Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Výroky účastníkov konferencie "Šport a právo 2014" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.04.2015 Ladislav Križan
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: Poprad, výroky

  "Futbal je diagnóza."
  Zakladateľ Rozhodcovského súdu SFZ Juraj Kuráň predniesol tento výrok po prevzatí ocenenia od SFZ za nezištný výkon dlhoročnej dobrovoľníckej činnosti nielen ako právnik a funkcionár v prospech futbalu. Veta bola inšpirovaná výrokom jeho veľmi trpezlivej a chápajúcej pani manželky.

  "Už dnes ste sa mnohí tu prítomní zapísali Vašou nezištnou pomocou do histórie slovenského športu. Budeme Vašu kompetentnosť, ale i občiansku statočnosť potrebovať aj pri príprave zákona o športe."
  Prezident SFZ Ján Kováčik v úvodnom slove konferencie.

  "90% podpora všetkých národných športových zväzov by mala byť predpokladom akceptácie návrhu zákona o športe."
  Prezident SZĽH Igor Nemeček v úvodnom slove konferencie.

  "Diskutujme do úmoru pri tvorbe návrhu zákona o športe. Keď už bude po konsenze jeho oficiálny návrh na svete, chcem Vás poprosiť, spojme sa pre jeho prijatie bez ohľadu na to, že nie úplne všetko musí byť podľa predstáv každého z nás."
  Advokát a člen Rady Učenej právnickej spoločnosti Peter Haňdiak v úvodnom slove konferencie.

  "Na rozdiel od práva právnej istoty je základom športu a jeho ďalšieho rozvoja neistota, najmä neistota výsledkov športového súťaženia."
  Profesor ústavného práva Ján Svák v úvodnom slove konferencie.

  "Prijatiu zákona o organizovaní verejných športových podujatí v NR SR 115 hlasmi (zo 139 prítomných poslancov, 24 poslancov sa zdržalo hlasovania, žiaden nehlasoval proti) veľmi pomohol odborný, apolitický prístup pri jeho tvorbe."
  Právnička Žaneta Surmajová z MŠVVaŠ SR pri hodnotení vzniku, prijatia a implementácie zákona o organizovaní verejných športových podujatí športe skoro po jeho schválení v NR SR.

  "Zástupca fanúšikovskej obce mal právo a aktívne sa podieľal na konečnom výsledku a jeho vstupy boli veľmi cenné."
  Bývalý pracovnvík MV SR pracujúci dnes na SFZ, Peter France, pri hodnotení implementácie zákona o organizovaní verejných športových podujatí do každodennej praxe.

  "Register rizikových účastníkov a evidencia zákazov by mal kľúčovým užívateľom zákona o organizácii verejných športových podujatí poskytnúť potrebné dáta pre efektívnu a bezpečnú organizáciu."
  Andrej Petrovaj, zástupca obchodnej spoločnosti stengl a.s., pri predstavení informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (IS BŠP).

  "Nečakajme definíciu verejného zájmu, a to aj v oblasti športu, priamo expressis verbis v texte ústavy."
  Profesor ústavného práva Ján Svák vo svojom príspevku o viacerých ústavných právach vrátane ústavného práva na zdravie v kontexte súdneho rozhodnutia a úplatku pri plastickej operácii, pri ktorej sa malo zväčšovať ženské poprsie.

  Rozhodnutie o tom, či bude moc orgánov zväzov pochádzať od delegátov právnických osôb, najmä nie všetkých športových klubov alebo od všetkých ľudí zväzu - športovcov, trénerov, rozhodcov, funkcionárov atď. bude určovať i právo voliť a byť volený v športe. "Múdrejší proti väčšine" pretože "Väčšina sa väčšinou mýli" budú tvrdenia, ktoré nebudú zastávať tí, čo obhajujú právo voliť pre všetkých ľudí v športe. Tí, čo právo voliť slobodne a tajne pre všetkých naopak zastávať budú, nebodaj nahlas až do posledného dôsledku, lebo sa domnievajú, že moc pochádza od športového ľudu, môžu byť naopak a paradoxne v menšine ...
  Člen Rady Učenej právnickej spoločnosti Ladislav Križan, sám sa označiaci za demokrata, ktorý sa zároveň snaží zastávať postoj k ideálnemu usporiadaniu športu optikou “duchovnej aristokracie” profesorky Alexandry Krskovej.

  "Bolo by veľmi užitočné sa zamyslieť nad právnou úpravou "transformácie" športového klubu, ktorý má právnu formu občianskeho združenia na obchodnú spoločnosť - napr. s.r.o. nezaloženú za účelom podnikania, ktorá by bola jeho právnym nástupcom vrátane možnosti zvýšenej ochrany uspokojovania hráčov v procese konkurzu športového klubu."
  Advokát a vysokoškolský pedagóg Jozef Čorba komentujúc boľavú prax v dnešnom slovenskom športe najmä po roku 2000.

  "Kto je profesionálny športovec nech si autonómne určí národný športový zväz športovými predpismi, čo je výkon (polo)profesionálnej športovej činnosti pre potreby zdravotných a sociálnych odvodov a daní nech určí pre všetky národné športové zväzy právnou úpravou štát."
  Hráčmi zvolený člen Komory pre riešenie sporov SFZ Jaroslav Čollák prezentujúc svoju osobnú predstavu o statuse a úprave zmluvných vzťahov športovcov.

  "Existujúce hráčske asociácie na území SR dnes a fungujúce viac či menej, nie sú odbory v právnom slova zmysle. Sociálny dialóg je však potrebné vnímať širšie, ako participáciu na správe športu a jej budúcnosti i hráčmi."
  Advokát a vysokoškolský pedagóg doc. Tomáš Gábriš volajúci po vzniku sociálneho dialógu v SR v širšom slova zmysle.

  "Najmä výkonnostný šport formoval v minulosti i Vás - mnohých dnes tu prítomných právnikov a dnes už i angažovaných občanov, ktorí pracujete ako dobrovoľníci na príprave návrhu zákona o športe. Pre všetky deti, ktoré dlhodobou účasťou vo výkonnostnom športe neprejdú, potrebujeme profesionalizáciu učiteľov TV a športu na primárnom vzdelávaní."
  Prodekan FTVŠ Ľubor Tománek zdôrazňujúc význam budovania pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu už od materských škôl kvalifikovanými športovými pedagógmi.

  "Príspevok občianskeho združenia svojmu členovi je dnes na základe znenia právnej úpravy oslobodený od sociálnych odvodov, zdravotných odvodov i dane z príjmu."
  Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál odhaľujúci ďalší z jeho medzi laickou i odbornou verejnosťou vyhľadávaných tipov.

  "Publikácia rozhodnutí CAS vrátane vyčíslenia nákladov konania trvá často i niekoľko mesiacov po skončení samotného konania, čo je všeobecne vnímané ako negatívum CAS, ktorý sa po svojom vzniku sám posúva a zlepšuje v plynúcom čase."
  Právnik Ústavu štátu a práva Českej akadémie vied Pavel Hamerník dlhodobo sa venujúci športovému právu o tom, ako sa poučiť z vývoja CAS a neopakovať jeho chyby pri kreovaní tzv. Stáleho súdu pre šport v SR.

  "Nemusí byť pravdou, že kto neustále pátra po účele vecí, nikdy neobjaví ich krásu. Riešenie sporov v športe je ukážkovým príkladom tejto tézy."
  Predseda rekodifikačnej komisie pre civilné právo procesné MS SR doc. Marek Števček a prezident Slovenskej boxerskej federácie vysvetľujúci svoju vášeň pre právo v športe.

  "Najväčšia firma na Slovensku je štát. Platí to i pre oblasť športu. Ak v najväčšej firme nepracujú najlepší ľudia, najväčší odborníci na vec, ukazuje to, ako vážne berie štát zhodnocovanie športu v prospech spoločnosti. Počítajme spolu. 1 dieťa, 2 eura na hodinu organizovanej pohybovej aktivity, 3 aktivity do týždňa, 50 týždňov, 150 aktivít znamená 300 euro ročne. 750 000 detí x 300 euro= 225 mil. euro ročne. Ak zaplatia 50% štát + 50% rodičia pôjde o 112 miliónov záťaž pre štát a 112 miliónov pre rodičov."
  Pracovník sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR a športový občiansky aktivista Branislav Strečanský a jeho predstava konkrétnej podpory 1 konkrétneho verejného záujmu v oblasti športu v číslach.

  "Zavedenie "príspevku na šport" vo výške 1-2% pripočítaných ku každej platbe konečného spotrebiteľa maloobchodnému predajcovi za športový tovar a služby, ktoré by boli odvedené do Športového fondu po vzore diaľničnej známky s cieľom vzniku finančnej solidarity od športujúcej verejnosti."
  Advokátka a právnička SZĽH Zuzana Zajíčková predstavujúca iba jedno z veľkého množstva možných a skupinou pripravujúcou zákon o športe diskutovaných opatrení na zvýšenie príjmov pre športové hnutie.

  "Ak chcete vedieť ako to dopadne, idete do divadla. Na šport idete práve preto, že neviete ako to dopadne."
  Integrity officer SFZ Peter Dedík o hlavnej komerčnej hodnote športu, ktorou je nepredvídateľnosť výsledkov športového súťaženia.

  "V prípade zlomenia nohy senického Tomáša Kóňu dunajskostredským Ákosom Szarkom bolo trestné konania okresnou prokuratúrou zastavené. Dôvodom nebola zásada ne bis in idem, ale neúčelnosť trestného konania. Dôvodom bol veľmi rýchlo uložený trest páchateľovi nie súdom, ale Disciplinárnou komisiou SFZ, pričom výška trestu, písomné rozhodnutie vrátane jeho odôvodnenia a procesu, ktorý k nemu viedol, boli veľmi presvedčivé a napĺňali všetky znaky práva na spravodlivý proces."
  Prokurátor a člen Disciplinárnej komisie SFZ Peter Mihál vysvetľujúci aktuálny stav vo veľmi medializovanej kauze trestnoprávnej zodpovednosti za športový úraz vo futbale.

  "Na všetkých rekonštruovaných resp. novovystavaných futbalových štadiónov bez ohľadu na ich vlastníka budú existovať vecné bremená, ktoré zaručujú ich dlhodobé používanie SFZ pre účely štátnej športovej reprezentácie."
  Bývalá dlhoročná pracovníčka MF SR pracujúca dnes na SFZ, Mária Berdisová, pri hodnotení implementácie zákona o organizovaní verejných športových podujatí do každodennej praxe.

  "Názor českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je, že fotbalový svaz není veřejným zadavatelem."
  Petr Šustek, advokát a člen Legislatívnej rady vlády ČR približujúci nielen aktuálny postoj, ktorý môže aktuálne prijatá smernica o verejnom obstarávaní z roku 2014, v budúcnosti zásadne zmeniť.

  "Zákon bez efektívneho online monitoringu a denného kontrolingového nástroja je prakticky nevykonateľný. Posun od evidenčného informačného systému k procesnému informačnému systému je rovnaký posun, ako posun od kolektívnej nezodpovednosti k osobnej zodpovednosti."
  CIO SFZ, Ján Letko, vysvetľujúci výhody úspešného príbehu už dva roky postupne implementovaného Informačného systému slovenského futbalu, ktorý dnes zahŕňa procesný život 1916 futbalových klubov.

  "Vykonávanie dobrovoľníctva v rámci pracovného času môže byť podporené tak, že zamestnávateľ rozhodnutý zvýšiť svoju spoločenskú zodpovednosť, navýši počet dní dovolenky zamestnanca, pričom počas týchto dní zamestnanec musí vykonávať dobrovoľnícku činnosť."
  Študent práva a člen UčPS Michael Válek približujúci rôzne modely podpory dobrovoľníctva vo svete na jednom z mnohých príkladov.

  "Rovnomerný vplyv na zloženie členov Komory cez nominácie jej rozhodnutiami dotknutými subjektmi, dôraz na odbornosť jej členov a zverejňovanie jej rozhodnutí na webovom sídle sú podstatnými zárukami nestranného rozhodovania Komory."
  Advokát a predseda novovzniknutej Komory pre riešenie sporov SFZ Miroslav Hlivák o niektorých princípoch.

  "Človeka a ani športovca nemôže nikto vlastniť, kúpiť či predať. Scudziť možno právo(a), ktoré sa spájajú so vznikom, dĺžkou trvania resp. zánikom zmluvného vzťahu medzi športovcom a športovým klubom. Podrobné pomenovanie a opis všetkých prvkov tohto vzťahu umožní lepší odhad ich hodnoty v súlade s medzinárodnými oceňovacími štandardami a následne autoritatívne určenia ceny súdom alebo kompetentným orgánom zväzu pre účely scudzenia v prípade nedohody a sporov napr. klubov."
  Po vystúpení hráčmi zvoleného člena Komory pre riešenie sporov SFZ Jaroslava Čolláka k prestupom športovca: niekoľko slov k oceneniu práva na výkon športovca sa rozprúdila zaujímavá diskusia, ktorej výstup zhrnul do týchto slov Ladislav Križan.

  "Kto miluje klobásy a chce dodržiavať zákony, nemal by byť pri ich vzniku. Vznik zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorého nielen prípravu som detailne i vďaka Vám všetkým a Vašim rôznorodým pohľadom mohol sledovať, bol pre mňa po rokoch slovenskej politickej reality pozitívnym šokom."
  Dlhoročný politický komentátor najmä denníka SME a dnes novinár na voľnej nohe Róbert Kotian venujúci sa od roku 2011 i spoločenskej sfére športu a jeho kauzám v Denníku Šport.

  "Ak by dnes štát zaťažil závislú prácu v športe (dnes i čierno-šedú vykonávanú mimo Zákonníka práce) odvodmi a daňami podľa Zákonníka práce, stúpli by okamžite náklady zväzov a klubu o cca 35%. Považujem za spravodlivé a etické pre dnešný reformný dlh v športe zavinený štátom za posledných 25 rokov, ak by tak chcel urobiť, aby zároveň predstavil kompenzačné mechanizmy zabezpečujúce možnosti, aby zväzy a kluby mohli získať legálne dodatočné príjmy napr. pomocou sponzoringu, reformy 2% mechanizmu atď. Dôvodom nie je vôbec rozvoj športu, ale prosté udržanie jeho systému v chode."
  Ladislav Križan.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti