Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1999 - 2004 právo Mgr.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2001 - 2006 história Mgr.
Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Maďarsko 2006 - 2007 stredoveké štúdiá MA
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2004 - 2007 dejiny štátu a práva PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2007 - 2010 pracovné právo PhD.
Tilburská univerzita v Tilburgu, Právnická fakulta, Holandské kráľovstvo 2009 - 2010 medzinárodné a európske pracovné právo LLM
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2013 teória a dejiny štátu a práva - habilitácia doc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017 - 2017 teória a dejiny štátu a práva - inaugurácia prof.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2018 - 2020 kognitívne štúdiá Mgr.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2015 - 2018 filozofia Bc.
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2020 - doteraz dejiny a teória umenia Bc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2008 - 2012 slovenské dejiny PhD.

Doplnkové vzdelanie

Názov Rok Odbor
British Law Centre - Diploma in English and European Law 2010 - 2013 anglické a európske právo

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
Medzinárodná organizácia práce, Ženeva, Švajčiarsko 1 týždeň 2010 výskum medzinárodného pracovného a športového práva
Belgická flámska kráľovská akadémia vied, Brusel, Belgické kráľovstvo 1 týždeň 2010 európske pracovné právo
Debrecínska univerzita v Debrecíne, Maďarsko 1 mesiac 2009 jazykový kurz
Max Planck Inštitút pre európske právne dejiny, Frankfurt nad Mohanom, Nemecká spolková republika 1 týždeň 2009 výskum právnych dejín
Debrecínska univerzita v Debrecíne, Maďarsko 1 mesiac 2008 jazykový kurz

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
anglický vynikajúca
nemecký dobrá

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
Advokátska kancelária prof. JUDr. Tomáš Gábriš 2011 - doteraz advokát
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA&LEČKOVÁ, Bratislava 2008 - 2010 advokátsky koncipient
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 - 2019 docent, odborný asistent, výskumný pracovník, interný doktorand
Právnická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave 2007 - 2009 odborný asistent
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2013 - 2013 odborný asistent
Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika 2014 - 2014 výskumný pracovník
University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 2017 - 2017 Fulbright Scholar
Právnická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave 2019 - doteraz profesor, vedúci katedry, garant odboru TDŠP
Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied 2019 - doteraz samostatný vedecký pracovník
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2020 - doteraz výskumný pracovník

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Vedecký výbor think tanku Sport and Citizenship 2011 - doteraz člen
Európska komisia - Expert Group on Sustainable Financing of Sports 2011 - 2011 zástupca za Slovenskú republiku
Rada Európy - Stály výbor pre divácke násilie 2011 - 2011 zástupca za Slovenskú republiku
Legislatívno-právna a etická komisia Slovenského futbalového zväzu 2011 - 2020 člen
Právny referát, Slovenská boxerská federácia 2014 - 2017 predseda
Rekodifikačná komisia MS SR pre civilné právo procesné 2012 - 2016 člen
Rekodifikačná komisia MS SR pre súkromné právo 2016 - 2020 člen

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Iné Športové právo Eurokódex 2011
Iné Zmluvné záväzky a základné práva športovcov Vydavateľstvo Michala Vaška 2011
Iné Československé právne dejiny 1918-1992 Eurokódex 2011
Iné Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku Aleš Čeněk 2009
Iné Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918) Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 2009
Iné Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918) Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 2008
Odborný článok http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?skin=epc varia 2005-2019
Iné https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11885&action=publications varia 2019-doteraz
Iné http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=F42AC16F5844443AAE67B75CAD6216F3 varia 2019-doteraz

Oblasti lektorskej činnosti

Oblasť/ Právne odvetvie Miesta výkonu (inštitúcia) Rok
Športové právo/Sports Law Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Právne dejiny/Legal History Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2004 - 2019
Internetové právo/Cyber Law Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Právo a technológie/Law and Technology Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2019
Športové právo/Sports Law Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Právo a technológie/Law and Technology Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2019 - doteraz
Právne dejiny/Legal History Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2019 - doteraz
Metodológia právnej vedy a výskumu Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Potravinové právo Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2020 - doteraz
Teória práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017 - 2019
|12|ďalšia 

Právne postavenie hráčov

Približne od 60.-70. rokov 20. storočia sa v západnej Európe hráči kolektívnych športov pokladajú za zamestnancov. Tento prístup k športovcom prevzal aj Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) v rade prípadov, spomedzi ktorých možno uviesť prípady Walrave a Koch, Donà vs. Mantero, Bosman, Lehtonen, či najnovšie Olivier Bernard vs. Olympic Lyonnaise.

Čítajte viac...

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn. 2 Afs 16/2011-78 alebo „Prečo hráči nie sú zamestnancami“

Posúdenie uznateľnosti cestovných výdavkov hokejového hráča z miesta trvalého bydliska na klubový štadión ako oprávnených daňových výdavkov, v súvislosti s otázkou, či ide o pracovnú cestu v rámci pracovného pomeru, alebo iba o cestu do zamestnania, resp. o cestu na stále pracovisko samostatne zárobkovo činnej osoby. 

Čítajte viac...

Správa z pracovnej cesty v sídle Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej a Agrárnej komore ČR

Dňa 14.9.2011 delegácia SFZ a osobitne Stáleho rozhodcovského súdu pri SFZ v zložení Dr. Kuráň, Dr. Števček, Dr. Rybánsky, Mgr. Žiak a Dr. Gábriš absolvovala krátku diskusiu (workshop) o rozhodovaní právnych sporov so športovým prvkom na pôde Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe.

Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti