Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny stanov SFZ schválené na konferencii SFZ konanej v Senci 6.6.2014 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.06.2014JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stanovy SFZ zo 6. júna 2014,

  ktorými sa menia a dopĺňajú Stanovy SFZ z 28. septembra 2012 v znení neskorších stanov (návrh)


  Konferencia Slovenského futbalového zväzu podľa článku 43 ods. 2 písm. a. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších stanov schvaľuje tieto stanovy SFZ:

  Čl. I

  Stanovy SFZ z 28. septembra 2012 v znení stanov SFZ z 22. februára 2013 a stanov SFZ z 22. novembra 2013 sa menia a dopĺňajú takto:

  1. V článku 19 ods. 4 sa slová „Prestupovým poriadkom” nahrádzajú slovami „Registračným a prestupovým poriadkom SFZ”.

  2. V článku 19 odsek 6 znie:
   „6. Registráciu hráčov upravuje Registračný a prestupový poriadok SFZ.”.

  3. V článku 21 odsek 5 znie:
   „5. Komisia futsalu pozostáva z predsedu a ďalších najmenej štyroch členov komisie, z ktorých

   1. jeden je pracovníkom aparátu SFZ zodpovedným za rozvoj futsalu na území SR,

   2. dvaja sú ustanovení výkonným výborom z kandidátov, ktorých navrhne Slovenský futsal,

   3. jeden je ustanovený výkonným výborom z kandidátov, ktorých navrhnú členovia SFZ.".

  4. V článku 21 ods. 8 sa za slovo “komisií” vkladajú slová “alebo iných orgánov”.

  5. V článku 21 ods. 9 sa v oboch vetách za slovo “komisie” vkladajú slová “alebo iného orgánu SFZ” a slovo „ktorá” sa nahrádza slovom “ktorý”.

  6. V článku 21 ods. 10 sa slovo “komisie” nahrádza slovom “zriadených”.

  7. V článku 28 ods. 5 písmená b. a c. znejú:
   „b. aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný register, živnostenský register, register organizácií Štatistického úradu SR),
   c. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v priloženom výpise podľa písmena b.,”.

  8. V článku 28 ods. 5 písmeno i. znie:
   „vyhlásenie, že uznáva právomoc Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “komora”), Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami podliehajúcimi právomoci SFZ alebo jeho členov prostredníctvom príslušných orgánov SFZ a rozhodcovského súdu. Platnosť rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej právomoc rozhodcovského súdu je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR.“

  9. V článku 32 ods. 1 písm. a. sa za slovo „volenú” vkladajú slová „alebo ustanovenú” a slovo „neupravujú” sa nahrádza slovom „neustanovujú”.

  10. V článku 33 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „povinní” nahrádza slovom „povinný”.

  11. V článku 33 ods. 1 písm. b. sa slová „a ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu;” nahrádzajú slovami „a rozhodcovského súdu, pokiaľ to nevylučuje zákon”.

  12. V článku 36 ods. 5 sa vypúšťajú slová "pre riešenie sporov SFZ".

  13. V článku 37 ods. 1 písm. a. sa vypúšťa slovo „volenú”.

  14. V článku 37 ods. 13 uvádzacej vete sa slovo „určená” nahrádza slovom „ustanovená”.

  15. V článku 37 ods. 13 písm. b. sa za slová „disciplinárna komisia,” vkladá slovo „komora,”.

  16. V článku 39 ods. 2 sa na konci dopĺňajú slová „ak tieto stanovy alebo iný predpis SFZ neustanovujú inak”.

  17. V článku 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová “pre riešenie sporov”.

  18. V článku 39 sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie:
   Člen orgánu SFZ, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci na orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva prieskumnú právomoc voči konečnému rozhodnutiu orgánu SFZ alebo jeho člena.

  19. V článku 41 ods. 4 a článku 58 ods. 4 sa slovo „určených” nahrádza slovom „ustanovených”.

  20. V článku 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a členov“.

  21. V článku 42 ods. 1 písm. c sa slová „Úniu ligových klubov” nahrádzajú slovami „profesionálny futbal”.

  22. V článku 42 ods. 2 písmeno c) znie:

  „c. odseku 1 písmeno c. tvoria

  i. 12 zástupcovia klubov súťažiacich v najvyššej futbalovej súťaži v kategórii dospelých (muži) (ďalej len “najvyššia súťaž”), ktorých jednostranným písomným právnym úkonom ustanoví štatutárny orgán klubu,

  ii. 12 zástupcovia klubov súťažiacich v druhej najvyššej súťaži, z ktorých sú 6 zástupcovia písomne poverení zhromaždením klubov skupiny východ a 6 zástupcovia písomne poverení zhromaždením klubov skupiny západ vždy na začiatku súťažného ročníka k 1.7. kalendárneho roka na ďalší rok; .

  1. V článku 43 ods. 2 sa dopĺňa písmeno z., ktoré znie:
   „z. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu komory.”.

  2. V článku 45 ods. 3 sa na konci odseku pripája táto veta:

  Rozhodnutie podľa článku 43 ods. 2 písm. u., nie je možné prijať, ak proti jeho prijatiu hlasuje kvalifikovaná väčšina zástupcov klubov podľa článku 42 ods. 2 písm. c. bod i.

  1. V článku 45 ods. 4 sa slová kvalifikovaná väčšina” nahrádzajú slovami splnenie podmienok uvedených v odseku 3.

  2. Článok 58a vrátane nadpisu znie:

  Článok 58a - Komora SFZ pre riešenie sporov

  1. Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory medzi hráčmi, trénermi a klubmi vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a záväznými rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.17)

  2. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci konať.

  3. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov a trénerov.

  4. V komore nemôže pôsobiť viac ako jedna osoba z toho istého klubu.

  5. Funkčné obdobie predsedu komory, podpredsedu komory a ostaných členov komory je štvorročné.

  6. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia (článok 43 ods. 2 písm. z.).

  7. Podrobnosti voľby ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov, volebný poriadok a rokovací poriadok.

  8. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.

  9. Ak predseda komory, podpredseda komory alebo člen komory dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, postupuje sa primerane podľa článku 38 ods. 8.

  10. Komora prerokúva a rozhoduje spory v trojčlenných senátoch zložených z predsedu alebo podpredsedu a dvoch členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán. Predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu.

  11. Rozhodnutie komory je v súlade s článkom 8 ods. 4 pre členov SFZ záväzné. Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.

  12. Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje rozhodcovský súd (článok 65 ods. 6). Odvolanie proti rozhodnutiu komory má odkladný účinok.

  13. Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 a ďalšie podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov.”.

  1. V článku 59 ods. 4 sa slová „odsek 2” nahrádzajú slovami „ods. 2 a článok 65 ods. 6”.

  2. V článku 59 odsek 18 znie:
   „18. Podrobnosti o konaní odvolacej komisie, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ.".

  3. V článku 64 sa v názve a v odsekoch 1 až 3 za slová „ad hoc“ vkladá čiarka a slová „panel expertov“ v príslušnom tvare.

  4. V článku 65 ods. 4 sa za slovo „pred“ vkladajú slová „príslušnými orgánmi SFZ a".

  5. V článku 65 sa dopĺňajú odseky 6 a 7, ktoré znejú:
   6. Rozhodcovský súd rozhoduje ako odvolací orgán o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov SFZ, ak tak ustanovujú tieto stanovy alebo iný predpis SFZ. V odvolacom konaní sa použije primerane článok 59 a rokovací poriadok rozhodcovského súdu.
   7. Konania podľa odsekov 5 a 6 nie sú rozhodcovským konaním podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Na konanie rozhodcovského súdu podľa odsekov 5 a 6 sa rozhodcovská doložka nevyžaduje.”.

  6. V článku 66 ods. 1 sa vypúšťa slovo „svojím” a na konci sa pripájajú tieto slová: „rozhodcovského súdu, stanovami a ostatnými predpismi SFZ”.

  7. V článku 66 ods. 5 sa slová „rokovacom poriadku postupuje stály” nahrádzajú slovami „rokovacom poriadku, stanovách alebo inom predpise SFZ postupuje”.

  8. V článku 67 ods. 2 sa slová „predsedníctvo je volené” nahrádzajú slovami „ostatní členovia predsedníctva sú volení”.

  9. V článku 67 sa vypúšťa odsek 4.

  10. V článku 74b sa vypúšťajú slová “pre riešenie sporov”.

  Čl. II

  Tieto stanovy SFZ nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti