Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Právnou pomocou v rámci právneho styku s cudzinou sa rozumie vykonávanie procesných úkonov po začatí trestného konania na základe dožiadania o právnu pomoc, a to najmä vyhotovovanie a zasielanie procesných písomností, vykonanie osobnej alebo domovej prehliadky, prehliadky nebytových priestorov, kontrolovanej dodávky, sledovania osoby alebo veci, zabezpečenie vecných dôkazov, znaleckých posudkov, výsluchy obvinených, svedkov, znalcov a iných osôb, sledovanie a záznamy komunikácie (priestor, telefón, email), získavanie informácii o uskutočnených komunikáciach (hovory, SMS, email a pod.), ako aj doručovanie písomností, výpisov z registra trestov a výmena právnych informácií o vnútroštátnom práve.

K osobitným formám právnej pomoci patrí cezhraničné sledovanie, dočasné odovzdanie alebo prevzatie osoby na vykonanie úkonov v cudzine, resp. v Slovenskej republike, odovzdanie veci, zaistenie majetku (môže ísť napr. o účet v banke alebo vec) a taktiež sem patrí poskytovanie informácií z registra trestov.

Všeobecné princípy a zásady postupu pri medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach si môžete pozrieť - TU

Postup pri dožiadaní o právnu pomoc závisí od stavu zmluvnej základne dožiadaného a dožadujúceho štátu, pričom tento môže byť nasledovný:

1. Postup na základe MULTILATERÁLNEJ MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY:

2. Postup na základe BILATERÁLNEJ MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY

Ustanovenia dvojstranných zmlúv budú použité v tých v prípadoch, ak dožadujúca/druhá zmluvná strana nie je signatárom ETS 030 ani MLA 2000, resp. aj v prípadoch, keď uľahčujú postup podľa uvedených dohovorov, t.j. ak zabezpečujú vyšší štandard právnej pomoci). 

3. Na základe PRINCÍPU VZÁJOMNOSTI

Princíp vzájomnosti (reciprocity) patrí k najstarším pravidlám uplatňovaným vo všetkých oblastiach medzinárodného práva a je jedným zo základných princípov justičnej spolupráce.  

V prípadoch, ak zmluvná základňa medzi štátmi neexistuje a je potrebné vybaviť žiadosť o právnu pomoc, dotknuté štáty si podmienky uplatnenia vzájomnosti deklarujú na konkrétny prípad (faktická vzájomnosť) - dožiadaný štát poskytne právnu pomoc na základe záruky vzájomnosti poskytnutej príslušným orgánom dožadujúceho štátu, pričom Trestný poriadok neurčuje formu ako má byť záruka poskytnutá – môže byť uvedená priamo v žiadosti o právnu pomoc alebo pripojená ako príloha k tejto žiadosti, prípadne si dožiadaný štát vyžiada zaslanie záruky vzájomnosti od dožadujúceho štátu dodatočne.

V Trestnom poriadku je vzájomnosť upravená v ust. § 479.

4. postup na základe VNÚTROŠTÁTNEJ ÚPRAVY

V Trestnom poriadku je právna pomoc vo vzťahu k cudzine upravená v § 531 a nasl. Trestného poriadku

|12|ďalšia 

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach publikovaný pod č. 550/1992 Zb. v znení dodatkového protokolu a druhého dodatkového protokolu - dokument redakčne spracovaný na stránke UčPS.
Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti