Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ZÁKON č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.07.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Platnosť od: 14.6.2002
  Účinnosť od: 1.4.2010
  Uverejnené v Zbierke zákonov v čiastke 125/2002 strana 3069

  ZMENY: 102/2010 Z.z.


  ZÁKON
  č. 282/2002 Z.z. 
  zo 16. mája 2002,
  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

  Zmena: 102/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2010

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  § 1 - Predmet a pôsobnosť zákona

  (1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

  (2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)

  (3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)

  § 2 - Vymedzenie pojmov

  Na účely tohto zákona

  a) zvláštnym psom je pes

  1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)

  2. používaný horskou službou,

  3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)

  4. poľovný,

  5. ovčiarsky,

  6. vodiaci,

  7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

  b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)

  c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

  § 3 - Evidencia psov

  (1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

  (2) Evidenciu vedie obec.

  (3) Do evidencie sa zapisuje najmä

  a) evidenčné číslo psa,

  b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

  c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

  d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

  e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)

  f) úhyn psa,

  g) strata psa.

  (4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

  (5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

  (6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3, 50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

  § 4 - Vodenie psa

  (1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

  (2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

  (3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

  (4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

  (5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

  § 5 - Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

  (1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je

  a) voľný pohyb psa zakázaný,

  b) vstup so psom zakázaný.

  (2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

  § 6 - Znečisťovanie verejných priestranstiev

  (1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

  (2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.

  (3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

  § 7 - Priestupky

  (1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

  a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

  b) neprihlási psa do evidencie,

  c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

  d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)

  e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

  f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

  (2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

  a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

  b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

  c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)

  d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

  e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

  f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

  (3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

  (4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

  (5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)

  (6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

  § 8 - Prechodné ustanovenia

  (1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

  (2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

  § 9 - Účinnosť

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

  Zákon č. 102/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2010.

  Rudolf Schuster v. r.
  Jozef Migaš v. r.
  Mikuláš Dzurinda v. r.

  -------------------------------------------------------------------------

  1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 begin_of_the_skype_highlighting    171/1993  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    171/1993  end_of_the_skype_highlighting Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

  2) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  3) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

  4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

  5) § 24 a 25 Trestného zákona.

  6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti