Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zhrnutie faktov k (ne)dodržaniu zákonného minima financií pre šport NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.11.2017 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ROK 2013:

  13.12.2012
  - schválený 
  zákon č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013: Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013):

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR = 30 403 390 EUR (viď. tabuľka na strane 11 prílohy č. 4) 

  27.02.2013 - schválené uznesenie Vlády SR č. 115/2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022 (materiály)

  • uznesením vlády č. 115/2013 boli navýšené finančné prostriedky na šport v objeme 4,5 mil. eur ročne nad rámec schválených výdavkov určených na program 026 - Národný program rozvoja športu v rokoch 2013-2022 (premietnuté do § 102 ods. 8 zákona o športe)


  ROK 2014:

  12.12.2013 - schválený zákon č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014:

  Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2014):

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR = 41 583 795 EUR (viď. tabuľka na strane 11 prílohy č. 4)


  ROK 2015:

  04.12.2014
  - schválený zákon č. 385/2014 Z, z, o štátnom rozpočte na rok 2015:

  Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015): 

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR = 46 378 861 EUR
  • výška prostriedkov rozpočtovaná na národné športové projekty vlády SR (§ 102 ods. 8 a § 75 ods. 1 zákona o športe) = 13 500 000 EUR
  Prvé zákonom garantované minimum financovania športu zo štátneho rozpočtu (§ 77 ods. 1 zákona o športe) z roku 2015 pre rok 2016 = 32 878 861 EUR

  26.11.2015
  - schválený zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 1.1.2016
  - nadobudnutím účinnosti zákona o športe platia tieto pravidlá:

  • prostriedky štátneho rozpočtu ministerstva školstva určené na šport (Národný program rozvoja športu v SR) nesmú byť v nižšej čiastke ako v predchádzajúcom roku /§ 77 ods. 1 písm a)/, pričom do týchto prostriedkov sa nezapočítavajú príspevky na národný športový projekt vlády podľa § 75 ods. 1
  • táto čiastka sa postupne zvyšuje o časť odvodov z lotériových hier (v roku 2016 25% z tohto odvodu, v roku 2017 50% z tohto odvodu a v roku 2018 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu) /§ 77 ods. 1 písm b)/
  • zo súčtu prostriedkov štátneho rozpočtu ministerstva školstva určených na šport (Národný program rozvoja športu v SR) a časti odvodov z lotériových hier /§ 77 ods. 1 písm a) + písm. b)/, od ktorých sa odpočítajú prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt vlády podľa § 75 ods. 1, vznikne základ pre rozdelenie prostriedkov na účely podľa § 77 ods. 2 zákona o športe.

  ROK 2016:

  20.11.2015
  - schválený zákon č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016:

  Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2016):

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR = 50 972 542 EUR (viď. tabuľka na strane 13 prílohy č. 4)
  • výška prostriedkov určená na národné športové projekty vlády SR (§ 102 ods. 8 a § 75 ods. 1 zákona o športe) = 9 700 000 EUR
  • 25 % z výšky odvodov z lotériových hier za rok 2015 /§ 77 ods. 1 písm. b) zákona o športe/ = 8 952 204 EUR

  Zákonom garantované minimum financovania športu zo štátneho rozpočtu (§ 77 ods. 1 zákona o športe) z roku 2016 pre rok 2017 =  32 320 338 EUR

  Poznámka k financovaniu športu v roku 2016:
  Už v roku 2016 NEBOLO dôsledne dodržané pravidlo uvedené v § 77 ods. 1 písm. a) zákona o športe, že: 
  “výška týchto prostriedkov po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku”. 

  V roku 2016 bol tento zákonom “garantovaný” základ nižší ako v roku 2015. 

  ROZDIEL bol vo výške 32 878 861 EUR (2015) - 32 320 338 EUR (2016) = - 558 523 EUR v neprospech roku 2016, ktorý bol (mal byť) základom pre garantované minimum pre rok 2017.


  ROK 2017:

  29.11.2016
  - schválený zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017:

  Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017): 

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR (§ 77 ods. 1 písm. a) zákona o športe) = 94 613 961 EUR (viď. tabuľka na strane 13 prílohy č. 4)
  • výška prostriedkov určená na národné športové projekty vlády SR (§ 102 ods. 8 a § 75 ods. 1 zákona o športe) 47 569 558 EUR[1]
  • ZOSTATOK na rozdelenie prostriedkov na účely podľa § 77 ods. 2 písm. a) až f) zákona o športe na rok 2017 = 47 044 403 EUR

  Zákonom garantované minimum z roku 2016 pre rok 2017 (bez odvodov z lotérií) (§ 77 ods. 1 zákona o športe) = 32 320 338 EUR
  (malo by byť 32 878 861 EUR, čo je minimálny základ z roku 2015, ktorý bol o 558 523 EUR vyšší ako v roku 2016)

  V roku 2017 je treba podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona o športe k minimu prirátať 25% (2016) + 25% (2017) = 50% odvodov z lotérií za rok 2017 = 18 200 000 EUR

  Na rozdelenie podľa § 77 ods. 2 písm. a) až f) zákona o športe v roku 2017 teda malo ísť podľa zákona = 50 520 338 EUR


  ROZDIEL medzi čiastkou, ktorá bola zákonom garantovaná pre rok 2017 po pripočítaní 50% odvodov z lotérií (50 520 338 EUR) a ZOSTATKOM sumy zo štátneho rozpočtu po odpočítaní projektov športovej infraštruktúry (47 044 403 EUR), činí - 3 475 935 EUR !!!


  ROK 2018:

  Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 - parlamentná tlač 700

  Príloha č. 4 (Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017): 

  • 026 Národný program rozvoja športu v SR (§ 77 ods. 1 písm. a) zákona o športe) = 125 082 210 EUR (viď. tabuľka na strane 13 prílohy č. 4)
  • výška prostriedkov určená na národné športové projekty vlády SR (§ 102 ods. 8 a § 75 ods. 1 zákona o športe) 67 540 000 EUR
  • ZOSTATOK na rozdelenie prostriedkov na účely podľa § 77 ods. 2 písm. a) až f) zákona o športe na rok 2017 57 542 210 EUR

  Zákonom garantované minimum pre rok 2017 z roku 2016 (bez odvodov z lotérií) (§ 77 ods. 1 zákona o športe) 32 320 338 EUR

  V roku 2018 k nim podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona o športe treba prirátať 25+25+25% = 75% odvodov z lotérií za rok 2017 = 28 938 822 EUR

  Na rozdelenie podľa § 77 ods. 2 písm. a) až f) v roku 2017 teda malo ísť = 61 259 160 EUR


  ROZDIEL medzi čiastkou, ktorá bola zákonom garantovaným minimom pre rok 2017 po pripočítaní 75% z odvodov z lotérií (61 259 160) a ZOSTATKOM sumy zo štátneho rozpočtu po odpočítaní projektov športovej infraštruktúry (57 542 210), činí - 3 716 950 EUR !!!

  Ak by sme vychádzali zo základu z roku 2015, táto suma by mala byť ešte o 558 523 EUR vyššia.


  Podľa publikovaného návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (parlamentná tlač 700) sa javí, že obava z opätovného nesprávneho určenia základnej sumy pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 je opodstatnená, nakoľko sa opakuje "nesprávnosť" z roku 2017.

  V materiáli s názvom: “Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (4,8 MB)” sú v tabuľke na strane 80 v položke/riadku s označením “ostatný šport” (bez NFŠ a investícií) uvedené tieto sumy:

  • v stĺpci “2017 R” (rozpočet): 47.044.403 EUR
  • v stĺpci “2018 N” (návrh): 57.542.210 EUR
  • rozdiel činí: + 10.497.807 EUR

  Z uvedeného je zrejmé, že medziročný nárast základnej sumy pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 sa navrhuje vo výške 10,497 mil. eur, čo zodpovedá navýšeniu o ďalší 25%-ný podiel z odvodov z lotérií (celkovo 75% z odvodov z lotérií), o čom svedčí aj text na strane 72, kde sa v tejto súvislosti uvádza:

  “Ďalej v náraste výdavkov v rámci bežných transferov sú zapracované výdavky na projekty vedy a výskumu financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja v sume 12,0 mil. eur a na financovanie športu v sume 10,55 mil. eur na úroveň 75 % predpokladaného odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa zákona č. 440/2015 Z. z.”.

  Podľa informácií na webovej stránke ministerstva školstva “Alokácia finančných prostriedkov” malo ministerstvo školstva na rok 2017 na šport na bežné výdavky (po odpočítaní investícií, NFŠ a štadiónov) 46.994.403 eur (o 50 tis. eur menej ako je uvedené v prílohe č. 4 k zákonu č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017), ale upravený rozpočet bol znova vyšší.

  Ak nedôjde k úprave rozvrhu prostriedkov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 na šport, bude to znamenať, že k navýšeniu chýbajúcej sumy cca 2,74 mil eur (pozn. ktorá nebola už ani v rozpočte pre šport na rok 2017) nedôjde ani v roku 2018, a teda základná suma pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 sa navýši len o ďalší 25%-ný podiel z odvodov z lotérií t.j. na 75% z celkovej výšky týchto odvodov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Časť z týchto prostriedkov (4 850 000 eur) ministerstvo školstva vo vlastnom materiále predloženom do vlády navrhovalo prekvalifikovať z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na bežné výdavky, čo bolo premietnuté do uznesenia vlády č. 353/2017 z 24.7.2017, diskutabilné zrejme budú body B9, B12 a B13.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti