Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

11.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 170 z 9. marca 2011 k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády návrhy legislatívnych úprav, týkajúcich sa financovania podpory bývania.

Čítajte viac...

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

10.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

graf_rastMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z. výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 5. mája 2011 č. 536/2011–100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Čítajte viac...

Súhlas vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR

09.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__150x112_helikoptera_vojskoVláda SR svojím uznesením č. 50/2011 schválila návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011.

Čítajte viac...

Správy o plnení úloh z koncepcie boja proti extrémizmu za roky 2007 - 2010

06.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita Šport a právo

graf_rastSpráva o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za obdobie rokov 2007 - 2010 bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu spolu s uvedením zodpovedných subjektov za ich plnenie za obdobie rokov 2007 – 2010.

Čítajte viac...

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách

05.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

okuliare2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh zákona o pozemkových spoločenstvách. Návrh zákona predkladateľ vypracoval na podklade pripomienok a podnetov organizácií pozemkových spoločenstiev a odbornej verejnosti. Potreba novej právnej úpravy vzniku, právneho postavenia, hospodárenia a zániku pozemkových spoločenstiev ako aj niektorých práv, povinností a vzájomných vzťahov členov pozemkového spoločenstva vyplynula zo skúseností s existenciou a činnosťou pozemkových spoločenstiev a ich orgánov, podkladov a návrhov zástupcov neštátneho sektoru vlastníkov lesov a porušovania zákona č. 181/1995 Z. z.

Čítajte viac...

Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva na spoluprácu

05.05.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková   |  Rýchla aktualita
zemegulaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva na spoluprácu k tvorbe nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Čítajte viac...

Korupcia ohrozuje miliardovú klimatickú pomoc

korupcia3Ak sa nezvýši transparentnosť mechanizmov pre boj s klimatickými zmenami a nezníži sa riziko korupcie, mohlo by podľa Transparency International (TI) dôjsť k miliardovým krádežiam. Ako príklad korupcie uvádza vo svojej správe aj nevýhodný predaj emisných povoleniek na Slovensku.

Správu, ktorú TI vydala v sobotu 30. apríla, tvorí viac ako 50 odborných príspevkov. V čase keď sa rozvinuté krajiny pripravujú akumulovať 100 miliárd dolárov ročne do klimatického fondu varuje pred rizikom vyplývajúcim z nových, nepreskúšaných spôsobov financovania.

Čítajte viac...

Návrh novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií

03.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita

paragraf Skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie vo veci návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „návrh zákona“).

Čítajte viac...

Návrh súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl v SR

02.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

helikoptera_vojskoVláda SR uznesením č. 50/2011 schválila podľa čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011.

vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s prítomnosťou do 20 príslušníkov jednotky špeciálnych síl USA na území Slovenskej republiky/VO Lešť za účelom vojenského cvičenia pred nasadením do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v termínoch 13. apríla – 14. mája 2011 a 7. mája – 7. júna 2011.

Čítajte viac...

Spoplatnenie webu od 2. mája 2011

20.04.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková   |  PC a internet Rýchla aktualita

internetProjekt Piano, ktorým sa spoplatnia niektoré webové stránky,  vstúpi do ostrej prevádzky 2. mája 2011.

V pondelok (18.04.) bola spustená skúšobná prevádzka projektu, v rámci ktorej sa užívatelia môžu predregistrovať a získať tak bezplatný týždenný prístup (od 2. do 8. mája) aj ku stránkam a článkom, ktoré budú od 02. mája prístupné už len registrovaným užívateľom. 

Poplatky sú rozdelené do 3 kategórií - týždenný prístup (0,90 €), mesačný (2,90 €) alebo ročný (29 €). 

Čítajte viac...

Komisia upraví smernicu o uchovávaní údajov

email2Europoslanci sa pripravujú na boj s Komisiou kvôli novele pravidiel, ktoré zaviedli povinné uchovávanie telekomunikačných údajov pre potreby vyšetrovania trestnej činnosti.

Komisia je ochotná svoj prístup prehodnotiť, poslanci požadujú výrazné obmedzenie pôsobnosti legislatívy.

Komisia vydala 18.4.2011 hodnotiacu správu o implementácii smernice o uchovávaní telekomunikačných údajov z roku 2006. 

Čítajte viac...

Ustanovenie sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

18.04.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

peciatkaVšeobecný vymeriavací základ definuje ustanovenie § 11 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ako 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok.

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 je ustanovená na 9.228 €.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia