Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Sčítanie začal preverovať Úrad na ochranu osobných údajov

20.05.2011TASR   |  Rýchla aktualita

scitanie_obyvatelov_2011Úrad na ochranu osobných údajov začal prešetrovanie okolností sčítania obyvateľov, domov a bytov pre identifikátory, ktoré sú pridelené konkrétnym ľuďom na základe mena.

Obavy verejnosti z identifikátorov vyvolali predovšetkým správy, ktoré sa rýchlo rozšírili prostredníctvom sociálnych sietí. Ich autori poukazovali na príliš osobné otázky na sčítacích formulároch, ako aj problém pridelených kódov.

Čítajte viac...

Generálny tajomník NATO na návšteve Slovenska

19.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_natoGenerálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen dnes oficiálne navštívil Slovensko.

Pricestoval na pozvanie vysokých štátnych predstaviteľov SR, ktorí ho k nám pozvali počas návštevy v sídle NATO v Bruseli v roku 2010.

Súčasťou programu bude aj prednáška Andersa Rasmussena na tému bezpečnosť a následná diskusia so študentmi a členmi slovenskej bezpečnostnej komunity v hoteli Crowne Plaza.

Čítajte viac...

Zmena zákona o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

19.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__160x160_rokovanieÚčelom návrhu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov, a to prostredníctvom zníženia administratívneho a regulačného zaťaženia zamestnávateľov a spružnením podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Čítajte viac...

Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti pri nákupe a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore

18.05.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeNavrhované opatrenia majú výrazným spôsobom zmeniť „pravidlá hry“ pri nákupe a využívaní IKT vo verejnom sektore.

Cieľom návrhu, ktorý je založený na úlohách pre verejné inštitúcie vo forme uznesenia vlády, je uviesť zmeny do života, overiť si ich funkčnosť a následne ich aj s prípadnými vylepšeniami zakomponovať do legislatívy verejného obstarávania.

Čítajte viac...

Zmena zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a správe daní

17.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeMinisterstvo financií SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Čítajte viac...

Podmienky na získanie zbrojného preukazu od mája prísnejšie

16.05.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

paragrafPodmienky na získanie zbrojného preukazu sú na základe novely zákona o zbraniach a strelive od mája 2011 prísnejšie. 

Schválená novela zákona o zbraniach a strelive reagovala na vlaňajšie tragické udalosti, ktoré sa odohrali v Devínskej Novej Vsi v Bratislave.

Čítajte viac...

Návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii

13.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__160x160_rokovanieDunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia 11-ich členských štátov, ktorá bola založená v roku 1949 na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji (Belehrad, 18. august 1948).

Slovenská republika sa stala členom Dunajskej komisie 1. januára 1993 ako právny nástupca po bývalej ČSFR. Uznesením vlády SR č. 11 z 12. januára 1993 bola schválená koncepcia účasti Slovenskej republiky na práci Dunajskej komisie.

Čítajte viac...

Europeizácia jadrovej bezpečnosti

jadrova_bezpecnost

Po krízovom vývoji v japonskej Fukušime stojí za diskusiu desaťročia stará zmluva o Euratome.

Autor analýzy (Severin Fischer) si kladie aj otázku, či by malo Nemecko vystúpiť z Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

11.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 170 z 9. marca 2011 k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády návrhy legislatívnych úprav, týkajúcich sa financovania podpory bývania.

Čítajte viac...

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

10.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

graf_rastMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z. výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 5. mája 2011 č. 536/2011–100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Čítajte viac...

Súhlas vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR

09.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__150x112_helikoptera_vojskoVláda SR svojím uznesením č. 50/2011 schválila návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011.

Čítajte viac...

Správy o plnení úloh z koncepcie boja proti extrémizmu za roky 2007 - 2010

06.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita Šport a právo

graf_rastSpráva o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za obdobie rokov 2007 - 2010 bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu spolu s uvedením zodpovedných subjektov za ich plnenie za obdobie rokov 2007 – 2010.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti