Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o dani z príjmov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.08.2018 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP), ktorá je úplne nelogickou súčasťou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Novelou ZoDP sa bez predchádzajúcej odbornej diskusie ako aj bez primeraného vecného zdôvodnenia v dôvodovej správe k návrhu zákona navrhuje vypustenie športového odborníka” z § 6 ods. 2 písm. e) ZoDP.

  Na SLOV-LEXe je legislatívny proces vedený pod č. LP/2018/456 a je dostupný TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-456

  Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona skončilo 31.7.2018.


  Text zásadnej pripomienky UčPS:

  K čl. II – Z

  Navrhujeme vypustiť novelizačný čl. II, ktorý vecne nijako nesúvisí s problematikou zákona uvedeného v čl. I. Poukazujeme na to, že osobitná časť dôvodovej správy k tomuto novelizačnému článku je nedostatočná. Uvádza sa v nej iba to, že „Ide o legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na novelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“, bez toho, aby vysvetlila vecný dôvod navrhovanej úpravy.

  Ak má byť dôvodom „legislatívno-technickej úpravy“ to, že v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. sa uvádza, že „Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka a) ako podnikanie,“, v tej súvislosti je potrebné uviesť, že základná definícia „podnikania“ využívaná pre celý právny poriadok Slovenskej republiky je uvedená v § 2 Obchodného zákonníka, pričom pod definíciu “podnikania” spadá tak zárobková činnosť fyzických osôb uvedená/zdaňovaná v § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj zárobková činnosť fyzických osôb uvedená v § 6 ods. 2 až 5 zákona č. 595/2003 Z. z.

  Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka:
  “(1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.”.

  Vzhľadom na neformálne získané informácie o tom, že údajne daňové úrady podriaďujú príjmy športového odborníka z dobrovoľníckej činnosti (náhradu za stratu času upravenú v § 8 ods. 1 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z.) pod príjmy športových odborníkov podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z., a to má byť údajne dôvodom na vypustenie príjmov športového odborníka z ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z., s takýmto výkladom a postupom nemožno súhlasiť. Príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. sú príjmami zo zárobkovej činnosti fyzických osôb - podnikateľov, konkrétne aj podľa nadpisu tohto paragrafu, ide o “príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu”.

  Je zrejmé, že príjmy z dobrovoľníckej činnosti špecifikované v § 8 nepatria do tohto ustanovenia, čo je dané samotnou povahou a podstatou dobrovoľníckej činnosti, ktorej základným znakom je, že ide o dobročinnú aktivitu fyzickej osoby ako občana, a nie ako podnikateľa, pričom dobrovoľník činnosť vykonáva bez nároku na odmenu, mzdu či odplatu.

  Zákon  č. 440/2015 Z. z. v § 6 ods. 3 písmenách a) až d) predpokladá štyri alternatívy vykonávania činnosti športového odborníka okrem iného “ako podnikanie” /písmeno a)/ alebo aj “ako dobrovoľník” /písmeno d)/. Týmto dvom formám vykonávania konkrétnej činnosti športového odborníka zodpovedajú aj dva odlišné prístupy k zdaňovaniu aktív (príjmov a náhrad) dosiahnutých na základe príslušných zmluvných vzťahov a ich daňový režim.

  Podnikanie športový odborník vykonáva ako “sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku” (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), pričom si povinne vedie účtovníctvo, do ktorého si zahŕňa príjmy a výdaje súvisiace s podnikaním.

  Dobrovoľnícka činnosť je občianska aktivita fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či je jej hlavná ekonomická aktivita podnikanie alebo závislá činnosť), ktorej cieľom je dobročinne podporiť nejaký projekt, ktorá je vykonávaná i vykazovaná v úplne inom režime ako podnikateľské aktivity tej istej fyzickej osoby, vrátane jej účtovníctva, v ktorom sa benefity, a ani prípadne náklady dobrovoľníckej činnosti nesmú vykazovať.

  Tak ako môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť športový odborník uvedený v § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z., môže ju vykonávať aj napríklad tlmočník uvedený v § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z., ktorý bude na medzinárodnom mládežníckom podujatí tlmočiť pre organizátora a účastníkov podujatia ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti bez nároku na odmenu.

  Samostatne zárobkovo činná osoba je definovaná v zákone č. 461/2003 Z.z. : Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.”.  Pritom § 3 ods. 1 písm. b) definuje zárobkovú činnosť, ako dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6). Odkaz 6 odkazuje na § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

  Aj v § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. je zadefinovaná zárobková činnosť takto: “dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta,21), pričom odkaz č. 20) odkazuje na § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

  Je zrejmé, že ustanovenie § 6 ods. 1 aj ods. 2 sa týkajú výlučne príjmov zo zárobkovej činnosti, a preto nemôže ísť v prípade náhrady za stratu času dobrovoľníka športového odborníka za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. e). zákona č. 595/2003 Z. z.

  Zároveň poukazujeme na nejednoznačnosť v používaní pojmu “podnikanie” v zákone 595/2003 Z.z., keď v § 6 ods. 1 definuje “príjmy z podnikania”, medzi ktoré patria aj príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z.), ale následne v odseku 2 písm. b) uvádza príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti ako príjmy z činností,28) ktoré “nie sú živnosťou ani podnikaním”. Podľa gramatického výkladu by teda podnikanie nemalo zahŕňať živnosti, keďže je vyjadrené osobitne, čo je prirodzene nesprávny záver.

  Je však zrejmé, že nie je možné ani tvrdiť, že príjmami z podnikania sú len príjmy uvedené v § 6 ods. 1 zákona.

  V § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. uvádza: “Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab),”.

  Odkaz v poznámke pod čiarou 67 odkazuje na § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

  Ak sa teda pri právnických osobách odkazuje pri pojme “podnikanie” na definíciu podnikania podľa Obchodného zákonníka, je dôvod domnievať sa, že rovnaká definícia platí aj pre fyzické osoby.


  Zásadné pripomienky nad rámec:

  Návrh na oslobodenie od dane z príjmov odmien športových reprezentantov poskytnutých za úspech na významnej súťaži alebo v súvislosti s udelením čestného štátneho titulu.

  V § 9 ods. 2 písm. ac) sa slovo „vyznamenaní.59je)“ nahrádza slovami „vyznamenaní 59je), čestných štátnych titulov 59jf) a odmien športových reprezentantov 59jg) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.59jh)“.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf až 59jh znejú:
  „59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jh) § 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.”.

  Odôvodnenie:
  S účinnosťou od 1. januára 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného plnenia a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. V prechodnom ustanovení sa navrhuje oslobodiť uvedené peňažné plnenie a nepeňažné plnenie už za zdaňovacie obdobie 2018.


  Návrh na doplnenie tzv. “superodpočtu” do zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov k zmluve o sponzorstve v športe pri poskytnutí sponzorského na športovú činnosť

  Za § 30c navrhujeme doplniť nový § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠30d

  Odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť

  (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu športovej činnosti možno odpočítať súčet a) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, b) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu.

  (2) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na sponzorské od základu dane podľa odseku 1 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.

  (3) Od základu dane možno podľa odseku 1 písm. a) až c) odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) súvisia s realizáciou projektu športovej činnosti len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) až c) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu športovej činnosti.

  (4) Odpočet podľa odseku 1 nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná podpora z verejných financií.

  (5) Odpočet podľa odseku 1 môže využiť daňovník, ktorý v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b.

  (6) Projektom športovej činnosti, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odseku 1, sa rozumie písomný dokument (zmluva o sponzorstve v športe), v ktorom daňovník vymedzí predmet športovej činnosti. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu športovej činnosti, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt športovej činnosti musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu športovej činnosti. Lehota na predloženie projektu športovej činnosti daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

  (7) Finančné riaditeľstvo do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu športovej činnosti uplatnil odpočet podľa odseku 1, tieto údaje: a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka, b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, c) dátum začiatku realizácie projektu športovej činnosti, d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

  (8) Ak odpočet podľa odseku 1 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odseku 1 vznikol.“.

  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa nový § 30d, ktorý upravuje odpočet výdavkov na športovú činnosť obdobným spôsobom ako pri výdavkoch na vedu a výskum, takzvaným superodpočtom, aby boli podnikatelia motivovaní podporovať športovú činnosť, pričom by si okrem 100% výdavkov, ktoré skutočne vynaložili na športovú činnosť formou sponzorského mohli odpočítať ďalších 25% zo základu dane. Ide o motivačný nástroj, aby sa aj súkromný sektor zapojil do podpory športu a zdravého životného štýlu.


  Návrh vykonania zmeny, ktorou sa dosiahne, aby bol sponzor oprávnený poskytnúť sponzorské na základe výsledku hospodárenia dosiahnutého v predchádzajúcom daňovom roku:

  K § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  V § 17 ods. 19 písm. h) navrhujeme  slovo "použitia" nahradiť slovom "poskytnutia", v nasledujúcej časti vety ďalej navrhujeme nahradiť slovo "v príslušnom" slovom "v predchádzajúcom" a slovo "vykáže" slovom "vykázal".

  Odôvodnenie:

  U sponzora by išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období použil). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období.


  Návrh upraviť zdanenie príjmov športovcov a športových odborníkov zrážkovou daňou, ako je to v prípade umelcov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

  V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slová “športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa)“ vkladajú slová “pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14”.

  V § 43 ods. 3 písm. h) sa za slová “podľa § 6 ods. 2 písm. a)” dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová “príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e)”.


  Návrh vykonania zmeny, ktorou sa dosiahne, aby predmetom dane z príjmov fyzických osôb neboli cestovné náhrady poskytnuté športovcovi a športovému odborníkovi a dotácie z verejných prostriedkov (od štátu, VÚC alebo mesta/obce) poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi priamo alebo prostredníctvom jeho klubu/zväzu:

  V § 6 navrhujeme doplniť odsek 16 v nasledovnom znení:
  „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca alebo športového odborníka29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi alebo športovému odborníkovi nárok podľa osobitných predpisov15) ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisu34a) aj vtedy, ak sú poskytnutá prostredníctvom tretej osoby.“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu č. 34a znie:
  „34a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


  Návrh zmeny odpisovej skupiny pri športových stavbách a budovách pre šport

  V Prílohe č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z. Odpisovej skupine 6, položke 6-6 sa za slovo stavby dopĺňajú slová
  “okrem
  - 241 - športové a rekreačné stavby
  - 1265 - Budovy pre šport”.

  Odôvodnenie:
  Navrhuje sa presunúť z odpisovej skupiny 6 (doba odpisovania 40 rokov) do odpisovej skupiny 5 (doba odpisovania 20 rokov) položku kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti č. 241 - športové a rekreačné stavby a 1265 – Budovy pre šport.”


  Návrh zmeny zdaňovania príjmov zo zmluvy o sponzorstve v športe športového odborníka v inom pracovnoprávnom vzťahu

  V § 8 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú slová “a športovým odborníkom, ktorý má príjmy na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa osobitného predpisu.22a)”.

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná zmena zosúlaďuje zdaňovanie príjmov zo sponzorskej zmluvy, ktorých prijímateľom je športový odborník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, rovnako ako u športovca, ktorý vykonáva činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.


  Návrh zmeny prechodného ustanovenia

  Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠52zt
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

  Ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e), § 6 ods. 16, § 8 ods. 1 písm. p), § 9 ods. 2 písm. ac), § 17 ods. 19 písm. h), § 30d, § 43 ods. 3 písm. h) a Prílohy 1  v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roka 2018.“.“.


  Navrhovaná zmena zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na účely dosiahnutia oslobodenia od dane športoviská:

  “Čl. ...

  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:  

  1. V § 17 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno i), ktoré znie:
   “i) pozemky a stavby športovísk a športovej infraštruktúry10e)”.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie:
   10e) § 3 písm. o) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
  1. V § 17 ods. 2 písm. e) znie:
   “e) pozemky verejne prístupných parkov a priestorov,”.

  Odôvodnenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že viaceré obce a mestá nevyužívajú možnosť zníženia dane z pozemkov alebo oslobodenia od dane z pozemkov, pokiaľ ide o športoviská, ktoré v podstatnej miere využívajú deti, mládež i ostatná športujúca verejnosť, navrhujeme zo zákona oslobodiť športoviská a športovú infraštruktúru tak, aby nezvyšovali náklady športovej činnosti, ktoré uhrádzajú v značnej miere neziskové organizácie (športové kluby) a v konečnom dôsledku občania (najmä rodičia detí): Ďalším dôvodom navrhovanej zmeny právnej úpravy je, aby športoviská a športová infraštruktúra vo vlastníctve a správe súkromných subjektov neboli diskriminované vo vzťahu k športoviskám a športovej infraštruktúre vo vlastníctve obcí a miest. Zároveň by sa tým nepriamo podporila výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, najmä detí a mládeže, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb a pozemkov.”.


  Návrh na zmenu zákona č. 222/2004 - zníženie sadzby DPH na vstupné na športové podujatia a na používanie športových zariadení, v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

  Čl.  ...


  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

  1. V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slovo „tovary“ vkladajú slová „a služby“.
  2. V nadpise prílohy č. 7 sa za slovo „tovarov“ vkladajú slová „a služieb“.
  3. V Prílohe č. 7 sa za slová „opis tovaru“ vkladajú slová „a služby“.
  4. Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. sa na konci vkladajú nové zarážky, ktoré znejú: „vstupné na športové podujatia“ a „používanie športových zariadení,“.

  Odôvodnenie:
  Pripájame znenie čl. 98, a 99  a výňatku z prílohy č. III smernice Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118) upravujúcich možnosť zníženej sadzby DPH v rámci spoločného systému DPH členských štátov Európskej únie pri vstupnom a prenájme športových zariadení až na úroveň 5 %. Rovnako zníženie dane z pridanej hodnoty zo vstupného má podporiť návštevnosť športových podujatí. Vo viacerých členských štátoch Európskej únie pri položke vstupného DPH vyberaná nie je vôbec, čo pripúšťa článok X časť B. bod 1 uvedenej smernice.

  Oddiel 2

  Znížené sadzby

  Článok 98

  1.  Členské štáty môžu uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby.

  2. Znížené sadzby sa uplatňujú len na dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III.

  Znížené sadzby sa neuplatňujú na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k). (elektronicky poskytované služby)

  3. Pri uplatňovaní znížených sadzieb uvedených v odseku 1 na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s cieľom presne vymedziť dotknutú kategóriu.

  Článok 99

  1.  Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane, ktoré nesmie byť nižšie ako 5 %.

  2. Každá znížená sadzba sa stanoví tak, aby výška DPH vyplývajúca z uplatnenia takejto sadzby umožnila za bežných okolností úplné odpočítanie DPH odpočítateľnej v súlade s ustanoveniami článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177.

  PRÍLOHA III

  ZOZNAM DODANÍ TOVAROV A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, NA KTORÉ SA MÔŽU UPLATNIŤ ZNÍŽENÉ SADZBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 98

  13. vstupné na športové podujatia,

  14. používanie športových zariadení,
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti