Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.09.2019 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač


  Okrem UčPS uplatnili zásadné pripomienky aj Ministerstvo financií SR a Generálna prokuratúra SR.

  Text všetkých vrátane zásadných pripomienok si môžete prečítať na tomto linku - TU


  Znenie zásadnej pripomienky UčPS: 

  UčPS víta a podporuje zámer zvyšovať financovanie športovej infraštruktúry z prostriedkov štátneho rozpočtu.

  Pasportizácia športovej infraštruktúry nie je uskutočnená v potrebnom rozsahu a kvalite, čo je deficitom pre zodpovedné rozhodovanie o financovaní športovej infraštruktúry. Kvalitná pasportizácia by okrem iného znížila aj riziká spojené s nedokončením jednotlivých projektov, ich realizáciou v nevhodných lokalitách alebo ich vzájomným prekrývaním, resp. neefektívnou konkurenciou, čo je aktuálne jedným z hlavných argumentov pre presun procesu z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ” na Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej „SOŠV”).

  Je tiež otázne, z akého dôvodu je predkladateľom materiálu Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády”), ktorý v zmysle § 34a ods. 2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.. 575/2001 Z. z.”) koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.

  Podľa § 2 písm. c) zákona č. 539/2008 Z. z. regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov. Predmetný materiál však žiadne koordinované činnosti a postupy nerieši. Regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie patrí v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č.. 575/2001 Z. z. do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

  Na Slovensku stále neexistujú pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu – čo je nesplnená úloha z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020, resp. na roky 2018 až 2020.

  Je otázne, prečo tento proces (vrátane stanovenia kritérií, výberu podporených projektov, podpisu zmlúv, kontroly financovania a pod.) nezabezpečuje priamo MŠVVaŠ, ktoré na takéto projekty má zodpovedajúce kapacity, odborné útvary i skúsenosti a prečo by mala byť táto úloha presunutá na SOŠV, ktorý má právnu formu občianskeho združenia a takéto projekty nikdy nemanažoval. SOŠV by mal ostať dôležitým odborným poradcom takéhoto projektu, prípadne môže byť aj jedným zo žiadateľov, ale nemal by byť subjektom, ktorý bude priamo rozhodovať o alokácii finančných prostriedkov a zároveň subjektom, ktorý by sa mal stať investičnou agentúrou, ktorá bude tento náročný dlhodobý proces riadiť a kontrolovať.

  Navyše, autorom dokumentu „vlastný materiál” predloženého do medzirezortného pripomienkovania LP/2019/616 je pán Gábor Asványi, ktorý je výkonným riaditeľom SOŠV!

  Pri súčasnom návrhu sa nebudú rozdeľovať finančné prostriedky z pohľadu priorít štátu, ale z pohľadu priorít SOŠV (bez účasti štátu), pričom predstavitelia a orgány SOŠV sú volení zástupcami subjektov, ktoré sa budú o tieto finančné prostriedky uchádzať, často sú aj štatutárnymi orgánmi alebo členmi najvyšších orgánov potenciálnych žiadateľov (hrozí riziko klientelizmu a konfliktu záujmov, „kupovania” hlasov a „umlčania” opozičných názorov v športovom hnutí).

  SOŠV nemá na tento projekt zodpovedajúce personálne kapacity a nemá ani skúsenosti s realizáciou investičných projektov (zmluvné zabezpečenie, financovanie, štátna pomoc, právne poradenstvo, projektová príprava, verejné obstarávanie, realizácia výstavby), pričom materiál eventuálne počíta aj s tým, že výstavbu a prevádzku športoviska bude zabezpečovať priamo SOŠV!

  SOŠV ráta so zriadením nového útvaru pre riadenie projektu. Nie sú vyčíslené náklady na financovanie takéhoto útvaru. Pokiaľ ho bude SOŠV ako je deklarované financovať z vlastných zdrojov, bude to na úkor iných (najmä športových) aktivít SOŠV.

  SOŠV bude niesť aj finančné riziká v prípade zlyhania jednotlivých konečných prijímateľov, keďže bude zodpovedný za plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

  SOŠV dostal pridelené finančné prostriedky vo výške 3 mil. EUR na základe materiálu zverejneného v rámci pripomienkového konania vedeného na SLOV-Lexe pod číslom LP/2019/390 (Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021) na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. SOŠV dňa 18.7.2019 zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry pre iných žiadateľov. Text výzvy je všeobecný, nie sú v nej uvedené žiadne konkrétne kritériá, podľa ktorých má osobitná komisia posudzovať projekty, ktoré nakoniec schváli VV SOŠV. Vo výzve je stanovená len minimálna suma 10.000 EUR pre jedného žiadateľa, bez stanovenia horného limitu. Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí je 16.9.2019, t. j. až po ukončení MPK k súčasnému legislatívnemu procesu bude zrejmé, akým spôsobom, na základe akých priorít a kritérií rozhodne príslušný orgán SOŠV o pridelení finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov.

  Takýto postup SOŠV pri prerozdeľovaní štátnych prostriedkov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry nespĺňa ani základné kritéria transparentnosti, ktorými je predvídateľnosť postupu komisie, ktorá bude projekty posudzovať, vyhodnocovať a schvaľovať. 

  Text Výzvy SOŠV na projekty v celkovej výške 3 mil. EUR je dostupný TU: https://www.olympic.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-na-modernizaciu-rekonstrukciu

  Aj na základe tohto príkladu je potrebné navrhnúť, aby boli pravidlá a kritériá rozdelenia finančných prostriedkov dané vopred zo strany štátu tak, ako to vyplýva z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií, a nie zo strany SOŠV. Obnovu športovej infraštruktúry SR považujeme za nevyhnutnú a potrebnú, ale bez jasných pravidiel a kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov nepôjde o transparentný proces. Takýto netransparentný proces nebude prínosom pre vzájomný rešpekt a dôveru v športovom hnutí.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti