Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kontrola genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v SR

Výsledky kontroly zameranej na geneticky modifikované organizmy, genetické technológie a environmentálne označovanie výrobkov v Slovenskej republike.
Čítajte viac...

Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií

22.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosti niektorých právnických profesií.

Čítajte viac...

Návrh zámerov rozvoja Letiska Bratislava a malých letísk

21.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Letiská sú v súčasnosti vo všeobecnosti považované za inštitúcie majúce výrazný hospodársky a sociálny význam pre okolité regióny. Tento význam presahuje priamu úlohu letiska v tradičnom chápaní, ktorým je zabezpečenie dopravnej dostupnosti regiónu vzduchom. Letiská tak predstavujú základnú infraštruktúru na podporu regionálneho, ekonomického a sociálneho rastu. Zároveň sú to subjekty, ktoré okrem schopnosti generovať výnosy z investícií v prospech svojich akcionárov, majú zásadný prínos pre širšie spektrum subjektov a na spoločnosť ako celok.

Čítajte viac...

Zhromaždenie prokurátorov GP SR jednohlasne schválilo vyhlásenie k pripravovaným legislatívnym zmenám týkajúcim sa statusu prokuratúry, prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry

Zhromaždenie prokurátorov Generálnej prokuratúry SR na svojom zasadnutí konanom dňa 17.2.2011 v tajnom hlasovaní jednohlasne schválilo VYHLASENIE k návrhu zákona o prokuratúre, statusového zákona prokurátorov a ďalších súvisiacich zákonov, ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bez legitímnych zástupcov Prokuratúry SR.

Čítajte viac...

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia

18.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Zoznam právnych predpisov, ktoré v roku 2011 plánuje pripraviť Ministerstvo životného prostredia SR.

Čítajte viac...

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva pracujúcej na návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

17.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva poverenej vypracovaním návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa.

Čítajte viac...

Procedúra a jurisprudencia Európskeho súdu pre ľudské práva - praktický seminár (ERA)

Akadémia európskeho práva (ERA) organizuje v dňoch 29.- 30. marca 2011 v Štrasburgu praktický seminár zameraný na prípravu procesnej strany na potenciálny prípad pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Čítajte viac...

Vyhľadávanie v databáze Dohovorov Európskej únie

Na internetovej stránke Rady Európskej únie je dostupná databáza dohovorov uzavretých medzi členskými štátmi EÚ ako aj dohovorov EÚ s tretími štátmi.
Čítajte viac...

Práva autobusových pasažierov budú vďaka Európskemu parlamentu posilnené

Po dvoch rokoch vyjednávaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi sa dnes Európskemu parlamentu podarilo prijať nové právne predpisy upravujúce práva cestujúcich v režime autobusovej dopravy.

Čítajte viac...

NR SR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

14.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

NR SR schválila návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšenie verejného obstarávania.

Čítajte viac...

Zverejnenie výzvy na kandidatúru na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu kandidáta na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania za SR.

Čítajte viac...

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku RTVS

11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Archív Rýchla aktualita

Poslanci zvolili generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) až v opakovanej voľbe. Stala na ňou na päť rokov Miloslava Zemková.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia