Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane bude účinný od 1. apríla 2014 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.02.2014Ministerstvo vnútra SR (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: zákon, novela

  Nový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky parlament schválil 29. januára 2014. Zákon, ktorého návrh vypracovalo ministerstvo vnútra ako iniciatívny materiál, ustanovuje základný právny rámec pre pôsobenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

  Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, a to plnením úloh v oblastiach:

  • výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
  • odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
  • finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce,
  • zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
  • civilnej ochrany obyvateľstva,
  • dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
  • verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
  • organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
  • zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • cezhraničnej spolupráce,
  • tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pri svojej činnosti spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a obcami, pričom rozsah tejto spolupráce ustanovuje zákon o ochrane pred požiarmi.

  Prostriedky na svoju činnosť Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky bude získavať najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva. Štát jej poskytne každoročne dotáciu zo štátneho rozpočtu. So svojím majetkom bude hospodáriť samostatne, pričom môže užívať aj majetok štátu či samosprávy.

  Novou právnou normou sa novelizuje aj zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi: zrušia sa obecné hasičské zbory a útvary a zriadia sa dobrovoľné hasičské zbory obce. Pri ich zriaďovaní dôjde k širšiemu zapájaniu dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti