Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

UEFA FAQ - často kladené otázky týkajúce sa disciplinárneho konania NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.06.2014JUDr. Peter Vachan (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Pozrite nižšie na často kladené otázky týkajúce sa disciplinárnych rozhodnutí UEFA.

  Ako prebieha disciplinárne konanie v rámci UEFA?

  Aké sú rozličné úlohy orgánov UEFA a ako je systém štruktúrovaný?

  Všetky informácie od podania odvolania a trov konania je možné zistiť nižšie v tejto sekcii často kladených otázok aj s kontaktnými údajmi pre prípad špeciálnych požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v tomto súbore ľahko porozumiteľných odpovedí.

  Odpovede na často kladené otázky


  V ktorých prípadoch môže byť začaté disciplinárne konanie?

  Disciplinárne konania sa začínajú v prípadoch podozrenia z porušenia pravidiel futbalu, stanov UEFA, nariadení, smerníc, rozhodnutí alebo princípov lojálnosti, integrity súťaženia a športového správania.

  UEFA začne disciplinárne konanie

  • na základe oficiálnych správ;

  • v prípade podaného protestu;

  • za oznámené previnenia, ktoré spadajú do pôsobnosti Disciplinárneho poriadku UEFA;

  • na požiadanie výkonného výboru UEFA, prezidenta UEFA alebo generálneho sekretára UEFA;

  • na žiadosť disciplinárneho inšpektora;

  • na základe dokumentov obdržaných od orgánov verejnej moci;

  • v prípade podania sťažnosti;

  Majú účastníci disciplinárneho konania právo predložiť UEFA stanoviská po začatí disciplinárneho konania?

  Účastníci majú právo predložiť UEFA svoje stanoviská po začatí disciplinárneho konania, avšak pred vydaním rozhodnutia vo veci. Predpisy UEFA definujú presné lehoty na predloženie stanovísk.

  V ktorom jazyku je možné predložiť dokumenty v disciplinárnom konaní?

  Dokumenty predložené ako podklad pre disciplinárne konanie musia byť v jednom z oficiálnych jazykov UEFA, ktorými sú angličtina, francúzština a nemčina.

  Ako je štruktúrovaný disciplinárny systém UEFA?

  Ako je uvedené v článku 32 stanov UEFA, UEFA má dva disciplinárne orgány Kontrolný a disciplinárny orgán (Control and Disciplinary Body) a Odvolací orgán (the Appeals Body). Disciplinárni inšpektori zastupujú UEFA v konaniach pred disciplinárnymi orgánmi. Oba disciplinárne orgány ako aj disciplinárni inšpektori sú nezávislí avšak sú viazaní predpismi UEFA.

  Kontrolný a disciplinárny orgán sa zaoberá disciplinárnymi previneniami, ktoré vzniknú na hracej ploche alebo mimo nej a nespadajú do právomoci inej komisie alebo orgánu. Kontrolný a disciplinárny orgán môže rozhodnúť o vyhovení alebo zamietnutí protestu, zastaviť konanie, oslobodiť alebo usvedčiť previnilca. Tento orgán tiež rozhoduje o otázkach spôsobilosti k hre a o podriadení sa klubov právomoci UEFA.

  Odvolací orgán rozhoduje o odvolaniach proti disciplinárnym rozhodnutiam Kontrolného a disciplinárneho orgánu, a to tak, že rozhodnutie buď potvrdí, zmení alebo zruší.

  Úlohu disciplinárneho inšpektora možno prirovnať k úlohe prokurátora. Disciplinárni inšpektori vyšetrujú porušenia stanov UEFA, nariadení a smerníc a zastupujú UEFA v disciplinárnom konaní. Inšpektori môžu tiež začať disciplinárne vyšetrovanie a podávať odvolanie proti rozhodnutiam Kontrolného a disciplinárneho orgánu.

  Členovia disciplinárnych orgánov a disciplinárni inšpektori sú volení výkonným výborom UEFA (zo zoznamu kandidátov navrhnutých členskými zväzmi UEFA) na štvorročné obdobie. Funkcia člena disciplinárneho orgánu a disciplinárneho inšpektora je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnom výbore UEFA a tiež v inom orgáne alebo komisii UEFA uvedenej v stanovách UEFA.

  Môžem sa zastupovať sám pred Kontrolným a disciplinárnym orgánom a pred Odvolacím orgánom?

  Členské zväzy, kluby, hráči a funkcionári majú právo si vybrať či sa budú v konaní zastupovať sami alebo si ustanovia zástupcu. Zástupcovia musia predložiť podpísanú plnú moc.


  Musím sa ako účastník konania osobne zúčastniť zasadnutia Kontrolného a disciplinárneho orgánu?

  Konanie pred Kontrolným a disciplinárnym orgánom je v zásade písomné, avšak vo výnimočných prípadoch, ak predseda súhlasí, účastník môže byť vypočutý na jeho žiadosť.

  Čo tvorí obsah rozhodnutí Kontrolného a disciplinárneho orgánu a ako dlho trvá jeho vydanie?

  Kontrolný a disciplinárny orgán obvykle vydáva svoje rozhodnutia bez odôvodnenia, pričom stranám zasiela len výrokovú časť rozhodnutia. Oznámenie rozhodnutia bez odôvodnenia možno očakávať týždeň po zasadnutí Kontrolného a disciplinárneho orgánu.

  Ako dlho trvá Kontrolnému a disciplinárnemu orgánu vydanie rozhodnutia bez odôvodnenia?

  Oznámenie rozhodnutia bez odôvodnenia možno očakávať týždeň po zasadnutí Kontrolného a disciplinárneho orgánu. 

  Môžem požadovať odôvodnenie rozhodnutia Kontrolného a disciplinárneho orgánu?

  Zúčastnené strany majú 5 dní od doručenia rozhodnutia bez odôvodnenia na predloženie písomnej žiadosti o vydanie úplného rozhodnutia s odôvodnením.

  Môžem požadovať odloženie vykonateľnosti rozhodnutia?

  Áno. Žiadosť o odloženie vykonateľnosti rozhodnutia musí byť predložená písomne predsedovi Kontrolného a disciplinárneho orgánu.

  Ako sa môžem odvolať proti rozhodnutiu Kontrolného a disciplinárneho orgánu?

  Odvolanie môže byť podané proti ktorémukoľvek rozhodnutiu Kontrolného a disciplinárneho orgánu okrem rozhodnutí, ktorými boli uložené nasledovné disciplinárne opatrenia::

  • varovanie;

  • pokarhanie;

  • automatické zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nasledujúce po vylúčení,

  • trest za nešportové (nedisciplinované) správanie podľa článku 36 Disciplinárneho poriadku UEFA

  Pred podaním odvolania proti rozhodnutiu Kontrolného a disciplinárneho orgánu je potrebné najskôr požiadať o odôvodnenie rozhodnutia.

  Po doručení odôvodnenia rozhodnutia, má účastník konania tri dni na predloženie písomného prehlásenia o úmysle sa odvolať.

  Aká je lehota na podanie odôvodnenia odvolania a aké náležitosti musí obsahovať?

  V lehote do 5 dní od skončenia lehoty na predloženie písomného prehlásenia o úmysle sa odvolať, je účastník povinný predložiť písomné odôvodnenie odvolania. Odôvodnenie musí obsahovať právnu požiadavku, rozhodujúce skutočnosti, dôkazy, zoznam svedkov (s krátkym zhrnutím ich predpokladaných výpovedí) a záver (najmä či odvolacie konanie má byť ústne alebo písomné). Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty nie je žiadna zo strán ani disciplinárny inšpektor oprávnená predkladať dôkazy alebo vyjadrenia.

  Je potrebné zložiť poplatok za odvolanie?

  Áno. Odvolací poplatok je 1000 EUR a je splatný najneskôr spolu s predložením odôvodnenia odvolania.

  Čo sa stane ak je odvolanie podané oneskorene (po lehote)?

  Ak odvolateľ zmešká lehotu na podanie odvolania, predseda vyhlási odvolanie za neprijateľné.

  Aká je úloha disciplinárneho inšpektora v odvolacom konaní?

  Disciplinárny inšpektor zastupuje UEFA v konaní pred Odvolacím orgánom. Môže podať odvolanie proti rozhodnutiu Kontrolného a disciplinárneho orgánu a tiež sa vyjadriť k odvolaniu druhej strany, prípadne podať odvolanie v prípade podania odvolania druhou stranou.

  Je účastník oprávnený používať pred Odvolacím orgánom rodný jazyk aj keď tento nie je jedným z oficiálnych jazykov UEFA?

  Áno, ale účastník je povinný o to vopred požiadať administratívu UEFA, aby mohli byť zabezpečení tlmočníci.

  Ako účastník konania, som povinný sa zúčastniť zasadnutia Odvolacieho orgánu?

  Áno, účastník alebo jeho právny zástupca je povinný sa zúčastniť zasadnutia Odvolacieho orgánu ak účastník požiadal, aby odvolacie konanie bolo vedené v ústnej forme.

  V akej forme vydáva Odvolací orgán svoje rozhodnutia?

  Odvolací orgán vydáva svoje rozhodnutia v písomnej forme. Výroková časť rozhodnutia môže byť zaslaná vopred a odôvodnenie môže byť zaslané neskôr.

  Koľko stojí disciplinárne konanie?

  Trovy konania pred Kontrolným a Disciplinárnym orgánom znáša UEFA, okrem prípadov protestov, kedy ich znáša porazená strana.

  Kto platí za konanie pred Odvolacím orgánom závisí od výsledku konania. Odvolací orgán rozhoduje svojím voľným uvážením kto bude platiť a akú sumu alebo či UEFA bude znášať celé trovy odvolacieho konania.

  Poplatok za odvolanie je odpočítaný z trov konania alebo vrátený, v závislosti od konečného rozhodnutia o trovách.

  Sú zasadnutia disciplinárnych orgánov verejné?

  Nie, zasadnutia sú neverené a sú limitované len na prítomnosť strán a ich právnych zástupcov.

  Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu Odvolacieho orgánu?

  Áno, je možné sa odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) v súlade so stanovami UEFA a Rokovacím poriadkom CAS upravujúcom športovú arbitráž.

  Sú rozhodnutia disciplinárnych orgánov publikované?

  Významný krok bol v z hľadiska dobrej správy a transparentnosti urobený v Disciplinárnom poriadku v roku 2013. Článok 45 ustanovuje, že administratíva UEFA „publikuje rozhodnutia vydané disciplinárnymi orgánmi.“ Ak rozhodnutie obsahuje dôverné informácie, administratíva UEFA môže napriek tomu rozhodnúť o zverejnení anonymizovaného rozhodnutia.

  Každých 6 mesiacov sú rozhodnutia disciplinárnych orgánov zverejňované na www.uefa.org/disciplinary.

  Kde môžem nájsť viac informácii o disciplinárnom konaní UEFA?

  Všetky najnovšie informácie a novinky týkajúce sa disciplinárnych záležitostí sú zverejnené na www.uefa.org/disciplinary.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti