Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Volebný poriadok SFZ (úplné znenie účinné od 28.2.2020) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.03.2020 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VOLEBNÝ PORIADOK
  Slovenského futbalového zväzu
  z 3. júna 2016

  v znení zmien a doplnení Volebného poriadku SFZ (schválené na konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci) 

  Konferencia Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “konferencia”) schválila 3. júna 2016 podľa článku 42 ods. 3 písm. h) Stanov SFZ (ďalej len “Stanovy”) tento Volebný poriadok SFZ (ďalej len “volebný poriadok”):


  Článok 1 - Predmet úpravy

  1. Volebný poriadok upravuje najmä
   1. požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu v SFZ,
   2. prípravu a priebeh volieb v SFZ,
   3. osobitosti hlasovania pri voľbách orgánov SFZ,
   4. pôsobnosť a konanie volebnej komisie SFZ (ďalej len “volebná komisia”).
  2. Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom sa použijú Stanovy, rokovací poriadok konferencie SFZ (ďalej len „rokovací poriadok“) alebo rozhodnutie konferencie. 

  Článok 2 - Aktívne volebné právo a kandidát na funkciu

  1. Delegáti konferencie volia funkcionárov podľa článku 42 ods. 3 písm. a) až f) Stanov.
  2. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať podmienky podľa článku 36 ods. 1 Stanov.
  3. Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne[1]
   1. kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby,
   2. kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom.
  4. Návrh kandidáta musí obsahovať
   1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
   2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
   3. kontaktné údaje kandidáta,
   4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.
  5. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy
   1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti,
   2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
   3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
   4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,[2]
   5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
   6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami,
   7. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii,
   8. vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.
  6. Podmienky podľa odseku 5 sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.
  7. Návrh kandidáta podpísaný členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ spolu s prílohami podľa odseku 5 alebo informáciou o postupe podľa odseku 6 administratíva SFZ bezodkladne predloží
   1. predsedovi volebnej komisie, ak ide o funkciu volenú konferenciou okrem funkcie člena volebnej komisie alebo
   2. kontrolórovi SFZ (ďalej len “kontrolór”), ak ide o funkciu člena volebnej komisie alebo o funkciu volenú výkonným výborom.
  8. Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie návrhov. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 3. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5.
  9. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s prílohami podľa odseku 5 písomne oznámi generálnemu sekretárovi SFZ (ďalej len “generálny sekretár”) mená a priezviská kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili podmienky kandidatúry. Títo kandidáti sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou.
  10. Generálny sekretár zabezpečí zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ a ich navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) najneskôr tri dni pred konaním volieb.[3]
  11. Ak preskúmavajúci orgán zistí nedostatky v návrhoch kandidátov alebo v prílohách podľa odseku 5, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo príloh v potrebnom rozsahu. Ak vyžiadané doplnenie navrhovateľ alebo kandidát nevykoná, preskúmavajúci orgán rozhodne o nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi navrhovateľovi, kandidátovi a generálnemu sekretárovi.
  12. Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.

  Článok 3 - Zloženie a činnosť volebnej komisie

  1. Volebná komisia pripravuje, organizuje a kontroluje priebeh volieb na konferencii a plní aj ďalšie úlohy určené volebným poriadkom, rokovacím poriadkom, iným predpisom SFZ alebo rozhodnutím konferencie.
  2. Zloženie a pôsobnosť volebnej komisie upravuje najmä článok 35 ods. 3, článok 37, článok 41 ods. 10, článok 46, 47 a 57 Stanov.
  3. Volebná komisia sa zúčastňuje na každej konferencii, na ktorej sa konajú voľby.
  4. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja členovia komisie, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda. Na prijatie rozhodnutia volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
  5. Členovia volebnej komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu SFZ tým nie je dotknutý.
  6. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť skrutátorov alebo pracovníkov administratívy SFZ. Na žiadosť predsedu volebnej komisie generálny sekretár pridelí komisii tajomníka spravidla z pracovníkov administratívy SFZ, ktorého úlohy vymedzí v súčinnosti s predsedom volebnej komisie.

  Článok 4 - Konanie a rozhodovanie volebnej komisie

  1. Konanie a rozhodovanie volebnej komisie je upravené najmä v článku 36 a 46 Stanov.
  2. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda alebo podpredseda. Volebná komisia zasadne pred každou konferenciou, na ktorej sa majú konať voľby, aby sa podľa návrhu programu konferencie pripravila na plnenie úloh volebnej komisie.
  3. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii (článok 57 ods. 2 Stanov), ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen SFZ namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu konferencie, ak ich vybavenie nepatrí do pôsobnosti iného orgánu SFZ alebo orgánu konferencie (predsedajúci, mandátová komisia, návrhová komisia).
  4. Podnety podľa odseku 3 môže podať kandidát, delegát alebo iný člen SFZ do 10 dní odo dňa konania volieb. Volebná komisia rozhodne o týchto podnetoch do 10 dní od ich doručenia SFZ alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi volebnej komisie na konferencii, ktoré sa zaznamená do správy volebnej komisie.
  5. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o podnetoch podľa odseku 3 bezodkladne, najmä ak ide o sťažnosti, námietky a spory počas konferencie, o ktorých je možné rozhodnúť ihneď.
  6. Rozhodnutie volebnej komisie prijaté na konferencii vyhlási ústne predseda volebnej komisie aj so stručným odôvodnením.
  7. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie. Samostatné písomné rozhodnutie s odôvodnením sa vyhotovuje, iba ak proti nemu podá odvolanie na konferencii delegát konferencie alebo iný člen SFZ.
  8. Konferencia môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o odkladnom účinku odvolania podaného na konferencii proti rozhodnutiu volebnej komisie.
  9. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii (článok 60 ods. 12 Stanov). O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom volebnej komisie.
  10. Volebná komisia môže pred rozhodnutím požiadať o právne stanovisko člena výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky, predsedu alebo iného člena legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ alebo pracovníka legislatívno-právneho útvaru SFZ. 

  Článok 5 - Rozhodnutie o výsledku volieb 

  1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o výsledku volieb a na jeho základe predsedajúci vyhlási zvolenie alebo nezvolenie príslušného kandidáta.
  2. Ak kandidát nebol zvolený, predsedajúci v súčinnosti s predsedom volebnej komisie riadi ďalší postup vo voľbách podľa článku 46 Stanov.
  3. Volebná komisia po každom kole volieb vyhotoví uznesenie o výsledku volieb, ktoré overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie, ktorí boli prítomní na konferencii. Uznesenie o výsledku volieb je súčasťou správy volebnej komisie.
  4. Pri voľbách uskutočnených výkonným výborom vyhlási uznesenie o výsledku volieb kontrolór alebo generálny sekretár. Uznesenie o výsledku volieb vykonaných výkonným výborom je súčasťou zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru.
  5. Ak volebná komisia zistí závažné porušenie právneho poriadku, predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA v súvislosti s vykonanými voľbami, ktoré malo alebo je dôvodné predpokladať, že mohlo mať významný vplyv na výsledok volieb, rozhodne, že celé voľby alebo voľby niektorého kandidáta sú neplatné a súčasne vyhlási, že sa voľby alebo ich časť budú opakovať. Volebná komisia v takom prípade na základe svojich zistení dá podnet na konanie príslušných orgánov SFZ.

  Článok 6 - Voľby a hlasovanie

  1. Voľby členov orgánov SFZ volených konferenciou sú upravené v článku 46 Stanov, ktorý sa primerane použije aj pri voľbe členov orgánov SFZ volených výkonným výborom. Na voľby sa primerane použijú aj ustanovenia článku 18 až 26 rokovacieho poriadku.
  2. Pri voľbách sa použijú osobitne označené hlasovacie lístky (ďalej len „volebné lístky”). Platnosť volebných lístkov posudzuje volebná komisia podľa článku 24 ods. 6 až 9 rokovacieho poriadku.
  3. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebné lístky a volebnú schránku.
  4. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním, ak konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Konferencia môže jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných prípadoch.
  5. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menom a priezviskom kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.
  6. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný.
  7. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V spodnej časti volebného lístka sa uvedie počet volených kandidátov.
  8. Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu, “PROTI” voľbe alebo “ZDRŽAL SA” voľby. Predseda volebnej komisie je oprávnený poveriť spočítaním hlasov skrutátorov.
  9. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá generálnemu sekretárovi na jej archiváciu podľa Registratúrneho poriadku SFZ.
  10. Ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo nezávislého pozorovateľa volieb, ten je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.[4] Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou správy volebnej komisie.[5]

  Článok 7 - Zvolenie kandidáta 

  1. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania.
  2. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb.
  3. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
  4. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov (44). Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola podľa odseku 3.
  5. Ak podľa odsekov 3 a 4 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania.

  Článok 8 - Správa volebnej komisie

  1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu konferencie, na ktorej sa konajú voľby, okrem volieb členov volebnej komisie, správu volebnej komisie, ktorej súčasťou je zápisnica z volieb.
  2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej komisie na konferencii, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti s prípravou a priebehom volieb na konferencii.
  3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie, bezodkladne požiada predsedu volebnej komisie o úpravu správy. Ak predseda volebnej komisie žiadosti člena volebnej komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím volebnej komisie o žiadosti, ak bolo vydané.
  4. Predseda volebnej komisie predloží správu volebnej komisie do 10 dní odo dňa konania konferencie generálnemu sekretárovi.
  5. Generálny sekretár zabezpečí zaslanie správy volebnej komisie delegátom, členom výkonného výboru, členom volebnej komisie, kontrolórovi, predsedom orgánov SFZ a jej zverejnenie obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ a v ISSF do 15 dní odo dňa konania konferencie.[6]

  Článok 9 - Spoločné ustanovenia

  1. Ak Stanovy predpokladajú ustanovenie do funkcie výkonným výborom, o ustanovení navrhnutej osoby rozhodne výkonný výbor verejným hlasovaním, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ak bolo na ustanovenie do funkcie navrhnutých viac kandidátov, použijú sa ustanovenia upravujúce voľby.
  2. Písomnosti súvisiace s činnosťou volebnej komisie doručené SFZ sa v elektronickej podobe bezodkladne posielajú predsedovi volebnej komisie alebo inému členovi volebnej komisie a tajomníkovi volebnej komisie, ak bol ustanovený.
  3. Na komunikáciu a rozhodovanie volebnej komisie sa využívajú nástroje a prostriedky ISSF.
  4. Volebná komisia môže, ak to povaha a závažnosť veci nevylučuje, rozhodovať aj formou hlasovania per rollam, ktorého pravidlá upravuje osobitný predpis SFZ.[7]
  5. Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre začiatok plynutia lehoty.
  6. Ak sa konajú voľby člena volebnej komisie, úlohy volebnej komisie plní kontrolór.

  Článok 10 - Zrušovacie ustanovenia

  Zrušuje sa volebný poriadok Slovenského futbalového zväzu schválený na konferencii dňa 22. februára 2013.

  Článok 11 - Účinnosť

  Tento volebný poriadok bol prerokovaný a schválený na konferencii dňa 3. júna 2016 a nadobúda účinnosť 4. júna 2016.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 2 písm. r) Stanov.^
  2. § 7 ods. 2 až 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”).^
  3. § 17 ods. 1 písm. h) Zákona o športe.^
  4. § 23 ods. 2 Zákona o športe.^
  5. § 23 ods. 3 Zákona o športe.^
  6. § 17 ods. 1 písm. f) Zákona o športe.^
  7. Smernica o hlasovaní per rollam.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti