Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vymedzenie predmetu činnosti športového klubu vytvoreného ako obchodná spoločnosť podľa § 9 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.04.2012JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Možnosť založiť športový klub ako obchodnú spoločnosť.

  Športové kluby môžu byť na základe § 9 odsek 2[1] zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2008, zriadené ako občianske združenia alebo aj ako obchodné spoločnosti[2] založené na iný účel ako na účel podnikania[3]. Týmto účelom je vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je športový klub členom.[4]

  Keď si však pozrieme elektronické výpisy z obchodného registra napr. prvoligových futbalových klubov zistíme, že väčšina klubov - obchodných spoločností, má predmet činnosti vymedzený v podstate obdobným spôsobom ako u bežnej akciovej spoločnosti založenej na účely podnikania. V takomto prípade by malo byť ku každej z činností uvedených v predmete činnosti existovať aj živnostenské oprávnenie.

  Účelom ustanovenia možnosti založiť športový klub ako obchodnú spoločnosť však nie je, aby športové kluby vykonávali činnosť na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sa vydáva pre činnosti vykonávané ako podnikanie, pričom pri športových kluboch je účel založenia iný.

  Športový klub môže byť zriadený aj ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia; na jeho zriadenie a financovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách.

  Ako by mal byť správne vymedzený predmet činnosti takejto obchodnej spoločnosti?

  Vymedzenie predmetu činnosti športového klubu, ktorý bol založený ako obchodná spoločnosť by malo zodpovedať zákonnej úprave tohto inštitútu. Ako pozitívny príklad môže poslúžiť vymedzenie predmetu činnosti športového klubu MŠK Žilina alebo FC Nitra, ktoré znie nasledovne:

  "Predmet činnosti: športový klub - vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom podľa § 9 zákona č. 300/2008 Z.z."

  Rozsah ekonomických činností, ktoré takýto športový klub môže vykonávať je potom daný znením ust. § 9 odsek 3 zákona č. 300/2008 Z.z. podľa ktorého:

  "(3) Športový klub financuje svoju činnosť z vlastných príjmov.

  Vlastnými príjmami sú:

  1. členské príspevky,
  2. výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
  3. výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
  4. príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
  5. výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia,
  6. príjmy z prestupov športovcov,
  7. príjem od medzinárodných športových zväzov za účasť v medzinárodných športových súťažiach a na medzinárodných športových podujatiach,
  8. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
  9. dary a príspevky,
  10. iné príjmy."

  Výhody stanovenia predmetu činnosti športového klubu - obchodnej spoločnosti uvedeným spôsobom.

  Praktickou výhodou takto predmetu činnosti vymedzeného vyššie uvedeným/citovaným spôsobom je, že športový klub - obchodná spoločnosť na činnosti, z ktorých dosahuje príjmy uvedené pod písmenom a/ až j/, nepotrebuje žiadne živnostenské oprávnenie, čo znamená, že nepodlieha ani kontrolnej činnosti živnostenských úradov.

  Ak športový klub chce vykonávať popri športe iné činnosti formou podnikania alebo ak sa spoločníci, resp. akcionári športového klubu - obchodnej spoločnosti, rozhodnú vykonávať niektoré činnosti súvisiace so športom podnikateľským spôsobom, ktorý im okrem iného umožňuje vyplácať podiely na zisku na základe ust. § 9 odsek 4[5] zákona č. 300/2008 Z.z. môže športový klub zriadiť štandardnú obchodnú spoločnosť[2] zriadenú za účelom podnikania. Táto však musí mať na svoj predmet činnosti riadne vydané živnostenské oprávnenie.

  Za námet k napísaniu tohto príspevku ďakujem JUDr. Miroslavovi Bobákovi. Verím, že formou komentárov bude ešte doplnený.


  Poznámky pod čiarou:
  1. § 9 - Športový klub (zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu)  
   (2) Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania. Na účel účasti v športovej súťaži môžu právnu formu športového klubu určiť stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub členom, alebo podmienky účasti športových klubov v športovej súťaži vyhlásenej podľa § 8 ods. 3.^
  2. § 56 Obchodného zákonníka
   (1) Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.a, b
  3. § 2 - Podnikanie (zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník)
   (1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
   (2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
   a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
   b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
   ^
  4. § 9 - Športový klub (zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu)
   (1) Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom.^
  5. § 9 - Športový klub (zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu)  
   (4) Športový klub môže založiť obchodnú spoločnosť.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia