Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.02.2016 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  K ZÁKONU o ŠPORTE: 

  • VIDEOPREDNÁŠKA p. RNDr. Jozefa MIHÁLA k ZÁKONU o ŠPORTE - TU
  • PREZENTÁCIA p. Ing. Alice FISTEROVEJ k ZÁKONU o ŠPORTE - TU
  • OTÁZKY a ODPOVEDE k témam ZÁKONA - TU

  MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY a PRÁVNE DOKUMENTY v oblasti ŠPORTU - TU


  VYHLÁŠKA publikovaná pod č. 110/2016 Z.z. v Slov-LEXe (elektronická verzia Zbierky zákonov SR) - TU

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. februára 2016 

  o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

  č. 110/2016 Z.z.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

  § 1 Odborná príprava trénera

  (1) Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 1.

  (2) Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 2.

  § 2 Odborná príprava inštruktora športu

  (1) Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 3.

  (2) Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 4.

  § 3 Odborná spôsobilosť na zabezpečovanie odbornej prípravy

  (1) Tvorbu obsahu odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa a jej uskutočňovanie odborne spôsobilými osobami podľa odsekov 2 až 6 zabezpečuje osoba, ktorá má

  a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore šport a

  b) najmenej tri roky praxe pri výkone odbornej činnosti

  1. tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe alebo v príbuznom športe alebo

  2. tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe alebo v príbuznom športe, ak tak určia predpisy športovej organizácie.

  (2) Všeobecnú časť odbornej prípravy, ktorej obsah je zhodný pre všetky športy a je poskytovaná na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, zabezpečuje osoba, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore, ktorého obsah sa zhoduje s oblasťou odbornej prípravy, ktorú zabezpečuje.

  (3) Špeciálnu časť odbornej prípravy, ktorá je uskutočňovaná podľa požiadaviek medzinárodnej športovej organizácie, národného športového zväzu alebo športových pravidiel príslušného športu a jej obsah je osobitný podľa príslušného športu, zabezpečuje osoba, ktorá má pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport odbornú spôsobilosť

  a) tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa,

  b) tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa,

  c) tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa,

  d) inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

  e) inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa.

  (4) Špeciálnu časť odbornej prípravy podľa odseku 3 môže po uplynutí troch rokov od nadobudnutia odbornej spôsobilosti zabezpečovať aj osoba, ktorá má pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti

  a) tréner I. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

  b) tréner II. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa,

  c) tréner III. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa,

  d) inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

  e) inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa,

  f) inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa.

  (5) Špeciálnu časť odbornej prípravy podľa odseku 3 môže zabezpečovať aj športovec alebo športový odborník, ktorý

  a) dosiahol v príslušnom športe alebo v príbuznom športe

  1. na významnej súťaži alebo na súťaži určenej predpismi športovej organizácie športový výsledok určený predpismi športovej organizácie alebo

  2. výsledok určený predpismi športovej organizácie, alebo

  b) bol určený organizáciou, ktorá poskytuje odbornú prípravu, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu.

  (6) Ak v rámci odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa ide o vzdelávanie v oblasti

  a) práva, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v študijnom odbore právo,

  b) všeobecného lekárstva, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

  c) psychológie, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v študijnom odbore psychológia,

  d) pedagogiky, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika alebo andragogika; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v požadovanom študijnom odbore.

  (7) Vzdelávanie do oblastí podľa odseku 6 zaraďuje organizácia, ktorá poskytuje odbornú prípravu.

  § 4 Spoločné ustanovenie

  Príbuzným športom sa rozumie šport, ktorý má s iným športom, ktorý je uznaným športom, obdobné pravidlá súťaže, obdobný systém súťaženia, obdobnú štruktúru športového výkonu a obdobné používané náradie alebo náčinie.

  § 5 Prechodné ustanovenia

  (1) Za splnenie podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore telesná výchova a šport podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 alebo podľa osobitného predpisu.1)

  (2) Za splnenie podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa považujú aj najmenej tri roky praxe pri výkone špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry tréner II. triedy, tréner I. triedy alebo diplomovaný tréner v príslušnom športe alebo v príbuznom športe, ak osoba nadobudla túto odbornú spôsobilosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008.

  (3) Špeciálnu časť odbornej prípravy môže zabezpečovať aj osoba, ktorá pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport nadobudla odbornú spôsobilosť tréner II. triedy, tréner I. triedy alebo diplomovaný tréner podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008.

  (4) Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii tréner nadobudnutú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008, považuje sa

  a) diplomovaný tréner za trénera V. kvalifikačného stupňa,

  b) tréner I. triedy za trénera IV. kvalifikačného stupňa, ak táto odborná spôsobilosť bola nadobudnutá na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore telesná výchova a šport podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 alebo podľa osobitného predpisu,1) inak za trénera III. kvalifikačného stupňa,

  c) tréner II. triedy za trénera III. kvalifikačného stupňa a

  d) tréner III. triedy za trénera II. kvalifikačného stupňa.

  § 6 Účinnosť

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


  Príloha č. 1 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

  Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner

  Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. vie vysvetliť teoretické základy športového tréningu

  3. vie opísať základy štruktúry športového výkonu

  4. pozná metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, základy regenerácie

  5. vie opísať zložky športového tréningu

  6. pozná tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

  7. vie opísať osobitosti športovej prípravy mládeže a športovej prípravy v športe pre všetkých

  8. pozná základy psychológie športu a pedagogiky v športe pre všetkých

  9. pozná základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov

  10. pozná základy problematiky výživy športovca

  11. pozná základné princípy rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti

  12. vie opísať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca

  13. vie opísať teoretické východiská výberu športových talentov

  14. vie opísať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese motorického učenia v súlade s individuálnymi osobitosťami neorganizovaných športovcov

  15. je spôsobilý v praxi samostatne vysvetliť, prakticky ukázať a naučiť základné lokomočné zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

  16. má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých

  Tréner II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa

  3. vie popísať a zdôvodniť teoretické východiská športového tréningu

  4. vie vysvetliť štruktúru športového výkonu

  5. vie vysvetliť metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

  6. pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia mládeže a športovca vykonávajúceho šport pre všetkých v príslušnom športe

  7. vie vysvetliť osobitosti športovej prípravy mládeže, dievčat a žien

  8. vie opísať princípy individualizácie zaťaženia športovca

  9. vie vysvetliť základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov

  10. orientuje sa v problematike výživy športovca

  11. dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca

  12. vie vysvetliť teoretické východiská výberu športových talentov

  13. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na zverencov

  14. vie vysvetliť a aplikovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese motorického učenia v súlade so senzitívnymi obdobiami, ako aj individuálnymi a vývojovými osobitosťami mládeže

  15. je schopný viesť tréningový proces na základe adekvátneho poznania metód športového tréningu mládeže

  16. dokáže viesť športovca alebo tím v mládežníckych súťažiach

  17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých

  Tréner III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa

  3. vie v praxi aplikovať teoretické východiská športového tréningu a pozná základy ich historického vývoja

  4. vie analyzovať štruktúru športového výkonu

  5. vie používať najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

  6. vie aplikovať osobitosti športovej prípravy mládeže a žien pri plánovaní športového tréningu

  7. vie sa orientovať v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie

  8. vie vysvetliť systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca v tréningovom procese

  9. vie analyzovať a v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov

  10. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na športovcov

  11. vie uplatňovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania si pohybových zručností

  12. dokáže klasifikovať, administrovať a použiť diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov

  13. vie sa orientovať v základných sociologických, etických a právnych otázkach svojho športu

  14. vie aplikovať metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

  15. je schopný viesť tréningový proces na základe zodpovedajúceho poznania metód športového tréningu

  16. dokáže viesť športovca alebo tím v súťaži

  17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca, a ak tak ustanovujú vnútorné predpisy športového zväzu, aj športovú prípravu vrcholového športovca

  Tréner IV. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 6 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

  2. ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu

  3. vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri plánovaní športového tréningu

  4. ovláda princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, výkonnosti, zmien trénovanosti

  5. vie aplikovať a diferencovať najnovšie metódy zaťažovania v športovom tréningu

  6. pozná a vie rozčleniť štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

  7. vie použiť poznatky z ďalších aplikovaných odborov v športovom tréningu, najmä z kineziológie a regenerácie

  8. pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii a optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

  9. vie v praxi aplikovať poznatky o osobitostiach športovej prípravy mládeže a žien

  10. vie syntetizovať poznatky z problematiky výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie a aplikovať ich do športového tréningu

  11. vie sa orientovať a riešiť sociologické, etické a právne otázky svojho športu

  12. dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií

  13. vie v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov

  14. je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov ako hlavný tréner, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu

  15. vie navrhnúť a modifikovať stratégiu športovej prípravy konkrétneho športu

  16. pozná a vie v športovej praxi aplikovať základné psychoregulačné prostriedky

  17. vie efektívne uplatňovať najnovšie metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania a zdokonaľovania si pohybových zručností

  18.

  dokáže administrovať a navrhovať diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov

  19. vie modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu vo vrcholovom športe

  20. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím v súťaži

  Tréner V. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 7 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má odbornú spôsobilosť tréner IV. kvalifikačného stupňa

  2. vie vytvoriť nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športovej činnosti

  3. ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu

  4. dokáže prenášať najmodernejšie vedecké poznatky do trénerskej praxe

  5. vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri riadení a plánovaní

  6. ovláda teóriu a dokáže navrhnúť optimálne riešenia pre prax rozvoja všeobecných a špeciálnych faktorov štruktúry športového výkonu

  7. vie interpretovať a využiť diagnostické metódy na určenie úrovne trénovanosti, výkonnosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie

  8. ovláda metódy a prostriedky modelovania športovej prípravy a predikcie športového výkonu

  9. pozná najnovšie metódy, formy a prostriedky športového tréningu smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a invencii tréningového procesu v príslušnom športe

  10. ovláda osobitosti športovej prípravy mládeže a žien

  11. vie prakticky demonštrovať svoje zručnosti v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie

  12. je pripravený na marketingové a manažérske činnosti vo svojom športe

  13. je pripravený pôsobiť ako lektor, aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom vzdelávaní športových odborníkov v príslušnom športe

  14. je pripravený pôsobiť ako hlavný tréner, metodický a riadiaci pracovník pri riadení skupiny trénerov, trénerskej rady v športových kluboch alebo v športovom zväze

  15. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni


  Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

  Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner

  Tréner I. kvalifikačného stupňa

  (1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. biologicko-lekárske základy v športe

  2. biomechanika

  3. psychológia športu

  4. základy pedagogiky

  5. teória a didaktika športu

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby

  c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti

  (2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

  a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom

  b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku 1

  c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku 1

  Tréner II. kvalifikačného stupňa

  (1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. biologicko-lekárske základy v športe

  2. biomechanika

  3. diagnostika trénovanosti

  4. psychológia športu

  5. pedagogika športu

  6. základy etiky športu

  7. základy športu a práva

  8. teória a didaktika športu

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby

  c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti

  (2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

  a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom

  b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku 1

  c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku 1

  Tréner III. kvalifikačného stupňa

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. funkčná anatómia

  2. biochémia v športe

  3. fyziológia telesných cvičení

  4. biomechanika

  5. diagnostika trénovanosti

  6. regenerácia a hygiena

  7. dejiny a organizácia športu

  8. psychológia športu

  9. pedagogika športu

  10. základy sociológie športu

  11. etika športu

  12. didaktika športového tréningu

  13. šport a právo

  14. výživa v športe

  15. základy vedeckej práce v športe

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby

  c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, metodického postupu, stavby a plánovania tréningu, hodnotenia zmien výkonnosti po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti

  Príloha č. 3

  k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

  Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

  Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

  3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení

  4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

  5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

  6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie

  7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností

  8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

  Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

  3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

  4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení

  5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

  6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

  7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných zručností vybraných pohybových aktivít

  8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny

  9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie

  10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností

  11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny

  12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti

  13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách

  14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe

  Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)

  1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

  2. má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

  3. dokáže aplikovať vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

  4. vie navrhnúť stratégiu aplikácie poznatkov pre prevenciu civilizačných ochorení

  5. dokáže vytvoriť a v praxi aplikovať program pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

  6. vie prakticky demonštrovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny

  7. je schopný podieľať sa na rozširovaní poznatkov a vedomostí, ktoré súvisia s rozvojom jeho špecializovanej činnosti pri vybranej pohybovej aktivite

  8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny

  9. vie aplikovať poznatky z psychológie pre motivovanie účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti vedúcej k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie

  10. vie monitorovať efektivitu pohybových činností pre zdravie a pre úpravu zdravotných oslabení

  11. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície

  12. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách

  13. vie organizovať rôzne formy pohybovej aktivity v športe

  14. vie riadiť, kontrolovať a hodnotiť telovýchovný proces v športe so zameraním sa na rozvoj zdravého spôsobu života na zlepšenie telesnej kondície a duševnej kondície všetkých skupín obyvateľstva

  Príloha č. 4

  k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

  Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

  Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. biologicko-lekárske základy v športe

  2. biomechanika

  3. regenerácia

  4. psychológia športu

  5. základy pedagogiky

  6. teória a didaktika športu

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín

  c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti

  Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. biologicko-lekárske základy v športe

  2. biomechanika

  3. regenerácia a hygiena

  4. psychológia športu

  5. pedagogika

  6. sociológia športu

  7. základy etiky športu

  8. teória a didaktika športu

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín

  c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti

  Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa

  a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch

  1. funkčná anatómia

  2. biochémia v športe

  3. fyziológia telesných cvičení

  4. biomechanika

  5. diagnostika trénovanosti

  6. regenerácia a hygiena

  7. dejiny a organizácia športu

  8. psychológia športu

  9. pedagogika

  10. sociológia športu

  11. etika športu

  12. didaktika športového tréningu

  13. šport a právo

  14. výživa v športe

  15. základy vedeckej práce v športe

  b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby

  c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, aplikácie metodického postupu, hodnotenia zmien výkonnosti a somatických parametrov po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba

  d) skúška zo všeobecnej časti

  e) skúška zo špeciálnej časti


  Právne záväzný obsah Vyhlášky 110/2016
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti