Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon o športe - reforma slovenského športu zatiaľ “na papieri” ale od. 1. januára sa to začína NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.12.2015JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DVA ROKY SYSTEMATICKEJ PRÁCE A TRPEZLIVÉHO HĽADANIA ROZUMNÝCH KOMPROMISOV

  Keď sa dnes obzrieme dozadu, vidíme dvojročnú starostlivú prípravu podkladov, systematickú prácu odbornej pracovnej skupiny na koncipovaní návrhu zákona od téz k hrubému návrhu ustanovení až po konečné paragrafové znenie. Verejná anketa o slovenskom športe s vyše 5 tisíc respondentmi v novembri 2014, verejné dišputy v Bratislave, Košiciach a Žiari nad Hronom s on-line prenosom v apríli a máji 2015, tri ročníky konferencie Šport a právo v roku 2013, 2014 a 2015 taktiež s on-line prenosmi. Rozhovory a články v médiách, desiatky odborných príspevkov k témam zákona o športe, publikovaných na stránkach Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk, facebookovej stránke “Nový Zákon o športe” i v odbornom časopise Magister Officiorum, stovky neformálnych diskusií na pracovných i osobných stretnutiach komunity športovcov, športových odborníkov, právnikov i expertov z iných oblastí, či politikov.

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ AKO MOTOR ZMENY

  Na uskutočnení uvedených projektov a aktivít sa významne podieľalo občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS), pri ktorej sa združila komunita právnikov, zaoberajúcich sa vzťahmi a procesmi v športe a ich reguláciou, t. j. športovým právom. Členovia a spolupracovníci UčPS sa podieľali na projekte prípravy odborného návrhu zákona o športe vrátane dôvodovej správy a prezentovaní návrhu v slovenskej spoločnosti. Tento projekt bol uskutočnený na základe dotačnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, partnermi projektu boli STARS & FRIENDS Nadácia a advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Partneri okrem dofinancovania povinnej spoluúčasti dotačného projektu významne podporili projekt organizačno-technicky, aj odbornou spoluprácou.

  To všetko postupne prinieslo celospoločenskú diskusiu, akú potrebuje každá významná zmena. Diskusiu o športe, jeho význame pre spoločnosť, o jeho problémoch, o tom, či a do akej miery by mali byť regulované pravidlá jeho riadenia a dobrej správy, financovania a kontroly.

  K výsledkom odbornej systematickej práce pracovnej skupiny i konštruktívnej diskusie, ktorá v spoločnosti stále prebieha, s úctou a rešpektom pristúpili ako predstavitelia športového hnutia, vrátane zástupcov zväzov, klubov a športovcov, podnikateľský sektor, tak aj štátni úradníci, predstavitelia samosprávy i poslanci NR SR. Napriek tomu, že zákon o športe je zložitý predpis, ktorý sa dotýka celej slovenskej spoločnosti, veľkého množstva záujmových skupín, často s protichodnými záujmami, a mnohí neverili jeho prijatiu pár mesiacov pred voľbami, opak sa stal pravdou.

  ZÁKON O ŠPORTE AKO UDRŽATEĽNÉ VEREJNÉ ROZHODNUTIE

  Zákon o športe dnes i vďaka tomuto všetkému obsahuje podľa názoru UčPS riešenia, spĺňajúce podmienky udržateľného verejného rozhodnutia. Tu sú dôvody:

  Zo 135 prítomných poslancov zákon podporilo 132 poslancov NR SR, naprieč celým politickým spektrom, vrátane nezávislých, 3 sa hlasovania zdržali, nikto nehlasoval proti a svojím podpisom mu vyjadril podporu aj prezident.

  Dôvodom pre takéto hlasovanie bola nielen podoba návrhu, ale i samotný proces tvorby zákona. Mediálne dlhodobo zdôrazňovaný aspekt jeho tvorby zdola s účasťou verejnosti nie je totiž u nás typický. Je dôležité zvýrazniť, prečo rozhodnutie o participatívnom spôsobe jeho tvorby bolo win-win situáciou pre všetkých.

  Štát reprezentovaný politikmi a štátnymi úradníkmi nepredstavil dlhodobo ucelenú a detailnú predstavu, čo a ako chce v oblasti športu dosiahnuť. Tému a najmä podrobnosti možných expertných riešení preto politici dlhodobo verejnosti nekomunikovali. Verejnosť netlačila na prijatie konkrétnych systematických zmien, lebo jej návrhy, rozpracované do podoby návrhu zákona so všetkými prílohami a podzákonnými predpismi, neboli predstavené, keďže nikto, ani predstavitelia verejnej správy v športe či zväzoví športoví funkcionári nemali časovú, personálnu ani interdisciplinárnu znalostnú kapacitu popri svojej už dosť obsiahlej dennej agende všetky navzájom prepojené návrhy zmien pripraviť. Aj to bolo dôvodom, že návrh zákona pripravila externá odborná skupina, ktorej manažéra Petra Sepešiho, prokurátora GP SR, vykonávajúceho zároveň čestnú volenú funkciu vo futbale, si vybralo ministerstvo školstva i športová obec zároveň.

  Napriek predvolebnej súťaži bolo preto skvelou správou, že aj poslanci pristúpili k prerokovaniu návrhu zákona vo výboroch NR SR i v rámci jednotlivých hlasovaní vecne, bez politického spochybňovania odbornej práce i celého dvojročného procesu, ktorý prijatiu zákona predchádzal a snažili sa predložený návrh pozmeňujúcimi návrhmi vecne posunúť k ešte vyššej kvalite pri akceptovaní jeho základného konceptu: “Transparentnosť športu za jeho vyššiu podporu z verejných zdrojov.”

  ALTERNATÍVNE NÁVRHY RIEŠENÍ, NO SPOLOČNÝ CIEĽ

  Na mnohé témy a riešenia v zákone môžu byť aj iné názory, bolo by aj zvláštne, ak by v demokratickej spoločnosti neexistovala pluralita názorov. Po vypočutí tých, ktorí sa do prípravy zákona zapojili, rozhovoroch s konzultantmi pre jednotlivé témy a diskusii o znalosti, ktorú sme zhromaždili, boli navrhnuté riešenia, ktoré mali v danom vývoji slovenskej spoločnosti vyjadrovať predstavu o vyváženom nastavení dotknutých práv, oprávnených záujmov a hodnôt v športe.

  Demokratickým spôsobom bol slovenským parlamentom schválený koncept reformy slovenského športu, s ktorým sme povinní sa všetci oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, rešpektovať a dodržiavať nové pravidlá, aj keď nemusí každý so všetkým súhlasiť. Je to zákon Slovenskej republiky pripravený zdola, schválený viac ako ústavnou väčšinou poslancov NR SR, ktorý sme povinní dostať do každodennej praxe - športovci, športoví odborníci, športoví funkcionári, štátni úradníci, samospráva, politici, právnici, daňoví poradcovia, médiá.

  ZAVEDENIE ZÁKONA DO ŽIVOTA AKO ĎALŠIA VÝZVA NIELEN PRE UčPS

  Od 1. januára 2016 začne platiť nový zákon o športe, ktorý postupne zásadným spôsobom upraví procesy v slovenskom športe, najmä tam, kde sa používajú prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  Zákon o športe ruší 4 súčasné právne predpisy upravujúce šport - o telesnej kultúre, o organizácii a podpore športu, o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o SOV a o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o SPV, ktoré nahradí jeden komplexný predpis. Zároveň mení ďalších 14 iných právnych predpisov, vrátane trestných kódexov, Zákonníka práce, Živnostenského zákona, zákona o sociálnom poistení, zákona o dani z príjmov, zákona o dobrovoľníctve či školského zákona. Vzhľadom na legislatívnu atomizáciu právnej regulácie spoločenských vzťahov do veľkého množstvo predpisov, čoho najlepším dôkazom je číslo 379, označujúce poradie najnovšieho predpisu, vyhláseného v Zbierke zákonov k polovici decembra 2015, je zníženie počtu zákonov upravujúcich šport činom, popierajúcim aktuálny normotvorný optimizmus. Zároveň je to riešenie, hodné nasledovania, pretože slovenská spoločnosť potrebuje právny poriadok sústredený do menšieho počtu zákonov, no vyššej kvality.

  Zavedenie zákona do praxe cez predstavenie zmien a implementačných výziev vrátane konkrétnych termínov považuje UčPS, podľa slov jej predstaviteľov, za ďalšiu výzvu, a preto pripravuje v tejto súvislosti konkrétne projekty, ktoré zverejní opäť aj na stránkach denníka Šport.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti