Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

V rámci justičnej spolupráce v trestných veciach tvorí významnú časť agenda:

 • trestných oznámení prijatých z cudziny
 • trestných oznámení odovzdaných/zaslaných do cudziny
V závislosti od platnej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a príslušným cudzím štátom prichádza do úvahy aplikácia nasledovných právnych aktov, resp. postupov:

1. MULTILATERÁLNE MEDZINÁRODNE ZMLUVY:
EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach (ETS 030) - článok 21

     Prehľad signatárov, výhrad a vyhlásení na internetovom portáli Rady Európy: 

DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ (Dohovor MLA 2000) - článok 6

PROTOKOL k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie

2. BILATERÁLNE MEDZINÁRODNE ZMLUVY:

Ustanovenia dvojstranných zmlúv budú v prípadoch, ak sú zmluvné strany signatármi dohovorov ETS 030 a prípadne aj MLA 2000, použité na doplnenie/rozšírenie postupov pri poskytovaní právnej pomoci v trestných veciach. 

3. INÉ PRÁVNE AKTY:
 • Rámcové Rozhodnutie Rady o postavení obetí trestných činov (2001/220/SVV) - článok 11

4. PRINCÍP VZÁJOMNOSTI:

Princíp vzájomnosti (reciprocity) patrí k najstarším pravidlám uplatňovaným vo všetkých oblastiach medzinárodného práva a je jedným zo základných princípov justičnej spolupráce.  

V prípadoch, ak zmluvná základňa medzi štátmi neexistuje a je potrebné zaslať TO do cudziny, dotknuté štáty si podmienky uplatnenia vzájomnosti deklarujú na konkrétny prípad (faktická vzájomnosť) - dožiadaný štát prijme TO na základe záruky vzájomnosti poskytnutej príslušným orgánom dožadujúceho štátu, pričom Trestný poriadok neurčuje formu ako má byť záruka poskytnutá – môže byť uvedená priamo v žiadosti o právnu pomoc alebo pripojená ako príloha k tejto žiadosti, prípadne si dožiadaný štát vyžiada zaslanie záruky vzájomnosti od dožadujúceho štátu dodatočne.

V Trestnom poriadku je vzájomnosť upravená v § 479.

5. VNÚTROŠTÁTNA PRÁVNA ÚPRAVA SR:

V Trestnom poriadku je v ust. § 196 ods. 3 a ods. 4 upravený postup OČTK pri prijímaní trestných oznámení poškodených/obetí o trestných činoch spáchaných v cudzine, pri ktorých nie je daná pôsobnosť Trestného zákona SR teritoriálna (§ 3), personálna (§ 4 - 6), ani pôsobnosť podľa medzinárodnej zmluvy (§ 7).  

Nasleduje blogový výpis článkov v databáze portálu UčPS k téme "Trestné oznámenie" v rámci agendy Justičnej spolupráce v trestných veciach v časovom slede od najnovšieho po najstarší článok.

 predošlá|12|

Krátko a vecne k možnosti postihu bitkárov alebo – (aj) „playoff“ pokračuje:

V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a potrestania hokejových hráčov pri častokrát likvidačných zákrokoch či bitkách na zápasoch ľadového hokeja, ktorých sme aj na Slovensku mnohokrát svedkami. Predkladaný stručný článok sa nesie v znamení snahy o odpovedanie na otázku, či je možné trestné stíhať hokejistu, ktorý pri fyzickom ataku - napadnutí (alebo v bitke) ublíži na zdraví inému športovcovi. Paradoxne, reč nebude o zákrokoch počas hry, teda o (autorom chcených) športových trestných činoch, ale o zákrokoch, útokoch a fyzických napadnutiach v čase prerušenia hry, teda (a čo je dôležité) - nie pri výkone športu. 

Čítajte viac...

Skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti: potrebný to inštitút?

V predkladanom príspevku autor logicky a systematicky nadväzuje na skoršie odborné príspevky o možnosti vyvodzovania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený úmyselne inému športovcovi pri výkone športovej (najmä profesionálnej) činnosti. Vyvrcholením týchto úvah je vymedzenie či definovanie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorú dnešný platný právny poriadok neobsahuje. Na ceste jej definovania sú nemenej dôležité pojmy "športovo - právnej vedy" ako ťažisko hry či športový úmysel, s ktorých vymedzením a pomenovaním sa v predkladanom príspevku čitateľ oboznámi taktiež.
Čítajte viac...

ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA ZA ÚRAZ SPÔSOBENÝ PRI VÝKONE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI: DETERMINANTY JEJ CHÁPANIAMagOff 

Autor sa v príspevku zaoberá otázkami v rámci športovo- právnej vedy často diskutovanými. Skúma právne rozmery zodpovednosti za úraz/ujmu na zdraví, ktorá je spôsobená jedným športovcom inému športovcovi. V príspevku autor skúma determinanty tejto zodpovednosti a komplexne ich hodnotí v kontexte vzniku a rozsahu právnej zodpovednosti ako takej. Tému autor skúma tak v rovine verejného práva, ako aj práva súkromného. Autor v rámci témy berie do úvahy viaceré okolnosti (napr. to, či ide o profesionálneho športovca, alebo nie, resp. či bol úraz spôsobený aj prispením vonkajších faktorov alebo nie a pod.), čo v konečnom dôsledku naznačuje, že príspevok je možné vnímať aj ako stimul pre odborné diskusie.

Čítajte viac...

Informácia o ratifikácii Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a jeho druhého dodatkového protokolu ďalšími štátmi

Council_of_Europe_logoPrinášame informáciu o tom, že koncom roku 2011, resp. začiatkom roku 2012 Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (dohovor č. 30) ratifikovali štáty, ktoré nie sú členskými štátmi Rady Európy - Čilská republika a Kórejská republika (Južná Kórea). 

Druhý dodatkový protokol k uvedenému európskemu dohovoru (dokument č. 182) ratifikovali Čilská republika, Ukrajinská republika a Írska republika.

Čítajte viac...

EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (ETS 30)

Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach publikovaný pod č. 550/1992 Zb. v znení dodatkového protokolu a druhého dodatkového protokolu - dokument redakčne spracovaný na stránke UčPS.
Čítajte viac...
 predošlá|12|
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti