Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zásadné pripomienky UčPS k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.08.2018 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  Materiál bol zverejnený na SLOV-LEXe pod č. LP/2018/434
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/434
  Pripomienkové konanie skončilo 23.7.2018

  1. K prílohe č. 1 (vzorec č. 6) - Z
  Navrhujeme za slová “vo všetkých športových disciplínach všetkých športových odvetví” vložiť slová “(vrátane športových odvetví s nulovou váhou)” aby bolo jednoznačne vyjadrené, že sa zohľadňujú aj tie športové odvetvia, ktorým národný športový zväz určí nulovú váhu.

  2. K prílohe č. 1 (vzorec č. 15) - Z
  Navrhujeme znenie textu za slovom “kde” nahradiť týmto znením:
  Vo je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom zaokrúhlená na celé percentá so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví. Ak čo i len jeden z parametrov, ktoré sa zohľadňujú pri stanovení váh príslušného športového odvetvia sa nerovná nule, váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu musí byť vyššia ako 0%; športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie a váhy týchto odvetví sa sčítavajú.”.

  Odôvodnenie:
  Podľa popisného textu k vzorcu č. 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 váha športového odvetvia má zohľadňovať medzinárodný záujem o odvetvie, domáci záujem o odvetvie a počet aktívnych športovcov.

  Z doterajšej praxe pri zadávaní parametrov do vzorca dodaných ministerstvu školstva národnými športovými zväzmi je však zrejmé, že určenie hodnoty váh zväzmi nie je zo strany ministerstva školstva kontrolované a ministerstvo školstva doposiaľ bezvýhradne akceptovalo zadané údaje o hodnote váh určené a oznámené národnými športovými zväzmi. Vzhľadom na pasivitu ministerstva školstva, úplne svojvoľnému stanoveniu hodnoty váh a následnej deformácii výpočtu príspevku uznanému športu zabraňuje len to, že hodnoty váh stanovené napr. v žiadosti podanej v 09/2017 sa podľa poslednej vety v § 68 ods. 5 zákona o športe uplatnia až tri roky po roku podania žiadosti, t. j. až v roku 2020.

  Podľa § 68 ods. 5 zákona o športe:
  “(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.”.

  V súvislosti s uplatňovaním vzorca č. 15 uvedeného v prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018, ktorý sa týka súčtu váh športových odvetví jedného uznaného športu, sa v prístupe národných športových zväzov a potom následne aj pri vkladaní príslušných údajov, ktoré sa potom ako vstupné dáta vkladajú do vzorca, objavujú dva diametrálne odlišné pohľady na to, ako sa stanovujú váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu.

  Niektoré národné športové zväzy si váhy športových odvetví, ktoré v rámci svojho športu zastrešujú, určujú úplne ľubovoľne. To znamená, že si napríklad národný športový zväz 100% rozdelí iba medzi dve športové odvetvia, napr. 60% a 40% a ostatným (napr. siedmym) pridelí 0%, či dokonca národný športový zväz aj len jednému športovému odvetviu z viacerých (napr. zo siedmych) pridelí celých 100% a ostatným šiestim športovým odvetviam dá 0%.

  Ďalšie národné športové zväzy váhy športových odvetví, ktoré v rámci svojho športu zastrešujú, sa snažia viac či menej dodržať pravidlá pre správnu aplikáciu vzorca č. 15 uvedeného v prílohe č. 1 návrhu nariadenia (cit.: „športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie“), a to tak, že 100% váh prerozdelia medzi všetky športové odvetvia, pričom športové odvetvia na štvrtom až poslednom mieste (na príklade siedmych športových odvetví štvrté až siedme) majú tiež určené nejaké percentá.

  Z uvedeného vyvstáva otázka, ktorý postup je súladný so zákonom, avšak najmä súladný s účelom zákona a účelom vzorca na účely delenia finančných prostriedkov medzi národné športové vzory?

  Ak berieme do úvahy text vzorca, uvádza sa v ňom, že ide o váhu príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu, ktorá je určená národným športovým zväzom so zohľadnením troch kritérií a to:

  1. medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie,
  2. domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie,
  3. počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví.

  To znamená, že ak sa seriózne zohľadňujú tieto tri kritériá a tie v svojej podstate znemožňujú ľubovôľu (či niekedy až svojvôľu) dať 0% športovému odvetviu, ktoré národný športový zväz zastrešuje (pozn. možno však pripustiť matematické zaokrúhlenie, ktorého výsledkom vzhľadom na situáciu športových odvetví, so zohľadnením vyššie uvedených troch kritérií, v danom uznanom športe) a to minimálne v takom prípade, ak má v príslušnom športovom odvetví národný športový zväz (aj keď by si zväz sám určil, že medzinárodný záujem je nulový, rovnako aj domáci záujem) vedie aspoň nejakého aktívneho športovca.

  Na túto otázku je vhodné a potrebné pozerať sa aj systematicky a to z pohľadu zákona o športe, ktorý ustanovuje (aj verejný záujem v športe) pravidlá na stanovenie toho, ktorý športový zväz bude štátom uznaný za národný športový zväz, v čom sa prejavuje aj akási "objednávka" štátu na rozvoj športu – uznaného športu, ktorého uznanie je úzko a výlučne spojené s prepojením - členstvom na príslušnú medzinárodnú športovú federáciu a tým teda prepojené na športové odvetvia, ktoré daná medzinárodná športová federácia zastrešuje, a nie LEN niektorých športových odvetví, ktoré si sám národný športový zväz vyberie, s tým, že ostatné športové odvetvia nebude vôbec rozvíjať, hoci na základe uznania za národný športový zväz bola tomuto zväzu štátom zverená výlučná kompetencia pre uznaný šport, t. j. nielen pre existujúcu/fungujúcu časť športových odvetví uznaného športu na Slovensku, ale pre všetky športové odvetvia daného uznaného športu.

  Na druhej strane je však potrebné tiež uviesť, že šport je záujmová činnosť občanov, ktorá má vzniknúť a rozvíjať sa “zdola” v dôsledku aktívneho záujmu ľudí o organizované vykonávanie športu na území Slovenska. Športové odvetvie nie je správne vytvárať umelo “zhora” zo strany národného športového zväzu. Ten by mal vytvárať podmienky a poskytovať znalostnú, organizačnú a v neposlednom rade v rámci možností aj ekonomickú podporu existujúcim fungujúcim športovým odvetviam, ktoré sa rozhodli aktívne rozvíjať jeho členovia.

  Zdá sa viac ako nutné tieto názorové rozpory, ale najmä odlišnú aplikáciu ustanovení o stanovení váh spresniť v texte nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019, aby nedochádzalo k rozdielnym výkladom, aplikácii a zadávaniu vstupných dát odlišne od zväzu ku zväzu.

  Pri váhach odvetví navyše ešte nie sú doriešené ďalšie dve situácie a to:

  1. vznik nových športových odvetví (zákon o športe v § 68 ods. 5 rieši podanie prvej žiadosti národného športového zväzu, nie však situáciu, keď existujúci národný športový zväz priberie pod seba nové športové odvetvie, či dokonca nový druh športu), resp. u niektorých športov definovanie nových športových odvetví, ktoré sú/boli len športovými disciplínami a
  2. zánik pôvodných športových odvetví (z dôvodu nezáujmu športovej komunity o ich ďalšiu existenciu a rozvoj, napr. z dôvodu vyradenia z olympijského programu, či straty atraktivity).

  Je potrebné uviesť, že podľa platnej právnej úpravy (§ 68 ods. 5 zákona o športe), ktorá nepripúšťa výnimky, aj pri uvedených situáciách platí ustanovená trojročná lehota, čo sa vecne nejaví ako primerané a spravodlivé. Na druhej strane, aj keď si zväz určí pre niektoré odvetvie nulovú váhu, je potrebné, a to je nutné veľmi zdôrazniť, aj pre takéto športové odvetvie povinne určiť a zadať reálny počet príležitostí a v žiadnom prípade nemôže uviesť počet príležitostí počtom “nula”. Ak pre odvetvie zväz určí nulový počet príležitostí nekoná v súlade s povinnosťou udať pravdivé údaje, čo ho potom pochopiteľne zvýhodňuje pri výpočte príspevku uznanému športu oproti ostatným zväzom, ktoré uvedú pravdivé a úplné údaje. Kontrolu zadávania tohto parametra by mal kontrolovať a vynucovať štát (sekcia športu ministerstva školstva) ako nezávislá verejná autorita, ktorá určuje pravidlá a poskytuje štátne prostriedky.

  Táto pripomienka je zásadná.

  K prílohe č. 2 (vzorec č. 18c) - Z

  Navrhujeme vo vzorci č. 18c číslovku “5 000” nahradiť číslovkou “30 000”.

  Odôvodnenie:
  Na to aby športový zväz získal a udržal si status uznaného národného športového zväzu musí splniť a priebežne dodržiavať viaceré zákonom ustanovené podmienky (§ 16 ods. 1 zákona o športe), napríklad byť členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport; mať najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe; organizovať celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky; zabezpečovať výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov.

  Po splnení týchto podmienok a uznaní za národný športový zväz musí následne takýto národný športový zväz priebežne plniť mnohé zákonom stanovené povinnosti najmä podľa § 16 ods. 2 a § 17 ods. 2 zákona o športe, mať predpisy v súlade s § 19 až 23, viesť zdrojovú evidenciu zväzu a zverejňovať údaje podľa § 17 ods. 1 na webovom sídle a v informačnom systéme športu či viesť výkazníctvo použitia verejných prostriedkov atď., aby si udržal spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. To všetko je nevyhnutným predpokladom toho, aby národný športový zväz mohol každoročne získať príspevok uznanému športu a uchádzať sa prípadne o dotácie a iné formy podpory z verejných prostriedkov. Pri tom možnosť použitia príspevku uznanému športu na správu a prevádzku národného športového zväzu zákon o športe v § 69 ods. 6 limituje výškou 15%, t. j. z 20000 eur to je 3000 eur, čo je nedostatočná suma na riadne zabezpečenie priebežného plnenia všetkých zákonných povinností národného športového zväzu.

  Okrem toho národný športový zväz plní ďalšie bežné úlohy športových zväzov ako napríklad účasť na zasadnutiach medzinárodnej športovej asociácie/federácie príslušného športu, plnenie rôznych administratívnych povinností zodpovednou osobou, komunikáciu s členmi, starostlivosť o svojich členov a kluby. Všetky vyššie uvedené činnosti si vyžadujú zvýšenú administratívnu náročnosť a kvalifikovaný personál, preto navrhujeme výšku minimálnej sumy príspevku uznanému športu pre športové zväzy, ktoré splnili podmienky podľa § 16 ods. 1 a boli uznané postupom podľa § za národný športový zväz zvýšiť na 30 000 €.

  Uvedené opatrenie sa pozitívne dotkne 14 národných športových zväzov, resp. 13 nakoľko bridge, ktorý po zavedení definície “športu” do § 3 písm. t) zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017 nespĺňa pojmové znaky “športu”. Uvedené potvrdil fakticky aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý vo veci C-90/16 posudzoval prejudiciálnu otázku, či “športový bridge” spadá pod pojem “šport” na účely čl. 132 ods. 1 písm. m) smernice o Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. októbra 2017 v tejto veci uviedol jednoznačný výklad, “že činnosť, akou je športový bridž, ktorá vykazuje na pohľad zanedbateľný fyzický prvok, nespadá pod pojem „šport“ v zmysle tohto ustanovenia”. 

  Sekcia športu ministerstva školstva však na uvedenú zmenu právnej úpravy doposiaľ nereagovala, v dôsledku čoho sa javí byť pokračujúca podpora “bridgu” ako “športu” zo štátnych prostriedkov prostredníctvom príspevku uznanému športu ako porušovanie zákona zo strany ministerstva školstva.

  Namiesto navrhovaného riešenia v nariadení vlády (zvýšenie garantovanej minimálnej výšky príspevku uznanému športu na 30.000 eur) do budúcnosti navrhujeme zvážiť zaviesť v zákone o športe v rámci príspevku uznanému športu položku “administratívny paušál” garantovaný pre všetky národné športové zväzy v rovnakej výške, ktorý by slúžil výhradne na zabezpečenie plnenia úloh národného športového zväzu podľa zákona o športe, pričom na túto položku, by sa nevzťahoval limit 15% uvedený v § 69 ods. 6 zákona o športe, ktorý je neprimerane nízky vzhľadom na rozsah činností zabezpečovaných národnými športovými zväzmi.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti