Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Podmienky na získanie zbrojného preukazu od mája prísnejšie

16.05.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

paragrafPodmienky na získanie zbrojného preukazu sú na základe novely zákona o zbraniach a strelive od mája 2011 prísnejšie. 

Schválená novela zákona o zbraniach a strelive reagovala na vlaňajšie tragické udalosti, ktoré sa odohrali v Devínskej Novej Vsi v Bratislave.

Čítajte viac...

Návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii

13.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__160x160_rokovanieDunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia 11-ich členských štátov, ktorá bola založená v roku 1949 na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji (Belehrad, 18. august 1948).

Slovenská republika sa stala členom Dunajskej komisie 1. januára 1993 ako právny nástupca po bývalej ČSFR. Uznesením vlády SR č. 11 z 12. januára 1993 bola schválená koncepcia účasti Slovenskej republiky na práci Dunajskej komisie.

Čítajte viac...

Europeizácia jadrovej bezpečnosti

jadrova_bezpecnost

Po krízovom vývoji v japonskej Fukušime stojí za diskusiu desaťročia stará zmluva o Euratome.

Autor analýzy (Severin Fischer) si kladie aj otázku, či by malo Nemecko vystúpiť z Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

11.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 170 z 9. marca 2011 k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády návrhy legislatívnych úprav, týkajúcich sa financovania podpory bývania.

Čítajte viac...

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

10.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

graf_rastMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z. výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 5. mája 2011 č. 536/2011–100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Čítajte viac...

Súhlas vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR

09.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__150x112_helikoptera_vojskoVláda SR svojím uznesením č. 50/2011 schválila návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011.

Čítajte viac...

Správy o plnení úloh z koncepcie boja proti extrémizmu za roky 2007 - 2010

06.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita Šport a právo

graf_rastSpráva o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za obdobie rokov 2007 - 2010 bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu spolu s uvedením zodpovedných subjektov za ich plnenie za obdobie rokov 2007 – 2010.

Čítajte viac...

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách

05.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

okuliare2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh zákona o pozemkových spoločenstvách. Návrh zákona predkladateľ vypracoval na podklade pripomienok a podnetov organizácií pozemkových spoločenstiev a odbornej verejnosti. Potreba novej právnej úpravy vzniku, právneho postavenia, hospodárenia a zániku pozemkových spoločenstiev ako aj niektorých práv, povinností a vzájomných vzťahov členov pozemkového spoločenstva vyplynula zo skúseností s existenciou a činnosťou pozemkových spoločenstiev a ich orgánov, podkladov a návrhov zástupcov neštátneho sektoru vlastníkov lesov a porušovania zákona č. 181/1995 Z. z.

Čítajte viac...

Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva na spoluprácu

05.05.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková   |  Rýchla aktualita
zemegulaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva na spoluprácu k tvorbe nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Čítajte viac...

Korupcia ohrozuje miliardovú klimatickú pomoc

korupcia3Ak sa nezvýši transparentnosť mechanizmov pre boj s klimatickými zmenami a nezníži sa riziko korupcie, mohlo by podľa Transparency International (TI) dôjsť k miliardovým krádežiam. Ako príklad korupcie uvádza vo svojej správe aj nevýhodný predaj emisných povoleniek na Slovensku.

Správu, ktorú TI vydala v sobotu 30. apríla, tvorí viac ako 50 odborných príspevkov. V čase keď sa rozvinuté krajiny pripravujú akumulovať 100 miliárd dolárov ročne do klimatického fondu varuje pred rizikom vyplývajúcim z nových, nepreskúšaných spôsobov financovania.

Čítajte viac...

Návrh novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií

03.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita

paragraf Skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie vo veci návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „návrh zákona“).

Čítajte viac...

Návrh súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl v SR

02.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

helikoptera_vojskoVláda SR uznesením č. 50/2011 schválila podľa čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011.

vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s prítomnosťou do 20 príslušníkov jednotky špeciálnych síl USA na území Slovenskej republiky/VO Lešť za účelom vojenského cvičenia pred nasadením do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v termínoch 13. apríla – 14. mája 2011 a 7. mája – 7. júna 2011.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti