Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1999 - 2004 právo Mgr.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2001 - 2006 história Mgr.
Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Maďarsko 2006 - 2007 stredoveké štúdiá MA
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2004 - 2007 dejiny štátu a práva PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2007 - 2010 pracovné právo PhD.
Tilburská univerzita v Tilburgu, Právnická fakulta, Holandské kráľovstvo 2009 - 2010 medzinárodné a európske pracovné právo LLM
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2013 teória a dejiny štátu a práva - habilitácia doc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017 - 2017 teória a dejiny štátu a práva - inaugurácia prof.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2018 - 2020 kognitívne štúdiá Mgr.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2015 - 2018 filozofia Bc.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2020 - doteraz dejiny a teória umenia Bc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2008 - 2012 slovenské dejiny PhD.

Doplnkové vzdelanie

Názov Rok Odbor
British Law Centre - Diploma in English and European Law 2010 - 2013 anglické a európske právo

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
Medzinárodná organizácia práce, Ženeva, Švajčiarsko 1 týždeň 2010 výskum medzinárodného pracovného a športového práva
Belgická flámska kráľovská akadémia vied, Brusel, Belgické kráľovstvo 1 týždeň 2010 európske pracovné právo
Debrecínska univerzita v Debrecíne, Maďarsko 1 mesiac 2009 jazykový kurz
Max Planck Inštitút pre európske právne dejiny, Frankfurt nad Mohanom, Nemecká spolková republika 1 týždeň 2009 výskum právnych dejín
Debrecínska univerzita v Debrecíne, Maďarsko 1 mesiac 2008 jazykový kurz

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
anglický vynikajúca
nemecký dobrá

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
Advokátska kancelária prof. JUDr. Tomáš Gábriš 2011 - doteraz advokát
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA&LEČKOVÁ, Bratislava 2008 - 2010 advokátsky koncipient
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 - 2019 docent, odborný asistent, výskumný pracovník, interný doktorand
Právnická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave 2007 - 2009 odborný asistent
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2013 - 2013 odborný asistent
Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika 2014 - 2014 výskumný pracovník
University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 2017 - 2017 Fulbright Scholar
Právnická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave 2019 - doteraz profesor, vedúci katedry, garant odboru TDŠP
Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied 2019 - doteraz samostatný vedecký pracovník
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2020 - doteraz výskumný pracovník

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Vedecký výbor think tanku Sport and Citizenship 2011 - doteraz člen
Európska komisia - Expert Group on Sustainable Financing of Sports 2011 - 2011 zástupca za Slovenskú republiku
Rada Európy - Stály výbor pre divácke násilie 2011 - 2011 zástupca za Slovenskú republiku
Legislatívno-právna a etická komisia Slovenského futbalového zväzu 2011 - 2020 člen
Právny referát, Slovenská boxerská federácia 2014 - 2017 predseda
Rekodifikačná komisia MS SR pre civilné právo procesné 2012 - 2016 člen
Rekodifikačná komisia MS SR pre súkromné právo 2016 - 2020 člen

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Iné Športové právo Eurokódex 2011
Iné Zmluvné záväzky a základné práva športovcov Vydavateľstvo Michala Vaška 2011
Iné Československé právne dejiny 1918-1992 Eurokódex 2011
Iné Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku Aleš Čeněk 2009
Iné Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918) Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 2009
Iné Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918) Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 2008
Odborný článok http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?skin=epc varia 2005-2019
Iné https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11885&action=publications varia 2019-doteraz
Iné http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=F42AC16F5844443AAE67B75CAD6216F3 varia 2019-doteraz

Oblasti lektorskej činnosti

Oblasť/ Právne odvetvie Miesta výkonu (inštitúcia) Rok
Športové právo/Sports Law Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Právne dejiny/Legal History Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2004 - 2019
Internetové právo/Cyber Law Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Právo a technológie/Law and Technology Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Športové právo/Sports Law Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Právo a technológie/Law and Technology Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2019 - doteraz
Právne dejiny/Legal History Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2019 - doteraz
Metodológia právnej vedy a výskumu Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Potravinové právo Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Teória práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017 - 2019
 predošlá|12|

SOCIÁLNY DIALÓG V ŠPORTEMagOff 

Cieľom príspevku je poukázať na to, že sociálny dialóg, minimálne v jeho širšom zmysle – zahŕňajúcom dohody medzi klubmi a hráčmi, účasť športovcov v orgánoch zväzov a klubov, činnosť športových hovorcov, športových rád, či jednostranné dobrovoľné akceptovanie smerníc, kódexov správania, a etických kódexov – je možný a realizovateľný bez ohľadu na status športovcov ako zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, a tiež bez ohľadu na rozdiely medzi kolektívnymi a individuálnymi športmi.

Čítajte viac...

ZMLUVNÝ VZŤAH MEDZI FUTBALOVÝM KLUBOM A (NE)PROFESIONÁLNYM HRÁČOM: ÚVAHY DE LEGE FERENDAMagOff 

Príspevok porovnáva zahraničnú právnu úpravu statusu hráčov a zmluvných vzťahov medzi hráčmi a športovými klubmi so súčasnou právnou úpravou týchto zmluvných vzťahov na Slovensku. Po priblížení minulých navrhovaných legislatívnych úprav autor predstavuje vlastné návrhy de lege ferenda.
Čítajte viac...

„WAIVER“ ALEBO K MOŽNOSTIAM VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ÚRAZ PRI VÝKONE ŠPORTOVEJ ČINNOSTIMagOff 

Príspevok venuje pozornosť možnostiam zmluvného obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti za škodu spôsobenú športovým úrazom, a tiež sa venuje príbuzným otázkam informovaného súhlasu. Dospieva k poznatku, že zodpovednosť za škodu na zdraví zásadne nemožno preventívne pred vznikom škody vylúčiť. Rovnako nie je z pochopiteľných príčin možné zmluvne vylúčiť trestnoprávnu zodpovednosť. Aj trestné právo však rešpektuje, že niektoré fyzické kontakty, ktoré by mohli napĺňať znaky skutkových podstát trestných činov, napĺňajú spoločenský záujem na športovaní, ktorý je vyjadrený aj v čl. 165 ZFEÚ. Športové pravidlá, hoci samotné sú zmluvného základu, tak upravujú limity trestnoprávnej zodpovednosti tým, že pomáhajú vymedziť hranice „výkonu práv a povinností“ ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť konania. Rovnaký princíp pritom platí aj v súkromnoprávnych zodpovednostných vzťahoch – fyzický kontakt v športe (pri dodržaní rešpektovaných a právom nereprobovaných športových pravidiel) nenapĺňa znak porušenia právnej povinnosti ako základnú podmienku vzniku súkromnoprávnej zodpovednosti za škodu (na zdraví). Zásadne však platí, že ani v civilnom ani v trestnom práve nie je možné paušálne vylúčenie právnej zodpovednosti iba s poukazom na výkon športovej činnosti ako akejsi „športovej imunity“ – súdnemu preskúmaniu totiž podliehajú aj samotné športové pravidlá (totiž či nie sú protiprávne).

Čítajte viac...

Futbaloví hráči a nové stanovy Slovenského futbalového zväzu: Najvýznamnejšie zmeny

Schválením návrhu nových Stanov SFZ nastanú v postavení futbalových hráčov významné zmeny. Zlepšenie pozície futbalových hráčov bude spočívať hlavne v   posilnení ich postavenia  v orgánoch SFZ, zavedení individuálneho členstva hráčov v SFZ, posilnení účasti hráčov na Konferencii SFZ a rozhodcovskom konaní, úprave postavenia reprezentantov SR, určení mantinelov pre disciplinárne konania a úprave prestupu hráčov.    
Čítajte viac...

Komisie podľa štatútov UEFA a FIFA a podľa návrhu stanov SFZ

Pri príprave návrhu stanov SFZ bola riešená otázka, aké má byť postavenie odborných komisii SFZ v štruktúre orgánov SFZ a v nadväznosti na to, aká má byť personálna filozofia pravidiel obsadzovania týchto komisií. Tvorcovia návrhu stanov si na pomoc vzali aj úpravu postavenia komisií a ich kreovania v štatútoch/stanovách FIFA a UEFA. 
Čítajte viac...

Otázky jurisdikcie v kontexte riešenia športových sporov

Príspevok poukazuje na základné problémy právomoci a príslušnosti pri rozhodovaní športových sporov. Dochádza tu ku kompetenčnému konfliktu medzi všeobecným súdom, rozhodcovským súdom na národnej úrovni (najmä Rozhodcovský súd SFZ), rozhodcovským súdom na medzinárodnej úrovni (CAS), prípadnou športovou rozhodcovskou komisiou bez povahy rozhodcovského súdu na národnej úrovni (najmä v rámci športového zväzu) a športovou rozhodcovskou komisiou medzinárodnej športovej federácie (napr. Rozhodcovská komora FIFA).

Čítajte viac...

Európsky sociálny dialóg v športe a autonómna dohoda o minimálnych náležitostiach profesionálnych hráčskych zmlúv

Článok sa zaoberá sociálnym dialógom v oblasti športu ktorý v rámci EÚ vyústil do sformovania autonómnej dohody o minimálnych náležitostiach  hráčskych zmlúv. Súčasťou článku je aj   Dohoda o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a  na zvyšku územia podliehajúceho právomoci UEFA  zo dňa 19.4.2012.
Čítajte viac...

K možnosti refundácie nákladov policajného zásahu pri športových podujatiach: švajčiarske riešenie

Riešenie bezpečnosti  na štadiónoch je stále aktuálny problém nie len v Slovenskej republike. Autor sa v článku zaoberá  riešením tejto problematiky vo Švajčiarsku, konkrétne nariadením Štátnej rady Neuchatelského kantónu, ktoré ukladá organizátorom športových podujatí povinnosť podieľať sa na znášaní nákladov policajného zásahu  vykonaného  na  zabezpečenie poriadku a bezpečnosti pri športových podujatiach. Uvedená téma je spracovaná prostredníctvom  záverov plynúcich z  judikátu BGE 135 I: 130,  2. verejnoprávneho súdu švajčiarskeho federálneho tribunálu.      
Čítajte viac...

Sponzoring a šport

Sponzoring rovnako ako reklama nemá v slovenskom právnom poriadku vyhradený osobitný zmluvný typ, „sponzorskú zmluvu“. Rovnako ako v prípade reklamy sa preto využívajú nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka alebo § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Možno aj kvôli nedostatočnej právnej úprave, ktorá nedosahuje ani len úroveň stručnej úpravy reklamy zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame, v praxi často splýva sponzoring s darovaním.

Čítajte viac...

Rovnaké zaobchádzanie a šport

Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 zaručuje rovnaké zaobchádzanie vo svojom čl. 2. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v čl. 2 ods. 2 a v čl. 3. Princíp rovnakého odmeňovania ako súčasť zásady rovnakého zaobchádzania je zakotvený v Dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 100/1951 a č. 111/1958. Podľa MOP do kategórie štandardov rovnakého zaobchádzania spadá aj Dohovor o pracovníkoch s rodinnými povinnosťami (č. 156/1981), ktorí by nemali podliehať diskriminácii z toho dôvodu, že medzi ich rodinnými povinnosťami a pracovnými povinnosťami vznikol konflikt. Podľa Dohovoru MOP č. 183/2000 by ani materstvo, resp. tehotenstvo nemali predstavovať dôvod na diskrimináciu. Charta základných práv EÚ tiež zaručuje v čl. 20 a 21 rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie.

Čítajte viac...

Imidžové práva v športe

Ochrana a komerčné využívanie osobnostných práv športovcov, obdobných práv právnických osôb a osobnomajetkových práv je otázkou nanajvýš aktuálnou, a pozornosť sa jej venuje na celom svete. V Slovenskej republike napriek tomu táto problematika zatiaľ nebola v právnej vede osobitne skúmaná.

Čítajte viac...

Majú hráči právo na odborové združovanie a na štrajk?

Všeobecná deklarácia ľudských práv v čl. 20 umožňuje slobodu združovania, vrátane slobody odborového združovania, ktorá je výslovne zaručená v čl. 23 ods. 4: „Každý má právo na ochranu svojich záujmov zakladať s inými odborové organizácie a pristupovať k nim.“ Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach tieto otázky upravuje v čl. 8.

Čítajte viac...
 predošlá|12|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti