznamov v ňom má svoje špecifiká, účtovné postupy sú zadefinované v usmernení MF SR a nie je dobré si ho zamieňať s jednoduchou evidenciou vedenou v tabuľkovom programe, ako často bývame v praxi svedkami hlavne v prípade malých občianskych združení.

  PRÍJMY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Z POHĽADU ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

  Z pohľadu zákona o dani z príjmov môžeme príjmy športovej organizácie, ktorá je občianskym združením rozdeliť na dve skupiny:
  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
  • príjmy, ktoré sú predmetom dane
  Príjmy, ktoré nie sú v občianskom združení predmetom dane z príjmov sú nasledovné:
  • dary
  • prijaté podiely zaplatenej dane (2%)
  • úroky na peňažných účtov vysporiadané zrážkovou daňou z príjmu
  • dedičstvo
  Ostatné príjmy vyššie nevymenované sú predmetom dane z príjmov, zákon však niektoré z nich v § 13 od dane oslobodzuje. Príjmy občianskeho združenia oslobodené od dane sú nasledovné:
  • členské príspevky uvedené v stanovách
  • príjmy z hlavnej činnosti, za účelom ktorej športová organizácia vznikla
  • dotácie
  • granty
  • príjmy z charitatívnej reklamy
  Príjmy, ktoré sú pre športovú organizáciu vždy predmetom dane z príjmov sú nasledovné:
  • príjmy z podnikania, ak má vydané oprávnenie na živnostenské podnikanie
  • príjmy z reklamy
  • príjmy z nájomného
  • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe
  • príjmy z predaja majetku.

  OSTATNÉ DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCII, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

  DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
  Pokiaľ športová organizácia vlastní motorové vozidlo a používa ho na dosahovanie príjmov z hlavných činností, na základe ktorých vznikla, takéto motorové vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel. Zákon o dani z motorových vozidiel ustanovuje povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a následne platiť daň len v prípade motorových vozidiel používaných na podnikanie. Rovnako športová organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie, vypočítať a uhradiť daň z motorových vozidiel v prípade, ak poskytuje cestovné náhrady dobrovoľníkom, alebo osobám podľa zákona o cestovných náhradách v rámci svojej hlavnej činnosti.
  DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
  Z pohľadu dane z pridanej hodnoty nie je športová organizácia, ktorá je občianskym združením klasickým platiteľom dane ako je tomu v prípade fyzických alebo právnických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania. V prípade občianskeho združenia vstupujú do obratu na povinnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Pri týchto príjmoch je povinnosť sledovať obrat a po prekročení obratu zo zdaňovaných príjmov vo výške 49 790 euro za posledných 12 kalendárnych mesiacov je občianske združenie povinné požiadať správcu dane o registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Odlišnosť od platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorým je obchodná spoločnosť alebo podnikajúca fyzická osoba je v tom, že športová organizácia ktorá je občianskym združením dosahuje príjmy, ktoré sú a rovnako ktoré nie sú predmetom dane, a preto si následne po registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty musí určiť koeficient tejto dane, ktorý bude prvý rok používať a tento oznámi správcovi dane. V praxi to znamená, že si nemôže uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty v plnej výške, ale len pomerne na základe stanoveného koeficientu. Po skončení zdaňovacieho obdobia je športová organizácia povinná prepočítať celkové a oslobodené príjmy podľa zákonom stanoveného vzorca, porovnať odvedenú daň a rozdiel vyrovnať alebo požadovať zo štátneho rozpočtu.

  ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA A POVINNOSŤ EVIDOVAŤ TRŽBY PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

  Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v § 1 ods. 2 hovorí o tom, že elektronickú registračnú pokladnicu je povinná používať fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia predáva tovar alebo poskytuje služby.

  V prípade, že športová organizácia ktorá je občianskym združením dosahuje tržby zo svojej hlavnej činnosti, za účelom ktorej vznikla, nejedná sa o dosahovanie tržieb na základe živnostenského oprávnenia a preto sa na ňu povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu v prípade takýchto príjmov nevzťahuje.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti