Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Aký je zmysel existencie SFZ a prečo je dobré pre náš futbal ho spresniť v nových stanovách SFZ?! NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.08.2012 Ladislav Križan (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ladislav Križan, PhD. 
  Ministerstvo Spravodlivosti SR - sekcia Civilného práva – riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  Trnavská Univerzita v Trnave- Právnická fakulta- externý pedagóg pre oblasť práva v športe
  ladislav.krizan@gmail.com


  Už takmer osem mesiacov sa intenzívne pracuje na príprave nových stanov SFZ. Vedú sa o nich polemické diskusie v celom futbalovom hnutí.

  Návrh nových stanov SFZ v sebe obsahuje vo svojom úvode- v celej druhej hlave spresnenie de facto zmyslu existencie SFZ. V nasledujúcom článku sa pokúsim ako ich spolutvorca vysvetliť, prečo si myslím, že je táto časť extrémne dôležitá a aký osoh z toho by mohol mať po ich prijatí náš futbal.

  ROZVOJ SFZ AKO ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE TRETIEHO SEKTORA

  Organizácia tretieho sektora, ktorou je i SFZ, nie je statická, nemenná štruktúra. Pripomína komplikovaný „živý“ sociálny organizmus, ktorého život pripomína fázy života človeka. Ideálne sa rozvíjajúca organizácia tretieho sektora podľa niektorých odborných názorov spravidla prechádza 6 štádiami rozvoja:

  „1. Málo štruktúrovaná skupina okolo charizmatického lídra,
  2. Štruktúrovaná skupina s vymedzenou misiou,
  3. Registrovaná organizácia,
  4. Profesionalizovaná organizácia,
  5. Organizácia s vyváženou deľbou moci,
  6. Organizácia s vertikálnym či horizontálnym štrukturálnym vetvením.“

  Pri aplikácii hore uvedených tvrdení na vývoj SFZ si uvedomíme, že ten nie je výnimkou a uvedené tvrdenia platia i v ňom. Futbal totiž predstavuje spoločenský fenomén, ktorý dokáže ľudí spájať do rôznorodých sociálnych skupín. Postupný vznik ÚLK, spolkov rozhodcov, trénerov, hráčov a iných je toho dôkazom. Niektoré, najmä prvé hore uvedené štádia rozvoja týchto organizácií charakterizuje hlavná idea, počiatočné obrovské nadšenie skupiny ľudí s víziou, často oduševnené pracovné výkony, no predovšetkým nedostatok peňazí na ich základnú činnosť.

  V tejto súvislosti vyvstávajú postupne praktické otázky: akú právnu formu pre novovznikajúcu právnickú osobu zvoliť?, ako riešiť systém deľby moci vo vnútri právnickej osoby i navonok?, kto bude oprávnený vykonávať právne úkony voči tretím osobám v jej mene vzhľadom na konkrétnu štruktúru daného športového kolektívu?, odkiaľ bude tento subjekt najčastejšie získavať zdroje na svoju činnosť?, môže vykonávať zárobkovú činnosť, nebodaj podnikať?, aký je rozdiel medzi príjmami združenia z darov, reklamy, sponzoringu, ako s nimi nakladať z pohľadu daňových zákonov? atď.

  Tieto výzvy sú logicky i v našom futbale, menia svoj obsah a je potrebné sa im postaviť čelom a so znalosťou veci. Ak má SFZ spolu s inými organizáciami v ňom združenými nájsť vyvážený model fungovania niekde medzi vyššie uvedeným 5. a 6. štádiom, musí si najprv dobre pomenovať zmysel svojej existencie.

  PREČO VLASTNE ROBÍME FUTBAL?!: DAJME ZMYSEL EXISTENCIE SFZ NA PAPIER

  Otázka hore je dôležitá i pre bežný život každého z nás. Prečo ráno vstávam, čo chcem v živote, čo dáva účel môjmu každodennému konaniu? Ak sa to pokúsime sami si napísať na papier, zoradiť v hierarchii, zistíme, že to nie je také jednoduché.

  V nových stanovách sa o to snažíme v rámci nášho futbalu. Podľa nich: „Poslaním SFZ je zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných športových súťažiach vo futbale, podpora a rozvoj profesionálneho a amatérskeho futbalu na území SR s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.“

  Povedané inak a jednoduchšie- čo znamená harmonický rozvoj futbalu v našej krajine, aby to bolo na prospech všetkých.

  Dôležitým inštitútom je rozmenenie týchto slov na drobné cez tzv. strategický plán SFZ, ktorý určuje poslanie a ciele SFZ na ďalšie štvorročné volebné obdobie: „Poslanie a ciele SFZ sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu SFZ, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností SFZ a v súčinnosti s členmi SFZ.“

  Tak ako slovenská vláda i vedenie SFZ by malo vždy definovať svoje ciele na čas, kedy bude náš futbal spravovať a cez merateľné indikátory na konci svojho funkčného obdobia povedať, čo sa podarilo a čo nie. Ľudia následne rozhodnú komu dajú svoj hlas a dôveru a komu nie.

  PRECIZÁCIA HLAVNÝCH ČINNOSTÍ SFZ = VIAC PEŇAZÍ NA FUTBAL, PRI DODRŽANÍ ZÁKONA MENEJ ŠTÁTU NA DANIACH, ODVODOCH A MOŽNÝCH POKUTÁCH

  Ak sú pomenované poslanie resp. cieľ SFZ je dobré povedať, akými činnosťami sa k nim budeme prepracúvať. Častokrát každodenné, hlavné činností SFZ v návrhu stanov sú v návrhu práve na tento účel. Ich precizácia je dôležitá i z iného dôvodu. Sú to peniaze.

  Súčasná realita v slovenskom športovom hnutí je taká, že všetky druhy občianskych združení v ňom pôsobiace- najmä národné športové zväzy, športové kluby- vykonávajú vlastné, často veľmi rôznorodé aktivity s cieľom napĺňať svoje poslanie. Problematika ekonomického rozmeru týchto činností z pohľadu najmä nezaťažovania príjmov z takýchto aktivít možnými daňami, odvodmi, nebodaj pokutami, je preto logicky permanentnou témou.

  Do návrhu stanov SFZ sme preto precizovali tieto ustanovenia tak, aby brali v úvahu i najnovšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“)- ide napr. o rozsudok Najvyššieho Súdu SR, spis. zn. 3 Sžf/43/2009 zo dňa 11. marca 2010.

  Podstatou týchto ustanovení je idea, že „Hlavné činnosti SFZ sú aktivity SFZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť SFZ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami SFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov SFZ a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.“

  Povedané inak a jednoduchšie - SFZ nie je a nemá byť obchodná spoločnosť založená za účelom zisku pre svojich “majiteľov”, ale je spolkom, ktorý vlastnými aktivitami zarobené peniaze investuje výhradne do ďalšieho rozvoja futbalu u nás.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti