Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ako pracujú európske inštitúcie a ako s nimi spolupracovať

EU_lobizmusAlan Hardacre tvrdí, že dnes, oveľa viac než kedykoľvek predtým, je pre súkromné i verejné organizácie nevyhnutné vedieť ako spolupracovať s európskymi inštitúciami.

Hoci tvorba politiky na úrovni EÚ môže byť komplexná a zložitá, nemusia mať podľa neho na tieto vedomosti monopol iba profesionálni lobisti a konzultačné firmy.

Čítajte viac...

Návrh zákona o elektronických komunikáciách

Cloud_Computing_SeriesPrebratie nových smerníc do zákona o elektronických komunikáciách, vzhľadom na rozsah zmien, ktoré je potrebné začleniť do tejto právnej úpravy, by mohlo neúmerne sťažiť jeho aplikáciu v praxi zo strany všetkých účastníkov trhu, podnikov, spotrebiteľov i verejnej správy. Z toho dôvodu bolo navrhnuté prijatie nového zákona pre elektronické komunikačné siete a služby.

Návrh zohľadňuje aj poznatky Telekomunikačného úradu, podnikov a zainteresovanej verejnosti, získané pri aplikácii zákona v praxi. Okrem upresnenia výkladovo sporných častí zákona a úpravy procesných otázok, správnych deliktov, by mal predkladaný návrh riešiť aj otázky súvisiace s cenovou reguláciou.

Čítajte viac...

Analýza dosahov zvýšenia sumy pre povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov

28.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazePo schválení Správy o stave podnikateľského prostredia v SR vládou bola ministrovi financií uložená úloha analyzovať dosahy zvýšenia sumy pre povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov.

Cieľom uvedenej analýzy je zisťovať možné dosahy zvýšenia hraníc pre platenie preddavkov na daň z príjmov na hotovostné plnenie príjmov štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a VÚC v kombinácií so zlepšením podnikateľského prostredia prostredníctvom lepšej orientácie daňovníkov v číselných sumách v zákone o dani z príjmov.

Čítajte viac...

Komisia chce nový transparentnejší rebríček univerzít

students_of_universityEurópska komisia uvažuje o zostavení rebríčka kvality všetkých európskych univerzít.

Inšpiruje sa aj správou, v ktorej sa identifikovali nedostatky existujúcich svetových rebríčkov.

Tie sa totiž týkajú len asi troch percent všetkých vysokých škôl.

Čítajte viac...

Prezident SR vrátil Národnej rade SR zákon o prokuratúre

resized__150x112_paragraf_IPrezident Slovenskej republiky uplatnil niekoľko zásadných pripomienok k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa článku 102 odsek 1 písmeno o) Ústavy SR prezident vrátil zákon Národnej rade SR a navrhol jej, aby uvedený zákon pri opätovnom prerokovaní neprijala ako celok.

Čítajte viac...

Správa o výkone práv akcionára v a. s. so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

24.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

min_dopravy_vystavby_a_reg_rozvojaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva práva akcionára, ktorým je SR, v siedmich akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Slovenská pošta, a. s., Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ), Verejné prístavy, a .s., Letisko Sliač, a. s.

Čítajte viac...

Zvolený nový predseda Valného zhromaždenia OSN

23.06.2011Ján Cuhanič   |  OSN Rýchla aktualita

VZ_OSN_jpgKatarský diplomat Nassir Abdulaziz Al-Nasser bol zvolený za nasledujúceho predsedu Valného zhromaždenia OSN.

Nahradí doterajšieho predsedu Josepha Deissa zo Švajčiarska.

"Neprejde mesiac, aby nebolo počuť o prírodných alebo ľuďmi spôsobených katastrofách a následnej potravinovej, bezpečnostnej, zdravotnej a vzdelanostnej kríze, ktoré nevyhnutne nasledujú. V rovnakej dobe, stále existujú ľudia, ktorí žijú pod okupáciou a útlakom, ktorí túžia po slobode a dôstojnosti " povedal pán Al-Nasser.

Čítajte viac...

Stanovisko predsedníčky ÚS SR k vyjadreniam politikov

macejkovaStanovisko a reakcia predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej na niektoré vyjadrenia politikov.

Predsedníčka Ústavného súdu SR odmietla vyjadrenia predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka, že ústavný súd svojím rozhodnutím dokázal, že nie je nezávislý a plní politické objednávky.

Ohradila sa aj voči vyhláseniam niektorých politikov, v ktorých bola spochybňovaná nezávislosť a nestrannosť Ústavného súdu SR.

Čítajte viac...

Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

21.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_mosrMateriál Závery strategického hodnotenia obrany SR bol predložený na rokovanie vlády SR. 

Ide o kľúčový výstup strategického hodnotenia obrany SR, ktoré je realizované v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

Cieľom je dosiahnuť politické rozhodnutie vlády SR o jednej z troch navrhovaných strategických volieb, ako základný a nevyhnutný predpoklad ďalšieho postupu.

Čítajte viac...

Stretnutie Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu

21.06.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

zemegulaMinistri životného prostredia členských krajín sa dnes (21. júna 2011) stretnú na Rade Európskej únie pre životné prostredie. 

Rada EÚ pre životné prostredie (Environment Council) pozostáva z ministrov životného prostredia členských krajín EÚ, ktorí sa stretávajú spravidla 4-krát za rok. Pre prijatie záverov je rozhodujúca kvalifikovaná väčšina.

Úlohou Rady je predovšetkým napomáhať ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Čítajte viac...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta stanovisko Benátskej komisie k Ústave Maďarskej republiky

20.06.2011Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

SR_MR_EUPodľa Ministerstva zahraničných vecí SR Benátska komisia plno potvrdzuje názor Slovenska, že za ochranu osôb patriacich k národnostným menšinám je primárne zodpovedný štát, v ktorom menšina žije. Maďarský europoslanec Józef Szájer sa však vyjadril, že Maďarsko neakceptuje kritické stanovisko Benátskej komisie.

Čítajte viac...

Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike

17.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__150x125_korupcia3Ministerstvo vnútra SR vypracovalo strategický plán, ktorý definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, pričom poskytuje aj stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády SR, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia