Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Verejná zbierka Učenej právnickej spoločnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.06.2014UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Do verejnej zbierky môžete prispieť aj Vy, a to prostredníctvom:

  1. darcovskej SMS správy v tvare: DMS DOBREPRAVO v hodnote 2 €, z ktorých 96 % (t. j. 1,92 €) bude odvedených na účet verejnej zbierky. Prispieť do verejnej zbierky prostredníctvom darcovskej SMS správy môžete v čase od 01.05.2014 do 30.11.2014,
  2. poukázania dobrovoľného príspevku na transparentný účet verejnej zbierky č. 5052675600/0900 zriadenom v Slovenskej sporiteľni, a. s., a to priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z Vášho účtu.
  Služba DMS bola zaštítená a zabezpečená prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb - Fóra donorov (www.donorsforum.sk). Finančné prostriedky z výnosu verejnej zbierky majú byť použité výlučne na plnenie cieľov Projektu Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť.

  Projekt Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť je postavený na troch základných heslách:
  1. Heslo – „UčPS“
   Učená právnická spoločnosť buduje systém, ktorý by Slovenskej republike a slovenskej spoločnosti umožnil napredovanie v rámci snáh o fungujúci právny štát. Deklaratórne akty (vrátane právnych predpisov) nie sú zárukou ich riadneho výkonu v praxi. UčPS sa prostredníctvom svojich verejnoprospešných aktivít (vzdelávanie, bezplatný portál pre právnikov a verejnú správu, resp. vydávanie odborného časopisu) snaží prispieť k tomu, aby sa v podmienkach Slovenskej republiky formovala nová generácia právnikov, zástupcov verejnej správy, ktorí kvalitou svojich služieb budú napomáhať k realizácii hlavných pilierov právneho štátu tak, aby tieto neboli len obyčajnými slovami. Učená právnická spoločnosť „hľadá cestu von“ zo „začarovaného“ kruhu súčasnej právnej a verejnosprávnej reality. Z hesla vyplýva, že spájajú sily tí, ktorí cítia, že by mohli mať na niečo vplyv a že tieto zmeny robia pre spoločnosť ako takú. 

  2. Heslo – „KOMUNITA“
   Toto heslo akcentuje skutočnosť, že na aktivitách UčPS participujú práve právnici a zamestnanci verejnej správy. Prostredníctvom tohto hesla sa poukazuje na to, že zmeny, ktoré je potrebné dosiahnuť, je možné dosiahnuť len vlastným pričinením tých, ktorých sa týkajú a ktorí majú priamy dosah na tieto zmeny.

  3. Heslo – „HODNOTY“
   UčPS je tzv. problem-orientated NGO. Pomenúva problémy (napr. v rámci legislatívy, prameňov práva, aplikačnej praxe a pod.) a súčasne hľadá riešenia. Spája know-how praktizujúcich právnikov, akademikov a iných osôb na príslušnom úseku. UčPS sa od svojho vzniku profiluje ako organizácia, ktorá kladie mimoriadny význam na etiku, hodnoty a morálku. Prostredníctvom tohto hesla sa poukazuje na to, že aj v súčasnom - často zbytočne normatívnom svete, kde takmer všetko funguje na báze písomných potvrdení, dokladov, regulatív a noriem - majú svoje opodstatnenie aj hodnoty.

  Cieľom Projektu Učená právnická spoločnosť - fungujúci systém, fungujúca spoločnosť je:

  1. rozvíjať a ponúknuť UčPS ako apolitickú platformu pre právnikov a zamestnancov verejnej správy, a to tak vo vzťahu k odbornej verejnosti, ako aj vo vzťahu k vybranej časti laickej verejnosti,
  2. napomôcť k zintenzívneniu aktivít UčPS najmä na úseku odborných publikačných výstupov, seminárov a iných akademických aktivít,
  3. zabezpečiť ďalšie etablovanie UčPS ako „prime actor“ v rámci normotvorných procesov vo vzťahu k orgánom verejnej moci (zintenzívniť ďalšie pôsobenie UčPS ako subjektu poskytujúceho platformu pre vybrané normotvorné procesy - UčPS sa napr. podstatnou mierou spolupodieľala na tvorbe zákona č. 1/2014 Z. z. a podarilo sa jej spojiť názory a teórie protichodných strán; ďalším projektom je príprava nového zákona o športe,
  4. obstarať z verejnej zbierky časť finančných nákladov spojených s fungovaním, činnosťou a cieľmi UčPS (tak ako sú tieto definované v zakladajúcich dokumentov a iných aktoch verejnej správy).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia