Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.08.2018 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Podľa § 68 ods. 4 zákona o športe:
  “(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví
  a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
  b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
  c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.”.

  Nariadenie pre prebiehajúci rok 2018 bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 245/2017 Z. z.

  Oproti predchádzajúcemu zneniu, platnému na rok 2018, sú v znení predpisu nasledovné zmeny:

  1. Zvýšenie maximálneho možného medziročného nárastu príspevku uznanému športu.

  Maximálny medziročný pokles a nárast príspevku uznanému športu (ďalej len “PUŠ”) bol do roku 2018 nastavený v intervale 90% až 110% príspevku z predchádzajúceho roku. To znamená, že výška PUŠ nemohla klesnúť pod 90% podielu z predchádzajúceho roka a na druhej strane nemohla dosiahnuť viac ako 110% tohto podielu. Aj na základe odporúčaní pracovnej skupiny športovej rady SOV k financovaniu športu, ktoré predchádzali zaradeniu návrhu nariadenia do medzirezortného pripomienkového konania, bola horná hranica zvýšenia zvýšená na 120%. Cieľom tejto zmeny je umožniť športom, ktoré boli finančne podhodnotené a majú vyšší rast (vyjadrený mierou športového úspechu), rásť rýchlejšie aj vo finančnom ohodnotení parametrov a výsledkov, ktoré produkujú takéto progresívne športy.

  2. Spresnenie definície pre určenie počtu príležitostí a váhy športových odvetví.

  Váhy jednotlivých odvetví sa určujú v zmysle § 68 ods. 5 zákona o športe.

  Podľa § 68 ods. 5 zákona o športe:
  “(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.”.

  V praxi dochádzalo k situácii, že niektoré národné športové zväzy (ďalej len “NŠZ”) určovali váhy odvetví svojvoľne, podľa toho, ako sa im to javilo najvýhodnejšie, pričom niektoré váhy existujúcich športových odvetví uvádzali v nulovej výške. Niektoré NŠZ sa pri určovaní váh snažili primerane zohľadniť význam, veľkosť a výsledky jednotlivých športových odvetví. Zmena v texte nariadenia spresnila toto ustanovenia a vylúčila jeho rozdielny výklad, čo je možné hodnotiť pozitívne.

  Bude však dôležité, aby ministerstvo školstva dôsledne vyžadovalo a kontrolovalo určenie váh športových odvetví zo strany NŠZ v súlade s pravidlami ustanovenými nariadením vlády.

  VZOREC č. 15
  Súčet váh športových odvetví jedného uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

  Σ VO = 100 %,

  kde
  VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom zaokrúhlená na celé percentá so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví. Ak čo i len jeden z parametrov, ktoré sa zohľadňujú pri stanovení váh príslušného športového odvetvia sa nerovná nule, váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu musí byť vyššia ako 0%; športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie a váhy týchto odvetví sa sčítavajú.

  (Tučne zvýraznený text bol doplnený do pôvodného znenia popisu Vzorca č.15 v nariadení na rok 2018).

  Uvedené znamená, že v prípade, ak čo i len jeden z nasledovných troch parametrov:

  1. medzinárodný záujem o príslušné športové odvetvie, 
  2. domáci záujem o príslušné športové odvetvie alebo 
  3. počet aktívnych športovcov 

  sa nerovná nule, t. j. národný športový zväz má aspoň jedného aktívneho športovca v danom športovom odvetví alebo ak by aj nemal takého športovca a o športové odvetvie je, či už medzinárodný záujem alebo domáci záujem, národný športový zväz nemôže uviesť pre dané športové odvetvie na účely výpočtu PUŠ nulovú váhu.

  V platnosti ostala možnosť považovať športové odvetvia príslušného športu, ktorých váhy sú na štvrtom až poslednom mieste v poradí pre účely výpočtov ako jedno spoločné športové odvetvie, t.j. váhy od štvrtého športového odvetvia po posledné sa sčítavajú.

  Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad lyžovania, ktorý má športové odvetvia: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, lyžovanie na tráve, severská kombinácia, akrobatické lyžovanie, snowboardovanie, skoky na lyžiach, rýchlostné lyžovanie a lyžovanie telemarkom, alebo šport plávanie, ktorý má športové odvetvia plávanie, synchronizované plávanie, vodné pólo, diaľkové plávanie, skoky do vody a skoky do vody z výšky.

  Zároveň došlo vo Vzorci č. 6 k doplneniu, že počet príležitostí získať umiestnenie na rozhodujúcich podujatiach v príslušnom športe (OH/ZOH, SHNŠ, MS/HMS, SP, OHM, EH, ME/HME, SMS, GJ, SME)[1], zadávaný do výpočtu ako jeden z jeho významných parametrov, sa zadáva aj za tie športové odvetvia, ktorým NŠZ určil nulovú váhu.

  Počet príležitostí vyjadruje možnosť získať umiestnenie počas rozhodujúceho obdobia vo všetkých športových disciplínach všetkých športových odvetví uznaného športu (vrátane športových odvetví s hodnotou váhy 0 %), súhrnne za kategóriu mužov, kategóriu žien a za zmiešanú kategóriu na všetkých rozhodujúcich podujatiach uznaného športu bez ohľadu na to, či na nich štartovali športoví reprezentanti SR. Na základe počtu príležitostí sa vypočíta rozhodujúci počet výsledkov za každý z predchádzajúcich 4 rokov, ktoré vstupujú do výpočtu pre účely PUŠ.

  3. Navýšenie minimálnej výšky príspevku uznanému športu pre národný športový zväz.

  Minimálna výška PUŠ bola až do roku 2018 stanovená vo výške 5.000 eur, nariadenie pre rok 2019 zvýšilo túto spodnú hranicu na 15.000 eur. Tie športy, ktorých vypočítaná výška PUŠ nedosiahne 15.000 eur, majú na rok 2019 garantovanú túto sumu.

  Každý NŠZ v uznanom športe musí zo zákona plniť mnohé povinnosti, ktorých zabezpečenie si vyžaduje aj finančné náklady. Pri pôvodnej nízkej minimálnej výške príspevku bolo toto ich plnenie objektívne veľmi obtiažne, navýšenie minimálnej výšky príspevku pomôže najmä malým športovým zväzom.

  Bližšie zdôvodnenie zmien k bodom 2) a 3) je uvedené aj v Zásadných pripomienkach, ktoré k návrhu Nariadenia uplatnila UčPS a tie si môžete prečítať na tejto stránke:
  http://www.ucps.sk/Zasadne_pripomienky_UcPS_k_navrhu_nariadenia_vlady_Slovenskej_republiky_o_metodike_na_vypocet_podielu_uznaneho_sportu_na_rok_2019

  K nariadeniu vlády všeobecne

  Všetky pripomienky uplatnené k návrhu nariadenia v rámci MPK si môžete pozrieť na stránkach SLOV-LEXu na tejto stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/434

  Je nutné kladne zhodnotiť a oceniť postoj ministerstva školstva, že ako predkladateľ návrhu akceptovalo všetky odborné pripomienky k textu Nariadenia zo strany športovej obce.

  Jednotlivé športové zväzy budú ministerstvu zasielať údaje potrebné k stanoveniu výšky PUŠ do 30.9.2018 a ministerstvo zverejní zistené hodnoty a parametre vypočítaných percentuálnych podielov uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok do 31.10.2018.

  A práve v mesiaci október musí ministerstvo školstva splniť, treba uznať, že neľahkú a prácnu kontrolnú úlohu, dôležitú pre fair play medzi národnými športovými zväzmi, ktoré určitým spôsobom medzi sebou súťažia o mieru podielu na celkovom objeme finančných prostriedkov určených pre šport a stanovenie výšky PUŠ. Táto úloha spočíva v podrobnej kontrole a vo verifikovaní údajov, ktoré jednotlivé národné športové zväzy uviedli na účely výpočtu PUŠ. To znamená kontrolu toho, či národné športové zväzy uviedli údaje, ktoré sú plne v súlade so skutočnosťou (či uviedli správny počet príležitostí, správne výsledky v správnych kategóriach mládeže, správny počet výsledkov, správne postavenie vo svetovom rebríčku a pod.).

  Po zverejnení predbežného výpočtu PUŠ na rok 2019 zo strany ministerstva školstva je nutná a aj účelná verejná kontrola parametrov výpočtu a vstupných údajov aj zo strany zástupcov jednotlivých národných športových zväzov a to najmä za svoj šport.

  Širšie objasnenie, ako približne funguje vzorec na výpočet PUŠ, nájdete v tomto staršom článku: http://www.ucps.sk/VZOREC_na_vypocet_prispevku_uznanemu_sportu.

  Vypracoval: UčPS tím
  (Greguška, Blažo, Sepeši)

  Poznámky pod čiarou:
  1. Vysvetlivky ku skratkám: OH - olympijské hry; ZOH - zimné olympijské hry; SHNŠ - svetové hry neolympijských športov; MS - majstrovstvá sveta; HMS - halové majstrovstvá sveta; SP - svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl; OHM - olympijské hry mládeže; EH - Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou príslušného športu postavené na úroveň majstrovstiev Európy; ME- majstrovstvá Európy; HME- halové majstrovstvá Európy; SMS - seriálové majstrovstvá sveta; GJ - finálový turnaj Grand Slam juniorov; SME - seriálové majstrovstvá Európy. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti