Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Volebný poriadok SFZ účinný do 4.6.2016 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.09.2014Bc. Lukáš Pitek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Konferencia SFZ schválila dňa 4.6.2016 NOVÝ Volebný poriadok SFZ, ktorý nájdete - TU

  Konferencia Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “konferencia”) schválila 22. februára 2013 podľa čl. 8 odseku 3 písm. a. a čl. 43 ods. 2 písm. b. stanov Slovenského futbalového zväzu tento volebný poriadok:

  Článok 1 - Predmet úpravy

  1. Tento volebný poriadok upravuje najmä:
   1. prípravu a priebeh volieb v Slovenskom futbalovom zväze (ďalej len „SFZ“),
   2. požiadavky na navrhovanie kandidátov,
   3. osobitosti hlasovania vo voľbách,
   4. status, právomoci a konanie volebnej komisie.
  2. Na postup pri voľbách neupravený týmto volebným poriadkom sa použijú stanovy SFZ (ďalej len „stanovy“), rokovací poriadok SFZ (ďalej len „rokovací poriadok“), iný predpis schválený konferenciou alebo rozhodnutie konferencie.

  Článok 2 - Aktívne volebné právo a kandidát na funkciu

  1. Delegáti konferencie volia funkcionárov uvedených v čl. 43 ods. 2 písm. h. až m. stanov.
  2. Členovia výkonného výboru volia ostatných funkcionárov, ktorí nie sú uvedení v čl. 43 ods. 2 písm. h. až m. stanov, ak stanovy alebo iné predpisy SFZ neustanovujú inak.
  3. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky uvedené v čl. 37 ods. 1 stanov.
  4. Člen SFZ (ďalej len „člen”) je oprávnený písomne (čl. 2 písm. j. stanov) navrhnúť:
   1. kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr 7 dní pred zasadnutím konferencie,
   2. kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote ustanovenej výkonným výborom.
  5. Návrh kandidáta musí obsahovať:
   1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
   2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
   3. emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.
  6. K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:
   1. stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
   2. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SFZ v súvislosti s voľbami,
   3. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie, ak ho volí konferencia,
   4. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
   5. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
   6. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (čl. 30 ods. 6 stanov), a
   7. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.
  7. Podmienky uvedené v odseku 6 je možné splniť aj formou vyplnenia osobitného formuláru schváleného generálnym sekretárom. Podmienky uvedené v odseku 6 písm. d. až f. sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára pri podaní prihlášky za člena.
  8. Písomný návrh podľa odsekov 4 a 5 podpísaný členom alebo štatutárnym orgánom člena spolu s prílohami podľa odseku 6 je potrebné doručiť v ustanovenej lehote generálnemu sekretárovi. Ten s návrhom bezodkladne oboznámi predsedu volebnej komisie, ak sa jedná o funkciu volenú konferenciou alebo členov výkonného výboru, ak sa jedná o funkciu volenú výkonným výborom.
  9. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 4. Do tejto lehoty sa deň volieb nezapočítava. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24:00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Generálny sekretár oznámi obvyklým spôsobom deň, ktorý je posledným dňom na predkladanie kandidatúr. Podklady ku návrhu podľa odseku 6 je možné doplniť aj po uplynutí ustanovenej lehoty.
  10. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s podkladmi podľa odseku 6 písomne oznámi generálnemu sekretárovi mená kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili ustanovené podmienky kandidatúry. Títo kandidáti sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou. Pri kandidátoch na funkciu volenú výkonným výborom splnenie náležitostí návrhov na kandidatúru preskúmava generálny sekretár, ktorý o tom písomne informuje výkonný výbor.
  11. Ak orgán preskúmavajúci návrhy s podkladmi v nich zistí nedostatky, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo podkladov v potrebnom rozsahu. Ak vyžiadané doplnenie navrhovateľ alebo kandidát nevykoná, preskúmavajúci orgán rozhodne o nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi navrhovateľovi, kandidátovi a ak rozhoduje volebná komisia aj generálnemu sekretárovi.
  12. Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov

  Článok 3 - Zloženie a činnosť volebnej komisie

  1. Volebná komisia je kontrolným orgánom SFZ, ktorý sa zodpovedá konferencii (čl. 37 ods. 13 písm. b. stanov). Volebná komisia sa zúčastňuje na každej konferencii.
  2. Volebná komisia pripravuje, organizuje a kontroluje priebeh volieb na konferencii a plní aj ďalšie úlohy ustanovené volebným poriadkom, rokovacím poriadkom alebo iným predpisom alebo rozhodnutím schváleným konferenciou.
  3. Zloženie a právomoci volebnej komisie upravuje najmä čl. 42 ods. 10, čl. 47, čl. 48 a čl. 57 stanov.
  4. Predseda a podpredseda komisie sú ustanovení podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení, ak boli zvolení v tom istom kole volieb.
  5. Ak neboli všetci členovia volebnej komisie zvolení v tom istom kole volieb, predsedu a podpredsedu volebnej komisie zvolí v súlade s čl. 57 ods. 5 stanov konferencia hlasovaním zo zvolených členov volebnej komisie.
  6. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja členovia komisie, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina.
  7. Predseda volebnej komisie alebo iný člen komisie sú povinní bezodkladne oznámiť generálnemu sekretárovi, stratu spôsobilosti na výkon funkcie člena komisie.
  8. Členovia volebnej komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Nárok na cestovné náhrady v zmysle interného predpisu SFZ tým nie je dotknutý.
  9. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť skrutátorov alebo iných pracovníkov aparátu SFZ. Na žiadosť predsedu volebnej komisie generálny sekretár pridelí komisii tajomníka spravidla z pracovníkov aparátu SFZ, ktorého úlohy vymedzí v súčinnosti s predsedom komisie.

  Článok 4 - Konanie a rozhodovanie volebnej komisie

  1. Konanie a rozhodovanie volebnej komisie je upravené v čl. 37 stanov.
  2. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda. Volebná komisia zasadne pred každou konferenciou, aby sa podľa návrhu programu konferencie pripravila na plnenie úloh volebnej komisie, ktoré v súlade s predpismi SFZ má plniť alebo zabezpečiť v súvislosti s uskutočnením konferencie.
  3. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii (podnety podľa čl. 57 ods. 2), ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen namieta nedostatky v príprave alebo priebehu konferencie, ak ich vybavenie nepatrí do pôsobnosti iného orgánu SFZ alebo orgánu konferencie (predsedajúci, mandátová komisia, návrhová komisia).
  4. Podnety podľa odseku 3 môže podať kandidát, delegát alebo iný člen do 14 dní odo dňa uskutočnenia volieb. Volebná komisia rozhodne o týchto podnetoch do 14 dní od ich doručenia SFZ alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi volebnej komisie na konferencii, ktoré sa zaznamená do správy volebnej komisie.
  5. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o podnetoch uvedených v odseku 3 bezodkladne, najmä ak sa jedná o sťažnosti, námietky a spory počas konferencie, o ktorých je možné rozhodnúť ihneď.
  6. Rozhodnutie komisie prijaté na konferencii vyhlási ústne predseda volebnej komisie aj so stručným odôvodnením. Výrok rozhodnutia sa zaznamená aj v zápisnici z konferencie. Písomné rozhodnutie s odôvodnením sa vyhotovuje iba v prípade, ak proti nemu podá odvolanie na konferencii niektorý z delegátov alebo iný člen. Konferencia môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o odkladnom účinku odvolania podaného proti rozhodnutiu volebnej komisie na konferencii.
  7. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie.
  8. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii (čl. 59 ods. 8).
  9. O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom volebnej komisie.
  10. Volebná komisia je oprávnená pred rozhodnutím podľa odseku 3 a 4 požiadať o právne stanovisko člena výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky, predsedu alebo člena legislatívno-právnej komisie SFZ alebo zamestnanca legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

  Článok 5 - Rozhodnutie o výsledku volieb

  1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o výsledku volieb a na jeho základe predsedajúci skonštatuje zvolenie alebo nezvolenie príslušného kandidáta.
  2. V prípade, ak kandidát nebol zvolený, predsedajúci v súčinnosti s predsedom volebnej komisie riadi ďalší postup vo voľbách podľa čl. 47 stanov.
  3. Volebná komisia vyhotoví po každom kole volieb uznesenie o výsledku volieb, ktoré overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie, ktorí boli prítomní na konferencii.
  4. Pri voľbách uskutočnených výkonným výborom vyhlási uznesenie o výsledku volieb prezident alebo generálny sekretár. Uznesenie o výsledku volieb vykonaných výkonným výborom je súčasťou zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru.
  5. Proti uzneseniu volebnej komisie alebo výkonného výboru o výsledku volieb je možné do 14 dní od jeho oznámenia podať odvolanie u orgánu, ktorý vydal napadnuté uznesenie (čl. 59 ods. 8 stanov). O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia.
  6. Konferencia môže nadpolovičnou väčšinou schváliť odkladný účinok odvolania proti uzneseniu o výsledku volieb podaného priamo na konferencii. Výkonný výbor môže nadpolovičnou väčšinou schváliť odkladný účinok odvolania proti uzneseniu o výsledku volieb podaného priamo na zasadnutí výkonného výboru.
  7. Ak volebná komisia zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA v súvislosti s vykonanými voľbami, ktoré malo alebo je dôvodné predpokladať, že mohlo mať významný vplyv na výsledok volieb, rozhodne, že voľby sú neplatné a súčasne vyhlási opakovanie voľby. Volebná komisia v takom prípade dá podnet na konanie príslušných orgánov SFZ.

  Článok 6 - Voľby a hlasovanie

  1. Voľby funkcionárov SFZ volených konferenciou sú upravené v čl. 47 stanov, ktorý sa primerane použije aj pri voľbe funkcionárov SFZ volených výkonným výborom, ak nie je ustanovené inak.
  2. Na voľby sa primerane použijú aj ustanovenia čl. 18 až 25 rokovacieho poriadku o hlasovaní.
  3. Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené hlasovacie lístky (ďalej len „volebné lístky”).
  4. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné lístky.
  5. Voľby sa vykonávajú spravidla písomným tajným hlasovaním, ak konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Konferencia môže jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných prípadoch.
  6. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.
  7. Platnosť volebných lístkov posudzuje volebná komisia podľa čl. 23 ods. 6 až 9 rokovacieho poriadku.
  8. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný.
  9. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V spodnej časti volebného lístka sa uvedie počet volených kandidátov.
  10. Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu, “PROTI” voľbe alebo “ZDRŽAL SA”. Predseda volebnej komisie je oprávnený poveriť spočítaním hlasov skrutátorov.
  11. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá generálnemu sekretárovi na jej archiváciu v zmysle Registratúrneho poriadku SFZ.
  12. Na návrh delegáta alebo iného člena SFZ môže volebná komisia povoliť prítomnosť nezávislého pozorovateľa volieb na konferencii, vrátane jeho prítomnosti pri sčítaní hlasov.

  Článok 7 - Správa volebnej komisie

  1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu každej konferencie správu volebnej komisie, ktorá je prílohou zápisnice z konferencie.
  2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej komisie na konferencii, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti s prípravou a priebehom konferencie.
  3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie, bezodkladne požiada predsedu komisie o úpravu správy. Ak predseda komisie žiadosti člena komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím volebnej komisie, ak bolo vydané.
  4. Predseda volebnej komisie predloží správu volebnej komisie do siedmych dní odo dňa konania konferencie generálnemu sekretárovi, ak neprebieha postup podľa odseku 3.
  5. Generálny sekretár zabezpečí zaslanie správy delegátom, členom výkonného výboru, predsedom orgánov SFZ a jej zverejnenie obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ.

  Článok 8 - Spoločné ustanovenia

  1. Ak stanovy predpokladajú ustanovenie do funkcie výkonným výborom, o ustanovení navrhnutej osoby rozhodne výkonný výbor verejným hlasovaním, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ak bolo na ustanovenie do funkcie navrhnutých viac kandidátov, použijú sa primerane ustanovenia upravujúce voľby.
  2. Písomnosti súvisiace s činnosťou volebnej komisie doručené na adresu SFZ sa v elektronickej podobe bezodkladne posielajú predsedovi komisie alebo inému členovi komisie a tajomníkovi komisie.
  3. Na komunikáciu a rozhodovanie volebnej komisie sa využívajú nástroje a prostriedky informačného systému slovenského futbalu (ISSF).
  4. Volebná komisia môže v prípadoch, keď to povaha a závažnosť veci nevylučuje, rozhodovať aj formou per rollam. Na hlasovanie volebnej komisie per rollam sa primerane použije interný predpis výkonného výboru o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním.
  5. Do lehoty ustanovenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre začiatok plynutia lehoty.

  Článok 9 - Zrušovacie ustanovenia

   Zrušuje sa volebný poriadok Slovenského futbalového zväzu zo dňa 25. septembra 2010.

  Článok 10 - Účinnosť

  Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti