Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Základné princípy navrhovaných právnych úprav k voľbám, volebnej kampani a politickým stranám NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.09.2013Ministerstvo vnútra SR (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie, princípy a navrhované zmeny návrhu zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach a návrhu zákona zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku:

  Zákon o volebnej kampani

  Cieľom nového zákona je:

  • komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone,
  • ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby vrátane politických strán, kandidátov a tretích strán
  • ako aj upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.
  • Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane a zavádza jednotnú terminológiu
  • Zákon navrhuje zveriť kontrolu a udeľovanie sankcií vo forme správnych deliktov kompetentným orgánom:
   • pri porušení všeobecných pravidiel - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
   • pravidiel týkajúcich sa médií - Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Rade pre vysielanie a retransmisiu
   • alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane - Ministerstvu financií Slovenskej republiky
  • Zákonom sa navrhuje upraviť dĺžka volebnej kampane, t.j. volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
  • Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami.
  • Zavádza sa nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov - zriaďovateľ účtu má umožniť komukoľvek (verejnosti) oboznámiť sa s obsahom účtu, pričom základným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných súkromných osôb.

   

  Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach

  (v aktuálnom návrhu zákona o volebnej kampani ako Článok II.)

  • Základom novely sú úpravy týkajúce sa financovania a kontroly financovania politických strán.
  • Zákon umožní prijímanie finančných darov politickou stranou výlučne prevodom na účet strany.
  • Zavádza sa prehľadná evidencia o daroch a darcoch na webovom sídle politickej strany.
  • Sprísňujú sa pravidlá pre prijímanie darov a ich evidenciu.
  • Výročné správy politických strán sa doplňujú o ďalšie doklady preukazujúce finančnú disciplínu strany a o prehľady výdavkov na volebnú kampaň.
  • V súvislosti s povinnosťou vykonať audit hospodárenia politickej strany sa zavádza kaucia na vykonanie auditu, čím sa má riešiť problém neschopnosti politickej strany zaplatiť náklady na audit a tiež posilniť nezávislosť audítorov.
  • Doterajší zákon sa zosúlaďuje s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby zaručoval pre všetkých občanov EÚ rovnaké práva v oblasti volieb na území Slovenskej republiky.
  • Zákon prehodnocuje sankcie za porušovanie pravidiel financovania politickej strany . Na druhej strane zákon nemení úpravu o príspevkoch pre politické strany zo štátneho rozpočtu.

   

  Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

  Zjednocuje všeobecné pravidlá a ustanovenia spoločné pre všetky druhy volieb. Týkajú sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu osôb oprávnených voliť, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej miestnosti, zisťovania výsledkov volieb, materiálnych a personálnych podmienok zabezpečenia volieb a sankcií za porušenie tohto zákona. V legislatíve Slovenskej republiky ide o nový inštitút. Sankcie za porušenie zákona majú najmä zabezpečiť prevenciu a až následne represiu.

  • Zjednocujú sa lehoty na vyhlásenie volieb – 110 dní pred konaní volieb (okrem voľby prezidenta, kde Ústava určuje 55 dní)
  • Zjednodušuje sa informovanosť verejnosti o kľúčových lehotách v rozhodnutí predsedu národnej rady o vyhlásení volieb
  • Zjednocuje sa úprava hlasovacích lístkov (bude sa už iba „krúžkovať“)
  • Zoznam kandidátov sa bude doručovať systémom 1 zásielka do domácnosti (čiže nie podľa počtu členov domácnosti)
  • Zápisnice okresných volebných komisií budú doručované elektronicky (odpadá osobný prevoz dokumentov v noci a náklady s tým spojené
  • Zabezpečí sa právo kandidujúcich subjektov osobnej prítomnosti pri sčítaní hlasov
  • Upravujú sa počty členov okrskových volebných komisií (zníži sa počet odmeňovaných členov)
  • Zákon ustanovuje pravidlá pre jednotlivé druhy volieb, hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a pre referendum.
  • Po novom sa umožňuje hlasovanie v referende aj prostredníctvom pošty. Rozširujú sa tak formy hlasovania v záujme zvýšenia účasti občanov na hlasovaní.
  • MV SR bude plniť úlohu orgánu komunikačnej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi EÚ pri voľbách do EP.

   

  Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti