Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Ochrana prírody a krajiny v práve Európskej únie (základné dokumenty):

 • SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28 – 37) - text smernice s bibliografickou poznámkou
 • SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75) - text smernice s bibliografickou poznámkou
 • SMERNICA Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7 – 50) - text smernice s bibliografickou poznámkou
 • SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25) - text smernice s bibliografickou poznámkou (nahrádza Smernicu o vtákoch z roku 1979)
 • NATURA 2000 - základné informácie / legislatíva (stránky Štátnej ochrany prírody SR)
 • Vykonávacie ROZHODNUTIE Komisie 2011/484/EÚ z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách sústavy Natura 2000 [oznámené pod číslom K(2011) 4892] - TU (dokument  PDF)
 • SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii); (Úradný vestník L 164, 25/06/2008 S. 0019 - 0040) - text smernice s bibliografickou poznámkou

predošlá | 1 | ďalšia

TrashOut - boj proti nelegálnym skládkam prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne

TrashOutVďaka bezplatnej mobilnej aplikácii, ktorá bola oficiálne spustená v marci tohto roku pri príležitosti akcie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - Vyčistime si Slovensko 2012, sa podarilo zmapovať už viac ako 120 nelegálnych skládok. Nainštalovalo si ju už viac ako 1000 ľudí zo Slovenska. Autori projektu týmto odštartovali boj proti nelegálnym skládkam a ich pôvodcom.

Čítajte viac...

K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU MagOff 

Autor sa v predkladanom príspevku pokúša priblížiť niektoré elementy environmentalizmu z politického, resp. politologického hľadiska. Venuje sa najmä dvom základným školám/učeniam: antropocentrizmu a biocentrizmu. Určitý priestor venuje aj osobitným subsystémom v rámci vyššie uvedených prístupov. Okrem toho autor poukazuje na vybrané politické smery, ktoré sa do rôznej miery identifikujú s témou ochrany životného prostredia – od radikálnych až po umiernenejšie prúdy. 

Čítajte viac...
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti