Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Verejné športové podujatie a alkohol: ako sa vyhnúť priestupku cestou na a zo zápasu? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.02.2015Martin Kridla (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Pravá divácka športová atmosféra je neodmysliteľne spojená s dobrým pivom alebo iným druhom alkoholu. Či už cestou na športové podujatie[1], na štadióne alebo po zápase. Ale pozor – prijatím zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí sa rozšíril rámec pravidiel súvisiacich s požívaním alkoholických nápojov pred a po verejnom športovom podujatí, o ktorých zrozumiteľný výklad sa pokúsime v tomto článku.

  Hlavná otázka: požívanie alkoholu cestou na a zo zápasu – áno alebo nie?

  V deň zápasu sa prebúdza pravá fanúšikovská nálada, s ktorou prichádza do úvahy aj konzumácia alkoholu. Rok 2014 nám však priniesol nový zákon č. 1/2014 Z.z., v ktorom zákonodarca účastníkovi podujatia (divákovi) „zakazuje požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch“[2].

  Novoprijatý zákon tak doplnil systém pravidiel požívania alkoholických nápojov na verejnosti v platnej legislatíve[3] a v prepravných poriadkoch dopravcov. Prijatím zákona sa zároveň rozšírila právomoc príslušníkov Policajného zboru o právomoc prejednať priestupky súvisiace s požitím alkoholických nápojov počas premiestňovania sa na verejné športové podujatie v deň, v blízkosti a v súvislosti s verejným športovým podujatím.

  Čo to znamená pre fanúšikov?

  Diváci ako účastníci verejného športového podujatia by sa mali zdržať požívania alkoholických nápojov pri premiestňovaní sa na miesto konania verejného športového podujatia, ktorým je napríklad štadión alebo športová hala. Hoci zákonodarca bližšie nedefinoval, čo chápať pod „premiestňovaním sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia“, za také možno označiť napríklad prepravu v linkovom alebo špeciálne vypravenom spoji, ale aj presun na nástupište, medzi nástupišťami, čakanie na nástupišti, zastávke alebo inom verejne prístupnom priestore, ktorý nie je určený na požívanie alkoholických nápojov.

  Na rozdiel od toho sa zákaz netýka individuálnej prepravy vlastným alebo prenajatým dopravným prostriedkom a súkromnej skupinovej prepravy (napríklad prenajatým autobusom alebo vlakom) účastníkov podujatia. Ak sa však účastníci podujatia prepravujúci sa individuálne alebo skupinovo vlastným alebo prenajatým dopravným prostriedkom ocitnú počas cesty vo verejnom priestore (napríklad čerpacia stanica, autobusová stanica alebo vlaková stanica), kde môže dôjsť k ich stretu s nezainteresovanou verejnosťou alebo inou skupinou účastníkov podujatia, pravidlá zákona č. 1/2014 Z.z. sa na nich vzťahujú.

  Zovšeobecnene možno zhrnúť, že zákaz požívania sa vzťahuje na akýkoľvek verejný priestor počas premiestňovania sa na miesto konania verejného športového podujatia – od prekročenia prahu obydlia po príchod na miesto konania podujatia okrem verejných priestorov určených na požívanie alkoholických nápojov.

  Primárny cieľ zákonodarcu teda nebol obmedziť slušných účastníkov podujatia „vypiť si plechovku piva“ v reštauračnom vozni alebo na inom povolenom mieste (napríklad v staničnom bistre) cestou na verejné športové podujatie. Cieľom bolo zabrániť vzbudzovaniu pohoršenia a strachu cestujúcimi účastníkmi podujatia u nezainteresovanej verejnosti (mládež, dôchodcovia, rodičia s deťmi, ženy), ktorá sa chce prepraviť tými istými prostriedkami verejnej dopravy využitím rovnakých verejných priestorov (stanica, čakáreň, parkovisko, čerpacia stanica). Predošlé negatívne skúsenosti zákonodarcu so správaním fanúšikov pod vplyvom alkoholu a požívaním alkoholických nápojov na verejnosti viedli k prijatiu zákona č. 1/2014 Z.z., v ktorom sa sprísnila právna úprava požívania alkoholu na verejnosti. Príslušníci Policajného zboru v spolupráci s organizátorom podujatia, obecnou políciou a ďalšími osobami podieľajúcimi sa na príprave podujatia majú povinnosť účinne a včas zakročiť voči rizikovým osobám ešte pred ich príchodom na miesto konania podujatia.

  Čo to znamená pre príslušníkov Policajného zboru?

  Policajný zbor v zmysle zákonom zverených úloh „a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, ..., i) spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, ..., k) odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva, ..., p) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov“[4] a „plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom”[5].

  Osobitný zákon č. 1/2014 Z.z. nadväzuje na vymedzené úlohy Policajného zboru a zveruje Policajnému zboru právomoc prejednať priestupky podľa tohto zákona[6]. Príslušník Policajného zboru má povinnosť dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a zákaz požívania alkoholických nápojov zo strany účastníkov podujatia. Pri prejednávaní priestupku a uložení sankcie by mal menej závažné priestupky vybaviť napomenutím[7] alebo uložením pokarhania za predpokladu, že uvedené vybavenie priestupku je postačujúce, najmä ak sa páchateľ k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie oľutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť (ak došlo priestupkom k vzniku škody)[8]. Ak po vyhodnotení priestupku by napomenutie[9] alebo uloženie pokarhania[10] nebolo dostatočné, príslušník Policajného zboru môže siahnuť po uložení peňažnej pokuty. Avšak aj pri uložení tohto druhu sankcie by mali príslušníci Policajného zboru aplikovať zásadu materiálnej rovnosti účastníkov konania s ohľadom na závažnosť priestupku a podľa toho stanoviť výšku peňažnej pokuty. Zákonodarca uviedol iba hornú hranicu peňažnej pokuty, čím ponechal stanovenie konkrétnej výšky na uváženie orgánu prejednávajúceho priestupok.

  Cieľ

  Sloboda jednotlivca sa končí na hranici slobody ostatných osôb. To platí aj pre športových fanúšikov. Zákonodarca tak prijatím zákona č. 1/2014 Z.z. reflektoval na oprávnenú požiadavku slušných účastníkov športových podujatí a športovo nezainteresovanej verejnosti na zvýšenie ich ochrany pred vyčíňaním rizikových fanúšikov. Či už ide o vulgarizmy, požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie alebo ich nevyspytateľnosť. Osoby nezaujímajúce sa o šport majú predsa legitímne právo bezpečne sa prepraviť rovnakými verejnými dopravnými prostriedkami a využívať tie isté staničné priestory a iné verejne prístupné miesta ako účastníci športového podujatia.

  Slušní účastníci sa prijatím zákona č. 1/2014 Z.z. nemajú čoho obávať a ani si nemusia odoprieť fľašu piva v staničnom bistre alebo reštauračnom vozni dopravcu. Zákonodarca chcel prijatím zákona a rozšírením právomocí príslušníkov Policajného zboru zefektívniť spoluprácu medzi všetkými zložkami podieľajúcimi sa na príprave a hladkom priebehu verejného športového podujatia tak, aby sa rizikovým účastníkom neumožnila účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

  Avšak aj príslušníci Policajného zboru by mali dbať na to, že cieľom zákona č. 1/2014 Z.z. nie je paušálne trestať, či šikanovať ľudí uložením pokút alebo aj inak, ale účinne dohliadať na hladký priebeh verejného športového podujatia.

  Poznámky pod čiarou:

  1. Pod pojmom športové podujatie, podujatie alebo zápas sa rozumie verejné športové podujatie, ktorého legálna definícia je uvedená v § 2 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí ^
  2. § 16 písmeno h) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí ^
  3. najmä zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii, zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, všeobecne záväzné nariadenia miest a obcií ^
  4. § 2 odsek 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore ^
  5. § 2 odsek 3 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore ^
  6. § 27 odsek 1 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí ^
  7. Napomenutie má v zákone č. 1/2014 Z.z. osobitnú úpravu, ktorá má zvýrazniť preventívne pôsobenie Policajného zboru na páchateľov ^
  8. § 27 odsek 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí ^
  9. Pozri § 27 odsek 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ale aj § 84 odsek 2 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch ^
  10. Pozri § 11 odsek 1 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti