Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

V rámci justičnej spolupráce v trestných veciach tvorí významnú časť agenda:

 • trestných oznámení prijatých z cudziny
 • trestných oznámení odovzdaných/zaslaných do cudziny
V závislosti od platnej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a príslušným cudzím štátom prichádza do úvahy aplikácia nasledovných právnych aktov, resp. postupov:

1. MULTILATERÁLNE MEDZINÁRODNE ZMLUVY:
EURÓPSKY DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach (ETS 030) - článok 21

     Prehľad signatárov, výhrad a vyhlásení na internetovom portáli Rady Európy: 

DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ (Dohovor MLA 2000) - článok 6

PROTOKOL k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie

2. BILATERÁLNE MEDZINÁRODNE ZMLUVY:

Ustanovenia dvojstranných zmlúv budú v prípadoch, ak sú zmluvné strany signatármi dohovorov ETS 030 a prípadne aj MLA 2000, použité na doplnenie/rozšírenie postupov pri poskytovaní právnej pomoci v trestných veciach. 

3. INÉ PRÁVNE AKTY:
 • Rámcové Rozhodnutie Rady o postavení obetí trestných činov (2001/220/SVV) - článok 11

4. PRINCÍP VZÁJOMNOSTI:

Princíp vzájomnosti (reciprocity) patrí k najstarším pravidlám uplatňovaným vo všetkých oblastiach medzinárodného práva a je jedným zo základných princípov justičnej spolupráce.  

V prípadoch, ak zmluvná základňa medzi štátmi neexistuje a je potrebné zaslať TO do cudziny, dotknuté štáty si podmienky uplatnenia vzájomnosti deklarujú na konkrétny prípad (faktická vzájomnosť) - dožiadaný štát prijme TO na základe záruky vzájomnosti poskytnutej príslušným orgánom dožadujúceho štátu, pričom Trestný poriadok neurčuje formu ako má byť záruka poskytnutá – môže byť uvedená priamo v žiadosti o právnu pomoc alebo pripojená ako príloha k tejto žiadosti, prípadne si dožiadaný štát vyžiada zaslanie záruky vzájomnosti od dožadujúceho štátu dodatočne.

V Trestnom poriadku je vzájomnosť upravená v § 479.

5. VNÚTROŠTÁTNA PRÁVNA ÚPRAVA SR:

V Trestnom poriadku je v ust. § 196 ods. 3 a ods. 4 upravený postup OČTK pri prijímaní trestných oznámení poškodených/obetí o trestných činoch spáchaných v cudzine, pri ktorých nie je daná pôsobnosť Trestného zákona SR teritoriálna (§ 3), personálna (§ 4 - 6), ani pôsobnosť podľa medzinárodnej zmluvy (§ 7).  

Nasleduje blogový výpis článkov v databáze portálu UčPS k téme "Trestné oznámenie" v rámci agendy Justičnej spolupráce v trestných veciach v časovom slede od najnovšieho po najstarší článok.

|12|ďalšia 
|12|ďalšia 
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti