Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Udeľovanie čestných titulov podľa nového zákona o športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.01.2018JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V športe je ocenenie športovca alebo športového odborníka za ich úspechy a dlhodobé pôsobenie v športe, veľmi často oveľa významnejším a silnejším aktom poďakovania, vzdania úcty a rešpektu k športovým výkonom alebo činnosti športového odborníka ako finančná odmena.

  O tom svedčí aj stále existujúce oceňovanie, udeľovanie čestného členstva, vyznamenaní, odznakov či iné formy uznania zaslúžilých osobností v rámci športových komunít národných športových zväzov a národných športových organizácií.

  Osobitné miesto a význam v živote športovca alebo športového odborníka má, ak je ocenenie udelené verejne pred očami celej športovej obce i slovenskej spoločnosti štátnou autoritou v podobe formálneho aktu "udelenia čestného titulu".

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 56 a 57 opätovne (s účinnosťou od 1.1.2016) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút "Udeľovanie čestných titulov", ktorého podstatou je možnosť, aby:

  "Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udelili čestné štátne tituly

  Majster športu“,

  Zaslúžilý majster športu“,

  Zaslúžilý odborník v športe“,

  Zaslúžilý pracovník v športe“.". 

  Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol viacero mimoriadnych športových výkonov na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športovej činnosti a ktorého dlhodobá činnosť, osobnostné, morálne a odborné predpoklady vedú k rozvoju športu.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ sa môže udeliť inému pracovníkovi v športe, ktorého dlhodobá činnosť, morálne a odborné predpoklady viedli k významnému rozvoju športu. 

  Právna úprava udeľovania čestných titulov bola inšpirovaná československou právnou úpravou udeľovania štátnych čestných titulov najvýznamnejším osobnostiam v oblasti športu z 50-tych (zákon č. 187/1949 Zb. o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport) a 60-tych rokov (vládne nariadenie č. 38/1951 Zb. o poctách spojených s čestnými titulmi v telesnej výchove a v športe, ktoré nahradilo vládne nariadenie č. 15/1956 Zb. a to bolo následne nahradené vládnym nariadením č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove) XX. storočia,

  Právna úprava z roku 1958 bola zrušená v roku 1990 zákonom č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií (s účinnosťou od 1.6.1990).

  Podľa § 1 zákona č. 173/1990 Zb. sa zrušujú:

  "1. zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy,
  2. ustanovenia § 2 ods. 2, § 4, § 5, § 6 ods. 3, v § 7 časť vety za bodkočiarkou, § 8 ods. 2 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove.".

  Podľa § 3 zákona č. 173/1990 Zb.:
  "Podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa § 2 a udeľovanie čestných titulov a verejných uznaní podľa vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. upravujú právne predpisy vydané orgánmi Českej republiky a Slovenskej republiky.".

  Orgánmi Slovenskej republiky však predpis na udeľovanie čestných titulov a verejných uznaní podľa vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. doposiaľ nebol vydaný.

  Jednotlivé národné športové zväzy a národné športové organizácie napriek tomu naďalej pokračovali v oceňovaní významných osobností komunity, ktorú zastrešujú a aj na základe ich pozitívnych vyjadrení bolo udeľovanie čestných titulov znovu obnovené aj an úrovni štátnej s celospoločenským dosahom.

  V medziobdobí, kedy právna úprava čestných štátnych titulov v právnom poriadku Slovenskej republiky neexistovala (v rokoch 1990 až 2016), dosiahlo niekoľko desiatok športovcov a športových odborníkov výnimočné medzinárodné úspechy, mnohí pôsobili alebo ešte stále aktívne pôsobia v športe na vrcholovej športovej úrovni dlhodobo a stali sa významnými osobnosťami nielen vo svojom športovom odvetví, ale v celom športe, respektíve v slovenskej spoločnosti. 

  Bude preto veľmi vhodné a dôležité v záujme prejavenia úcty k významným osobnostiam slovenského športu, rešpektujúc zároveň hierarchiu dosiahnutých športových výsledkov a zásluh, aby bol inštitút udeľovania čestných titulov znovu zavedený do života slovenskej spoločnosti veľmi citlivo s dodržaním vysokej "štábnej kultúry" tak, aby všetky významné osobnosti slovenského športu (olympijskí víťazi, majstri sveta, ich tréneri a prípadne aj ďalší športoví odborníci) boli postupne celospoločensky ocenené udelením príslušného čestného titulu za ich mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu

  Aktu udeľovania čestných titulov je potrebné dať “štábnu kultúru” a vážnosť, aby sa táto najvyššia spoločenská pocta a uznanie pre športovcov a športových odborníkov nastavila a zaviedla opätovne do spoločenského života s pozitívnym efektom nielen vo vzťahu k oceňovaným športovcom, ich klubom a zväzom, ale aj vo vzťahu k celej spoločnosti, deťom a mládeži, ktorým by mala byť životná cesta, dosiahnuté úspechy a zásluhy športovcov a športových odborníkov vzorom a motiváciou pre nasledovanie alebo aspoň pre vytvorenie kladného vzťahu k športu, rešpektovanie úsilia a vytrvalosti športovcov a športových odborníkov, ktorí často vykonávajú svoju činnosť/prácu v športe ako celoživotné poslanie.

  Ak bude udeľovaním čestných titulov poverený minister školstva, v záujme dosiahnutia želaného stavu sa javí ako vhodné, aby ministerstvo školstva vydalo usmernenie, ktorým upraví transparentný proces iniciovania návrhov na udelenie čestného titulu s unifikovaným formátom a rozsahom podkladov, posudzovanie návrhov pani ministerkou školstva, prípadne ňou poverenou komisiou alebo útvarom ministerstva školstva, proces rozhodovania o udelení čestného titulu i samotný slávnostný akt udelenia čestného titulu ministrom školstva. Rovnako dôležité bude nastaviť spôsob komunikácie pri návrhoch, ktoré budú vyhodnotené negatívne. V tomto smere by bolo možno vhodné zvážiť predbežné posudzovanie návrhov ešte pred ich podaním na ministerstvo školstva, prípadne iný postup, ktorým by sa minimalizovali podané návrhy na udelenie čestného titulu s negatívnym rozhodnutím.

  Na udelenie čestného titulu by mal byť vláde alebo ministerstvu školstva, ak bude udeľovať čestný titul minister školstva, predložený podrobný životopis osoby navrhovanej na udelenie čestného titulu, z ktorého bude okrem športových úspechov vyplývať aj výnimočný osobnostný rozmer osoby navrhovanej na udelenie čestného titulu.

  Je potrebné, aby vláda alebo ministerstvo školstva, ak bude udeľovať čestný titul minister školstva, mali jednoznačne zistené informácie o tom, či navrhovaná osoba nie je trestne alebo disciplinárne stíhaná, alebo či nebola v minulosti odsúdená v trestnom konaní alebo či nebola disciplinárne postihnutá za doping, manipuláciu športovej súťaže alebo iný závažný disciplinárny delikt (napríklad úmyselné ublíženie na zdraví súperovi, inzultácia športovca, rozhodcu alebo funkcionára alebo iné hrubé nešportové konanie), respektíve či sa v osobnom alebo športovom živote nedopustila konania/správania, ktoré bolo celospoločensky odsúdené, hoci len v rovine morálnej. Rovnako je potrebné zistiť, aké ocenenia a uznania obdržala navrhovaná osoba v rámci svojej športovej komunity alebo aj obce či mesta, v ktorom pôsobí alebo pôsobila. Je potrebné zistiť komplexný obraz osoby/osobnosti navrhovanej na udelenie čestného titulu po všetkých spoločnosťou vnímaných a hodnotených stránkach.

  V záujme dosiahnutia vážnosti a celospoločenskej hodnoty čestného titulu udeľovaného štátom je dôležité, aby športová obec rešpektovala základné východisko, že na udelenie čestného štátneho titulu neexistuje právny nárok a bude udeľovaný iba tým najvýznamnejším osobnostiam, ktoré svojou športovou činnosťou zasiahli väčší počet občanov Slovenskej republiky či už z hľadiska vnímania dosiahnutého mimoriadneho športového úspechu alebo dlhodobosti mimoriadne prínosnej a úspešnej činnosti športového odborníkov v športe.

  Je preto potrebné dosiahnuť stav, aby návrhy na udelenie čestného titulu štátom boli iniciované iba vo vzťahu k takým osobnostiam, ktorých úspechy a zásluhy významne presiahli rámec športovej komunity príslušného športového odvetvia. Ako bolo už vyššie spomenuté, každá športová komunita prostredníctvom národných športových zväzov či klubov oceňuje najvýznamnejšie osobnosti príslušného športu rôznymi čestnými oceneniami, medailami, odznakmi, plaketami, čestným členstvom a podobne.

  Podľa dôvodovej správy k § 56 a 57 Zákona o športe:

  "Slovenská republika sa rozhodla oceniť prínos osobností, ktoré svojimi výsledkami a pôsobením v oblasti športu na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni dosiahli výsledky hodné pozornosti a celospoločenského uznania. Z tohto dôvodu bude vláda Slovenskej republiky a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať štyri druhy čestných ocenení, ktoré budú vo svojich kategóriách najvyšším možným čestným štátnym titulom v oblasti športu.

  Čestný štátny titul „Majster športu“ bude možné udeliť aj v rámci športov, v ktorých športovci oficiálne nereprezentujú Slovenskú republiku.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ bude možné udeliť len reprezentantom Slovenskej republiky a to až pri dosiahnutí viacerých športových úspechov. Keďže ide o významnejší čestný štátny titul ako čestný štátny titul „Majster športu“ bude ho udeľovať vláda Slovenskej republiky.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ bude možné udeliť napríklad trénerom a ďalším športovým odborníkom, a to nielen občanom Slovenskej republiky. Keďže ho bude možné udeliť za osobitné zásluhy v oblasti športu, bude ho udeľovať vláda Slovenskej republiky.

  Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ bude možné udeliť iným pracovníkom v športe spravidla za celoživotné zásluhy, a to nielen občanom Slovenskej republiky.

  Je potrebné upozorniť, že v zmysle novelizácie z.č. 1/2014 Z.z. predkladateľ návrhu zákona má za cieľ umožniť fyzickej osobe, ktorá je držiteľom čestného titulu v zmysle predmetného ustanovenia voľný vstup na športové podujatie, ak to kapacita podujatia umožňuje."

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti