Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore (k 25.1.2013) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.01.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  ZÁKON
  z 18. augusta 1994

  publ. pod č. 226/1994 Z.z.

  o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore

  Zmena: 300/2008 Z.z.

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  PRVÁ ČASŤ - Olympijská symbolika medzinárodného olympijského výboru (§ 1 - 5)

  § 1

  (1) Olympijskú symboliku Medzinárodného olympijského výboru tvorí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijský emblém a výrazy "olympijský" a "olympiáda".

  (2) Olympijský symbol tvorí päť vzájomne zľava doprava spojených olympijských kruhov; používa sa vždy samostatne bez spojenia s inými prvkami v jednofarebnom alebo v päťfarebnom vyhotovení. Pri farebnom vyhotovení kruhy musia byť modrej, žltej, čiernej, zelenej a červenej farby.

  (3) Olympijskú vlajku tvorí biele pole bez lemovania. V strede bieleho poľa je olympijský symbol.

  (4) Olympijské heslo znie: "Citius, altius, fortius."

  (5) Olympijskú hymnu schválil Medzinárodný olympijský výbor a jej partitúra je uložená na Medzinárodnom olympijskom výbore.

  § 2

  (1) Olympijský emblém tvorí olympijský symbol spojený s iným samostatným slovným, obrazovým, priestorovým alebo kombinovaným označujúcim a rozlišujúcim prvkom.

  (2) Olympijským emblémom je najmä emblém príslušného národného olympijského výboru a emblém organizačného výboru olympijských hier.

  § 3 - Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru

  (1) Olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru tvorí emblém (odznak), vlajka a iné symboly Slovenského olympijského výboru schválené Medzinárodným olympijským výborom.

  (2) Emblém (odznak) tvoria olympijské kruhy kombinované so štátnou vlajkou Slovenskej republiky. Vlajku tvorí biele pole bez lemovania. V strede bieleho poľa je emblém (odznak) Slovenského olympijského výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru je zaregistrovaná podľa osobitných predpisov.1)

  § 4 - Používanie olympijskej symboliky

  (1) Olympijskú symboliku Medzinárodného olympijského výboru, olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru a organizačného výboru olympijských hier v Slovenskej republike (ďalej len "olympijská symbolika") môžu fyzické osoby a právnické osoby aj zahraničné osoby2) na území Slovenskej republiky používať na obchodné a iné účely len v súlade s Olympijskou chartou3) a so súhlasom príslušného olympijského výboru, ktorým je Medzinárodný olympijský výbor alebo Slovenský olympijský výbor, ktorý dáva tento súhlas v medziach inštrukcií Výkonného výboru Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len "príslušný olympijský výbor").

  (2) Kto používa olympijskú symboliku so súhlasom príslušného olympijského výboru, je oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

  (3) Súhlas príslušného olympijského výboru nie je potrebný, ak sa olympijská symbolika používa na účely rozširovania ideí olympizmu; v hromadných informačných prostriedkoch sa môže olympijská symbolika používať výlučne na informácie o olympijskom hnutí a jeho činnostiach bez zneužívania na obchodné a iné podnikateľské účely.

  (4) Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a účelu určených v súhlase príslušného olympijského výboru.

  (5) Právnické osoby a fyzické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky len prostredníctvom Slovenského olympijského výboru.

  § 5 - Ochrana olympijskej symboliky

  (1) Zakazuje sa

  a) používanie olympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k olympijským symbolom a olympijskej myšlienke,

  b) používanie olympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného olympijského výboru,

  c) prekročenie lehoty na používanie a porušenie iných podmienok používania olympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného olympijského výboru.

  (2) Ak olympijskú symboliku používa neoprávnená osoba alebo ak sa používa v rozpore so zákonom a podmienkami súhlasu, vyzve príslušný olympijský výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania olympijskej symboliky a na uhradenie škody; v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu podá podnet príslušnému orgánu na konanie podľa zákona.

  (3) Spory vo veciach ochrany olympijskej symboliky rozhodujú súdy.

  (4) Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom je priestupkom na úseku kultúry a priestupkom na úseku všeobecnej vnútornej správy4) alebo trestným činom na úseku autorského práva a porušovania práv na ochrannú známku, obchodné meno a chránené označenie pôvodu.5)

  DRUHÁ ČASŤ - Slovenský olympijský výbor (§ 6 - 7)

  § 6

  (1) Slovenský olympijský výbor je združením podľa osobitných predpisov.6)

  (2) Slovenský olympijský výbor riadi olympijské hnutie v Slovenskej republike.

  (3) Slovenský olympijský výbor má postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty a v súlade s ňou.

  (4) Slovenský olympijský výbor najmä

  a) rozvíja a šíri ideály, a tým prispieva k výchove občanov v duchu vzájomného porozumenia, priateľstva a slušnej hry (fair play),

  b) zabezpečuje dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky na olympijských hrách, ako aj na iných podujatiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo inými národnými olympijskými výbormi,

  c) vydáva súhlas na používanie olympijskej symboliky fyzickými osobami a právnickými osobami za podmienok uvedených v Olympijskej charte a ustanovených v tomto zákone,

  d) vedie zoznam športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom,

  e) určuje spôsob použitia olympijskej symboliky športovej reprezentácie na olympijských hrách.

  (5) Zdrojmi majetku Slovenského olympijského výboru sú najmä

  a) dotácie zo štátneho rozpočtu, 7)

  b) dary a príspevky od Medzinárodného olympijského výboru a Olympijskej solidarity,

  c) dotácie a dary od fyzických osôb a právnických osôb,

  d) príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a hospodárskej činnosti,

  e) príjmy z používania olympijskej symboliky vo výrobnej, obchodnej a inej činnosti,

  f) príjmy zo stávkovej, lotériovej činnosti a iných podobných hier podľa osobitných predpisov.9)

  § 7 - Orgány Slovenského olympijského výboru

  (1) Zasadnutie Slovenského olympijského výboru je najvyšším orgánom Slovenského olympijského hnutia.

  (2) Najvyšším výkonným orgánom Slovenského olympijského výboru je Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru.

  (3) Poslanie a úlohy, členstvo a orgány Slovenského olympijského výboru upravujú Stanovy Slovenského olympijského výboru, ktoré schvaľuje zasadnutie Slovenského olympijského výboru.

  TRETIA ČASŤ - Účinnosť (§ 8)

  § 8

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.

  Zákon č. 300/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.

  Michal Kováč v.r.

  Ivan Gašparovič v.r.

  Jozef Moravčík v.r.

  ____________________

  1) Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

  2) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

  3) Úplné znenie Olympijskej charty je prístupné na nazretie na Slovenskom olympijskom výbore.

  4) § 32 ods. 1 písm. b) a § 42 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  5) § 150 a § 152 Trestného zákona v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 392/1992 Zb.).

  6) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  7) § 5 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

  9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti