Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. septembra 2019 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.10.2019Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ZÁKON č. 310/2019 Z. z.
  z 18. septembra 2019
  o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2020


  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  ČI. I

  § 1 Fond na podporu športu

  (1) Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja

  a) športu mládeže,

  b) vrcholového športu,

  c) športovej reprezentácie Slovenskej republiky,

  d) športu pre všetkých,

  e) športu zdravotne postihnutých.

  (2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

  § 2 Činnosť fondu

  Fond vykonáva tieto činnosti:

  a) vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“) na účel podľa § 1 ods. 1,

  b) monitoruje podporené projekty,

  c) podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,

  d) spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,

  e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,

  f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt („ďalej len prijímateľ“),

  g) uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.

  § 3 Orgány fondu

  Orgánmi fondu sú:

  a) správna rada,

  b) dozorná rada.

  § 4 Správna rada

  (1) Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

  (2) V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.

  (3) Správna rada

  a) schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,

  b) schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,

  c) schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),

  d) schvaľuje štatút fondu,

  e) schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,

  f) rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,

  g) vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,

  h) schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)

  i) schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,

  j) schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,

  k) rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)

  l) rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2 )

  m) rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a vyjadruje sa k stanoviskám dozornej rady,

  n) rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

  § 5 Zloženie správnej rady a členstvo v správnej rade

  (1) Správna rada má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).

  (2) Vláda vymenúva a odvoláva

  a) predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),

  b) jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,

  c) jedného člena správnej rady na návrh združenia miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu,3)

  d) podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru, z ktorých aspoň jeden je zástupcom športovcov,

  e) jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,

  f) jedného člena správnej rady na návrh Slovenského futbalového zväzu,

  g) jedného člena správnej rady na návrh Slovenského zväzu ľadového hokeja.

  (3) Za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

  a) je občanom Slovenskej republiky,

  b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  d) je bezúhonná,

  e) má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu.

  (4) K návrhu na vymenovanie člena správnej rady sa prikladá

  a) štruktúrovaný životopis,

  b) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. e),

  c) písomný súhlas s navrhnutím za člena správnej rady.

  (5) Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 2 písm. b) až g) na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra.

  (6) Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou

  a) prezidenta Slovenskej republiky,

  b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

  c) člena vlády Slovenskej republiky,

  d) hlavného kontrolóra športu,

  e) generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva školstva,

  f) predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

  g) predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

  h) prokurátora,

  i) sudcu,

  j) člena dozornej rady.

  (7) Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6; predseda správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6 oznámi predsedovi vlády.

  (8) Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  § 6 Funkčné obdobie člena správnej rady

  (1) Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.

  (2) Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie člena správnej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (3) Členstvo v správnej rade sa skončí

  a) uplynutím funkčného obdobia,

  b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,

  c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,

  d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

  e) stratou bezúhonnosti alebo

  f) obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (4) Vláda odvolá člena správnej rady, ak

  a) porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu alebo

  b) vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 5 ods. 6.

  (5) Vláda môže odvolať člena správnej rady na návrh predsedu správnej rady, ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady.

  (6) Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen správnej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.

  § 7 Zasadnutie a rokovanie správnej rady

  (1) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.

  (2) Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku správnej rady a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

  (3) Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady, ak o to požiadajú najmenej traja členovia správnej rady alebo dozorná rada.

  (4) Rokovanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.

  (5) Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné.

  (6) Z každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

  (7) Podrobnosti o zasadnutí, rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady.

  § 8 Dozorná rada

  (1) Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.

  (2) Dozorná rada

  a) dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,

  b) vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,

  c) vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,

  d) vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,

  e) vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,

  f) oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,

  g) podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

  h) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

  (3) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Predseda správnej rady je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej rady bezodkladne.

  (4) Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach odborných komisií bez práva hlasovať.

  § 9 Zloženie dozornej rady a členstvo v dozornej rade

  (1) Dozorná rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.

  (2) Minister vymenúva a odvoláva

  a) predsedu dozornej rady,

  b) dvoch členov dozornej rady,

  c) jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,

  d) jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.

  (3) Ak osoby oprávnené podať návrh podľa odseku 2 písm. c) a d) na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.

  (4) Za člena dozornej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

  a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  b) je bezúhonná,

  c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,

  d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.

  (5) K návrhu na vymenovanie člena dozornej rady sa prikladá

  a) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

  b) štruktúrovaný životopis,

  c) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),

  d) písomný súhlas s navrhnutím za člena dozornej rady.

  (6) Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 6 písm. a) až i). Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná aj s členstvom v správnej rade a odborných komisiách.

  (7) Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 predsedovi dozornej rady; predseda dozornej rady zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 oznámi ministrovi.

  (8) Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  § 10 Funkčné obdobie člena dozornej rady

  (1) Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

  (2) Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena dozornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (3) Členstvo v dozornej rade sa skončí

  a) uplynutím funkčného obdobia,

  b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,

  c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,

  d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

  e) stratou bezúhonnosti alebo

  f) obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (4) Minister odvolá člena dozornej rady, ak

  a) porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu alebo

  b) vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa § 9 ods. 6.

  (5) Minister môže odvolať člena dozornej rady na návrh predsedu dozornej rady, ak sa člen dozornej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady.

  (6) Ak sa členstvo v dozornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen dozornej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena dozornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.

  § 11 Kancelária

  (1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

  (2) Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.

  § 12 Odborné komisie

  (1) Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

  (2) Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

  (3) Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.

  (4) Podrobnosti o zasadnutiach a rokovaní odborných komisií upravujú rokovacie poriadky jednotlivých odborných komisií.

  § 13 Členstvo v odbornej komisii

  (1) Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

  (2) Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

  a) má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti športu,

  b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  c) je bezúhonná.

  (3) Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov. Funkčné obdobie člena odbornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena odbornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (4) Funkcia člena odbornej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady a funkciou člena dozornej rady.

  (5) Funkcia člena odbornej komisie sa skončí

  a) uplynutím funkčného obdobia,

  b) odvolaním z funkcie,

  c) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,

  d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

  e) stratou bezúhonnosti alebo

  f) obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (6) Člena odbornej komisie správna rada môže odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

  § 14 Spoločné ustanovenia k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách

  (1) Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom.

  (2) Členstvo v správnej rade, členstvo v dozornej rade a členstvo v odborných komisiách je nezastupiteľné.

  (3) Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je v pracovnoprávnom vzťahu k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej komisie k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.

  Poskytovanie príspevku na projekt

  § 15 Všeobecné ustanovenia

  (1) Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadostí. Výzva obsahuje najmä

  a) vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,

  b) konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na projekt vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt,

  c) vzor žiadosti,

  d) doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,

  e) termín na doručenie žiadostí,

  f) okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ“),

  g) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

  (2) Fond môže ako podmienku poskytnutia príspevku na projekt určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie športovej činnosti, na ktorú požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania príspevku na projekt a priorít podpory športu.

  (3) O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o

  a) poskytnutí príspevku na projekt alebo

  b) neposkytnutí príspevku na projekt.

  (4) Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu. Rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia príspevku na projekt. Ak správna rada rozhodne inak, ako jej odporučila odborná komisia, svoje rozhodnutie odôvodní.

  (5) Na príspevok na projekt nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je možné odvolanie.

  (6) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „zmluva“).

  (7) Príspevok na projekt nemožno poskytnúť na

  a) krytie straty,

  b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

  c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

  d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,

  e) úhradu daní a sankčných odvodov,

  f) úhradu pokút.

  (8) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v určenej lehote, ak

  a) ho použil v rozpore s dohodnutým účelom,

  b) stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5) alebo

  c) porušil povinnosť uvedenú v zmluve.

  (9) Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu.

  (10) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.6)

  § 16 Žiadateľ

  (1) Žiadateľom môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia a obec.

  (2) Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

  a) je zapísaný v Informačnom systéme športu,

  b) má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5)

  c) je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,

  d) predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,

  e) vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,

  f) uhradil administratívny poplatok podľa § 18.

  (3) Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok na projekt na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu.

  (4) Žiadateľom nemôže byť

  a) člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo ich blízka osoba,

  b) právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.

  § 17 Predkladanie a posúdenie žiadostí

  (1) Žiadateľ v žiadosti uvedie, na aký účel a v akej sume žiada príspevok na projekt.

  (2) Prílohou žiadosti je:

  a) popis projektu a účelu projektu,

  b) celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,

  c) doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 2, ak sa vyžaduje,

  d) doklad o zriadení platobného účtu7) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok na projekt,

  e) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 18,

  f) iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti uvedené vo výzve.

  (3) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.8)

  (4) Po doručení žiadosti kancelária overí, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2.

  (5) Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne nedostatky, kancelária písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.

  (6) Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária vyradí žiadosť z posudzovania a túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.

  (7) Žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 4, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie.

  (8) Odborná komisia v rámci procesu posudzovania žiadostí preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou.
  Ak podľa predloženého rozpočtu projektu odborná komisia zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.

  (9) Odborná komisia žiadosť s jej písomným hodnotením predkladá správnej rade na rozhodnutie.

  § 18 Administratívny poplatok

  (1) Za spracovanie žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.

  (2) Administratívny poplatok je nevratný.

  (3) Administratívny poplatok sa platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

  § 19 Zmluva

  (1) Príspevok na projekt sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.

  (2) Zmluva obsahuje

  a) identifikačné údaje zmluvných strán,

  b) bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,

  c) výšku schváleného príspevku na projekt,

  d) účel, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,

  e) podmienky a termín použitia príspevku na projekt,

  f) termín vyúčtovania príspevku na projekt,

  g) termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,

  h) termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,

  i) podmienky poskytnutia príspevku na projekt, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,

  j) spôsob kontroly použitia príspevku na projekt,

  k) výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu príspevku na projekt spolufinancovanie vyžaduje,

  l) záväzok používať dlhodobý majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok na projekt, na športový účel, a to aj ak nastane prevod vlastníctva počas zmluvne určeného obdobia,

  m) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

  n) ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím príspevku na projekt.

  § 20 Športový poukaz

  (1) Fond môže poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu, ktorého účelom je podpora športu mládeže.9)

  (2) Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu schvaľuje správna rada v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov určených na projekt podľa odseku 1.

  (3) Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

  (4) Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva; v rozhodnutí zároveň určí výšku takto uhrádzanej pomernej časti hodnoty športového poukazu.

  (5) Na poskytnutie športového poukazu má nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej hranice určenú rozhodnutím správnej rady. Výška nárokovateľnej sumy je určená rozhodnutím správnej rady v závislosti od objemu finančných prostriedkov určených na príspevok na športový poukaz a počtu detí, ktoré spĺňajú podmienku podľa prvej vety.

  Financovanie a hospodárenie fondu

  § 21

  (1) Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.10)

  (2) Príjmy fondu tvoria najmä

  a) príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22,

  b) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

  c) príjmy z úrokov,

  d) vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom,

  e) administratívne poplatky podľa § 18,

  f) dary a príspevky od iných osôb,

  g) príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. g),

  h) príjmy z podnikateľskej činnosti,

  i) iné príjmy.

  (3) Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu11) za vyčerpané na určený účel.

  (4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

  (5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

  (6) Fond je povinný použiť na podporu športu najmenej 95 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

  (7) Fond je oprávnený na vlastnú prevádzku použiť najviac 5 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

  (8) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť overené audítorom13) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok14) najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

  (9) Výročná správa fondu obsahuje

  a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,

  b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,

  c) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,

  d) stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

  e) ďalšie údaje určené správnou radou.

  (10) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Fond môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitným predpisom.2)

  (11) Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.15)

  § 22 Príspevok do fondu

  (1) Ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr do 31. januára.

  (2) Ministerstvo školstva poskytuje fondu príspevok podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.
  Spoločné ustanovenia

  § 23

  (1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo platobného účtu a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh fondu.

  (2) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)

  (3) Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)

  (4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

  (5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17) Údaje fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

  (6) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

  § 24

  (1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak odsek 2 neustanovuje inak.

  (2) Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.

  § 25 Prechodné ustanovenia

  (1) Vláda vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

  (2) Minister vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

  (3) Ministerstvo školstva poskytne fondu najneskôr do 30. novembra 2019 mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur.

  (4) Predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019.

  (5) Správna rada schváli štatút fondu najneskôr do 15. januára 2020.

  (6) Predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

  Čl. II

  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „môže byť len“ vkladajú slová „Slovenský olympijský a športový výbor,“.

  Čl. III

  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

  „k) odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:

  8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

  2. V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.

  Čl. IV

  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32“.

  2. V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 písm. c), policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,54a) najviac však na päť rokov.“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

  54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

  3. V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

  4. V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

  5. V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

  „c) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.

  6. V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

  7. V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:

  „i) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. c),“.

  8. § 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

  „(16) Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.

  9. V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

  „h) športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.

  Čl. V

  Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 228/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zaradenej“ vkladajú slová „v čase získania príslušnej medaily alebo dodatočne“ a vypúšťajú sa slová „ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,“.

  ČI. VI

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare.

  2. V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.

  3. V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.

  4. V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.

  5. V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

  „(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

  (5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

  (6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

  6. V § 6 odsek 9 znie:

  „(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

  7. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný“.

  8. V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo”.

  9. V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

  10. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

  „d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.“.

  11. V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

  „c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.

  12. V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000“.

  13. V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000“.

  14. V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom orgáne“.

  15. V § 50 odsek 4 znie:

  „(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

  a) sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

  b) voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.

  16. V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

  27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

  17. V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

  18. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

  „h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

  19. V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.“.

  20. V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76“ nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4“.

  21. V § 69 sa vypúšťa odsek 2.

  Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

  22. V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.“.

  23. V § 75 odsek 2 znie:

  „(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

  a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,

  b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.

  24. V § 75 odsek 4 znie:

  „(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.

  25. § 76 sa vypúšťa.

  26. V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

  „e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

  32a) Zákon č. 310/2019 Z. z.“.

  27. V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.

  28. V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

  34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z. z.“.

  29. V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:

  „r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,“.

  30. V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

  31. V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod.

  Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

  32. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.

  33. V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.

  Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

  34. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
  § 82a Register projektov podpory športu

  (1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

  a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

  b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

  c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

  d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,

  e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,

  f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,

  g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,

  h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,

  i) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

  (2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.

  (3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.

  (4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.

  (5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.

  35. V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“.

  36. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

  „q) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

  37. V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

  38. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.

  39. V § 99 sa vypúšťa odsek 3.

  Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

  40. Príloha č. 1 znie:
  Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

  1.
  Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

  a) Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,

  znak_1

  b) olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).

  2.
  Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:

  a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,

  b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.

  3.
  Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.

  Čl. VII

  Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.

  2. V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

  „(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.

  Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

  3. V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

  4. V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

  5. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

  „(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.

  6. V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.

  7. Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

  „(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.

  ČI. VIII

  Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2020.

  Zuzana Čaputová v. r.
  Andrej Danko v. r.
  Peter Pellegrini v. r .

  1) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  2) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  3) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

  4) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

  5) § 66 a 67 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  6) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  7) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  8) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  9) § 3 písm. n) zákona č. 440/2015 Z. z.

  10) § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  11) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  12) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  13) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  14) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  15) Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

  17) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  ZÁKON č. 310/2019 Z. z.
  z 18. septembra 2019
  o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019 do 31.12.2019

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  ČI. I

  § 1 Fond na podporu športu

  (1) Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja

  1. športu mládeže,
  2. vrcholového športu,
  3. športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
  4. športu pre všetkých,
  5. športu zdravotne postihnutých.

  (2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

  § 2 Činnosť fondu

  Fond vykonáva tieto činnosti:

  1. vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“) na účel podľa § 1 ods. 1,
  2. monitoruje podporené projekty,
  3. podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,
  4. spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
  5. spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
  6. kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt („ďalej len prijímateľ“),
  7. uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.

  § 3 Orgány fondu

  Orgánmi fondu sú:

  1. správna rada,
  2. dozorná rada.

  § 4 Správna rada

  (1) Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

  (2) V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.

  (3) Správna rada

  1. schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
  2. schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
  3. schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
  4. schvaľuje štatút fondu,
  5. schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
  6. rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
  7. vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
  8. schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
  9. schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
  10. schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
  11. rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
  12. rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2 )
  13. rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a vyjadruje sa k stanoviskám dozornej rady,
  14. rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

  § 5 Zloženie správnej rady a členstvo v správnej rade

  (1) Správna rada má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).

  (2) Vláda vymenúva a odvoláva

  1. predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
  2. jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,
  3. jedného člena správnej rady na návrh združenia miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu,3)
  4. podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru, z ktorých aspoň jeden je zástupcom športovcov,
  5. jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
  6. jedného člena správnej rady na návrh Slovenského futbalového zväzu,
  7. jedného člena správnej rady na návrh Slovenského zväzu ľadového hokeja.

  (3) Za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

  1. je občanom Slovenskej republiky,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  3. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. je bezúhonná,
  5. má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu.

  (4) K návrhu na vymenovanie člena správnej rady sa prikladá

  1. štruktúrovaný životopis,
  2. doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. e),
  3. písomný súhlas s navrhnutím za člena správnej rady.

  (5) Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 2 písm. b) až g) na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra.

  (6) Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou

  1. prezidenta Slovenskej republiky,
  2. poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
  3. člena vlády Slovenskej republiky,
  4. hlavného kontrolóra športu,
  5. generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva školstva,
  6. predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
  7. predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
  8. prokurátora,
  9. sudcu,
  10. člena dozornej rady.

  (7) Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6; predseda správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6 oznámi predsedovi vlády.

  (8) Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  § 6 Funkčné obdobie člena správnej rady

  (1) Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.

  (2) Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie člena správnej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (3) Členstvo v správnej rade sa skončí

  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
  3. odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
  4. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  5. stratou bezúhonnosti alebo
  6. obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (4) Vláda odvolá člena správnej rady, ak

  1. porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu alebo
  2. vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 5 ods. 6.

  (5) Vláda môže odvolať člena správnej rady na návrh predsedu správnej rady, ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady.

  (6) Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen správnej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.

  § 7 Zasadnutie a rokovanie správnej rady

  (1) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.

  (2) Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku správnej rady a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

  (3) Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady, ak o to požiadajú najmenej traja členovia správnej rady alebo dozorná rada.

  (4) Rokovanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.

  (5) Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné.

  (6) Z každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

  (7) Podrobnosti o zasadnutí, rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady.

  § 8 Dozorná rada

  (1) Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.

  (2) Dozorná rada

  1. dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
  2. vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
  3. vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
  4. vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
  5. vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
  6. oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
  7. podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
  8. schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

  (3) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Predseda správnej rady je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej rady bezodkladne.

  (4) Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach odborných komisií bez práva hlasovať.

  § 9 Zloženie dozornej rady a členstvo v dozornej rade

  (1) Dozorná rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.

  (2) Minister vymenúva a odvoláva

  1. predsedu dozornej rady,
  2. dvoch členov dozornej rady,
  3. jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
  4. jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.

  (3) Ak osoby oprávnené podať návrh podľa odseku 2 písm. c) a d) na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.

  (4) Za člena dozornej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

  1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. je bezúhonná,
  3. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,
  4. má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.

  (5) K návrhu na vymenovanie člena dozornej rady sa prikladá

  1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  2. štruktúrovaný životopis,
  3. doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
  4. písomný súhlas s navrhnutím za člena dozornej rady.

  (6) Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 6 písm. a) až i). Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná aj s členstvom v správnej rade a odborných komisiách.

  (7) Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 predsedovi dozornej rady; predseda dozornej rady zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 oznámi ministrovi.

  (8) Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  § 10 Funkčné obdobie člena dozornej rady

  (1) Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

  (2) Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena dozornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (3) Členstvo v dozornej rade sa skončí

  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
  3. odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
  4. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  5. stratou bezúhonnosti alebo
  6. obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (4) Minister odvolá člena dozornej rady, ak

  1. porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu alebo
  2. vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa § 9 ods. 6.

  (5) Minister môže odvolať člena dozornej rady na návrh predsedu dozornej rady, ak sa člen dozornej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady.

  (6) Ak sa členstvo v dozornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen dozornej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena dozornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.

  § 11 Kancelária

  (1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

  (2) Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.

  § 12 Odborné komisie

  (1) Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

  (2) Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

  (3) Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.

  (4) Podrobnosti o zasadnutiach a rokovaní odborných komisií upravujú rokovacie poriadky jednotlivých odborných komisií.

  § 13 Členstvo v odbornej komisii

  (1) Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

  (2) Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

  1. má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti športu,
  2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. je bezúhonná.

  (3) Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov. Funkčné obdobie člena odbornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena odbornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

  (4) Funkcia člena odbornej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady a funkciou člena dozornej rady.

  (5) Funkcia člena odbornej komisie sa skončí

  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. odvolaním z funkcie,
  3. vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
  4. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  5. stratou bezúhonnosti alebo
  6. obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

  (6) Člena odbornej komisie správna rada môže odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

  § 14 Spoločné ustanovenia k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách

  (1) Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom.

  (2) Členstvo v správnej rade, členstvo v dozornej rade a členstvo v odborných komisiách je nezastupiteľné.

  (3) Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je v pracovnoprávnom vzťahu k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej komisie k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
  Poskytovanie príspevku na projekt

  § 15 Všeobecné ustanovenia

  (1) Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadostí. Výzva obsahuje najmä

  1. vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
  2. konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na projekt vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt,
  3. vzor žiadosti,
  4. doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
  5. termín na doručenie žiadostí,
  6. okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ“),
  7. časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

  (2) Fond môže ako podmienku poskytnutia príspevku na projekt určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie športovej činnosti, na ktorú požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania príspevku na projekt a priorít podpory športu.

  (3) O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o

  1. poskytnutí príspevku na projekt alebo
  2. neposkytnutí príspevku na projekt.

  (4) Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu. Rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia príspevku na projekt. Ak správna rada rozhodne inak, ako jej odporučila odborná komisia, svoje rozhodnutie odôvodní.

  (5) Na príspevok na projekt nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je možné odvolanie.

  (6) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „zmluva“).

  (7) Príspevok na projekt nemožno poskytnúť na

  1. krytie straty,
  2. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
  3. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  4. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
  5. úhradu daní a sankčných odvodov,
  6. úhradu pokút.

  (8) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v určenej lehote, ak

  1. ho použil v rozpore s dohodnutým účelom,
  2. stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5) alebo
  3. porušil povinnosť uvedenú v zmluve.

  (9) Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu.

  (10) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.6)

  § 16 Žiadateľ

  (1) Žiadateľom môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia a obec.

  (2) Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

  1. je zapísaný v Informačnom systéme športu,
  2. má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5)
  3. je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
  4. predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
  5. vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,
  6. uhradil administratívny poplatok podľa § 18.

  (3) Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok na projekt na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu.

  (4) Žiadateľom nemôže byť

  1. člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo ich blízka osoba,
  2. právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.

  § 17 Predkladanie a posúdenie žiadostí

  (1) Žiadateľ v žiadosti uvedie, na aký účel a v akej sume žiada príspevok na projekt.

  (2) Prílohou žiadosti je:

  1. popis projektu a účelu projektu,
  2. celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
  3. doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 2, ak sa vyžaduje,
  4. doklad o zriadení platobného účtu7) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok na projekt,
  5. potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 18,
  6. iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti uvedené vo výzve.

  (3) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.8)

  (4) Po doručení žiadosti kancelária overí, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2.

  (5) Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne nedostatky, kancelária písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.

  (6) Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária vyradí žiadosť z posudzovania a túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.

  (7) Žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 4, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie.

  (8) Odborná komisia v rámci procesu posudzovania žiadostí preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou. Ak podľa predloženého rozpočtu projektu odborná komisia zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.

  (9) Odborná komisia žiadosť s jej písomným hodnotením predkladá správnej rade na rozhodnutie.

  § 18 Administratívny poplatok

  (1) Za spracovanie žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.

  (2) Administratívny poplatok je nevratný.

  (3) Administratívny poplatok sa platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

  § 19 Zmluva

  (1) Príspevok na projekt sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.

  (2) Zmluva obsahuje

  1. identifikačné údaje zmluvných strán,
  2. bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
  3. výšku schváleného príspevku na projekt,
  4. účel, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
  5. podmienky a termín použitia príspevku na projekt,
  6. termín vyúčtovania príspevku na projekt,
  7. termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
  8. termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
  9. podmienky poskytnutia príspevku na projekt, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
  10. spôsob kontroly použitia príspevku na projekt,
  11. výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu príspevku na projekt spolufinancovanie vyžaduje,
  12. záväzok používať dlhodobý majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok na projekt, na športový účel, a to aj ak nastane prevod vlastníctva počas zmluvne určeného obdobia,
  13. sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
  14. ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím príspevku na projekt.

  § 20 Športový poukaz

  (1) Fond môže poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu, ktorého účelom je podpora športu mládeže.9)

  (2) Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu schvaľuje správna rada v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov určených na projekt podľa odseku 1.

  (3) Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

  (4) Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva; v rozhodnutí zároveň určí výšku takto uhrádzanej pomernej časti hodnoty športového poukazu.

  (5) Na poskytnutie športového poukazu má nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej hranice určenú rozhodnutím správnej rady. Výška nárokovateľnej sumy je určená rozhodnutím správnej rady v závislosti od objemu finančných prostriedkov určených na príspevok na športový poukaz a počtu detí, ktoré spĺňajú podmienku podľa prvej vety.

  Financovanie a hospodárenie fondu

  § 21

  (1) Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.10)

  (2) Príjmy fondu tvoria najmä

  1. príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22,
  2. sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
  3. príjmy z úrokov,
  4. vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom,
  5. administratívne poplatky podľa § 18,
  6. dary a príspevky od iných osôb,
  7. príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. g),
  8. príjmy z podnikateľskej činnosti,
  9. iné príjmy.

  (3) Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu11) za vyčerpané na určený účel.

  (4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

  (5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

  (6) Fond je povinný použiť na podporu športu najmenej 95 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

  (7) Fond je oprávnený na vlastnú prevádzku použiť najviac 5 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

  (8) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť overené audítorom13) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok14) najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

  (9) Výročná správa fondu obsahuje

  1. prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,
  2. prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,
  3. zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
  4. stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
  5. ďalšie údaje určené správnou radou.

  (10) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Fond môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitným predpisom.2)

  (11) Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.15)

  § 22 Príspevok do fondu

  (1) Ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr do 31. januára.

  (2) Ministerstvo školstva poskytuje fondu príspevok podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.

  Spoločné ustanovenia

  § 23

  (1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo platobného účtu a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh fondu.

  (2) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)

  (3) Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)

  (4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

  (5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17) Údaje fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

  (6) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

  § 24

  (1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak odsek 2 neustanovuje inak.

  (2) Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.

  § 25 Prechodné ustanovenia

  (1) Vláda vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

  (2) Minister vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

  (3) Ministerstvo školstva poskytne fondu najneskôr do 30. novembra 2019 mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur.

  (4) Predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019.

  (5) Správna rada schváli štatút fondu najneskôr do 15. januára 2020.

  (6) Predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

  ČI. VI

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare.

  15. V § 50 odsek 4 znie:
  „(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

  1. sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  2. voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.

  16. V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
  27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

  17. V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

  18. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
  „h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

  20. V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76“ nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4“.

  25. § 76 sa vypúšťa.

  26. V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
  „e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
  32a) Zákon č. 310/2019 Z. z.“.

  27. V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.

  28. V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34a)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
  34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z. z.“.

  30. V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

  31. V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod.
  Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

  32. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.

  33. V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.
  Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

  34. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
  „§ 82a Register projektov podpory športu
  (1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú
  a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
  e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
  f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
  g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
  h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,
  i) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

  (2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
  (3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
  (4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
  (5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.

  36. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
  „q) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

  37. V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

  38. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.

  39. V § 99 sa vypúšťa odsek 3.
  Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

  40. Príloha č. 1 znie:
  „Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
  1.
  Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie
  a)
  Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,

  znak_1


  b)
  olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
  2.
  Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
  a)
  olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
  b)
  olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
  3.
  Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.

  Čl. VII

  Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.

  2. V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
  „(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.
  Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

  3. V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

  4. V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

  5. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
  „(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.

  6. V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.

  7. Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
  „(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.

  ČI. VIII

  Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2020.

  Zuzana Čaputová v. r.
  Andrej Danko v. r.
  Peter Pellegrini v. r .

  1) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  2) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  3) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

  4) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

  5) § 66 a 67 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  6) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  7) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  8) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  9) § 3 písm. n) zákona č. 440/2015 Z. z.

  10) § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  11) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  12) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  13) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  14) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  15) Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

  17) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dôvodová správa

  A. Všeobecná časť

  Návrhom zákona o fonde na podporu športu sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020, vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne)“. Predložený návrh zákona kopíruje v zmysle programového vyhlásenia vzor fondu na podporu umenia, so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.

  Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe.

  Cieľom návrhu novelizácie zákona o športe je spresnenie a upravenie ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru, vzdelávania v oblasti boja proti dopingu, postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona v roku 2019 predpokladá mimoriadny príspevok ministerstva školstva na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur. Následne návrh zákona predpokladá, že ministerstvo školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur. Návrh zákona nemá priame sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

  B. Osobitná časť
  K Čl. I.
  K § 1

  Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že sa týmto zákonom zriaďuje Fond na podporu športu (ďalej len “fond”) ako právnická osoba na podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie.

  Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu športu a vytvára podporné mechanizmy na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného segmentu spoločnosti.

  Sídlo fondu sa navrhuje zriadiť v hlavnom meste Slovenskej republiky.

  K § 2

  Navrhované ustanovenie vymedzuje hlavné činnosti fondu. Medzi hlavné činnosti fondu bude patriť najmä vytváranie materiálnych podmienok na podporu a rozvoj športu prostredníctvom financovania projektov podpory športu v prioritizovaných oblastiach podľa aktuálnych potrieb schvaľovaných správnou radou ako štatutárnym orgánom fondu. Realizované projekty budú následne fondom monitorované.

  Ostatné základné činnosti fondu budú zahŕňať propagáciu športu, spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov, vymáhania pohľadávok ako aj uskutočňovanie podpornej činnosti pre športovú verejnosť vo forme vzdelávacích aktivít a metodicko-poradenskej činnosti v oblasti športu.

  K § 3

  Štruktúra fondu sleduje zaužívané organizačné zabezpečenie fungovania osobitných fondov v Slovenskej republike, rozlišujúc funkcie a pôsobnosti správnej rady a dozornej rady. Organizačná štruktúra vytvára optimálne podmienky na efektívne a transparentné riadenie fondu.

  K § 4

  Najvyšším, výkonným a štatutárny orgánom fondu je správna rada, ktorá riadi činnosť fondu a koná v jeho mene. Správna rada ako kolektívny orgán fondu rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

  V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen správnej rady.

  Správna rada schvaľuje základné dokumenty fondu ako je štatút fondu, organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady.

  Medzi ďalšie dokumenty schvaľované správnou patria krátkodobé a strednodobé ciele fondu, ktoré nadväzujú na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike.

  Správna rada schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov a priority projektov ako aj schvaľuje zásady, spôsob a kritéria hodnotenia predkladaných žiadostí o podporu športu.

  Na posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu, správna rada rozhoduje o zriadení odborných komisií. Následne vymenúva o odvoláva členov odborných komisií. Odborné komisie sa riadia schváleným rokovacím poriadkom správnou radou.

  Predseda správnej rady predkladá na schválenie správnej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie, zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia, účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom.

  K § 5 - 7

  Správna rada sa skladá z predsedu správnej rady a ôsmich členov správnej rady menovaných vládou Slovenskej republiky.

  Spôsob vytvorenia a zloženia správnej rady zabezpečuje vyvážené rozhodovanie o smerovaní činnosti fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov za kooperácie zástupcov športovej obce, zástupcov štátu, zástupcu Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zložením a počtom členov správnej rady je zabezpečená účasť zástupcov všetkých oblastí pôsobiacich v oblasti športu. Navrhované zloženie správnej rady utvára priestor pre transparentný verejný a odborný dozor nad praktickou realizáciou činnosti fondu, ako aj hospodárneho a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.

  Ustanovujú sa obligatórne náležitosti pre výkon funkcie člena správnej rady. Člen správnej rady musí spĺňať nasledovné podmienky pre výkon funkcie a to je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu.

  Z dôvodu predchádzania konfliktu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady s vymedzenými funkciami a povolaniami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen správnej rady bezodkladne písomne informovať predsedu správnej rady. Funkcia člena správnej rady je nezastupiteľná verejná funkcia a pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena správnej rady vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  Funkčné obdobie člena správnej rady je 5 rokov, pričom zákon vymedzuje momenty skončenia členstva v správnej rade a súčasne taxatívne vymedzuje dôvody odvolania z funkcie.

  V nadväznosti na postavenie a kompetencie sú upravené aj základné pravidlá a rozhodovanie správnej rady.

  K § 8 - 10

  Navrhované ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu - dozornú rada. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenia takéhoto orgánu, a to s dôrazom na efektívne, hospodárne, účinné a účelné vynakladanie finančných prostriedkov ako aj na nakladanie s majetkom fondu.

  Dozorná rada sa skladá z predsedu dozornej rady a štyroch členov dozornej rady, z ktorých jeden člen je vymenovaný na návrh Slovenského paralympijského výboru a jeden člen na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.

  Predsedu dozornej rady a členov dozornej rady menuje a odvoláva minister školstva.

  Zákon taxatívne vymedzuje podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen dozornej rady. Nezlučiteľnosť výkonu funkcie v dozornej rade je rovnaký ako v prípade nezlučiteľnosti v správnej rade a súčasne člen dozornej rady nesmie byť členom správnej rady ani odbornej komisie. V prípade, ak nastane konflikt záujmov člena dozornej rady, je ustanovená povinnosť o tejto skutočnosti informovať predsedu správnej rady.

  Funkčné obdobie člena dozornej rady je 6 rokov.

  Za výkon činnosti člena dozornej rady sa navrhuje mesačná odmena vo výške najviac jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  K § 11

  Na zabezpečenie organizačného, personálneho, administratívneho a technického zabezpečenia činnosti fondu sa zriaďuje kancelária.

  Kancelária zabezpečuje administratívnu a technickú podporu odborným komisiám a preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, ktoré následne predkladá odborným komisiám. Súčasne zabezpečuje zákonné zverejňovanie údajov fondu podľa zákona o športe.

  Podrobnosti o činnosti kancelárie upravuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje správna rada.

  K § 12 a 13

  Za účelom posúdenia žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

  Medzi hlavné činnosti odborných komisií patrí predkladanie priorít podpory projektov v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok, spolupráca pri príprave výziev, posudzovanie žiadostí, poskytovanie odporúčaní projektov správnej rade.

  Odborné komisie sa skladajú z jedného člena správnej rady a dvoch členov odbornej komisie, ktorých vymenúva a odvoláva správna rada.

  Zákon taxatívne definuje podmienky, ktoré musí spĺňať člen odbornej komisie ako aj nezlučiteľnosť výkonu funkcie s funkciou predsedu správnej rady a člena dozornej rady.

  Funkčné obdobie člena odbornej komisie je 5 rokov.

  Činnosť odborných komisií sa riadi štatútom fondu a rokovacím poriadkom, ktoré schvaľuje správna rada.

  K § 14

  V rámci všeobecných ustanovení k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách sa upravuje povinnosť členov konať nestranne a zdržať sa akéhokoľvek uprednostňovania osobného záujmu pred verejným záujmom. 

  Členstvo v orgánoch fondu a odborných komisiách je nezastupiteľné a všetci členovia sú v pracovnoprávnom vzťahu k fondu, na ktorý sa vzťahuje Zákonník práce.

  K § 15

  Navrhovaná úprava predstavuje rámcovú úpravu poskytovania finančných prostriedkov fondom. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom príspevku na projekt a príspevkom na športový poukaz.

  Na poskytnutie príspevku na projekt nevzniká právny nárok.

  Navrhovaná právna úprava obsahuje vymedzenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu projektu, ktorá sa zverejňuje najmenej jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadostí a zverejňuje sa na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

  O poskytnutí príspevku rozhoduje správna rada fondu do 60 dní odo dňa doručenej úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie. Správna rada rozhoduje aj o neposkytnutí príspevku. V prípade, ak správna rada rozhodne inak, ako bolo odporúčanie odbornej komisie, svoje rozhodnutie musí odôvodniť.

  Rozhodnutie správnej rady sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

  Ustanovenie ďalej definuje základné princípy použitia poskytnutých finančných prostriedkov fondov, ako aj skutočnosti, ktoré sú dôvodom na vrátenie poskytnutého príspevku.

  K § 16

  Definícia oprávneného žiadateľa o poskytnutie príspevku nadväzuje na osoby v športe definované v zákone o športe. 

  Žiadateľom o dotáciu môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia alebo obec.

  Oprávneným žiadateľom môže byť iba osoba, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 zákona o športe. Ďalšie podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia je bezúhonnosť, uhradenie administratívneho poplatku a splnenie si povinností vyplývajúcich zo zmlúv z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

  Zároveň sú definované osoby, ktoré nemôžu byť oprávnenými žiadateľmi.

  K § 17

  Navrhované ustanovenie definuje proces predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku ako aj jej povinné prílohy. 

  Po doručení žiadostí o poskytnutie príspevku, kancelária fondu overí, či bola podaná oprávneným žiadateľom, formálnu správnosť žiadosti a jej úplnosť podľa výzvy.

  V prípade, ak žiadosť obsahuje nedostatky. kancelária vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní. Pokiaľ žiadateľ výzvy nevyhovie, kancelária žiadosť vyradí, o čom následne zašle informáciu žiadateľovi.

  Úplnú a overenú žiadosť o poskytnutie príspevku kancelária postúpi odbornej komisii.

  Odborná komisia posúdi úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so schválenými zásadami poskytovania finančných prostriedkov správnou radou. Ak odborná komisia zistí nesúlad žiadosti so schválenými zásadami, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.

  Vyhodnotené žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt predloží odborná komisia správnej rade s ich písomným hodnotením.

  K § 18

  Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za konanie fondu pri spracovaní žiadosti, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. 

  Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu.

  K § 19

  Ustanovenie špecifikuje zákonné náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu (ďalej len “zmluva”). V záujme právnej istoty zmluvných strán ako aj zabezpečenia kontrolných a sankčných mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností, zmluva musí mať písomnú formu.

  K § 20

  Na základe disponibilných zdrojov môže fond poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu správnou radou. Účelom príspevku na športový poukaz je podpora športu mládeže, ktorou sú športovci do 23 rokov veku.

  Žiadateľov schválených projektov na účelom podpory mládeže, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý je zverejnený na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

  Fond poskytne príspevok na športový poukaz poskytovateľom športových poukazov na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu.

  Hodnotu športového poukazu a poskytovanie príspevku športového poukazu schváli správna rada v zásadách poskytovania finančných prostriedkov a priorít projektov.

  Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva.

  K § 21

  Navrhované ustanovenia definujú financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu.

  Hlavným zdrojom financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, zmluvné sankcie, administratívne poplatky, dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

  Výdavky fondu na vlastnú prevádzku najviac vo výške 5% fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu . Zvyšnú časť príspevku zo štátneho rozpočtu, fond má povinnosť použiť na financovanie podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

  V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom a po schválení správnou radou musia byť zverejnené v registri účtovných závierok.

  K § 22

  Ustanovenia vymedzujú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo školstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 20 000 000 eur.

  Ministerstvo školstva poskytne fondu príspevok na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.

  K § 23

  Upravuje sa účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondov bolo v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ustanovenie ďalej upravuje definíciu bezúhonnosť v zmysle tohto zákona ako aj jej preukazovanie.

  K § 24

  Spoločné ustanovenie rieši vzťah konaní podľa tohto zákona a správneho konania podľa osobitného predpisu tak, že konanie podľa tohto zákona t.j. konanie o poskytnutí príspevku, na ktorý nie je právny nárok. nie je správnym konaním.

  Podľa všeobecného predpisu o správnom konaní postupuje fond pri doručovaní písomností.

  K § 25

  Prechodnými ustanoveniami sa definuje použitie finančných prostriedkov fondu na vlastnú prevádzku a na poskytovanie príspevkov. Z dôvodu, že fond bude prevádzkyschopný v roku 2020. Na zabezpečenie prípravných činností a výdavkov na zriadenie fondu v roku 2019, poskytne ministerstvo školstva finančné prostriedky vo výške 200 000 eur.

  Ďalej prechodné ustanovenia upravujú termíny vymenovania členov správnej rady a dozornej rady, prvé zasadnutie správnej rady, vymenovanie členov odborných komisií, schválenie štatútu fondu a zverejnenie prvej výzvy.

  K Čl. II.
  K bodu 1

  Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare z dôvodu interne prijatej zmeny vnútorných predpisov a názvu tejto športovej organizácie vzhľadom na vznik strešnej organizácie slovenského športového hnutia.

  K bodu 2, 3, 4, (§ 7 ods. 2 písm. a))

  Navrhuje sa sprísnenie definície vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka. V športovej praxi nie je možné jednoznačne rozlíšiť športových odborníkov, ktorí sa venujú mládeži a ktorí sa venujú dospelým športovcom. Podľa navrhovanej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu nebude odsúdenie zahladené.

  K bodu 5 (§ 7 ods. 2 písm. d))

  Navrhuje sa sprísniť definícia bezúhonnosti, ak ide o kontrolóra športovej organizácie a člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

  K bodu 6 (§ 8 ods. 6 písm. c))

  Významnou súčasťou boja proti dopingu v športe je prevencia a edukácia. Význam prevencie a edukácie je zdôraznený aj odporúčaním Rady Európy 2/2016. Edukácia a prevencia v oblasti boja proti dopingu v športe má pozitívny dopad na odmietavý postoj športovcov k dopingu. Vzdelávanie je potrebné nielen na úrovni športových reprezentantom a vrcholových športovcov, ale už od úrovne mládežníckeho športu – tým možno budovať odmietavý postoj všetkých športovcov k dopingu a používaniu zakázaných látok.

  K bodu 7 (§ 9 ods. 4 písm. a)) a k bodu 8 (§ 9 ods. 4 písm. b))

  Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu ročnej účtovnej závierky. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá.

  Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov, v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3 000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom pri financovaní športu ako takého.

  K bodu 9 (§ 20 ods. 1 písm. b))

  Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb v športovej organizácii, ktorých výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb pre národný športových zväz alebo jeho člena o členov kontrolného orgánu.

  K bodu 10 (§ 50 ods. 4)

  Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa navrhuje vypustiť povinnú prílohu k zmluve o sponzorstve v športe - výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného. Tento výpis je k dispozícii vo verejne prístupnom informačnom systéme športu.

  K bodu 11 (§ 60 ods. 1)

  V nadväznosti na poskytovanie príspevkov na podporu športového projektu Fondom na podporu športu sa dopĺňa do úloh hlavného kontrolóra športu, vykonávanie odbornej kontrolu prijímateľov týchto príspevkov.

  K bodu 12 (§ 65 ods. 3 písm. d)), k bodu 19 (§ 76), k bodu 22 (§ 80 ods. 1 písm. d)), k bodu 26 (§ 82 ods. 2 písm. j)

  Navrhuje sa vypustiť zo zákona o športe poskytovanie príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú upravené v zákone o fonde.

  K bodu 13 (§ 67 ods. 2 písm. h), k bodu 29 (§ 95 ods. 1 písm. q))

  Navrhovanou úpravou sa rozširuje okruh právnych skutočností, kedy športová organizácia ako prijímateľ verejných prostriedkov stráca spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov a to o situáciu keď športová organizácia nezabezpečí vykonávanie športovej činnosti bezúhonným športovým odborníkom. Súčasne je toto porušenie zákona o športe považované za správny delikt.

  K bodu 14 (§ 68 ods. 5)

  Rozhodujúcou autoritou, ktorá posúdi váhy športových odvetví a kategórií navrhnuté národnými športovými zväzmi, sa navrhuje ustanoviť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dôvodom je zabezpečiť čo najvyššiu mieru objektivity a eliminovať možné účelové modifikovanie a prispôsobovanie váh aktuálnym výsledkom daného športu.

  K bodu 15 (§ 68 ods. 6)

  Legislatívno-technická úprava.

  K bodu 16 (§ 69), k bodu 25 (§ 81 ods. 1 písm. f)

  Podľa súčasného znenia zákona, národné športové zväzy majú povinnosť mať zriadený samostatný bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a súčasne ďalší bankový účet na príjem ostatných verejných prostriedkov, čo predstavuje nielen administratívnu záťaž, ale aj odčerpanie časti finančných prostriedkov na administratívu národného športového zväzu. Navrhovanou úpravou bude vyžadované od národných športových zväzov mať jeden samostatný bankový účet, na ktorý budú poukazované verejné prostriedky z ministerstva školstva.

  K bodu 17 (§ 69 ods. 4)

  Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je duplicitné, a to na strane národného športového zväzu ako aj na strane športovej organizácie, ktorá prijíma verejné prostriedky z príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 zákona o športe. Navrhovanou zmenou sa odstraňuje duplicitná administratívna záťaž. Národný športový zväz ako prijímateľ príspevku uznanému športu bude niesť zodpovednosť za zverejnenie použitia príspevku uznanému športu.

  K bodu 18 (§ 69 ods. 5 písm. c))

  Navrhuje sa znížiť minimálnu hodnotu použitia príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie na 15%. Znížením stanovenej hodnoty sa národným športovým zväzom zväčší zostatok na prerozdelenie podľa vlastných potrieb.

  K bodu 20 (§ 79 ods. 2 písm. e))

  Do informačného systému športu sa dopĺňa nový modul, ktorý bude obsahovať register projektov podpory športu spravovaný Fondom na podporu športu.

  K bodu 21 (§ 79 ods. 5)

  Fond na podporu športu bude povinné údaje zapísať do informačného systému športu priamym vloženým alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii.

  K bodu 23 (§ 80 ods. 2 písm. r))

  Novelou zákona o športe s účinnosťou od 1 .januára 2017 bola zmenená definícia aktívneho športovca. Navrhovanou úpravou sa zjednocuje evidencia potrebná pre splnenie kritéria účasti športovca na minimálne troch súťažiach.

  K bodu 24 (§ 80 ods. 11)

  Legislatívno-technická úprava.

  K bodu 27 (§ 82a)

  Na základe údajov spracovávaných Fondom na podporu športu sa upravuje rozsah informácií zverejňovaných v registri projektov športu.

  K bodu 28 (§ 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a))

  V nadväznosti na vznik strednej športovej školy ako nový druh strednej školy s účinnosťou od 1. januára 2019 sa spresňuje dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaním ktorého žiak získa odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner príslušného kvalifikačného stupňa. Stredná športová škola bude poskytovať vzdelanie nielen v študijných odboroch, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ale aj v študijnom odbore gymnázium, absolvovaním ktorého žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie.

  K bodu 30 (§ 95 ods. 7)

  Legislatívno-technická úprava.

  K bodu 31 (§ 97 ods. 5)

  Navrhuje sa doplniť do zoznamu osôb, ktorých správne delikty prejednáva a rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, aj právnické osoby.

  K bodu 32 (§ 99 ods. 3)

  Vzhľadom na výkladové problémy a aplikačné nejasnosti sa predmetné ustanovenie vypúšťa.

  K bodu 33 (Príloha č. 1)

  Príloha č. 1 k zákonu o športe sa mení z dôvodu internej zmeny názvu Slovenského olympijského a športového výboru a z dôvodu internej zmeny zákonom chránenej symboliky tejto športovej organizácie.

  K Čl. III.

  Navrhuje sa aby zákon nadobudol generálne účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkami vo vzťahu k niektorým ustanoveniam novely zákona o športe.


  DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
  právneho predpisu s právom Európskej únie


  1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Tittel, Tibor Jančula, Irén Sárközy a Martin Glváč.

  2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  3.Predmet návrhu zákona:
  a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
  b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
  c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.


  DOLOŽKA 
  vybraných vplyvov


  A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  A.2. Vplyvy:

  Pozitívne Negatívne Žiadne
  1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy  x
  2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?  x
  3. Sociálne vplyvy  x
  4. Vplyvy na životné prostredie  x
  5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti  x
  6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana  x
  7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu  x

  A.3. Poznámky:
  Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona v roku 2019 predpokladá mimoriadny príspevok ministerstva školstva na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur. Následne návrh zákona predpokladá, že ministerstvo školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur. Návrh zákona nemá priame sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

  A.4. Alternatívne riešenia
  Bezpredmetné

  A.5. Stanovisko gestorov
  Bezpredmetné

  Spoločná správa

  NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  ___________________________________________________________________________
  VII. volebné obdobie
  Číslo: CRD - 1295/2019

  1546a
  Spoločná správa

  výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní
  ___________________________________________________________________
  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.

  I.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. júna 2019 č. 1929 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

  Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
  a
  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.

  Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.


  Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  II.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  III.

  K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 690 z 9. septembra 2019,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 457 z 5. septembra 2019,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 237 z 9. septembra 2019

  zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

  IV.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
  K čl. I
  1. V § 5 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom „11“.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „jedného člena“ nahrádzajú slovami „dvoch členov“.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  3. V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
   „b) jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,“.
   Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  4. V § 5 ods. 5 sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až g)“.
   Odôvodnenie k bodom 1 až 4
   Navrhuje sa zvýšiť počet členov správnej rady o zástupcov na vládnej úrovni z dôvodu zabezpečenia pomernej rovnováhy v rámci kompetencií správnej rady.
   V § 5 ods. 5 sa upravuje postup vymenovania členov správnej rady v prípade, ak osoby oprávnené podávať návrhy na vymenovanie členov nepredložia návrhy v určenej lehote. Navrhovaná úprava rozširuje daný postup aj na Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja, ak nepredložia v určenej lehote návrhy na vymenovanie členov správnej rady.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  5. V § 5 ods. 8 a § 9 ods. 8 sa vypúšťa slovo „najviac“.
   Spresňuje sa spôsob odmeňovania členov správnej rady a členov dozornej rady.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  6. V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „o trvalom upustení“ nahrádzajú slovami „na trvalé upustenie“.
   Upravuje sa tvar slov v nadväznosti na predchádzajúci text ustanovenia („k návrhom ... na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok“).
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  7. V § 9 ods. 6 sa za slová „§ 5 ods. 6“ vkladajú slová „písm. a) až i)“.
   Spresňuje sa vymedzenie nezlučiteľnosti funkcie člena dozornej rady aj s ohľadom na úpravu nezlučiteľnosti členstva v dozornej rade a členstva v správnej rade v druhej vete § 9 ods. 6.
   Ústavnoprávny výbor NR SR
   Výbor NR SR pre financie a rozpočet
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  8. V § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „žiadateľov“ vkladajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
   Zároveň sa v čl. I § 15 ods. 2 vypúšťajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
   Legislatívno-technická úprava. Legislatívna skratka „žiadateľ“ sa zavádza na mieste, kde sú skracované slová použité prvý raz.
   Ústavnoprávny výbor NR SR
   Výbor NR SR pre financie a rozpočet
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  9. V § 15 odsek 3 znie:
   „(3) O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o
   a)poskytnutí príspevku na projekt, alebo
   b)neposkytnutí príspevku na projekt.“.
   Spresňuje sa rozhodovacia kompetencia správnej rady o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku, ktoré by malo vychádzať z odporúčania odbornej komisie, no zároveň aj reflektovať samostatnú rozhodovaciu pôsobnosť správnej rady. Ak sa správna rada odchýli od odporúčania komisie, v súlade s § 15 ods. 4 musí svoje rozhodnutie zdôvodniť.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  10. § 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
   „(6) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka..“.
   V súvislosti s úpravou preukazovania bezúhonnosti sa dopĺňa spôsob preukazovania bezúhonnosti cudzincov.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  11. Za článok I sa vkladajú nové čl. II a čl. III, ktoré znejú:
   „Čl. II
   Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
   1. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
    „k) odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)“.
    Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:
    „8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
   2. V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.

   Čl. III

   Zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

   1. V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32“.
   2. V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 písm. c), policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,54a) najviac však na päť rokov.“.
    Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
    „54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
   3. V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
   4. V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
   5. V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
    „c) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
   6. V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
   7. V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:
    „i) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. c),“.
   8. § 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
    „(16) Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
   9. V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
    „h) športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.
    Odôvodnenie k čl. II
    Zákon o zdravotnom poistení predpokladá, že s účinnosťou od 01.01.2022 sa budú všetci profesionálni športovci vykonávajúci športovú činnosť za športovú organizáciu považovať za zamestnancov. Dovtedy platí, že:
    a.profesionálni športovci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sú povinne verejne zdravotne poistení podľa § 3 ods. 1 zákona
    b.profesionálni športovci, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie sú povinne verejne zdravotne poistení, pretože nespadajú pod osobný rozsah povinného verejného zdravotného poistenia podľa § 3 zákona. V dôsledku toho títo športovci, napriek tomu, že vykonávajú športovú činnosť na území Slovenskej republiky a pre športové organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu využívať len systém individuálneho (komerčného) zdravotného poistenia.
    Účelom navrhovaného pozmeňovacieho návrhu je zapojiť profesionálnych športovcov bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky do systému verejného zdravotného poistenia, a to do momentu, kým sa budú všetci profesionálni športovci považovať za zamestnancov, t. j. do 01. 01. 2022.
    Odôvodnenie k čl. III
    Navrhovaná právna úprava má za cieľ odstrániť aplikačné problémy zákona o pobyte cudzincov, ktoré sa v praxi vyskytujú. Predovšetkým ide o zdĺhavosť konania o udelení prechodného pobytu. Navrhuje sa upraviť pre profesionálnych športovcov možnosť vykonávať športovú činnosť do času, kým bude rozhodnuté o ich žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Spresňujú sa niektoré lehoty a upravuje sa povinnosť športovej organizácie oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu s profesionálnym športovcom.
    Z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe sa navrhuje doplnenie tohto ustanovenia tak, aby možnosť pracovať 6 týždňov na zaškolenie mal len ten štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podá kompletnú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
    Zároveň navrhovaná úprava znižuje administratívnu záťaž pre žiadateľov o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a zároveň zrýchli celý proces udeľovania tohto účelu prechodného pobytu.
    Doterajšie články sa primerane preznačia a v súvislosti s vložením nových článkov sa upraví aj názov zákona.
    Novovložené Čl. II a III nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
    Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
    Gestorský výbor odporúča schváliť

    K čl. II
  12. V bode 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem prílohy č. 1“.
   Vzhľadom na nové znenie prílohy č. 1 v čl. II bode 33 návrhu zákona nie je potrebné v tejto prílohe osobitne vykonať nahradenie slov v zmysle navrhovaného čl. II bodu 1.
   Ústavnoprávny výbor NR SR
   Výbor NR SR pre financie a rozpočet
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  13. Za bod 1 sa vkladajú nové body 2 až 6, ktoré znejú:
   „2. V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.
   3. V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.
   4. V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.
   5. V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
   „(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
   (5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.
   (6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
   6. V § 6 odsek 9 znie:
   „(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.“.
   Doterajšie body sa primerane preznačia.
   Novovložené body 2 až 6 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
   Odôvodnenie k bodom 2 a 3
   V nadväznosti na aplikačnú prax sa upravuje, že za významnú súťaž je možné považovať aj majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, či inú svetovú súťaž, bez obmedzenia toho, či ide o súťaž iba v uznanom športe. Takýmto spôsobom sa pojmom významná súťaž na účely zákona s športe pokryjú napríklad aj majstrovstvá sveta v hokejbale, či v iných neuznaných športoch.
   Odôvodnenie k bodu 4
   Navrhovanou úpravou sa explicitne ustanovuje, že top tím je určený pre športovcov v individuálnych športoch, čo zodpovedá aj charakteru poskytovaného príspevku.
   Odôvodnenie k bodom 5 a 6
   Navrhovaná právna úprava mení príslušnosť na doručovanie oznámení a žiadostí týkajúcich sa podnikania športových odborníkov a vydávania oprávnení na podnikanie, ktoré prenáša na jednotné kontaktné miesta. Jedným z dôvodov navrhovanej zmeny je zjednodušenie komunikácie športových odborníkov, ktorí chcú vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie s úradmi, nakoľko budú všetky právne úkony v súvislosti s podnikaním smerovať na miestne príslušný okresný úrad (jednotné kontaktné miesto). Navrhovaná právna úprava zároveň odstráni negatívny jav, ktorý nastával pri prerušovaní resp. ukončovaní podnikania športových odborníkov.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  14. Bod 4 znie:
   „4. V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
   Legislatívno-technická úprava. V § 7 ods. 2 písm. c) je potrebné nahradiť aj bodku na konci vety čiarkou, keďže v čl. II bode 5 sa v § 7 ods. 2 pripája nové písmeno d).
   Ústavnoprávny výbor NR SR
   Výbor NR SR pre financie a rozpočet
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  15. V bode 10 § 50 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.
   Ide o legislatívno-technickú úpravu.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  16. V bode 10 § 50 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
   S účinnosťou od 1. septembra 2019 bol uvedený tretí bod zo zákona o športe vypustený zákonom č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu sa vypúšťa písmeno c).
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  17. Bod 18 sa vypúšťa.
   Doterajšie body sa primerane preznačia.
   Vypustenie bodu 18 sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
   Navrhuje sa ponechať pôvodne nastavený podiel z príspevku uznanému športu, ktorý národný športový zväz musí použiť na športovú reprezentáciu.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  18. Za bod 18 sa vkladajú nové body 19 a 20, ktoré znejú:
   „19. V § 75 odsek 2 znie:
   „(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
   a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
   b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.

   20. V § 75 odsek 4 znie:
   „(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.
   Doterajšie body sa primerane preznačia.
   Novovložené body 19 a 20 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
   Navrhovaná úprava reaguje na zmenu definície významnej súťaže, čím sa vytvára priestor možnosti podpory významnej súťaže aj v neuznaných športoch.
   Navrhuje sa zohľadnenie top tímu Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom top tímu. Výšku príspevku určí ministerstvo školstva.
   Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu alebo národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec top tímu príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku, ktoré určí ministerstvo školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho nevyplatenú časť prostredníctvom rezortného športového strediska, ktoré zabezpečí poskytnutie príspevku členovi top tímu.
   Príspevok pre člena top tímu, ktorý nie je členom žiadneho rezortného športového strediska, sa poukáže prostredníctvom rezortného športového strediska ministerstva školstva.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  19. Za bod 25 sa vkladá nový bod 26, ktorý znie:
   „26. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.“.
   Doterajšie body sa primerane preznačia.
   Novovložený bod 26 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
   V súčasnosti sú v informačnom systéme športu zverejňované niektoré osobné údaje všetkých športovcov a športových odborníkov, ako napr. dátum narodenia a adresa na doručovanie. Nakoľko sa do informačného systému zapisujú aj športujúce deti a mládež, zverejňovanie ich dátumu narodenia je v súčasnosti vnímané rozporuplne. Navrhovanou právnou úpravou sa rozšíri rozsah nezverejňovaných údajov ktorými v súčasnosti sú: rodné číslo a trvalý pobyt, o dátum narodenia a adresu na doručovanie. Zverejňovanie predmetných údajov nie je potrebné a navrhovanou úpravou sa zabezpečí vyššia ochrana súkromia osôb a ich osobných údajov.
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  20. Bod 31 znie:
   „31. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.“.
   Legislatívno-technická úprava. Pred vkladané slová je potrebné vložiť aj čiarku.
   Ústavnoprávny výbor NR SR
   Výbor NR SR pre financie a rozpočet
   Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
   Gestorský výbor odporúča schváliť
  21. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
   „Čl. III
   Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
   1. V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.
   2. V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
    „(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.
    Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
   3. V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
   4. V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
   5. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
    „(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.
   6. V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
   7. Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
    „(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.

  Navrhovanou úpravou sa z dôvodu vyššieho zabezpečenia ochrany osobných údajov pedagogických a odborných zamestnancov spresňuje ďalšie nakladanie s údajmi potrebnými na vyžiadanie odpisu, ako aj s údajmi v odpise registra trestov. Zamestnávatelia tak neprídu do styku s údajmi v odpise, budú disponovať iba informáciou, či pedagogický zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti. Zároveň sa spresňujú časové termíny preukazovania bezúhonnosti nastavené v prechodnom ustanovení.

  Doterajšie články sa primerane preznačia a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov zákona .

  Novovložený Článok III nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 21 spoločne s odporúčaním ich schváliť.

  V.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1546a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 10. septembra 2019 č. 252.

  Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Pavla Gogu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Bratislava september 2019

  Ľubomír Petrák 
  predseda
  Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  Pozmeňujúci návrh Dušana Tittela a Evy Smolíkovej

  ZoF_page_001

  ZoF_page_002

  ZoF_page_003

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti